DELCO SPRAY

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
20-09-2021

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                Delco Spray
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Názov prípravku
Delco Spray
Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II (453/2010) - Európa
:
1.1 Identifikátor produktu
1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Odporúčané použitia
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
Kód výrobku
:
Neodporúčané spôsoby použitia
1.4 Núdzové telefónne číslo
Národný poradenský orgán/toxikologické centrum
Prostriedok na čistenie maštalí. Manuálne použitie
Prostriedok na čistenie maštalí. Poloautomatizované použitie
Nie sú známe.
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
SK-811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.č.: +421 (0)2 57204915-16
Číslo faxu: +421 (0)2 57204928
objednavky@ecolab.com
:
Výrobca/ Distribútor/
Dovozca
111806E
Použitie prípravku
:
Veterinárny prípravok
Lekársky prípravok
Produkt je určený výlučne pre profesionálne použitie
Výrobca/ Distribútor/ Dovozca
:
Telefónne číslo
112
Toxikologické informačné centrum, Limbová 5, Bratislava, tel.: 02/54774166
:
Telefónne číslo
02 57204914 (8-16, pracovné dni)
Verzia
: 2
Klasifikácia
Nie je klasifikovaný(á).
:
:
Iné riziká, nepodliehajúce
klasifikácii
Podrobnejšie informácie ohľadom symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v sekcii č.11.
Klasifikácia podľa smernice (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku
:
Zmes
Úplný text R-viet alebo H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.
Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES (smernica o nebezpečných prípravkoch)

2.2 Prvky označovania
Výstražné upozornenia
:
Bezpečnostné upozornenia
2.3 Iná nebezpečnosť
Nie je klasifikovaný(á).
neaplikované
Žiadne známe významné účinky alebo kritické riziká.
Dátum vydania/Dátum revízie
:
1/11
2 Január 2013
Delco Spray
Neexistujú žiadne dodatočné prísady
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nórčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 19-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom