Dasselta

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

desloratadín

Dostupné z:

Krka, d.d., Novo mesto

ATC kód:

R06AX27

INN (Medzinárodný Name):

desloratadine

Terapeutické skupiny:

Antihistaminiká na systémové použitie,

Terapeutické oblasti:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Urticaria

Terapeutické indikácie:

Dasselta je indikovaný na zmiernenie príznakov spojených s alergickou nádchou;žihľavka.

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-11-28

Príbalový leták

                
20
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
21
Písomná informácia pre používateľa
Dasselta 5 mg filmom obalené tablety
desloratadín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Dasselta a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dasseltu
3.
Ako užívať Dasseltu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Dasseltu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Dasselta a na čo sa používa
Čo je Dasselta
Dasselta obsahuje desloratadín, ktorý je antihistaminikom.
Ako Dasselta účinkuje
Dasselta je liek proti alergii, ktorý vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu alergickú
reakciu a jej príznaky.
Kedy sa má Dasselta použiť
Dasselta zmierňuje príznaky spojené s alergickou rinitídou (zápal nosových priechodov spôsobený
alergiou, napríklad sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu) u dospelých a dospievajúcich
vo veku 12 rokov a starších. Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose,
svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
Dasselta sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené
alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.
Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Dasselta 5 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg desloratadínu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 16,15 mg laktózy (ako monohydrát).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Svetlomodré okrúhle filmom obalené tablety so skosenými hranami (priemer: 6,5 mm, hrúbka: 2,3-
3,5 mm).
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Dasselta je indikovaná dospelým a dospievajúcim vo veku 12 rokov a starším na zmiernenie príznakov
spojených s:
-
alergickou rinitídou (pozri časť 5.1),
-
urtikáriou (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 rokov a starší)
Odporúčaná dávka Dasselty je jedna tableta jedenkrát denne.
Intermitentná alergická rinitída (prítomnosť príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako
4 týždne) sa má liečiť podľa zhodnotenia anamnézy pacientovho ochorenia. Liečbu možno prerušiť po
tom, ako príznaky ustúpia, a začať znovu po ich opätovnom objavení sa.
V prípade perzistujúcej alergickej rinitídy (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo
dlhšie ako 4 týždne) možno pacientovi navrhnúť pokračujúcu liečbu počas obdobia expozície
alergénu.
Pediatrická populácia
Skúsenosti s používaním desloratadínu u dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov, získané z klinických
skúšaní účinnosti, sú obmedzené (pozri časti 4.8 a 5.1).
Bezpečnosť a účinnosť Dasselty 5 mg filmom obalených tabliet u detí mladších ako 12 rokov neboli
stanovené.
Spôsob podávania
Perorálne použitie.
Tableta sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla.
4.3
Kontraindikácie
3
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na
loratadín.
4.4
Osobitné upozornenia a op
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 15-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-06-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov