Darzalex

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Daratumumab

Dostupné z:

Janssen-Cilag International N.V.

ATC kód:

L01FC01

INN (Medzinárodný Name):

daratumumab

Terapeutické skupiny:

Antineoplastic agents, monoclonal antibodies and antibody drug conjugates

Terapeutické oblasti:

Viacnásobný myelóm

Terapeutické indikácie:

Multiple Myeloma Darzalex is indicated: ,  in combination with lenalidomide and dexamethasone or with bortezomib, melphalan and prednisone for the treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who are ineligible for autologous stem cell transplant. , in combination with bortezomib, thalidomide and dexamethasone for the treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who are eligible for autologous stem cell transplant. , in combination with lenalidomide and dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy. , in combination with pomalidomide and dexamethasone for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received one prior therapy containing a proteasome inhibitor and lenalidomide and were lenalidomide refractory, or who have received at least two prior therapies that included lenalidomide and a proteasome inhibitor and have demonstrated disease pr

Prehľad produktov:

Revision: 19

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-05-20

Príbalový leták

                85
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
86
Písomná informácia pre používateľa
DARZALEX 20 mg/ml infúzny koncentrát
daratumumab
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám bude podaný tento liek,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú
sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je DARZALEX a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný DARZALEX
3.
Ako sa DARZALEX podáva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať DARZALEX
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je DARZALEX a na čo sa používa
Čo je DARZALEX
DARZALEX je liek na liečbu nádorového ochorenia, ktorý obsahuje liečivo daratumumab. Patrí do
skupiny liekov nazývaných „monoklonálne protilátky“. Monoklonálne protilátky sú proteíny, ktoré
boli navrhnuté tak, aby rozpoznali a naviazali sa na špecifické miesta v tele. Daratumumab bol
navrhnutý tak, aby sa naviazal na špecifické nádorové bunky vo vašom tele, aby mohol váš imunitný
systém nádorové bunky zničiť.
Na čo sa DARZALEX používa
DARZALEX sa používa u dospelých vo veku 18 rokov alebo starších, ktorí majú typ nádorového
ochorenia nazývaný „mnohopočetný myelóm“. Ide o nádorové ochorenie kostnej drene.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný DARZALEX
DARZALEX vám nesmie byť podaný
-
ak ste alergický na daratumumab alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Nepoužívajte DARZALEX, ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, obr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
DARZALEX 20 mg/ml infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg daratumumabu (20 mg daratumumabu na ml).
Jedna 20 ml injekčná liekovka obsahuje 400 mg daratumumabu (20 mg daratumumabu na ml).
Daratumumab je ľudská monoklonálna protilátka založená na IgG1κ proti antigénu CD38, ktorá sa
tvorí v bunkovej línii cicavcov (Chinese Hamster Ovary) pomocou technológie rekombinantnej DNA.
Pomocná látka so známym účinkom
Jedna 5 ml injekčná liekovka infúzneho koncentrátu obsahuje 273,3 mg sorbitolu (E420).
Jedna 20 ml injekčná liekovka infúzneho koncentrátu obsahuje 1 093 mg sorbitolu (E420).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny koncentrát.
Roztok je bezfarebný až žltý.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
DARZALEX je indikovaný:

v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom alebo s bortezomibom, melfalanom a
prednizónom na liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným
myelómom, ktorí nie sú vhodní na autológnu transplantáciu kmeňových buniek.

v kombinácii s bortezomibom, talidomidom a dexametazónom na liečbu dospelých pacientov
s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí sú vhodní na autológnu
transplantáciu kmeňových buniek.

v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom, alebo bortezomibom a dexametazónom na
liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí dostali aspoň jednu
predchádzajúcu liečbu.

v monoterapii na liečbu dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym mnohopočetným
myelómom, u ktorých predchádzajúca liečba zahŕňala proteazómový inhibítor a
imunomodulátor, a ktorí pri poslednej liečbe preukázali progresiu ochorenia.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
DARZALEX má podávať zdravotnícky pracovník v zariadení, kde je k dispozícii resuscitačné
vybavenie.
Pre
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-11-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 10-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-11-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov