Cystagon

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

merkaptamín-bitartrát

Dostupné z:

Recordati Rare Diseases

ATC kód:

A16AA04

INN (Medzinárodný Name):

mercaptamine bitartrate

Terapeutické skupiny:

Iné alimentárny trakt a metabolizmus výrobky,

Terapeutické oblasti:

Cystinóza

Terapeutické indikácie:

Cystagon je indikovaný na liečbu preukázanej nefropatickej cystinózy. Cysteamín znižuje akumuláciu cystínu v niektorých bunkách (napr. leukocyty, svalové a pečeňové bunky) u pacientov s nefropatickou cystinózou a pri zahájení liečby oneskoruje vývoj renálneho zlyhania.

Prehľad produktov:

Revision: 17

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1997-06-23

Príbalový leták

                
28
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
29
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
CYSTAGON 50 mg tvrdé kapsuly
CYSTAGON 150 mg tvrdé kapsuly
Cysteamíniumbitartarát (merkaptamíniumbitartarát)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
váš liek.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy,
ak má rovnaké príznaky ako Vy.
-
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V tejto písomnej informácií pre používateľov
:
1.
Čo je CYSTAGON a na čo sa používa
2.
Skôr ako použijete CYSTAGON
3.
Ako užívať CYSTAGON
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať CYSTAGON
6.
Ďalšie informácie
1.
ČO JE CYSTAGON A NA ČO SA POUŽÍVA
Cystinóza je metabolickým ochorením nazývaným nefropatická cystinóza. Je charakterizovaná
abnormálnym ukladaním aminokyseliny cystín v rôznych orgánoch, ako sú obličky, oči, svaly, pankreas
a mozog. Tvorba cystínu spôsobuje poškodenie obličiek a vylučovanie nadmerného množstva glukózy,
bielkovín a elektrolytov. Rôzne orgány sú postihnuté v rozličnom čase.
CYSTAGON sa predepisuje na liečbu tejto zriedkavej dedičnej poruchy. CYSTAGON je liek, ktorý
reaguje s cystínom a znižuje jeho hladinu v bunkách.
2.
SKÔR AKO POUŽIJETE CYSTAGON
Neužívajte CYSTAGON :
-
keď Vy alebo Vaše dieťa ste alergický (precitlivený) na cysteamíniumbitartarát alebo penicilamín
alebo na niektorú z ďalších zložiek CYSTAGONu
-
keď ste tehotná, najmä ak ste v prvom trimestri
-
keď dojčíte
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CYSTAGONu:
-
Keď 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
CYSTAGON 50 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tvrdá kapsula obsahuje 50 mg cysteamínu (ako merkaptamíniumbitartarát)
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá kapsula
Biele, nepriehľadné tvrdé kapsuly s nápisom CYSTA 50 na tele a RECORDATI RARE DISEASES na
vrchnáčiku kapsuly.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
CYSTAGON je indikovaný na liečbu preukázanej nefropatickej cystinózy. Cysteamín znižuje akumuláciu
cystínu v niektorých bunkách (napr. v leukocytoch, svalových a pečeňových bunkách) u pacientov s
nefropatickou cystinózou. Ak sa liečba zaháji včas, cysteamín oddiali rozvoj zlyhania obličiek.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba CYSTAGONom sa má zahájiť pod dohľadom lekára so skúsenosťami v liečbe cystinózy.
Cieľom liečby je udržať hladiny cystínu v leukocytoch pod 1 nmol hemicystínu/mg proteínu. Hladiny
cystínu v leukocytoch(WBC) sa majú preto monitorovať za účelom úpravy dávky. Hladiny WBC sa majú
merať 5-6 hodín po dávke a pri zahájení liečby sa majú často kontrolovať (napr. mesačne) a ďalej každé 3-
4 mesiace pri stabilnej dávke .
•
Deti do 12 rokov, dávkovanie CYSTAGONu sa vypočíta podľa telesného povrchu (g/m
2
/deň).
Odporúčaná dávka je 1,30 g/m
2
/deň voľnej bázy, rozdelená do štyroch denných dávok.
•
Pacienti starší ako 12 rokov a vážiaci viac ako 50 kg, odporúčaná dávka CYSTAGONu je 2 g/deň,
rozdelená do štyroch denných dávok.
Začiatočné dávky majú byť 1/4 až 1/6 očakávanej udržiavacej dávky. Tieto dávky sa postupne zvyšujú
počas 4 až 6 týždňov, aby sa zabránilo intolerancii. Dávka sa má zvýšiť, pokiaľ je primeraná tolerancia a
hladina cystínu v leukocytoch pretrváva >1 nmol hemicystínu/mg proteínu. Maximálna dávka
CYSTAGONu používaná v klinických štúdiách bola 1,95 g/m
2
/deň.
Používan
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 18-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 05-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 05-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 18-06-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov