Corlentor

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ivabradín hydrochlorid

Dostupné z:

Les Laboratoires Servier

ATC kód:

C01EB17

INN (Medzinárodný Name):

ivabradine

Terapeutické skupiny:

PRE SRDCOVÚ TERAPIU

Terapeutické oblasti:

Angina Pectoris; Heart Failure

Terapeutické indikácie:

Symptomatickou liečbou chronickej stabilnej angíny pectorisIvabradine je indikovaný na symptomatickou liečbou chronickej stabilnej angíny pectoris v ischemickej choroby srdca u dospelých s normálneho sínusového rytmu a srdcová frekvencia ≥ 70 úderov za minútu. Ivabradine je uvedené:v dospelí schopní tolerovať alebo s kontraindikáciou na použitie beta-blockersor v kombinácii s beta-blokátory u pacientov s nedostatočne kontrolovanou s optimálnu beta-blokátory dávka. Liečba chronického srdcového failureIvabradine je uvedené v chronickým srdcovým zlyhaním NYHA II až IV triedy s systolického dysfunkcia u pacientov v sínusový rytmus a ktorých srdcová frekvencia je ≥ 75 úderov za minútu, v kombinácii so štandardnou liečbou, vrátane beta-blokátory, terapie alebo pri beta-blokátory terapia je kontraindikovaný alebo netoleruje.

Prehľad produktov:

Revision: 26

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2005-10-25

Príbalový leták

                
29
B.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
30
Písomná informácia pre používateľa
Corlentor 5 mg filmom obalené tablety
Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety
ivabradín
.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Corlentor a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Corlentor
3.
Ako užívať Corlentor
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Corlentor
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Corlentor a na čo sa používa
Corlentor (ivabradín) je liek na srdce používaný na liečbu:
-
symptomatickej stabilnej anginy pectoris, (ktorá vyvoláva bolesť na hrudníku) u dospelých
pacientov, ktorých srdcová frekvencia je vyššia alebo rovná 70 úderom za minútu. Používa sa u
dospelých pacientov, ktorí netolerujú alebo nemôžu užívať lieky na srdce nazývané
betablokátory. Používa sa tiež v kombinácii s betablokátormi u dospelých pacientov, ktorých
stav nie je dostatočne kontrolovaný betablokátorom.
-
chronického srdcového zlyhania u dospelých pacientov, ktorých srdcová frekvencia je yššia
alebo rovná 75 úderom za minútu. Používa sa v kombinácii so štandardnou liečbou, vrátane
liečby betablokátormi, alebo ak liečba betablokátormi sa nemôže použiť, alebo nie je
tolerovaná.
O stabilnej
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Corlentor 5 mg filmom obalené tablety
Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Corlentor 5 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg ivabradínu (vo forme hydrochloridu).
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 63,91 mg monohydrátu laktózy
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety
Každáfilmom obalená tableta obsahuje 7,5 mg ivabradínu (vo forme hydrochloridu).
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 61,215 mg monohydrátu laktózy
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Corlentor 5 mg filmom obalené tablety
Lososovo ružová podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na oboch hranách,
s vyrazeným „5” na jednej strane a na druhej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.
Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety
Lososovo ružová podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na oboch hranách,
s vyrazeným „7,5” na jednej strane a na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Symptomatická liečba chronickej stabilnej anginy pectoris
Ivabradín je indikovaný na symptomatickú liečbu chronickej stabilnej anginy pectoris u dospelých
s koronárnou chorobou srdca s normálnym sínusovým rytmom a srdcovou frekvenciou ≥ 70 úderov za
minútu. Ivabradín je indikovaný:
-
u dospelých neschopných tolerovať betablokátory alebo s kontraindikáciou pre použitie
betablokátorov
-
alebo v kombinácii s betablokátormi u pacientov nedostatočne kontrolovaných optimálnou dávkou
betablokátorov.
Liečba chronického srdcového zlyhania
Ivabradín je indikovaný pri chronickom srdcovom zlyhaní NYHA trieda II až IV so systolickou
dysfunkciou, u dospelých pacientov so sínusovým rytmom, u ktorých je srdcová frekv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták čeština 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták poľština 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 25-02-2019
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 12-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 12-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 12-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 12-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 25-02-2019

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov