Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

levodopa, carbidopa, entacapone

Dostupné z:

Orion Corporation

ATC kód:

N04BA03

INN (Medzinárodný Name):

levodopa, carbidopa, entacapone

Terapeutické skupiny:

Antiparkinsonické lieky

Terapeutické oblasti:

Parkinsonova choroba

Terapeutické indikácie:

Corbilta je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a motorické výkyvy na konci dávky, ktoré nie sú stabilizované pri liečbe inhibítorom levodopy / dopa dekarboxylázy (DDC).

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-11-11

Príbalový leták

                
41
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
42
Písomná informácia pre používateľa
Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety
levodopa/karbidopa/entakapón
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Corbilta a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete liek Corbilta
3.
Ako užívať liek Corbilta
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať liek Corbilta
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Corbilta a na čo sa používa
Corbilta obsahuje tri liečivá (levodopa, karbidopa a entakapón) v jednej filmom obalenej tablete.
Corbilta sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.
Parkinsonovu chorobu spôsobujú nízke hladiny látky nazývanej dopamín v mozgu. Levodopa zvyšuje
množstvo dopamínu a tak zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapón
zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete liek Corbilta
Neužívajte liek Corbilta, ak:
-
ste alergický na levodopu, karbidopu alebo entakapón, alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek
tohto lieku (uvedených v časti 6)
-
máte glaukóm s uzavretým uhlom (ochorenie oka)
-
máte nádor nadobličiek
-
užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B
alebo nese
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety
Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg filmom obalené tablety
Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety
Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg filmom obalené tablety
Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety
Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg filmom obalené tablety
Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
50 mg/12,5 mg/200 mg
Každá tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 1,2 mg sacharózy.
75 mg/18,75 mg/200 mg
Každá tableta obsahuje 75 mg levodopy, 18,75 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 1,4 mg sacharózy.
100 mg/25 mg/200 mg
Každá tableta obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 1,6 mg sacharózy.
125 mg/31,25 mg/200 mg
Každá tableta obsahuje 125 mg levodopy, 31,25 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 1,6 mg sacharózy.
150 mg/37,5 mg/200 mg
Každá tableta obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.
Pomocné látky so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 1,9 mg sacharózy a 2,6 mg sodíka ako zložka pomocných látok.
175 mg/43,75 mg/200 mg
Každá tableta obsahuje 175 mg levodopy, 43,75 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 1,89 mg sacharózy.
200 mg/50 mg/200 mg
Každá tableta obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 2,3 mg sacharózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta)
50 mg/12,5 mg/200 mg
Hnedasté alebo sivasté červené, okrúhle, konvexné, filmom obalené t
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 14-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 14-11-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom