Copalia

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate)

Dostupné z:

Novartis Europharm Limited

ATC kód:

C09DB01

INN (Medzinárodný Name):

amlodipine, valsartan

Terapeutické skupiny:

Činidlá pôsobiace na systém renín-angiotenzín

Terapeutické oblasti:

vysoký tlak

Terapeutické indikácie:

Liečba esenciálnej hypertenzie. Copalia je indikovaný u pacientov, ktorých krvný tlak nie je primerane kontrolované na amlodipine alebo valsartan monotherapy.

Prehľad produktov:

Revision: 29

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-01-15

Príbalový leták

                
52
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
53
Písomná informácia pre používateľa
Copalia 5 mg/80 mg filmom obalené tablety
Copalia 5 mg/160 mg filmom obalené tablety
Copalia 10 mg/160 mg filmom obalené tablety
amlodipín/valsartan
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Copalia a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Copaliu
3.
Ako užívať Copaliu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Copaliu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Copalia a na čo sa používa
Tablety Copalia obsahujú dve látky, ktoré sa nazývajú amlodipín a valsartan. Obe tieto látky pomáhajú
znižovať vysoký krvný tlak.
−
Amlodipín patrí do skupiny látok nazývaných „blokátory kalciových kanálov“. Amlodipín bráni
prestupu vápnika do steny krvných ciev, čím predchádza zužovaniu krvných ciev.
−
Valsartan patrí do skupiny látok nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.
Angiotenzín II sa tvorí v tele a spôsobuje zužovanie krvných ciev, čím zvyšuje tlak krvi.
Valsartan pôsobí tak, že bráni účinku angiotenzínu II.
Znamená to, že obe tieto látky pomáhajú zastaviť zužovanie krvných ciev. Dôsledkom je uvoľnenie
krvných ciev a zníženie krvného tlaku.
Copalia sa používa na liečbu
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Copalia 5 mg/80 mg filmom obalené tablety
Copalia 5 mg/160 mg filmom obalené tablety
Copalia 10 mg/160 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Copalia 5 mg/80 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 80 mg
valsartanu.
Copalia 5 mg/160 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg
valsartanu.
Copalia 10 mg/160 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg
valsartanu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta
Copalia 5 mg/80 mg filmom obalené tablety
Tmavožltá okrúhla filmom obalená tableta so skoseným okrajom, s vyrazeným označením „NVR“ na
jednej strane a „NV“ na druhej strane. Približná veľkosť: priemer 8,20 mm.
Copalia 5 mg/160 mg filmom obalené tablety
Tmavožltá oválna filmom obalená tableta s vyrazeným označením „NVR“ na jednej strane a „ECE“
na druhej strane. Približná veľkosť: 14,2 mm (dĺžka) x 5,7 mm (šírka).
Copalia 10 mg/160 mg filmom obalené tablety
Svetložltá oválna filmom obalená tableta s vyrazeným označením „NVR“ na jednej strane a „UIC“ na
druhej strane. Približná veľkosť: 14,2 mm (dĺžka) x 5,7 mm (šírka).
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba esenciálnej hypertenzie.
Copalia je indikovaná u dospelých, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený monoterapiou
amlodipínom alebo valsartanom.
3
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčané dávkovanie lieku Copalia je jedna tableta denne.
Copaliu 5 mg/80 mg možno podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený
samotným amlodipínom v dávke 5 mg alebo valsartanom v dávke 80 mg
Copaliu 5 mg/160 mg možno podávať pacientom, kto
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 29-06-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov