Comtan

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

entakapon

Dostupné z:

Orion Corporation

ATC kód:

N04BX02

INN (Medzinárodný Name):

entacapone

Terapeutické skupiny:

Antiparkinsonické lieky

Terapeutické oblasti:

Parkinsonova choroba

Terapeutické indikácie:

Entakapon je indikovaný ako adjuvancium štandardných prípravkov levodopy / benserazidom alebo levodopou / karbidopou na použitie u dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a motorickými fluktuáciami konci účinku dávky, ktorí nemôžu byť stabilizovaný tie kombinácie.

Prehľad produktov:

Revision: 26

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1998-09-22

Príbalový leták

                
17
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
18
Písomná informácia pre používateľa
Comtan 200 mg filmom obalené tablety
entakapón
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Comtan a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Comtan
3.
Ako užívať Comtan
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Comtan
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Comtan a na čo sa používa
Tablety Comtan obsahujú entakapón a používajú sa spolu s levodopou na liečbu Parkinsonovej
choroby. Comtan podporuje zmierňovanie príznakov Parkinsonovej choroby vyvolané levodopou.
Comtan nemá žiadny účinok na zmiernenie príznakov Parkinsonovej choroby, ak sa neužíva s
levodopou.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Comtan
Neužívajte Comtan

ak ste alergický na entakapón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6);

ak máte nádor nadobličky (označovaný ako feochromocytóm; môže to zväčšiť riziko závažného
zvýšenia krvného tlaku);

ak užívate niektoré antidepresíva (opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, či vaše lieky proti
depresii možno užívať spolu s Comtanom);

ak máte ochorenie pečene;

ak ste v minulosti mali zriedkavo sa vyskytujúcu reakciu na an
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Comtan 200 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg entakapónu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 1,82 mg sacharózy a 7,3 mg sodíka ako zložka pomocných látok.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta
Hnedooranžová, oválna, bikonvexná filmom obalená tableta s označením „Comtan“ vyrazeným na
jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Entakapón je indikovaný ako adjuvancium štandardných liekov obsahujúcich levodopu/benserazid
alebo levodopu/karbidopu u dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorých motorické
príznaky kolíšu na konci účinku dávky a ktorých nemožno stabilizovať uvedenými kombináciami.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Entakapón sa má používať len v kombinácii s levodopou/benserazidom alebo levodopou/karbidopou.
Písomné informácie pre používateľa týchto liekov levodopy platia pri ich súčasnom užívaní s
entakapónom.
Dávkovanie
Užíva sa jedna 200 mg tableta s každou dávkou levodopy/inhibítora dopadekarboxylázy. Najvyššia
odporúčaná dávka je 200 mg desaťkrát denne, t.j. 2 000 mg entakapónu.
Entakapón zosilňuje účinky levodopy. Aby sa zmiernili dopamínergické nežiaduce reakcie súvisiace s
levodopou, napr. dyskinézy, nauzea, vracanie a halucinácie, je často potrebné upraviť dávkovanie
levodopy počas prvých dní až prvých týždňov od začatia liečby entakapónom. Denná dávka levodopy
sa má znížiť o približne 10-30 % predĺžením intervalov medzi dávkami a/alebo znížením množstva
levodopy v dávkach v závislosti od klinického stavu pacienta.
Ak sa liečba entakapónom ukončí, je potrebné upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník,
predovšetkým levodopy, aby sa dosiahla dostatočná kontrola symptómov Parkinsonovej choroby.
Entakapó
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 14-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-10-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov