Combivir

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

lamivudine, zidovudine

Dostupné z:

ViiV Healthcare BV

ATC kód:

J05AR01

INN (Medzinárodný Name):

lamivudine, zidovudine

Terapeutické skupiny:

Antivirotiká na systémové použitie

Terapeutické oblasti:

HIV infekcie

Terapeutické indikácie:

Combivir is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection.

Prehľad produktov:

Revision: 37

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1998-03-18

Príbalový leták

                
32
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
33
Písomná informácia pre používateľa
Combivir 150 mg/300 mg filmom obalené tablety
lamivudín/zidovudín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte, možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia
ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa
týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri
časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Combivir a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Combivir
3.
Ako užívať Combivir
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Combivir
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Combivir a na čo sa používa
Combivir sa používa na liečbu infekcie HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti)
u dospelých a detí.
Combivir obsahuje dve účinné látky, ktoré sa používajú na liečbu infekcie HIV: lamivudín
a zidovudín. Obidva patria do skupiny antiretrovírusových liekov označovaných ako
nukleozidové
analógy inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI)
.
Combivir infekciu HIV úplne nevylieči; znižuje množstvo vírusu v tele a udržiava ho na nízkej úrovni.
Taktiež zvyšuje počet CD4 buniek v krvi. CD4 bunky sú typom bielych krviniek, ktoré sú pre telo
dôležité tým, že mu pomáhajú prekonať infekciu.
Na liečbu Combivirom nereaguje každá osoba rovnako. Váš lekár bude kontrolovať účinnosť vašej
liečby.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Combivir
Neužívajte Combivir:
•
ak ste alergic
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Combivir 150 mg/300 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg lamivudínu a 300 mg zidovudínu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá 150/300 mg tableta obsahuje 0,945 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta
Biele až sivobiele podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou a s označením “GXFC3“ na
oboch stranách.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Combivir je indikovaný v antiretrovírusovej kombinovanej terapii na liečbu infekcie vírusom ľudskej
imunodeficiencie (HIV) (pozri časť 4.2).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať špecialista so skúsenosťami v liečení HIV infekcie.
Combivir možno užívať s jedlom alebo nalačno.
Aby sa zaistilo podanie celej dávky, najlepšie je tabletu(y) prehltnúť bez drvenia. Pacienti, ktorí
tablety nedokážu prehltnúť, môžu tablety rozdrviť a pridať do malého množstva polotuhého jedla
alebo tekutiny, ktoré sa má celé ihneď skonzumovať (pozri časť 5.2).
Dospelí a dospievajúci s telesnou hmotnosťou aspoň 30 kg
Odporúčaná dávka Combiviru je jedna tableta dvakrát denne.
Deti s telesnou hmotnosťou od 21 kg do 30 kg
Odporúčaná perorálna dávka Combiviru je jedna polovica tablety užívaná ráno a jedna celá tableta
užívaná večer.
Deti s telesnou hmotnosťou od 14 kg do 21 kg
Odporúčaná perorálna dávka Combiviru je jedna polovica tablety užívaná dvakrát denne.
Dávkovacia schéma pre pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou 14-30 kg je založená hlavne
na farmakokinetickom modelovaní a podporujú ju údaje z klinických štúdií využívajúcich lamivudín
a zidovudín ako jednotlivé zložky. Môže dôjsť k farmakokinetickej nadmernej expozícii zidovudínu,
3
a preto je u týchto pacientov potrebné dôkladné bezpečnostné monitorovanie. Ak
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 01-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 29-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 29-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 29-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 29-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 01-02-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov