Colobreathe

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Colistimethate sodíka

Dostupné z:

Teva B.V.

ATC kód:

J01XB01

INN (Medzinárodný Name):

colistimethate sodium

Terapeutické skupiny:

Antibakteriálne pre systémové použitie,

Terapeutické oblasti:

Cystická fibróza

Terapeutické indikácie:

Colobreathe je indikovaný pre manažment chronických pľúcnych infekcií spôsobených Pseudomonas aeruginosa u pacientov s cystickou fibrózou (CF) vo veku šesť rokov a starších. Je treba vziať do úvahy oficiálne usmernenie o vhodnom používaní antibakteriálne agentov.

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-02-13

Príbalový leták

                
20
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
21
Písomná informácia pre používateľa
Colobreathe 1 662 500 IU inhalačný prášok v tvrdej kapsule
kolistimetát sodný
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Colobreathe a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Colobreathe
3.
Ako užívať Colobreathe
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Colobreathe
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Colobreathe a na čo sa používa
Colobreathe obsahuje kolistimetát sodný, typ antibiotika, ktorý sa nazýva polymyxín.
Colobreathe sa používa na kontrolu pretrvávajúcich infekcií pľúc spôsobených baktériou
Pseudomonas aeruginosa u dospelých pacientov a detí vo veku 6 rokov a starších s cystickou
fibrózou.
Pseudomonas aeruginosa je veľmi bežná baktéria, ktorou sa počas svojho života infikujú
takmer všetci pacienti s cystickou fibrózou. Niektorí ľudia dostanú túto infekciu, keď sú veľmi mladí,
zatiaľ čo iní ju získajú oveľa neskôr. Ak sa táto infekcia riadne nelieči, spôsobí poškodenie pľúc.
Ako liek pôsobí
Colobreathe pôsobí tak, že ničí bunkovú membránu baktérií, čo má na baktérie letálny účinok.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Colobreathe
Nepouží
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Colobreathe 1 662 500 IU inhalačný prášok v tvrdej kapsule
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá kapsula obsahuje 1 662 500 IU, približný ekvivalent 125 mg, kolistimetátu sodného.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Inhalačný prášok v tvrdej kapsule (inhalačný prášok).
Tvrdé priehľadné PEG-želatínové kapsuly obsahujúce jemný biely prášok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Colobreathe je indikovaný na liečbu chronických pulmonálnych infekcií spôsobených baktériou
Pseudomonas aeruginosa u pacientov s cystickou fibrózou (CF) vo veku 6 rokov a starších (pozri časť
5.1).
Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania pre správne používanie antibakteriálnych účinných
látok.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí a deti vo veku 6 rokov a starší
Jedna kapsula inhalovaná dvakrát denne.
Interval medzi dávkami by mal byť podľa možnosti čo najbližšie k 12 hodinám.
Účinnosť Colobreathe bola preukázaná v štúdii, ktorá trvala 24 týždňov. V liečbe treba pokračovať
dovtedy, kým, podľa názoru lekára, pacient získava klinický úžitok.
Porucha funkcie obličiek
Nepovažuje sa za potrebné urobiť žiadnu úpravu dávky (pozri časť 5.2).
Porucha funkcie pečene
Nepovažuje sa za potrebné urobiť žiadnu úpravu dávky (pozri časť 5.2).
Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť lieku Colobreathe u detí mladších ako 6 rokov neboli doteraz stanovené.
K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Spôsob podávania
Len na inhaláciu.
Kapsuly Colobreathe sa majú užívať len spolu s inhalátorom prášku Turbospin.
Kapsuly sa nesmú prehltnúť.
Na zabezpečenie správneho podania lieku, lekár alebo iný zdravotnícky personál má ukázať
pacientovi, ako používať inhalátor, s tým, že prvá dávka sa podá pod lekárskym dohľadom.
3
Ak sa používajú aj iné lieky, treba ich používať v tomto poradí:
Inhalované bronchodil
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 07-03-2012
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 13-01-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov