Clopidogrel Krka

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

clopidogrel (as hydrochloride)

Dostupné z:

Krka, d.d., Novo mesto

ATC kód:

B01AC04

INN (Medzinárodný Name):

clopidogrel

Terapeutické skupiny:

Antitrombotické činidlá

Terapeutické oblasti:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Terapeutické indikácie:

Klopidogrel je indikovaný u dospelých na prevenciu atherothrombotic udalosti v:Pacienti, ktorí trpia infarktu myokardu (od niekoľkých dní až menej ako 35 dní), ischaemic zdvih (od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo zriadené periférneho arteriálneho ochorenia.

Prehľad produktov:

Revision: 18

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-09-23

Príbalový leták

                
31
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
32
Písomná informácia pre používateľa
Clopidogrel Krka 75 mg filmom obalené tablety
klopidogrel
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Clopidogrel Krka a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Clopidogrel Krka
3.
Ako užívať Clopidogrel Krka
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Clopidogrel Krka
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Clopidogrel Krka a na čo sa používa
Clopidogrel Krka obsahuje klopidogrel a patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky.
Krvné doštičky sú veľmi malé častice v krvi, ktoré sa počas zrážania krvi zhlukujú. Tomuto
zhlukovaniu bránia antiagregačné lieky, ktoré znižujú možnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (tento
proces sa volá trombóza).
Clopidogrel Krka sa používa u dospelých na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus), ktoré
sa formujú v skôrnatených cievach (artériách). Tento proces, ktorý môže viesť k aterotrombotickým
príhodám (ako napríklad náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť), je známy ako
aterotrombóza.
Clopidogrel Krka vám bol predpísaný ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie
rizika výskytu nasledujúcich závažných prího
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Clopidogrel Krka 75 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (ako hydrochlorid).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Ružové, okrúhle a mierne konvexné filmom obalené tablety.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Sekundárna prevencia aterotrombotických príhod
Klopidogrel je indikovaný:
-
dospelým pacientom po infarkte myokardu (časový interval začiatku liečby je od niekoľkých
dní až do 35 dní), po náhlej ischemickej cievnej mozgovej príhode (časový interval začiatku
liečby je od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo s diagnostikovaným periférnym arteriálnym
ochorením.
-
u dospelých pacientov s akútnym koronárnym syndrómom:
-
bez elevácie ST segmentu (nestabilná angína pektoris alebo non-Q infarkt myokardu),
vrátane pacientov podrobených zavedeniu stentu po perkutánnom koronárnom zákroku,
v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).
-
akútny infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu v kombinácii s ASA u farmakologicky
liečených pacientov vhodných pre trombolytickú liečbu.
U pacientov so stredným až vysokým rizikom tranzitórneho ischemického ataku (TIA) alebo s miernou
náhlou ischemickou cievnou mozgovou príhodou (ischemic stroke; IS)
Klopidogrel je v kombinácii s ASA indikovaný u:
-
dospelých pacientov so stredným až vysokým rizikom TIA (ABCD2
1
skóre ≥ 4) alebo
s miernou IS (NIHSS
2
≤ 3) do 24 hodín od TIA alebo IS príhody.
Prevencia aterotrombotických a tromboembolických príhod pri atriálnej fibrilácii
U dospelých pacientov s atriálnou fibriláciou, u ktorých liečba antagonistami vitamínu K (VKA) nie je
vhodná a majú minimálne jeden rizikový faktor cievnej príhody a nízke riziko krvácania, je
klopidogrel indikovaný v kombinácii s ASA na prevenciu aterotrombotických a tromboembolických
p
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 13-09-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 10-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 10-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 13-09-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov