Clopidogrel DURA

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

clopidogrel (as hydrochloride)

Dostupné z:

Mylan dura GmbH

ATC kód:

B01AC04

INN (Medzinárodný Name):

clopidogrel

Terapeutické skupiny:

Antitrombotické činidlá

Terapeutické oblasti:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Terapeutické indikácie:

Klopidogrel je indikovaný u dospelých na prevenciu atherothrombotic udalosti v:Pacienti, ktorí trpia infarktu myokardu (od niekoľkých dní až menej ako 35 dní), ischaemic zdvih (od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo zriadené periférneho arteriálneho ochorenia.

Prehľad produktov:

Revision: 6

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2009-07-21

Príbalový leták

                
23
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
24
Písomná informácia pre používateľa
Clopidogrel dura 75 mg filmom obalené tablety
Klopidogrel
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať
tento like, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete
:
1.
Čo je Clopidogrel dura a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Clopidogrel dura
3.
Ako užívať Clopidogre dura
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Clopidogrel dura
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Clopidogrel dura a na čo sa používa
Clopido
grel dura obsahuje klopidogrel, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky.
Krvné doštičky sú veľmi malé častice v krvi, ktoré sa počas zrážania krvi zhlukujú. Tomuto
zhlukovaniu bránia antiagregačné lieky, ktoré znižujú možnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (tento
proces sa volá trombóza).
Clopidogrel dura sa používa u dospelých na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus), ktoré
sa formujú v skôrnatených cievach (artériách). Tento proces, ktorý môže viesť k aterotrombotickým
príhodám (ako napríklad náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť), je známy ako
aterotrombóza.
Clopidogrel dura vám bol predpísaný ako ochrana pred vytvorením
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKYCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Clopidogrel dura 75 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (ako hydrochlorid).
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 13 mg hydrogenovaného ricínového oleja.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Ružové, okrúhle a mierne konvexné filmom obalené tablety.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Prevencia aterotrombotických príhod
Klopidogrel je indikovaný:

u
dospelých
pacientov po infarkte myokardu (od niekoľkých dní až do 35 dní), po ischemickej
náhlej cievnej mozgovej príhode (od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo s diagnostikovaným
periférnym arteriálnym ochorením.
Pre podrobnejšie informácie pozri časť 5.1.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie

Dospelí a pacienti vo vyššom veku
Klopidogrel sa má užívať v jednej dennej dávke 75 mg s jedlom alebo nalačno.
V prípade vynechania dávky:

Počas nasledujúcich 12 hodín od zvyčajného času užívania dávky: pacienti majú užiť
vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Po uplynutí viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania dávky: pacienti majú užiť
nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Pediatrická populácia
Klopidogrel sa nesmie používať u detí z dôvodu obáv týkajúcich sa účinnosti (pozri časť 5.1)

Poškodenie funkcie obličiek
Skúsenosti s liečbou pacientov s poškodením funkcie obličiek sú obmedzené (pozri časť 4.4).

Poškodenie funkcie pečene
Skúsenosti s liečbou pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú
diatézu sú obmedzené (pozri časť 4.4).
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
3
Spôsob podávania
Na perorálne použiti
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 10-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 10-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 10-07-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov