Cinqaero

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Reslizumab

Dostupné z:

Teva B.V.

ATC kód:

R03DX08

INN (Medzinárodný Name):

reslizumab

Terapeutické skupiny:

Ostatné systémové lieky obštrukčnej choroby dýchacích ciest,

Terapeutické oblasti:

astma

Terapeutické indikácie:

Cinqaero je indikovaný ako prídavná liečba u dospelých pacientov s ťažkou astmou kompenzáciou napriek vysokej dávke vdychované kortikosteroidy plus s iným liekom na udržiavaciu liečbu.

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-08-15

Príbalový leták

                24
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
25
Písomná informácia pre používateľa
CINQAERO 10 mg/ml infúzny koncentrát
reslizumab
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je CINQAERO a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú CINQAERO
3.
Ako sa podáva CINQAERO
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať CINQAERO
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je CINQAERO a na čo sa používa
Čo je CINQAERO
CINQAERO obsahuje liečivo reslizumab, monoklonálnu protilátku, ktorý je typom bielkoviny
rozoznávajúcej a viažucej cieľové látky v tele.
Na čo sa CINQAERO používa
CINQAERO sa používa na liečbu ťažkej eozinofilnej astmy u dospelých pacientov (vo veku 18 rokov
a starších), keď ich ochorenie nie je dobre kontrolované napriek liečbe vysokými dávkami inhalačných
kortikosteroidov podávaných spolu s ďalšími liekmi na liečbu astmy. Eozinofilná astma je druh astmy,
pri ktorej majú pacienti v krvi alebo pľúcach príliš veľké množstvo eozinofilov. CINQAERO sa
používa spolu s inými liekmi na liečbu astmy (inhalačnými kortikosteroidmi a ďalšími liekmi na
astmu).
Ako CINQAERO pôsobí
CINQAERO blokuje aktivitu interleukínu-5 a znižuje počet eozinofilov v krvi a pľúcach. Eozinofily
sú biele krvinky, ktoré sa zúčastňujú na astmatickom zápale. Interleukín-5 je bielkovina, ktorú tvorí
vaše telo a ktorá hrá k
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
CINQAERO 10 mg/ml infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý ml koncentrátu obsahuje 10 mg reslizumabu (10 mg/ml).
Každá 2,5 ml injekčná liekovka obsahuje 25 mg reslizumabu.
Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg reslizumabu.
Reslizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka produkovaná v myelómových bunkách myší
(NS0) rekombinantnou DNA technológiou.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá 2,5 ml injekčná liekovka obsahuje 0,05 mmol (1,15 mg) sodíka.
Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 0,20 mmol (4,6 mg) sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny koncentrát (sterilný koncentrát)
Číry až mierne zahmlený opalescentný, bezfarebný až slabo žltý roztok s pH 5,5. Môžu byť prítomné
bielkovinové častice.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
CINQAERO je indikovaný ako doplnková liečba dospelým pacientom s ťažkou eozinofilnou astmou
neadekvátne kontrolovanou napriek vysokým dávkam inhalačných kortikosteroidov a ďalšieho lieku
pre udržiavaciu liečbu (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liek CINQAERO majú predpísať lekári so skúsenosťami s diagnostikou a liečbou vyššie uvedenej
indikácie (pozri časť 4.1).
Dávkovanie
CINQAERO sa podáva vo forme intravenóznej infúzie raz za štyri týždne.
Pacienti s hmotnosťou nižšou ako 35 kg alebo vyššou ako 199 kg
Odporúčaná dávka je 3 mg/kg telesnej hmotnosti. Množstvo (v ml), ktoré je potrebné z injekčnej(-ých)
liekovky(-iek) odobrať, sa vypočíta nasledovne: 0,3 x telesná hmotnosť pacienta (v kg).
Pacienti s hmotnosťou medzi 35 kg a 199 kg
Odporúčaná dávka sa dosiahne pomocou dávkovacieho rozvrhu na základe počtu injekčných liekoviek
uvedeného v tabuľke 1 nižšie. Odporúčaná dávka je založená na telesnej hmotnosti pacienta a má sa
upraviť len v prípade významnej zmeny telesn
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 02-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 18-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-12-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 18-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 18-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 02-09-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov