Cerezyme

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

imigluceráza

Dostupné z:

Genzyme Europe B.V.

ATC kód:

A16AB02

INN (Medzinárodný Name):

imiglucerase

Terapeutické skupiny:

Iné alimentárny trakt a metabolizmus výrobky,

Terapeutické oblasti:

Gaucherova choroba

Terapeutické indikácie:

Cerezyme (imiglucerase) je indikovaný na použitie dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu u pacientov s potvrdenou diagnózou neuronopathic (typ 1), alebo chronických neuronopathic (typ 3) Gaucherovej choroby, ktorí vykazujú klinicky nonneurological prejavy choroby. Non-neurologické prejavy Gaucher ochorenia obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich podmienok:anémia po vylúčení iných príčin, ako je železo deficiencyThrombocytopeniaBone ochorenia po vylúčení iných príčin, ako sú Vitamín D deficiencyhepatomegaly alebo splenomegaly.

Prehľad produktov:

Revision: 30

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1997-11-17

Príbalový leták

                
18
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
19 Písomná informácia pre používateľa
Cerezyme 400 jednotiek prášok na infúzny koncentrát
imigluceráza
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Cerezyme a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cerezyme
3.
Ako používať Cerezyme
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Cerezyme
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Cerezyme a na čo sa používa
Cerezyme obsahuje liečivo imiglucerázu a používa sa na liečbu pacientov, ktorí majú potvrdenú
diagnózu Gaucherovej choroby typu 1 alebo typu 3 a ktorí majú príznaky choroby, ako je málokrvnosť
(nízky počet červených krviniek), tendenciu ľahko krvácať (v súvislosti s nízkym počtom trombocytov
– krvných doštičiek), zväčšenie sleziny a pečene alebo ochorenie kosti.
Pacienti s Gaucherovou chorobou majú nízku hladinu enzýmu nazývaného kyslá
β
-glukozidáza. Tento
enzým pomáha telu regulovať hladiny glukocerebrozidu. Glukozylceramid je telu vlastná látka
zložená z cukru a tuku. Pri Gaucherovej chorobe sú hladiny glukozylceramidu príliš vysoké.
Cerezyme je syntetický enzým nazývaný imigluceráza, ktorý u pacientov s Gaucherovou chorobou
nahrádza chýbajúci alebo nedostatočne účinný 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Cerezyme 400 jednotiek prášok na infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá injekčná liekovka obsahuje 400 jednotiek* imiglucerázy**
.
Roztok po rekonštitúcii obsahuje 40 jednotiek (približne 1,0 mg) imiglucerázy na mililiter
(400 U/10 ml). Každá injekčná liekovka sa musí pred použitím ďalej zriediť (pozri časť 6.6).
*Enzýmová jednotka (U) je definovaná ako množstvo enzýmu, ktoré katalyzuje hydrolýzu jedného
mikromólu syntetického substrátu para-nitrofenyl
β
-D-glukopyranozidu (pNP-Glc) za minútu pri
teplote 37 °C.
** Imigluceráza je modifikovaná forma ľudskej kyslej
β
-glukozidázy a vyrába sa pomocou
technológie rekombinovanej DNA pri použití cicavčích ovariálnych buniek čínskeho škrečka (CHO), s
manózovou modifikáciou zameranou na makrofágy.
Pomocné látky so známym účinkom:
Každá injekčná liekovka obsahuje 41 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na infúzny koncentrát.
Cerezyme je biely až sivobiely prášok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Cerezyme (imigluceráza) je indikovaný na použitie ako dlhodobá substitučná enzýmová terapia na
liečbu pacientov s potvrdenou diagnózou nie neuronopatickej (Typ 1) alebo chronicky
neuronopatickej (Typ 3) Gaucherovej choroby a trpiacich klinicky signifikantnými nie neurologickými
prejavmi tejto choroby.
Iné ako neurologické prejavy Gaucherovej choroby zahŕňajú jeden alebo viaceré z nasledujúcich
stavov:
•
anémia po vylúčení iných príčin, ako je nedostatok železa
•
trombocytopénia
•
ochorenie kostí po vylúčení iných príčin, ako je nedostatok vitamínu D
•
hepatomegália alebo splenomegália
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba ochorenia má byť vedená lekármi, ktorí majú vedomosti a praktické skúsenosti s liečbou
Gaucherovej choroby.
Dávkovanie
Vzhľadom na rozmanitosť a multisyst
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-10-2010
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-11-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov