Celvapan

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Whole virion influenza vaccine, inactivated containing antigen of strain A/California/07/2009 (H1N1)v

Dostupné z:

Nanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

ATC kód:

J07BB01

INN (Medzinárodný Name):

influenza vaccine (H1N1)v (whole virion, Vero cell derived, inactivated)

Terapeutické skupiny:

Vakcíny,

Terapeutické oblasti:

Disease Outbreaks; Influenza, Human; Immunization

Terapeutické indikácie:

Profylaxia chrípky spôsobená vírusom A (H1N1) v roku 2009. Celvapan by mali byť použité v súlade s oficiálne usmernenie.

Prehľad produktov:

Revision: 11

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2009-03-04

Príbalový leták

                
24
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
25
Písomná informácia pre <používateľa> <používateľku>
CELVAPAN injekčná suspenzia
Očkovacia látka proti chrípke (H1N1)v
(celý virión, pripravená na Vero bunkách, inaktivovaná)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako dostanete túto očkovaciu látku, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika..
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.
Čo je Celvapan a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Celvapan
3.
Ako sa Celvapan podáva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Celvapan
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Celvapan a na čo sa používa
Celvapan je očkovacia látka, ktorá sa používa na prevenciu chrípky vyvolanej vírusom
A(H1N1)v 2009.
Po podaní očkovacej látky si začne imunitný systém (prirodzený obranný systém organizmu) vytvárať
vlastnú ochranu (protilátky) pred týmto ochorením. Žiadna zo zložiek očkovacej látky nemôže
spôsobiť chrípku.
2.
Čo potrebuje vedieť predtým, ako dostanete Celvapan
Nepoužívajte Celvapan:

keď ste mali v minulosti náhlu alergickú reakciu ohrozujúcu život na ktorúkoľvek zložku
Celvapanu alebo ktorúkoľvek z nasledujúcich zložiek, ktoré môže byť prítomné v stopových
množstvách: formaldehyd, benzoan, sacharóza.
-
Znaky alergickej reakcie môžu zahŕňať svrbivú kožnú vyrážku, namáhavé dýchanie a
opuch tváre alebo jazyka.
Ak si nie ste istý, opý
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU`
Celvapan injekčná suspenzia
Očkovacia látka proti chrípke, (H1N1)v (celý virión, pripravená na Vero bunkách, inaktivovaná)
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Inaktivovaná, celoviriónová očkovacia látka proti chrípke, obsahujúca antigén kmeňa*:
A/California/07/2009 (H1N1)v
7,5 mikrogramu**
v 0,5 ml dávke
*
pomnožený na Vero bunkách (kontinuálna bunková línia cicavčieho pôvodu)
**
vyjadrený v mikrogramoch hemaglutinínu
Toto je viacdávkový obal. Počet dávok v jednej injekčnej liekovke, pozri časť 6.5.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
Očkovacia látka je číra až opaleskujúca, priehľadná suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Profylaxia chrípky vyvolanej vírusom A(H1N1)v 2009. (Pozri časť 4.4).
Celvapan sa má použiť v súlade s Oficiálnymi Odporúčaniami.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčania k dávkovaniu berú do úvahy dostupné údaje z prebiehajúcich klinických štúdií
u zdravých osôb, ktoré dostali dve dávky Celvapanu (H1N1)v.
Z klinických štúdií sú dostupné obmedzené údaje o imunogenite a bezpečnosti týkajúce sa Celvapanu
(H1N1)v u zdravých dospelých a starších ľudí a u detí (pozri časť 4.4, 4.8 a 5.1).
Dospelí a starší ľudia
Jedna 0,5 ml dávka sa podá vo zvolenom termíne.
Druhá dávka očkovacej látky sa má podať po uplynutí najmenej troch týždňov.
Pediatrická populácia
vo veku od 3 do 17 rokov.
Jedna 0,5 ml dávka sa podá vo zvolenom termíne.
Druhá dávka očkovacej látky sa má podať po uplynutí najmenej troch týždňov.
Pediatrická populácia
vo veku 6 až 35 mesiacov
Jedna 0,5 ml dávka sa podá vo zvolenom termíne.
Druhá dávka očkovacej látky sa má podať po uplynutí najmenej troch týždňov.
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
3
Pediatrická populácia
ml
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 21-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 21-12-2016
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 21-12-2016
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 21-12-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov