Cayston

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

aztreonam lyzínu

Dostupné z:

Gilead Sciences Ireland UC

ATC kód:

J01DF01

INN (Medzinárodný Name):

aztreonam

Terapeutické skupiny:

Antibakteriálne pre systémové použitie,

Terapeutické oblasti:

Cystic Fibrosis; Respiratory Tract Infections

Terapeutické indikácie:

Cayston je indikovaný pre Supresívna liečba chronických pľúcnych infekcií spôsobených Pseudomonas aeruginosa u pacientov s cystickou fibrózou (CF) vo veku 6 rokov a starších. Je treba vziať do úvahy oficiálne usmernenie o vhodnom používaní antibakteriálne agentov.

Prehľad produktov:

Revision: 19

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-09-21

Príbalový leták

                
31
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
32
Písomná informácia pre používateľa
Cayston 75 mg prášok a rozpúšťadlo na roztok pre rozprašovač
aztreonam
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Cayston a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cayston
3.
Ako používať Cayston
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Cayston
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Cayston a na čo sa používa
Cayston obsahuje liečivo aztreonam. Cayston je antibiotikum používané na potlačenie chronickej
infekcie pľúc spôsobenej baktériami
Pseudomonas aeruginosa u pacientov vo veku 6 rokov a starších
s cystickou fibrózou. Cystická fibróza, známa aj ako mukoviscidóza, je život ohrozujúce dedičné
ochorenie, ktoré napáda hlienové žľazy vnútorných orgánov, najmä pľúc, ale aj pečene, pankreasu a
zažívacieho systému. Cystická fibróza vedie v pľúcach k ich upchávaniu hustým lepkavým hlienom.
To sťažuje dýchanie.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cayston
Nepoužívajte Cayston
-
ak ste alergický na aztreonam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Cayston, obráťte sa na svojho lekára
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Cayston 75 mg prášok a rozpúšťadlo na roztok pre rozprašovač.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá injekčná liekovka obsahuje aztreonam-lyzín zodpovedajúci 75 mg aztreonamu. Po rekonštitúcii
obsahuje roztok pre rozprašovač 75 mg aztreonamu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok a rozpúšťadlo na roztok pre rozprašovač.
Biely až takmer biely prášok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Cayston je indikovaný na supresívnu liečbu chronických infekcií pľúc spôsobených
Pseudomonas
aeruginosa u pacientov s cystickou fibrózou (CF) vo veku 6 rokov a starších.
Je potrebné vziať do úvahy oficiálne nariadenia týkajúce sa vhodného použitia antibakteriálnych látok.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Pacienti majú užívať pred každou dávkou Caystonu bronchodilatátor. Krátkodobo účinkujúce
bronchodilatátory sa môžu použiť 15 minút až 4 hodiny a dlhodobo účinkujúce bronchodilatátory sa
môžu použiť 30 minút až 12 hodín pred každou dávkou Caystonu.
Pre pacientov podstupujúcich viacero inhalačných terapií sa odporúča nasledovné poradie podávania:
1.
bronchodilatátor,
2.
mukolytiká,
3.
a nakoniec Cayston.
Dospelí a deti vo veku 6 rokov a staršie
Odporúčaná dávka pre dospelých je 75 mg trikrát za 24 hodín počas 28 dní.
Dávky sa majú užívať s odstupom aspoň 4 hodín.
Cayston sa môže používať v opakovaných cykloch 28-dňovej liečby nasledovanej 28-dňovou
prestávkou v liečbe Caystonom.
Dávkovanie u detí vo veku 6 rokov a starších je rovnaké ako u dospelých.
3
Starší
Klinické štúdie Caystonu nezahŕňali pacientov liečených Caystonom vo veku 65 rokov a starších, aby
sa zistilo, či reagujú na liečbu odlišne od mladších pacientov. Ak sa Cayston predpisuje starším
pacientom, dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.
Porucha funkcie obličiek
Je známe, 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták čeština 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták poľština 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 31-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 13-09-2012
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 31-05-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 31-05-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 31-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 31-05-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov