Caspofungin Accord

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

kaspofungín acetát

Dostupné z:

Accord Healthcare S.L.U.

ATC kód:

J02AX04

INN (Medzinárodný Name):

caspofungin

Terapeutické skupiny:

Antimykotika na systémové použitie

Terapeutické oblasti:

Candidiasis; Aspergillosis

Terapeutické indikácie:

Liečbe invazívnej kandidózy u dospelých alebo detských pacientov. Liečba invazívnych aspergillosis dospelých alebo detských pacientov, ktorí sú žiaruvzdorné alebo netolerantné amphotericin B, lipidov formulácie amphotericin B a/alebo itraconazole. Refractoriness je definovaný ako priebeh infekcie alebo neschopnosť zlepšiť po minimálne 7 dní pred terapeutické dávky účinných protiplesňové terapia. Empirické terapia pre predpokladané plesňových infekcií (napr. Kandidóza, alebo Aspergillus) v horúčkovitým, neutropaenic dospelých alebo detských pacientov.

Prehľad produktov:

Revision: 6

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2016-02-11

Príbalový leták

                31
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
32
Písomná informácia pre používateľa
Caspofungin Accord 50 mg prášok na
prípravu infúzneho koncentrátu
Caspofungin Accord 70 mg prášok na
prípravu infúzneho koncentrátu
kaspofungín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám alebo vášmu dieťaťu podajú
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Caspofungin Accord a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Caspofungin Accord
3.
Ako používať Caspofungin Accord
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Caspofungin Accord
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Caspofungin Accord a na čo sa používa
Čo je Caspofungin Accord
Caspofungin Accord obsahuje liečivo, sa nazývané kaspofungín. To patrí do skupiny liečiv, ktoré sa
nazývajú antimykotiká.
Na čo sa Caspofungin Accord používa
Caspofungin Accord sa u detí, dospievajúcich a dospelých používa na liečbu nasledujúcich infekcií:

závažné hubové infekcie vo vašich tkanivách alebo orgánoch (nazývané „invazívna
kandidóza“). Táto infekcia je spôsobená bunkami húb (kvasiniek) nazývanými
Candida
.
K osobám, ktoré môžu dostať tento typ infekcie, patria pacienti, ktorí práve podstúpili operáciu
alebo pacienti, ktorí majú slabý imunitný systém. Horúčka a zimnica, ktoré neodpovedajú na
liečbu antibiotikom, sú najčastejšími prejavmi tohto typu infekcie.

hubové infekcie vo vašom
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Caspofungin Accord 50 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu
Caspofungin Accord 70 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Caspofungin Accord 50 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu
Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg kaspofungínu (vo forme acetátu).
Caspofungin Accord 70 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Každá injekčná liekovka
obsahuje 70 mg kaspofungínu (vo forme acetátu).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na prípravu infúzneho koncentrátu.
Biely až takmer biely prášok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie

Liečba invazívnej kandidózy u dospelých alebo pediatrických pacientov.

Liečba invazívnej aspergilózy u dospelých alebo pediatrických pacientov, ktorí sú refraktérni
alebo intolerantní voči amfotericínu B, lipidovým formám amfotericínu B a/alebo itrakonazolu.
Refraktérnosť je definovaná ako progresia infekcie alebo nezlepšenie stavu po minimálne
7 dňoch podávania terapeutických dávok účinnej antimykotickej liečby.

Empirická liečba predpokladaných mykotických infekcií (napr.
Candida alebo
Aspergillus
)
u febrilných neutropenických dospelých alebo pediatrických pacientov.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu kaspofungínom má začať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou invazívnych mykotických
infekcií.
Dávkovanie
Dospelí pacienti
V 1. deň sa má podať jednorazová nárazová dávka 70 mg, ďalej sa potom podáva 50 mg denne.
U pacientov s hmotnosťou viac ako 80 kg sa po úvodnej 70-mg nárazovej dávke odporúča dávka
kaspofungín 70 mg denne (pozri časť 5.2). Na základe pohlavia alebo rasy nie je potrebná žiadna
úprava dávkovania (pozri časť 5.2).
Pediatrickí pacienti (12 mesiacov až 17 rokov)
U pediatrických pacientov (vo veku 12 mesiacov až 17 rokov) má byť dávkovanie založen
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 05-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 05-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 05-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 05-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 21-03-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov