Caprelsa

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Vandetanib

Dostupné z:

Genzyme Europe BV

ATC kód:

L01XE

INN (Medzinárodný Name):

vandetanib

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá

Terapeutické oblasti:

Nádory štítnej žľazy

Terapeutické indikácie:

Caprelsa je indikovaná na liečbu agresívnych a symptomatických karcinómov štítnej žľazy (MTC) u pacientov s neresekovateľnou lokálne pokročilou alebo metastatickou chorobou. Caprelsa je indikovaný u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 5 rokov a starší. Pre pacientov, u ktorých re-taxi-v-transfection(RET) mutácia nie je známy, alebo je záporná, prípadne nižšie prospech, mali by sa brať do úvahy pred individuálne rozhodnúť o liečbe.

Prehľad produktov:

Revision: 23

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-02-16

Príbalový leták

                32
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
33
Písomná informácia pre používateľa
Caprelsa 100 mg filmom obalené tablety
Caprelsa 300 mg filmom obalené tablety
vandetanib
Okrem tejto písomnej informácii pre používateľov dostanete Kartu pacienta, ktorá obsahuje dôležité
bezpečnostné informácie, ktoré potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaná Caprelsa
a v priebehu liečby Caprelsou.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať
váš liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu a Kartu pacienta si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
•
Je dôležité, aby ste si uchovali počas liečby túto Kartu pacienta.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Caprelsa a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Caprelsu
3.
Ako užívať Caprelsu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Caprelsu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Caprelsa a na čo sa používa
Caprelsa je liečba pre dospelých a deti vo veku 5 rokov a starších s:
typom medulárneho karcinómu štítnej žľazy, ktorý sa nazýva mutácia RET protoonkogénu (
Rearranged
during Transfection
) a ktorý nie je možné odstrániť chirurgicky alebo sa rozšíril do iných častí tela.
Caprelsa pôsobí tak, že spomaľuje rast nových krvných ciev v nádore (rakovine). Tým zastavuje
zásobovanie nádoru výživou a kyslíkom. Caprelsa môže tiež pôsobiť priamo na nádorové 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Caprelsa 100 mg filmom obalené tablety
Caprelsa 300 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Caprelsa 100 mg tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg vandetanibu.
Caprelsa 300 mg tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg vandetanibu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Caprelsa 100 mg tablety
Caprelsa 100 mg tableta je okrúhla, obojstranne vypuklá, biela filmom obalená tableta s potlačou
„Z100“ na jednej strane.
Caprelsa 300 mg tablety
Caprelsa 300 mg tableta je oválna, obojstranne vypuklá, biela filmom obalená tableta s potlačou „Z300“
na jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Caprelsa je indikovaná na liečbu agresívneho a symptomatického medulárneho karcinómu štítnej žľazy
(
medullary thyroid cancer
, MTC) s mutáciou RET protoonkogénu (
Rearranged during Transfection
) u
pacientov s neresekovateľným lokálne pokročilým alebo metastázujúcim ochorením.
Caprelsa je indikovaná dospelým, deťom a dospievajúcim, vo veku od 5 rokov a starším.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať a monitorovať lekár so skúsenosťami v liečbe MTC a v používaní protirakovinových
liekov a tiež skúsený v hodnotení elektrokardiogramu (EKG).
Stav RET protoonkogénu (
Rearranged during transfection
)
Keďže sa na základe dostupných údajov považuje aktivita Caprelsy za nedostatočnú u pacientov bez
identifikovanej mutácie RET protoonkogénu, pred začatím liečby Caprelsou sa má prítomnosť mutácie
RET protoonkogénu stanoviť pomocou validovaného testu. Ak je to možné, pri stanovovaní stavu
mutácie RET protoonkogénu sa majú vzorky tkaniva odobrať skôr v čase začatia liečby než v čase
určenia diagnózy.
Dávkovanie u dospelých pacientov s MTC
Odporúčaná dávka je jedna 300 mg tableta jedenkrát denne užívaná s jedlom alebo bez jedla približne
v rov
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 09-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 01-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 01-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 01-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 01-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 09-02-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov