Caelyx pegylated liposomal

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

hydrochlorid doxorubicínu

Dostupné z:

Baxter Holding B.V.

ATC kód:

L01DB

INN (Medzinárodný Name):

doxorubicin

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Sarcoma, Kaposi; Multiple Myeloma; Ovarian Neoplasms; Breast Neoplasms

Terapeutické indikácie:

Caelyx pegylated liposomal je uvedené:ako monotherapy pre pacientov s metastatického karcinómu prsníka, tam, kde je zvýšené riziko srdcového;na liečbu pokročilej rakoviny vaječníkov u žien, ktorí neuspeli v prvom riadku platinum-založené chemoterapia režim;v kombinácii s bortezomib na liečbu progresívneho myelómom je mladších u pacientov, ktorí dostali aspoň jeden pred terapiou a ktorí už podstúpili alebo sú nevhodné pre kostnej drene sa transplantácia;pre liečbu AIDS súvisiace s kaposiho sarkóm (KS) u pacientov s nízkym počtom CD4 (.

Prehľad produktov:

Revision: 34

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1996-06-20

Príbalový leták

                31
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
32
Písomná informácia pre používateľa
Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml infúzny koncentrát
doxorubicíniumchlorid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Caelyx pegylated liposomal a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Caelyx pegylated liposomal
3.
Ako používať Caelyx pegylated liposomal
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Caelyx pegylated liposomal
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Caelyx pegylated liposomal a na čo sa používa
Caelyx pegylated liposomal je protinádorová látka.
Caelyx pegylated liposomal sa používa na liečbu karcinómu prsníka u pacientov s rizikom vzniku
porúch srdca. Caelyx pegylated liposomal sa používa aj na liečbu karcinómu vaječníka. Používa sa na
usmrcovanie nádorových buniek, zmenšenie nádoru, oddialenie rastu nádoru a na predĺženie vášho
života.
Caelyx pegylated liposomal sa tiež používa v kombinácii s iným liekom, bortezomibom, na liečbu
mnohopočetného myelómu (rakoviny krvi) u pacientov, ktorí sa predtým liečili aspoň jedným typom
liečby.
Caelyx pegylated liposomal sa tiež používa na vyvolanie zlepšenia vo vašom Kaposiho sarkóme,
vrátane jeho sploštenia, zmenšenia jeho hmotnosti a dokonc
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml Caelyxu pegylated liposomal obsahuje 2 mg doxorubicíniumchloridu v pegylovanej
lipozomálnej formulácii.
Caelyx pegylated liposomal je doxorubicíniumchlorid enkapsulovaný v lipozómoch s povrchovo
naviazaným metoxypolyetylénglykolom (MPEG). Tento proces je známy ako pegylácia a chráni
lipozómy pred ich detekciou mononukleárnym fagocytárnym systémom (mononuclear phagocyte
system – MPS), čo predlžuje čas cirkulácie v krvi.
Pomocné látky so známym účinkom
Obsahuje úplne hydrogenovaný sójový lecitín (zo sójových bôbov) – pozri časť 4.3.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny koncentrát (sterilný koncentrát)
Disperzia je sterilná, priesvitná a červená.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Caelyx pegylated liposomal je indikovaný:
-
Ako monoterapia u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka, u ktorých je zvýšené
kardiálne riziko.
-
Na liečbu pokročilého ovariálneho karcinómu u žien, u ktorých zlyhala liečba prvej línie
chemoterapie na báze platiny.
-
V kombinácii s bortezomibom na liečbu progresívneho mnohopočetného myelómu u pacientov,
ktorým bola podaná aspoň jedna predchádzajúca liečba a ktorí už absolvovali transplantáciu
kostnej drene alebo na ňu nie sú vhodní.
-
Na liečbu Kaposiho sarkómu (KS) súvisiaceho s AIDS u pacientov s nízkym počtom CD4
(< 200 CD4 lymfocytov/mm
3
) a extenzívnym mukokutánnym alebo viscerálnym ochorením.
Caelyx pegylated liposomal sa môže použiť ako systémová chemoterapia prvej línie alebo ako
chemoterapia druhej línie u pacientov s AIDS-KS, ktorí neznášali alebo u ktorých došlo k progresii
ochorenia po predchádzajúcej kombinovanej systémovej chemoterapii, ktorá obsahovala najmenej dve
z nasledujúcich látok: alkaloidy rodu Vinca, bleomycín a 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 02-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 06-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 06-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 06-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 06-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 02-04-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom