Busilvex

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

busulfán

Dostupné z:

Pierre Fabre Medicament

ATC kód:

L01AB01

INN (Medzinárodný Name):

busulfan

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Transplantácia hematopoetických kmeňových buniek

Terapeutické indikácie:

Busilvex nasleduje cyklofosfamid (BuCy2) je indikovaný ako kondicionačnej liečby pred transplantáciou konvenčné hematopoetických prekurzorových buniek (HPCT) u dospelých pacientov, keď kombinácia je považovaná za najlepšie dostupné možnosti. Busilvex nasledujúce fludarabine (FB) je označené ako klimatizácia liečba pred hematopoetickú predok buniek transplantácia (HPCT) u dospelých pacientov, ktorí sú kandidátmi pre zníženie intenzity klimatizáciou (RIC) režim. Busilvex nasleduje cyklofosfamidom (BuCy4) alebo melphalan (BuMel) je označené ako klimatizácia liečba pred konvenčné hematopoetickú predok bunky transplantáciu v pediatrických pacientov.

Prehľad produktov:

Revision: 19

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2003-07-09

Príbalový leták

                 30
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 31
Písomná informácia pre používateľa
Busilvex 6 mg/ml infúzny koncentrát
busulfán
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete
:
1.
Čo je Busilvex a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Busilvex
3.
Ako používať Busilvex
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Busilvex
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Busilvex a na čo sa používa
Busilvex obsahuje liečivo busulfán, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných alkylačné látky.
Busilvex ničí bunky pôvodnej kostnej drene pred transplantáciou.
Busilvex sa používa u dospelých, novorodencov, detí a dospievajúcich ako liečba
predchádzajúca
transplantácii.
U dospelých sa Busilvex užíva v kombinácii s cyklofosfamidom alebo fludarabínom.
U novorodencov, detí a dospievajúcich sa Busilvex užíva v kombinácii s cyklofosfamidom alebo
melfalanom.
Toto prípravné liečivo vám bude aplikované pred podstúpením transplantácie buď kostnej drene alebo
hematopoetických progenitorných buniek (trasplantát krvných buniek).
2.
Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Busilvex
Nepoužívajte Busilvex:
–
ak ste alergický na busulfán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Busilvexu (uvedených
v časti 6).
–
ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná.
Upozornenia a opatrenia
Busilvex je silný cytotoxický liek, ktorý má za následok pokles kr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Busilvex 6 mg/ml infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml koncentrátu obsahuje 6 mg busulfánu (60 mg v 10 ml).
Po rozriedení: 1 ml roztoku obsahuje 0.5 mg busulfánu
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Koncentrát na infúzny roztok (sterilný koncentrát).
Číry, bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Busilvex v kombinácii s cyklofosfamidom (BuCy2) je indikovaný ako prípravná liečba
predchádzajúca konvenčnej transplantácii hematopoetických kmeňových buniek (HPCT) u dospelých
pacientov, kde je táto kombinácia považovaná za najlepšiu dostupnú možnosť.
Busilvex po fludarabíne (FB) je indikovaný ako prípravná liečba predchádzajúca transplantácii
hematopoetických progenitorových kmeňových buniek (HPCT) u dospelých pacientov, ktorí sú
vhodní na prípravný režim so zníženou intenzitou (RIC).
Busilvex v kombinácii s cyklofosfamidom (BuCy2) alebo melfalanom (BuMel) je indikovaný ako
prípravná liečba pred konvenčnou transplantáciou hematopoetických progenitorových buniek
u detských pacientov.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Podávanie Busilvexu sa má uskutočniť pod dohľadom lekára so skúsenosťami s prípravnou terapiou
pred transplantáciou hematopoetických progenitorových buniek.
Busilvex sa podáva pred hematopoetickou transplantáciou progenitorových buniek (HPCT).
Dávkovanie
Busilvex v kombinácii s cyklofosfamidom alebo melfalanom
Pre dospelých
Odporúčaná dávka a schéma podávania je:
-
0,8 mg/kg telesnej hmotnosti (TH) busulfánu vo forme dvojhodinovej infúzie každých 6 hodín
počas 4 po sebe nasledujúcich dní, spolu 16 dávok
-
následne 60 mg cyklofosfamidu /kg telesnej hmotnosti (TH)/deň počas 2 dní so začiatkom
podania najmenej 24 hodín po 16. dávke Busilvexu (pozri časť 4.5).
Pediatrická populácia (0 až 17 rokov)
Odporúčaná dávka Busilvexu je n
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-09-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 29-09-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov