BLU-GARD N SPRAY D

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
20-09-2021

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č.
1907/2006
Blu-Gard N Spray D
111010E
1 / 12
ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
Blu-Gard N Spray D
Kód výrobku
:
111010E
Použitie látky/zmesi
:
Prípravok na starostlivosť o struky vemien
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Prostriedok na čistenie maštalí. Poloautomatizované použitie
Prostriedok na čistenie maštalí. Manuálne použitie
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
28.08.2014
Verzia
:
1.0
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Klasifikácia produktu je založená jeho toxikologickom hodnotení.
Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
Blu-Gard N Spray D
111010E
2 / 12
2.2 Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
2.3 Iná nebezpečnosť
Nemiešajte s bielicimi alebo inými chlórovými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi
Nebez
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nórčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 28-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 19-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom