Arava

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

leflunomid

Dostupné z:

Sanofi-aventis Deutschland GmbH

ATC kód:

L04AA13

INN (Medzinárodný Name):

leflunomide

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Arthritis, Rheumatoid; Arthritis, Psoriatic

Terapeutické indikácie:

Leflunomid je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou ako "chorobu modifikujúce antirheumatic drog" (DMARD);aktívnou psoriatickou artritídou. Nedávne alebo súbežná liečba s hepatotoxic alebo haematotoxic DMARDs (e. metotrexát) môže mať za následok zvýšené riziko závažných nežiaducich účinkov; preto sa musí starostlivo zvážiť začatie liečby leflunomidom, pokiaľ ide o tieto aspekty prínos / riziko. Navyše, prechod z leflunomid na iný DMARD bez nadväznosti na vymývanie postup tiež môže zvýšiť riziko závažných nežiaducich reakcií, aj dlhý čas po prepnutí.

Prehľad produktov:

Revision: 39

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1999-09-02

Príbalový leták

                
72
B.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
73
Písomná informácia pre používateľa
Arava 10 mg filmom obalené tablety
leflunomid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Arava a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aravu
3.
Ako užívať Aravu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Aravu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Arava a na čo sa používa
Arava patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antireumatiká. Obsahuje liečivo leflunomid.
Arava sa používa na liečenie dospelých pacientov s aktívnym reumatoidným zápalom kĺbov alebo s
aktívnym psoriatickým zápalom kĺbov.
Medzi príznaky reumatoidného zápalu kĺbov patrí zápal kĺbov, opuch, pohybové ťažkosti a bolesť.
K ďalším príznakom, ktoré vplývajú na celé telo, patrí strata chuti do jedla, horúčka, strata energie a
anémia (nedostatok červených krviniek).
Medzi príznaky aktívneho psoriatického zápalu kĺbov patrí bolesť kĺbov, opuch, pohybové ťažkosti,
bolesť a škvrny červenej, šupinatej kože (kožné lézie).
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aravu
Neužívajte Aravu
-
ak ste niekedy mali
alergickú reakciu na leflunomid (najmä závažnú kožnú reakciu, často
sprevádzanú horúčkou, bolesťou k
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Arava 10 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 10 mg leflunomidu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 78 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Biela až takmer biela okrúhla filmom obalená tableta s potlačou ZBN na jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Leflunomid je indikovaný dospelým pacientom:
•
na liečbu aktívnej reumatoidnej artritídy ako „antireumatikum modifikujúce ochorenie“
(DMARD),
•
na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy.
Nedávna alebo súčasná
liečba hepatotoxickými alebo hematotoxickými DMARD (napr. metotrexát)
môže zapríčiniť zvýšenie rizika závažných nežiaducich účinkov; preto je potrebné začatie liečby
leflunomidom starostlivo zvážiť z hľadiska pomeru prínosu a rizika.
Naviac sa môže taktiež zvýšiť ďalšie riziko nežiaducich účinkov ešte dlho po prechode z leflunomidu
na iný DMARD, ak sa nedodrží vymývací postup (pozri časť 4.4).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať špecialista, ktorý má skúsenosti s liečbou reumatoidnej artritídy a psoriatickej
artritídy a liečba má prebiehať pod dohľadom špecialistu.
Alanínaminotransferáza (ALT) alebo sérová glutamopyruvát transferáza (SGPT) a celkový krvný
obraz vrátane diferenciálneho počtu bielych krviniek a krvných doštičiek sa musí kontrolovať
simultánne a s rovnakou frekvenciou:
•
pred začiatkom liečby leflunomidom
•
(každé dva týždne) počas prvých šesť mesiacov liečby a
•
potom každých 8 týždňov (pozri časť 4.4).
Dávkovanie
•
Pri reumatoidnej artritíde: liečba leflunomidom sa obvykle začína počiatočnou dávkou 100 mg raz
za deň počas 3 dní. Vynechanie počiatočnej dávky môže znížiť riziko nežiaducich účinkov (pozri
časť 5.1).
O
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 28-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 28-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 28-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 28-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 29-06-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov