Aloxi

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

palonosetron hydrochlorid

Dostupné z:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

ATC kód:

A04AA05

INN (Medzinárodný Name):

palonosetron

Terapeutické skupiny:

Antiemetics a antinauseants, , Serotonínu (5HT3) antagonisty

Terapeutické oblasti:

Vomiting; Cancer

Terapeutické indikácie:

Aloxi je indikovaný u dospelých na:prevencia akútnej nevoľnosti a zvracanie spojené s vysoko emetogenic rakoviny je chemoterapia,prevenciu nevoľnosti a zvracanie spojené s mierne emetogenic rakoviny je chemoterapia. Aloxi je uvedené v pediatrických pacientov 1 mesiaca veku a staršie:prevencia akútnej nevoľnosti a zvracanie spojené s vysoko emetogenic rakoviny je chemoterapia a prevenciu nevoľnosti a zvracanie spojené s mierne emetogenic rakoviny je chemoterapia.

Prehľad produktov:

Revision: 21

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2005-03-22

Príbalový leták

                36
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
37
Písomná informácia pre používateľa
Aloxi 250 mikrogramov injekčný roztok
Palonosetrón
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebozdravotnú
sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete
:
1.
Čo je Aloxi a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Aloxi
3.
Ako vám podajú Aloxi
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Aloxi
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Aloxi a na čo sa používa
Aloxi obsahuje liečivo palonosetrón. Táto látka patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú „antagonisty
serotonínu (5HT
3
)“.
Aloxi sa používa u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku viac ako jeden mesiac ako pomoc proti
nevoľnosti (nauzee) alebo vracaniu pri liečbe nádorových ochorení, ktorá sa nazýva chemoterapia.
Liek účinkuje tak, že blokuje pôsobenie chemickej látky nazývanej serotonin, ktorý môže spôsobovať
nevoľnosť alebo vracanie.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Aloxi
Nepoužívajte Aloxi ak:
•
ste alergický na palonosetrón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Aloxi nedostanete, ak u vás platí niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istí, obráťte sa na svojho lekára
alebo zdravotnú sestru predtým, ako vám podajú tento liek.
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Aloxi 250 mikrogramov injekčný roztok.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý ml roztoku obsahuje 50 mikrogramov palonosetrónu (ako hydrochlorid).
Každá injekčná liekovka s objemom 5 ml roztoku obsahuje 250 mikrogramov palonosetrónu (ako
hydrochlorid).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry, bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Aloxi je indikovaný u dospelých na:
•
prevenciu akútnej nauzey a vracania, ktoré sú spojené s vysoko emetogénnou chemoterapiou
rakoviny,
•
prevenciu nauzey a vracania spojených so stredne emetogénnou chemoterapiou rakoviny.
Aloxi je indikovaný u pediatrických pacientov vo veku 1 mesiac a starších na:
•
prevenciu akútnej nauzey a vracania spojených s vysoko emetogénnou chemoterapiou rakoviny
a prevenciu nauzey a vracania spojených so stredne emetogénnou chemoterapiou rakoviny.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Aloxi sa má používať len pred podaním chemoterapie. Tento liek má podávať len zdravotnícky pracovník
pod príslušným odborným dohľadom.
Dávkovanie
Dospelí
Jednorazová dávka 250 mikrogramov sa podáva intravenózne ako bolus približne 30 minút pred
začiatkom chemoterapie. Dávka sa musí podať v priebehu 30 sekúnd.
Účinok Aloxi v prevencii nauzey a vracania indukovaných vysoko emetogénnou chemoterapiou môže byť
zvýšený podaním kortikosteroidov pred začiatkom chemoterapie.
Starší pacienti
Úprava dávky pre starších pacientov nie je nutná.
Pediatrická populácia
Deti a dospievajúci (vo veku od 1 mesiaca do 17 rokov):
3
20 mikrogramov/kg (maximálna celková dávka nemá prekročiť 1500 mikrogramov) palonosetrónu
podávaných v jednorazovej 15 – minútovej intravenóznej infúzii začínajúcej približne 30 minút pred
začiatkom chemoterapie.
Bezpečnosť a účinnosť Aloxi u detí vo veku menej ako 1 mesiac neboli stanovené. K d
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 09-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 19-07-2018
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 19-07-2018
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 19-07-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 19-07-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 09-04-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov