Adrovance

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

colecalciferol, alendronic acid (as sodium trihydrate)

Dostupné z:

N.V. Organon

ATC kód:

M05BB03

INN (Medzinárodný Name):

alendronic acid, colecalciferol

Terapeutické skupiny:

Lieky na liečbu chorôb kostí

Terapeutické oblasti:

Osteoporóza, postmenopauza

Terapeutické indikácie:

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy u pacientov s rizikom nedostatku vitamínu D. Adrovance znižuje riziko vertebrálnych a zlomenín bedra.

Prehľad produktov:

Revision: 24

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-01-04

Príbalový leták

                
28
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
29
Písomná informácia pre používateľku
ADROVANCE 70 mg/2 800 IU tablety
ADROVANCE 70 mg/5 600 IU tablety
kyselina alendrónová/cholekalciferol
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
-
Je obzvlášť dôležité, aby ste predtým, ako začnete užívať tento liek, porozumeli informáciám
v časti 3.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je ADROVANCE a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ADROVANCE
3.
Ako užívať ADROVANCE
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať ADROVANCE
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je ADROVANCE a na čo sa používa
Čo je ADROVANCE?
ADROVANCE je tableta obsahujúca dve liečivá, kyselinu alendrónovú (často nazývanú alendronát)
a cholekalciferol známy ako vitamín D
3
.
Čo je alendronát?
Alendronát patrí do skupiny nehormonálnych liekov nazývaných bisfosfonáty. Alendronát zabraňuje
úbytku kostnej hmoty, ktorý sa objavuje u žien po menopauze a napomáha novotvorbe kosti. Znižuje
riziko zlomenín chrbtice a krčku stehennej kosti.
Čo je vitamín D?
Vitamín D je základná živina potrebná pre vstrebávanie vápnika a zdravé kosti. Telo môže správne
vstrebávať vápnik z našej potravy, iba ak má dostatok vitamínu D. Veľmi málo potravín obsahuje
vitamín D. Hlavným
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
ADROVANCE 70 mg/2 800 IU tablety
ADROVANCE 70 mg/5 600 IU tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
ADROVANCE 70 mg/2 800 IU tablety
Každá tableta obsahuje 70 mg kyseliny alendrónovej (vo forme trihydrátu sodnej soli)
a 70 mikrogramov (2 800 IU) cholekalciferolu (vitamínu D
3
).
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 62 mg laktózy (vo forme bezvodej laktózy) a 8 mg sacharózy.
ADROVANCE 70 mg/5 600 IU tablety
Každá tableta obsahuje 70 mg kyseliny alendrónovej (vo forme trihydrátu sodnej soli)
a 140 mikrogramov (5 600 IU) cholekalciferolu (vitamínu D
3
).
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 63 mg laktózy (vo forme bezvodej laktózy) a 16 mg sacharózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta
ADROVANCE 70 mg/2 800 IU tablety
Biele až takmer biele tablety v tvare modifikovanej kapsuly, označené siluetou kosti na jednej strane
a „710“ na druhej strane.
ADROVANCE 70 mg/5 600 IU tablety
Biele až takmer biele tablety v tvare modifikovaného obdĺžnika, označené siluetou kosti na jednej
strane a „270“ na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
ADROVANCE je indikovaný na liečbu osteoporózy u žien po menopauze s rizikom insuficiencie
vitamínu D. Znižuje riziko zlomenín stavcov a proximálneho femuru.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je jedna tableta jedenkrát týždenne.
Pacientky je potrebné poučiť, že ak vynechajú dávku lieku ADROVANCE, majú užiť jednu tabletu
nasledujúce ráno, ako si na to spomenú. Nesmú užiť dve tablety v ten istý deň, ale majú sa vrátiť
k užívaniu jednej tablety jedenkrát týždenne vo vybraný deň, ako to bolo pôvodne naplánované.
Z dôvodu povahy chorobného procesu pri osteoporóze je ADROVANCE určený na dlhodobé
užívanie. Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 05-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 05-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 05-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 05-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 05-11-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov