Adjupanrix (previously Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

rozdelený vírus chrípky, inaktivovaný, obsahujúci antigén: použitý kmeň A / VietNam / 1194/2004 (H5N1) (NIBRG-14)

Dostupné z:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ATC kód:

J07BB02

INN (Medzinárodný Name):

pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

Terapeutické skupiny:

Vakcíny,

Terapeutické oblasti:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Terapeutické indikácie:

Profylaxia chrípky v oficiálne deklarovanej pandemickej situácii. Pandemická očkovacia látka proti chrípke sa má používať v súlade s oficiálnymi pokynmi.

Prehľad produktov:

Revision: 11

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-10-10

Príbalový leták

                
37
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
38
Písomná informácia pre používateľa
Adjupanrix, suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu
Očkovacia látka proti pandemickej chrípke (H5N1) (štiepený virión, inaktivovaná, s adjuvantom)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete dostávať túto očkovaciu
látku, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
•
Táto očkovacia látka bola predpísaná iba vám. Nedávajte ju nikomu inému.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Adjupanrix a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Adjupanrix
3.
Ako sa Adjupanrix podáva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Adjupanrix
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Adjupanrix a na čo sa používa
Čo je Adjupanrix a na čo sa používa
Adjupanrix je očkovacia látka určená na prevenciu chrípky v oficiálne vyhlásenej pandemickej
situácii.
Pandemická chrípka je druh chrípky, ktorá sa vyskytuje v rôznych časových intervaloch trvajúcich
menej ako 10 rokov alebo viac ako niekoľko desaťročí. Rýchlo sa rozširuje po celom svete. Príznaky
pandemickej chrípky sú podobné príznakom obyčajnej chrípky, ale môžu byť závažnejšie.
Ako Adjupanrix účinkuje
Po podaní očkovacej látky si prirodzený obranný systém tela (imunitný systém) jedinca vytvára
vlastnú ochranu (protilátky) pred ochorením. Žiadna zo zložiek obsiahnutých v očkovacej látke
nemôže spôsobiť chrípku.
Tak ako je tomu pri všetkých očkovacích látkach, Adjupanrix nemusí úplne ochrániť
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Adjupanrix, suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu.
Očkovacia látka proti pandemickej chrípke (H5N1) (štiepený virión, inaktivovaná, s adjuvantom)
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Po zmiešaní 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:
Inaktivovaný, štiepený vírus chrípky obsahujúci antigén
* zodpovedajúci:
A/VietNam/1194/2004 (H5N1), použitý variant (NIBRG-14)
3,75 mikrogramu
**
*
pomnožený na vajciach
**
hemaglutinín (HA)
Táto očkovacia látka zodpovedá odporúčaniu SZO a rozhodnutiu EÚ pre pandémiu.
Adjuvant AS03 obsahujúci skvalén (10,69 miligramu), DL-
α
-tokoferol (11,86 miligramu)
a polysorbát 80 (4,86 miligramu).
Po zmiešaní obsahu injekčnej liekovky so suspenziou a obsahu injekčnej liekovky s emulziou vznikne
viacdávkové balenie. Počet dávok v jednej injekčnej liekovke, pozri časť 6.5.
Pomocná látka so známym účinkom
Očkovacia látka obsahuje 5 mikrogramov tiomersalu (pozri časť 4.4).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu.
Suspenzia je bezfarebná, mierne opaleskujúca tekutina.
Emulzia je belavá až žltkastá, homogénna mliečna tekutina.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Profylaxia chrípky v oficiálne vyhlásenej pandemickej situácii.
Adjupanrix sa má použiť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí vo veku od 18 rokov:
Jedna dávka o objeme 0,5 ml sa podá vo zvolenom termíne.
Aby sa dosiahla maximálna účinnosť, druhá 0,5 ml dávka sa má podať po uplynutí najmenej troch
týždňov a najviac dvanástich mesiacov po prvej dávke.
3
Na základe veľmi obmedzených údajov sa zistilo, že u dospelých vo veku > 80 rokov môže byť
na dosiahnutie imunitnej odpovede potrebné podanie dvojnásobnej dávky očkovacej látky Adjupanrix
vo zvolenom termíne a jej opätovné podanie po uplynutí najmenej troch týždňov (
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 08-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 08-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 08-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 08-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 08-06-2022