Abraxane

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

paclitaxel

Dostupné z:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kód:

L01CD01

INN (Medzinárodný Name):

paclitaxel

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Breast Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung

Terapeutické indikácie:

Abraxane monotherapy je indikovaný na liečbu metastatického karcinómu prsníka u dospelých pacientov, ktorí zlyhali v prvej línii liečby pre metastatické ochorenie a pre koho štandard, anthracycline obsahujúce terapia nie je uvedené. Abraxane v kombinácii s gemcitabine je uvedené, za prvé-line liečbu dospelých pacientov s metastatickým adenocarcinoma slinivky brušnej. Abraxane v kombinácii s carboplatin je uvedené, za prvé-line liečba non-small cell lung cancer u dospelých pacientov, ktorí nie sú kandidátmi na potenciálne liečebné zákroky a/alebo rádioterapia.

Prehľad produktov:

Revision: 29

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-01-11

Príbalový leták

                
42
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
43
Písomná informácia pre používateľa
Abraxane 5 mg/ml prášok na infúznu disperziu
paklitaxel
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú
sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Abraxane a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Abraxane
3.
Ako používať Abraxane
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Abraxane
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Abraxane a na čo sa používa
Čo je Abraxane
Abraxane obsahuje účinnú látku paklitaxel pripojenú k ľudskému proteínu albumínu vo forme malých
častíc známych ako nanočastice. Paklitaxel patrí do skupiny liekov nazývaných „taxány“ používaných
na liečbu rakoviny.

Paklitaxel je časť lieku, ktorá pôsobí na nádor, účinkuje tak, že zabraňuje rakovinovým bunkám
deliť sa – to znamená, že ich týmto usmrtí.

Albumín je časť lieku, ktorá pomáha paklitaxelu rozpustiť sa v krvi a prejsť cez steny krvných
ciev do nádoru. To znamená, že ďalšie chemické látky, ktoré môžu vyvolať vedľajšie účinky,
ktoré môžu ohrozovať život, nie sú potrebné. Tieto vedľajšie účinky sa vyskytujú pri liečbe
Abraxanom v podstatne menšej miere.
Na čo sa Abraxane používa
Abraxane sa používa na liečbu nasledovn
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Abraxane5 mg/ml prášok na infúznu disperziu.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg paklitaxelu vo forme nanočastíc viazaných na albumín.
Každá injekčná liekovka obsahuje 250 mg paklitaxelu vo forme nanočastíc viazaných na albumín.
Po rekonštitúcii obsahuje každý ml disperzie 5 mg paklitaxelu vo forme nanočastíc viazaných na
albumín.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na infúznu disperziu.
Rekonštituovaná disperzia má pH 6 – 7,5 a osmolalitu 300 – 360 mOsm/kg.
Prášok je biely až žltý.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Monoterapia Abraxanom je indikovaná na liečbu metastatického karcinómu prsníka u dospelých
pacientov, u ktorých zlyhala iniciálna liečba metastatického ochorenia, a u ktorých nie je štandardná
terapia s obsahom antracyklínu indikovaná (pozri časť 4.4).
Abraxane v kombinácii s gemcitabínom je indikovaný v prvej línii liečby metastatického
adenokarcinómu pankreasu u dospelých pacientov.
Abraxane v kombinácii s karboplatinou je indikovaný v prvej línii liečby nemalobunkového
karcinómu pľúc u dospelých pacientov, ktorí nie sú kandidátmi na potenciálne kuratívnu operáciu
a/alebo radiačnú liečbu.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Abraxane sa má podávať len pod dohľadom kvalifikovaného onkológa na oddeleniach
špecializovaných na podávanie cytotoxických látok. Liek nemá byť náhradou iných liekov
obsahujúcich paklitaxel, ani sa nemá nimi nahrádzať.
Dávkovanie
Karcinóm prsníka
Odporúčaná dávka Abraxanu je 260 mg/m
2
podávaná intravenózne po dobu 30 minút každé 3 týždne.
Úpravy dávky počas liečby karcinómu prsníka
Pacientom, u ktorých sa vyskytne závažná neutropénia (počet neutrofilov < 500 buniek/mm
3
po dobu
jedného týždňa alebo dlhšie) alebo závažná senzorická neuropatia počas liečby Ab
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-05-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-05-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 13-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 13-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 11-05-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov