MYDOCALM 150 mg

Hlavné informácie

 • Názov lieku:
 • MYDOCALM 150 mgtbl flm 30x150 mg (blis.)
 • Forma lieku:
 • tbl flm 30x150 mg (blis.)
 • Počet v balení:
 • tbl flm 30x150 mg (blis.)
 • Typ predpisu:
 • Viazaný na lekársky predpis
 • Použiť pre:
 • ľudia
 • Typ lieku:
 • alopatickej drog

Dokumenty

Lokalizácia

 • K dispozícii v:
 • MYDOCALM 150 mgtbl flm 30x150 mg (blis.)
  Slovensko
 • Jazyk:
 • slovenčina

Terapeutická informácie

 • Terapeutické skupiny:
 • 63 - MYORELAXANTIA

Ďalšie informácie

Stav

 • Zdroj:
 • SIDC
 • Dátum Autorizácia:
 • 27-12-1977
 • Posledná aktualizácia:
 • 09-08-2016

Písomná informácia pre používateľov

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/05697

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MYDOCALM 150 mg

filmom obalené tablety

(tolperizón vo forme hydrochloridu)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak 

má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, 

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi 

alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete: 

Čo je Mydocalm150 mg filmom obalené tablety a na čo sa používa

Skôr ako užijete Mydocalm

Ako užívať Mydocalm

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Mydocalm

Ďalšie informácie

ČO JE MYDOCALM 150 mg filmom obalené tablety A NA ČO SA POUŽÍVA

Mydocalm  je liek, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém.  Je určený na liečbu zvýšeného svalového  

tonusu a napätia.

SKÔR AKO UŽIJETE MYDOCALM

Neužívajte Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety

Ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok Mydocalmu.

Ak máte myasténiu gravis (imunologické ochorenie spojené so svalovou slabosťou).

Ak dojčíte.

Ak ste mladší ako 18 rokov.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na 

lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Liekové  interakcie, ktoré by obmedzovali použitie Mydocalmu nie sú známe. Hoci je tolperizón centrálne 

pôsobiaca látka, nespôsobuje útlm. Preto sa tento liek môže kombinovať so sedatívami (lieky na upokojenie), 

hypnotikami (lieky na spanie) a trankvilizérmi (utišovacie lieky). V prípade kombinácie s inými centrálne 

pôsobiacimi myorelaxanciami treba zvážiť zníženie dávky tolperizónu.

Mydocalm   zosilňuje   účinok   kyseliny   niflumovej,   preto   treba   v   prípade   súčasného   podávania   kyseliny 

niflumovej a iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) zníženie ich dávok.

Užívanie Mydocalmu s jedlom a nápojmi

Príjem potravy a nápojov neovplyvňuje vstrebávanie Mydocalmu.

Mydocalm filmom obalené tablety neovplyvňujú účinok alkoholu na centrálny nervový systém (CNS).

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Informujte Vášho lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Hoci sa nikdy nepotvrdilo, že Mydocalm 

je   pre   plod   toxický,   rozhodnutie,   či   môžete   užívať   tento   liek,   najmä   počas   prvých   troch   mesiacov 

tehotenstva, musí prijať Váš lekár po starostlivom vyhodnotení rizika/prínosu.

Mydocalm sa nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Mydocalm  nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Avšak ak počas užívania 

Mydocalmu zažijete závrat alebo svalovú slabosť, poraďte sa s lekárom!

Dôležité informácie o niektorých zložkách Mydocalmu:

Mydocalm   150   mg   filmom   obalené   tablety  obsahujú   146,285   mg   laktózy  a   oxid   titaničitý  (E171)   ako 

neúčinné zložky.

Liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skôr ako začnete užívať 

tablety Mydocalm, poraďte sa so svojím lekárom.

AKO UŽÍVAŤ MYDOCALM

Vždy užívajte Mydocalm presne tak, ako Vám povedal lekár.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Zvyčajná dávka je 1 tableta Mydocalm 150 mg 1-3-krát denne.

Deti a dospievajúci:

Mydocalm 150 mg nie je určený pre deti a dospievajúcich kvôli nízkym odporúčaným dávkam.

Liek sa má užívať po jedle s pohárom vody.

Ak užijete viac Mydocalmu ako máte:

Ihneď sa spojte so svojím lekárom a túto písomnú informáciu pre používateľov vezmite so sebou, aby ste ju 

mohli ukázať svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Mydocalm:

Užite nasledujúcu dávku ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Mydocalm:

Neprestávajte užívať tento liek, ak máte pocit, že účinok Mydocalmu je prisilný alebo prislabý, poraďte sa so 

svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

 2/4

Ako všetky lieky aj Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety môže spôsobiť vedľajšie účinky, hoci tieto sa 

nemusia prejaviť u každého. Tieto vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a vymiznú, keď prestanete užívať 

liek. 

Menej časté vedľajšie účinky: anorexia (nechutenstvo), nespavosť, poruchy spánku, bolesť hlavy, závrat, 

ospanlivosť,   zníženie   krvného   tlaku,   žalúdočné   ťažkosti,   hnačka,   sucho   v   ústach,   poruchy   trávenia,  

nevoľnosť, svalová slabosť, bolesť svalov, bolesť končatín, únava, malátnosť.

Zriedkavo sa vyskytujúce vedľajšie účinky: reakcie z precitlivenosti, zníženie aktivity, depresia, poruchy 

pozornosti, triaška, epilepsia, hypestézia (zníženie citlivosti), zmenená citlivosť, letargia (apatia), rozostrené  

videnie, pískanie v ušiach, vertigo (závrat), angína pektoris, tachykardia (zrýchlená činnosť srdca), palpitácie 

(búšenie srdca), návaly horúčavy, dýchavičnosť, epistaxa (krvácania z nosa), zrýchlené dýchanie, bolesť v 

nadbrušku,   zápcha,   nadúvanie,   vracanie,   mierne   poškodenie   pečene,   alergický  zápal   kože   (dermatitída), 

nadmerné   potenie,   svrbenie,   žihľavka,   vyrážka,   pomočovanie,   dyskomfort   (nepríjemné   pocity)   končatín, 

pocit opitosti, návaly horúčavy, podráždenosť, smäd, poruchy pečeňových enzýmov, zníženie počtu krvných 

doštičiek, zvýšenie počtu bielych krviniek.

Veľmi   zriedkavo   sa   vyskytujúce   vedľajšie   účinky:  anémia   (málokrvnosť),   lymfadenopatia   (ochorenie 

lymfatických   uzlín),   anafylaktický   šok,   bradykardia   (spomalená   činnosť   srdca),   osteopénia   (zníženie 

množstva vápnika v kostiach), zvýšenie krvného kreatinínu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré 

nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo 

lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ MYDOCALM

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Mydocalm po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na 

posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Spýtajte sa svojho lekárnika ako 

naložiť s nepotrebnými liekmi. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety obsahuje

Liečivom je 150 mg tolperizónu vo forme hydrochloridu v každej filmom obalenej tablete.

Ďalšími zložkami sú monohydrát kyseliny citrónovej, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina stearová, 

mastenec, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, laktóza v jadre tablety. 

Ďalšie zložky sú koloidný bezvodý oxid kremičitý, oxid  titaničitý (C.I. 77891, E171), makrogol, laktóza, 

hypromelóza v obale.

Ako Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety vyzerá a obsah balenia

Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety sú biele alebo špinavobiele okrúhle obojstranne vypuklé filmom 

obalené tablety mierneho špecifického zápachu, s asi 11 mm  priemerom s vytlačeným  „150” na jednej  

strane.

10 filmom obalených tabliet je balených do PVC/Al blistrov. Tri blistre sú balené do jednej škatule.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 3/4

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2010.

 4/4

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

ALL NATURAL LIP BALM SPF-30 (Zinc Oxide) Lotion [SALT AND STONE]

ALL NATURAL LIP BALM SPF-30 (Zinc Oxide) Lotion [SALT AND STONE]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

T-30 (Castanea Sativa Whole) Solution [DNA Labs, Inc.]

T-30 (Castanea Sativa Whole) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [HyVee Inc]

ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [HyVee Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life Better

For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life Better

Title: For Hard-to-Manage Type 1 Diabetes, Transplant Makes Life BetterCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

More Women Die of Lung Cancer in 2 U.S. 'Hot Spots'

More Women Die of Lung Cancer in 2 U.S. 'Hot Spots'

Title: More Women Die of Lung Cancer in 2 U.S. 'Hot Spots'Category: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

ER Docs Prescribe More Opioids Than They Realize

ER Docs Prescribe More Opioids Than They Realize

Title: ER Docs Prescribe More Opioids Than They RealizeCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

FDA to Move Ahead With Obama Administration Food Labeling Rules

FDA to Move Ahead With Obama Administration Food Labeling Rules

Title: FDA to Move Ahead With Obama Administration Food Labeling RulesCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

With Warmer Weather Comes Wrap-Up of Severe Flu Season

With Warmer Weather Comes Wrap-Up of Severe Flu Season

Title: With Warmer Weather Comes Wrap-Up of Severe Flu SeasonCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

Arnold Schwarzenegger Undergoes Emergency Heart Surgery

Arnold Schwarzenegger Undergoes Emergency Heart Surgery

Title: Arnold Schwarzenegger Undergoes Emergency Heart SurgeryCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

Brain Cell Development Differs in Those With Autism: Study

Brain Cell Development Differs in Those With Autism: Study

Title: Brain Cell Development Differs in Those With Autism: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

Many Grad Students Struggle With Anxiety, Depression

Many Grad Students Struggle With Anxiety, Depression

Title: Many Grad Students Struggle With Anxiety, DepressionCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ZANTAC 150 MAXIMUM STRENGTH (Ranitidine Hydrochloride) Tablet [Chattem, Inc.]

ZANTAC 150 MAXIMUM STRENGTH (Ranitidine Hydrochloride) Tablet [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

31-3-2018

Unhealthy Phthalate Chemicals Found in Restaurant Food

Unhealthy Phthalate Chemicals Found in Restaurant Food

Title: Unhealthy Phthalate Chemicals Found in Restaurant FoodCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Heart Penalty? Hockey Fans' Cardiac Risk Rises When Home Team Wins

Heart Penalty? Hockey Fans' Cardiac Risk Rises When Home Team Wins

Title: Heart Penalty? Hockey Fans' Cardiac Risk Rises When Home Team WinsCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Health Tip: Taming GERD

Health Tip: Taming GERD

Title: Health Tip: Taming GERDCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Many Pick the Wrong Drugs for Sneezin' Season

Many Pick the Wrong Drugs for Sneezin' Season

Title: Many Pick the Wrong Drugs for Sneezin' SeasonCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Foul Play: More Baseball Fans Getting Hit By the Ball

Foul Play: More Baseball Fans Getting Hit By the Ball

Title: Foul Play: More Baseball Fans Getting Hit By the BallCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Smart Choices for Your Home Gym

Smart Choices for Your Home Gym

Title: Smart Choices for Your Home GymCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Guideline Urges Hormone Test for Women With Unwanted Hair

Guideline Urges Hormone Test for Women With Unwanted Hair

Title: Guideline Urges Hormone Test for Women With Unwanted HairCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

California Coffee Shops Must Post Cancer Warnings: Judge

California Coffee Shops Must Post Cancer Warnings: Judge

Title: California Coffee Shops Must Post Cancer Warnings: JudgeCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Childhood Obesity May Be Driving More Cancers in Young Adults

Childhood Obesity May Be Driving More Cancers in Young Adults

Title: Childhood Obesity May Be Driving More Cancers in Young AdultsCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Too Few Baby Boomers Get Hepatitis C Screening

Too Few Baby Boomers Get Hepatitis C Screening

Title: Too Few Baby Boomers Get Hepatitis C ScreeningCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Man's Stubborn Belly Fat Turned Out to be 30-Pound Tumor

Man's Stubborn Belly Fat Turned Out to be 30-Pound Tumor

Title: Man's Stubborn Belly Fat Turned Out to be 30-Pound TumorCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Fentanyl Fuels Latest Spike in Opioid OD Deaths

Fentanyl Fuels Latest Spike in Opioid OD Deaths

Title: Fentanyl Fuels Latest Spike in Opioid OD DeathsCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Diabetes Now Affects 23 Million U.S. Adults

Diabetes Now Affects 23 Million U.S. Adults

Title: Diabetes Now Affects 23 Million U.S. AdultsCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Firearm Trauma May Linger Longest for Men

Firearm Trauma May Linger Longest for Men

Title: Firearm Trauma May Linger Longest for MenCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Protect Your Child From Opioid Poisoning

Protect Your Child From Opioid Poisoning

Title: Protect Your Child From Opioid PoisoningCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Why Whooping Cough Has Made a Comeback

Why Whooping Cough Has Made a Comeback

Title: Why Whooping Cough Has Made a ComebackCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Blincyto Approval Expanded for Specific Leukemia

Blincyto Approval Expanded for Specific Leukemia

Title: Blincyto Approval Expanded for Specific LeukemiaCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Health Tip: Avoiding Gluten in Medication

Health Tip: Avoiding Gluten in Medication

Title: Health Tip: Avoiding Gluten in MedicationCategory: Health NewsCreated: 3/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-3-2018

PAIN RELIEF ROLLER SIGNATURE CARE (Menthol 4%) Gel [Better Living]

PAIN RELIEF ROLLER SIGNATURE CARE (Menthol 4%) Gel [Better Living]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

COMPOUND W (Salicylic Acid) Gel [Medtech Products Inc.]

COMPOUND W (Salicylic Acid) Gel [Medtech Products Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

SILTUSSIN SA (Guaifenesin) Liquid [A-S Medication Solutions]

SILTUSSIN SA (Guaifenesin) Liquid [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

T-11 (Ulmus Minor Whole) Solution [DNA Labs, Inc.]

T-11 (Ulmus Minor Whole) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

PAIN RELIEVER CHILDRENS (Acetaminophen) Suspension [Safeway, Inc.]

PAIN RELIEVER CHILDRENS (Acetaminophen) Suspension [Safeway, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed