Advertisement

MYDOCALM 150 mg

Hlavné informácie

 • Názov lieku:
 • MYDOCALM 150 mgtbl flm 30x150 mg (blis.)
 • Forma lieku:
 • tbl flm 30x150 mg (blis.)
 • Počet v balení:
 • tbl flm 30x150 mg (blis.)
 • Typ predpisu:
 • Viazaný na lekársky predpis
 • Použiť pre:
 • ľudia
 • Typ lieku:
 • alopatickej drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizácia

 • K dispozícii v:
 • MYDOCALM 150 mgtbl flm 30x150 mg (blis.)
  Slovensko
 • Jazyk:
 • slovenčina

Terapeutická informácie

 • Terapeutické skupiny:
 • 63 - MYORELAXANTIA

Ďalšie informácie

Stav

 • Zdroj:
 • SIDC
 • Dátum Autorizácia:
 • 27-12-1977
 • Posledná aktualizácia:
 • 09-08-2016

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/05697

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MYDOCALM 150 mg

filmom obalené tablety

(tolperizón vo forme hydrochloridu)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak 

má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, 

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi 

alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete: 

Čo je Mydocalm150 mg filmom obalené tablety a na čo sa používa

Skôr ako užijete Mydocalm

Ako užívať Mydocalm

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Mydocalm

Ďalšie informácie

ČO JE MYDOCALM 150 mg filmom obalené tablety A NA ČO SA POUŽÍVA

Mydocalm  je liek, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém.  Je určený na liečbu zvýšeného svalového  

tonusu a napätia.

SKÔR AKO UŽIJETE MYDOCALM

Neužívajte Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety

Ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok Mydocalmu.

Ak máte myasténiu gravis (imunologické ochorenie spojené so svalovou slabosťou).

Ak dojčíte.

Ak ste mladší ako 18 rokov.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na 

lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Liekové  interakcie, ktoré by obmedzovali použitie Mydocalmu nie sú známe. Hoci je tolperizón centrálne 

pôsobiaca látka, nespôsobuje útlm. Preto sa tento liek môže kombinovať so sedatívami (lieky na upokojenie), 

hypnotikami (lieky na spanie) a trankvilizérmi (utišovacie lieky). V prípade kombinácie s inými centrálne 

pôsobiacimi myorelaxanciami treba zvážiť zníženie dávky tolperizónu.

Mydocalm   zosilňuje   účinok   kyseliny   niflumovej,   preto   treba   v   prípade   súčasného   podávania   kyseliny 

niflumovej a iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) zníženie ich dávok.

Užívanie Mydocalmu s jedlom a nápojmi

Príjem potravy a nápojov neovplyvňuje vstrebávanie Mydocalmu.

Mydocalm filmom obalené tablety neovplyvňujú účinok alkoholu na centrálny nervový systém (CNS).

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Informujte Vášho lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Hoci sa nikdy nepotvrdilo, že Mydocalm 

je   pre   plod   toxický,   rozhodnutie,   či   môžete   užívať   tento   liek,   najmä   počas   prvých   troch   mesiacov 

tehotenstva, musí prijať Váš lekár po starostlivom vyhodnotení rizika/prínosu.

Mydocalm sa nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Mydocalm  nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Avšak ak počas užívania 

Mydocalmu zažijete závrat alebo svalovú slabosť, poraďte sa s lekárom!

Dôležité informácie o niektorých zložkách Mydocalmu:

Mydocalm   150   mg   filmom   obalené   tablety  obsahujú   146,285   mg   laktózy  a   oxid   titaničitý  (E171)   ako 

neúčinné zložky.

Liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skôr ako začnete užívať 

tablety Mydocalm, poraďte sa so svojím lekárom.

AKO UŽÍVAŤ MYDOCALM

Vždy užívajte Mydocalm presne tak, ako Vám povedal lekár.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Zvyčajná dávka je 1 tableta Mydocalm 150 mg 1-3-krát denne.

Deti a dospievajúci:

Mydocalm 150 mg nie je určený pre deti a dospievajúcich kvôli nízkym odporúčaným dávkam.

Liek sa má užívať po jedle s pohárom vody.

Ak užijete viac Mydocalmu ako máte:

Ihneď sa spojte so svojím lekárom a túto písomnú informáciu pre používateľov vezmite so sebou, aby ste ju 

mohli ukázať svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Mydocalm:

Užite nasledujúcu dávku ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Mydocalm:

Neprestávajte užívať tento liek, ak máte pocit, že účinok Mydocalmu je prisilný alebo prislabý, poraďte sa so 

svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

 2/4

Ako všetky lieky aj Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety môže spôsobiť vedľajšie účinky, hoci tieto sa 

nemusia prejaviť u každého. Tieto vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a vymiznú, keď prestanete užívať 

liek. 

Menej časté vedľajšie účinky: anorexia (nechutenstvo), nespavosť, poruchy spánku, bolesť hlavy, závrat, 

ospanlivosť,   zníženie   krvného   tlaku,   žalúdočné   ťažkosti,   hnačka,   sucho   v   ústach,   poruchy   trávenia,  

nevoľnosť, svalová slabosť, bolesť svalov, bolesť končatín, únava, malátnosť.

Zriedkavo sa vyskytujúce vedľajšie účinky: reakcie z precitlivenosti, zníženie aktivity, depresia, poruchy 

pozornosti, triaška, epilepsia, hypestézia (zníženie citlivosti), zmenená citlivosť, letargia (apatia), rozostrené  

videnie, pískanie v ušiach, vertigo (závrat), angína pektoris, tachykardia (zrýchlená činnosť srdca), palpitácie 

(búšenie srdca), návaly horúčavy, dýchavičnosť, epistaxa (krvácania z nosa), zrýchlené dýchanie, bolesť v 

nadbrušku,   zápcha,   nadúvanie,   vracanie,   mierne   poškodenie   pečene,   alergický  zápal   kože   (dermatitída), 

nadmerné   potenie,   svrbenie,   žihľavka,   vyrážka,   pomočovanie,   dyskomfort   (nepríjemné   pocity)   končatín, 

pocit opitosti, návaly horúčavy, podráždenosť, smäd, poruchy pečeňových enzýmov, zníženie počtu krvných 

doštičiek, zvýšenie počtu bielych krviniek.

Veľmi   zriedkavo   sa   vyskytujúce   vedľajšie   účinky:  anémia   (málokrvnosť),   lymfadenopatia   (ochorenie 

lymfatických   uzlín),   anafylaktický   šok,   bradykardia   (spomalená   činnosť   srdca),   osteopénia   (zníženie 

množstva vápnika v kostiach), zvýšenie krvného kreatinínu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré 

nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo 

lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ MYDOCALM

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Mydocalm po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na 

posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Spýtajte sa svojho lekárnika ako 

naložiť s nepotrebnými liekmi. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety obsahuje

Liečivom je 150 mg tolperizónu vo forme hydrochloridu v každej filmom obalenej tablete.

Ďalšími zložkami sú monohydrát kyseliny citrónovej, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina stearová, 

mastenec, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, laktóza v jadre tablety. 

Ďalšie zložky sú koloidný bezvodý oxid kremičitý, oxid  titaničitý (C.I. 77891, E171), makrogol, laktóza, 

hypromelóza v obale.

Ako Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety vyzerá a obsah balenia

Mydocalm 150 mg filmom obalené tablety sú biele alebo špinavobiele okrúhle obojstranne vypuklé filmom 

obalené tablety mierneho špecifického zápachu, s asi 11 mm  priemerom s vytlačeným  „150” na jednej  

strane.

10 filmom obalených tabliet je balených do PVC/Al blistrov. Tri blistre sú balené do jednej škatule.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 3/4

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2010.

 4/4

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-1-2018

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC is voluntarily recalling Lot# 117099A of Clopidogrel Tablets, USP 75 mg, packaged in bottles of 30 tablets, to the consumer level due to mislabeling. The product is labeled as Clopidogrel tablets USP 75 mg but may contain Clopidogrel 75mg or Simvastatin Tablets USP 10 mg.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-1-2018

Dollar General Announces Voluntary Recall of Clover Valley® Iced Oatmeal Cookies Over Undeclared Milk and Tree Nuts

Dollar General Announces Voluntary Recall of Clover Valley® Iced Oatmeal Cookies Over Undeclared Milk and Tree Nuts

Dollar General Corporation announced a voluntary recall of its 12-ounce packages of Clover Valley® Iced Oatmeal Cookies with lot # L46217 30 with a best-by date of August 18, 2018 over concerns of undeclared milk and tree nuts. Consumers with a milk and/or nut allergy or sensitivity to these items should not consume these products due to a possible health risk or serious allergic reaction. No illnesses or reactions have been reported at this time.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-1-2018

EXTREME PROTECT SPF 30 (Octinoxate, Zinc Oxide) Lotion [SCIENCE OF SKINCARE LLC]

EXTREME PROTECT SPF 30 (Octinoxate, Zinc Oxide) Lotion [SCIENCE OF SKINCARE LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Breastfeeding May Halve Diabetes Risk in Women

Breastfeeding May Halve Diabetes Risk in Women

Women who breastfed for at least 6 months across all births reduced their risk for type 2 diabetes throughout their childbearing years by almost half compared with those who did not breastfeed, a 30-year study has found.

US - RxList

16-1-2018

SUNSCREEN SPF 30 (Avobenzone, Octinoxate, Ensulizole) Lotion [Vivier Pharma, Inc.]

SUNSCREEN SPF 30 (Avobenzone, Octinoxate, Ensulizole) Lotion [Vivier Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

EARTH BABY SUN N FUN BABY SUNSCREEN SPF 30 (Sunscreen) Cream [Earth Baby, Inc.]

EARTH BABY SUN N FUN BABY SUNSCREEN SPF 30 (Sunscreen) Cream [Earth Baby, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

COPPERTONE SPORT SPF 30 (Copertone Sport Spf 30) Lotion [Bayer HealthCare LLC.]

COPPERTONE SPORT SPF 30 (Copertone Sport Spf 30) Lotion [Bayer HealthCare LLC.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

NIA 24 SPF 30 (Homosalate, Octisalate, Avobenzone, Octocrylene) Lotion [Niadyne Inc]

NIA 24 SPF 30 (Homosalate, Octisalate, Avobenzone, Octocrylene) Lotion [Niadyne Inc]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-1-2018

Agenda now available for FDA’s #DigitalHealth public workshop on Jan 30-31 https://go.usa.gov/xnpNJ  #digitalinnovation #FDAPrecertwksp2018

Agenda now available for FDA’s #DigitalHealth public workshop on Jan 30-31 https://go.usa.gov/xnpNJ  #digitalinnovation #FDAPrecertwksp2018

Agenda now available for FDA’s #DigitalHealth public workshop on Jan 30-31 https://go.usa.gov/xnpNJ  #digitalinnovation #FDAPrecertwksp2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-1-2018

HELIUM/OXYGEN MIXTURE 70/30 Gas [General Air Service Supply Co]

HELIUM/OXYGEN MIXTURE 70/30 Gas [General Air Service Supply Co]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

Presentations: Codeine up-scheduling workshops, Perth, 30 November 2017

Presentations: Codeine up-scheduling workshops, Perth, 30 November 2017

The TGA held a series of workshops on the up-scheduling of codeine in November 2017

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-1-2018

PROTEC PLUS NATURAL SPF 30 (Zinc Oxide) Cream [ASA Universal Inc. Dba: SONAGE]

PROTEC PLUS NATURAL SPF 30 (Zinc Oxide) Cream [ASA Universal Inc. Dba: SONAGE]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GLO SKIN BEAUTY TINTED PRIMER SPF 30 Cream [Hayden Caleel LLC]

GLO SKIN BEAUTY TINTED PRIMER SPF 30 Cream [Hayden Caleel LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GLO SKIN BEAUTY MOISTURIZING TINT SPF 30 Lotion [Hayden Caleel LLC]

GLO SKIN BEAUTY MOISTURIZING TINT SPF 30 Lotion [Hayden Caleel LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

LARIN 1.5/30 ( Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

DR.DENESE SPF 30 DEFENSE DAY (Zinc Oxide, Octinoxate) Cream [SkinScience Labs, Inc]

DR.DENESE SPF 30 DEFENSE DAY (Zinc Oxide, Octinoxate) Cream [SkinScience Labs, Inc]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SOLBAR THIRTY SPF 30 (Solbar Thirty Spf30) Cream [Person And Covey]

SOLBAR THIRTY SPF 30 (Solbar Thirty Spf30) Cream [Person And Covey]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement