Vetflurane 1000 mg/g Tekutina k inhalaci parou

Чехия - чешский - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:
Isofluran
Доступна с:
Virbac SA
код АТС:
QN01AB
ИНН (Международная Имя):
Isoflurane (Isofluranum)
Фармацевтическая форма:
Tekutina k inhalaci parou
Терапевтическая группа:
koně, psi, kočky, okrasní ptáci, plazi, potkani, myši, křečci, činčily, morčata, fretky, pískomilové
Терапевтические области:
Halogenované uhlovodíky
Обзор продуктов:
Kódy balení: 9906811 - 1 x 100 ml - láhev
Количество Авторизация:
96/065/18-C
Дата Авторизация:
2018-11-21

Прочитать полный документ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Strana 1 z 9

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Vetflurane 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC S.A.

1ère avenue - 2065m – LID

06516 Carros Cedex

FRANCIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vetflurane 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

Isofluranum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Isofluranum 1000 mg/g

Čirá bezbarvá tekutina.

4.

INDIKACE

Navození a udržování NavozeníUdržovánícelkové anestezie.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě známé náchylnosti k maligní hypertermii.

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na isofluran a ostatní halogenovaná anestetika.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Isofluran způsobuje hypotenzi a útlum dýchání v závislosti na dávce. Srdeční arytmie a přechodná

bradykardie byly hlášeny jen zřídka.

Maligní hypertermie byla hlášena velice zřídka u vnímavých zvířat.

Zástava dechu by měla být léčena asistovanou ventilací.

V případě srdeční zástavy proveďte kompletní kardiopulmonální resuscitaci.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).>

Strana 2 z 9

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, psi, kočky, okrasné ptactvo, plazi, potkani, myši, křečci, činčily, pískomilové, morčata a

fretky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Současné použití sedativ či analgetik pravděpodobně sníží hladinu isofluranu, která je potřebná k

navození a udržování anestezie.

UdržováníPro konkrétní interakce viz bod 12.

KONĚ

MAC isofluranu u koní je přibližně 1,31 %.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie.

Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, butorfanol,

detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pethidin, thiamylal,

thiopental a xylazin. Léčiva použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta

individuálně. Je nutno věnovat pozornost možným interakcím uvedeným níže.

Interakce

Viz bod 12.

Navození

Jelikož nebývá proveditelné navodit anestezii u dospělého koně isofluranem, měl by být k tomuto

účelu použit krátkodobě působící barbiturát, jako například thiopental sodný, ketamin nebo

guaifenesin. K dosažení požadované hloubky anestezie pak může být za 5 až 10 minut použit

isofluran o koncentraci 3 až 5 %.

Pro navození anestezie u hříbat lze použít isofluran v koncentraci 3 až 5 % ve vysokém průtoku

kyslíku.

Udržování

Anestezie se udržuje 1,5% až 2,5% isofluranem.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

PSI

MAC isofluranu u psů je přibližně 1,28 %.

Premedikace

Strana 3 z 9

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie.

Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, butorfanol,

buprenorfin,

bupivakain,

diazepam,

dobutamin,

efedrin,

epinefrin,

glykopyrolát,

ketamin,

medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, thiamylal, thiopental a xylazin. Léčiva

použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta individuálně. Je nutno věnovat

pozornost možným interakcím uvedeným níže.

Interakce

Viz bod 12.

Navození

Navození anestezie je možné pomocí masky při použití až 5% isofluranu, s premedikací nebo bez

ní.

Udržování

Anestezie se udržuje 1,5% až 2,5% isofluranem.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

KOČKY

MAC isofluranu u koček je přibližně 1,63 %.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie.

Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, diazepam,

ketamin a oxymorfon. Léčiva použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta

individuálně. Je nutno věnovat pozornost možným interakcím uvedeným níže.

Interakce

Viz bod 12.

Navození

Navození anestezie je možné pomocí masky při použití až 4% isofluranu, s premedikací nebo bez

ní.

Udržování

Anestezie se udržuje 1,5% až 3% isofluranem.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

OKRASNÍ PTÁCI

Je známo jen málo hodnot MAC/ED

Příkladem je hodnota 1,34 % pro jeřába kanadského, 1,45 % pro poštovního holuba, která je

snížena na 0,89 % podáním midazolamu, a 1,44 % pro kakadu, která je snížena na 1,08 %

podáním analgetika butorfanolu.

Strana 4 z 9

Použití isofluranové anestézie bylo popsáno pro mnoho druhů, od malých ptáků, jako jsou

zebřičky, až po velké ptáky, jako jsou supi, orli a labutě.

Lékové interakce / kompatibility

U labutí je v literatuře uváděna kompatibilita propofolu s isofluranovou anestézii.

Interakce

Viz bod 12.

Navození

Navození anestézie 3 až 5% isofluranem je obvykle rychlé. U labutí je zaznamenáno navození

anestezie s propofolem s následným udržováním s isofluranem.

Udržování

Dávka pro udržování anestezie závisí na druhu a jedinci. Obecně jsou 2 až 3 % přiměřená a

bezpečná.

Pro některé druhy čápů a volavek může stačit pouze 0,6 - 1 %.

Pro některé supy a orly může být potřeba až 4 - 5 %.

Pro některé kachny a husy může být potřeba 3,5 - 4 %.

Ptáci obecně velice rychle odpovídají na změny koncentrace isofluranu.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

PLAZI

V literatuře je popsáno použití isofluranu u široké škály druhů plazů (např. různé druhy ještěrek,

želv, leguánů, chameleonů a hadů).

bylo stanoveno u leguána pustinného na 3,14 % při 35 ˚C a 2,83 % při 20 ˚C.

...

Прочитать полный документ

Прочитать полный документ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vetflurane 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Isofluranum 1000 mg/g

Tento veterinární léčivý přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tekutina k inhalaci parou

Čirá bezbarvá tekutina

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě známé náchylnosti k maligní hypertermii.

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na isofluran a ostatní halogenovaná anestetika.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Metabolismus ptáků a do jisté míry i drobných savců je více ovlivněn poklesem tělesné

teploty z důvodu vysokého poměru plochy povrchu těla k živé hmotnosti. Metabolismus

léčiva u plazů je pomalý a výrazně závisí na teplotě prostředí.

Absorpce, distribuce a vylučování isofluranu jsou velmi rychlé. Isofluran je vylučován plícemi

převážně v nezměněné podobě. Tyto vlastnosti ho mohou činit vhodným pro určité skupiny

pacientů, které zahrnují mladé nebo staré jedince či jedince s narušenou funkcí jater, ledvin

či srdce. Nicméně o anestetickém protokolu by mělo být rozhodnuto na základě posouzení

každého případu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Jelikož isofluran způsobuje útlum dýchání, je doporučeno v průběhu anestezie monitorovat

frekvenci a hloubku dechu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Isofluran způsobuje hypotenzi a útlum dýchání v závislosti na dávce. Srdeční arytmie a

přechodná bradykardie byly hlášeny jen zřídka.

Maligní hypertermie byla hlášena velice zřídka u vnímavých zvířat.

Zástava dechu by měla být léčena asistovanou ventilací.

V případě srdeční zástavy proveďte kompletní kardiopulmonální resuscitaci.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem. Isofluran byl bezpečně používán pro anestezii během císařského řezu u psů a

koček.

Laktace:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U koček bylo hlášeno, že u isofluranem indukovaných jedinců mění intravenózní podání

midazolamu s butorfanolem několik kardiorespiračních parametrů, stejně jako tomu je u

epidurálně podaného fentanylu a medetomidinu. Ukázalo se, že isofluran snižuje citlivost

srdce k adrenalinu (epinefrinu).

Isofluran může být rozkládán na oxid uhelnatý suchými absorbenty oxidu uhličitého.

4.9

Podávané množství a způsob podání

U labutí je v literatuře uváděna kompatibilita propofolu s isofluranovou anestézii.

Druh

MAC (%)

Navození (%)

Udržování (%)

Zotavení

Kůň

1,31

3,0 – 5,0 (hříbata) 1,5 – 2,5

klidné a rychlé

1,28

Až 5,0

1,5 – 2,5

klidné a rychlé

Kočka

1,63

Až 4,0

1,5 – 3,0

klidné a rychlé

Okrasní ptáci

Viz dávkování

3,0 – 5,0

Viz dávkování

klidné a rychlé

Plazi

Viz dávkování

2,0 – 4,0

1,0 – 3,0

klidné a rychlé

Potkani, myši,

křečci, činčily,

pískomilové,

morčata a fretky

1,34 (myš)

1,38 / 1,46 / 2,40

(potkan)

2,0 – 3,0

0,25 – 2,0

klidné a rychlé

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: anestetika celková, halogenované uhlovodíky.

ATCvet kód: QN01AB06.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

5.2

Farmakokinetické údaje

Isofluran se vstřebává vdechováním a je rychle distribuován krevním oběhem do dalších

tkání včetně mozku. Jeho rozdělovací koeficient krev/plyn při 37 ˚C je 1,4. Absorpce a

distribuce isofluranu a vylučování nemetabolizovaného isofluranu plícemi jsou velmi rychlé.

Klinicky to má za následek rychlé navození anestézie a zotavení a snadné a rychlé řízení

hloubky anestezie.

Metabolismus isofluranu je minimální (okolo 0,2 %, především na anorganický fluorid) a

téměř veškerý podaný isofluran je vyloučen plícemi v nezměněné podobě.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Neobsahuje pomocné látky.

6.2

Hlavní inkompatibility

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Přípravek je balen v papírové krabičce obsahující lahev z jantarového skla (typu III) o objemu

100 nebo 250 ml s uzávěrem z polyetylenu s nízkou hustotou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Virbac S.A.

1ère avenue - 2065m – L.I.D.

...

Прочитать полный документ

Похожие продукты

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов

Поделитесь этой информацией