VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 160 MG/25 MG ACTAVIS, POR TBL FLM 56

Чехия - чешский - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:
HYDROCHLOROTHIAZID (HYDROCHLOROTHIAZIDUM) VALSARTAN (VALSARTANUM)
Доступна с:
Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur
код АТС:
C09DA03
дозировка:
160/25MG
Фармацевтическая форма:
Potahovaná tableta
Администрация маршрут:
Perorální podání
Штук в упаковке:
56, Blistr
Тип рецепта:
Léčiva na lékařský předpis
Статус Авторизация:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Количество Авторизация:
58/ 271/11-C
Дата Авторизация:
0000-00-00

Прочитать полный документ

Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls125884/2012

a příloha ksp. zn. sukls97023/2011, sukls96928/2011

Příbalová informace: informace propacienta

Valsartan/hydrochlorothiazide80mg/12,5mgActavis

Valsartan/hydrochlorothiazide160mg/12,5mgActavis

Valsartan/hydrochlorothiazide160mg/25mgActavis

potahované tablety

Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře,lékárníkanebo zdravotní sestry.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit,a to i tehdy, má-li stejnéznámky onemocněníjako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkolivznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovi

nebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedeny vtétopříbalové informaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci:

Co je přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavisa kčemu se používá

Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavis

užívat

Jak se přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavisužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavisuchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavisakčemu se používá

PřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavispotahovanétabletyobsahujedvěléčivélátkyzvané

valsartan a hydrochlorothiazid. Obě tyto látky pomáhají kontrolovat vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Valsartanpatřídotřídylékůzvaných„antagonistéreceptorůangiotenzinuII“,kterépomáhají

kontrolovat vysoký krevní tlak. Angiotensin II je látka vorganizmu, která způsobuje zúžení cév,

cožvedekezvýšeníVašehokrevníhotlaku.Valsartanpůsobíblokovánímúčinkuangiotenzinu

II. Následkem toho se cévy uvolní a krevní tlak se sníží.

Hydrochlorothiazidpatřídoskupinylékůzvanýchthiazidovádiuretika(známétéžjako

„odvodňovací tablety“). Hydrochlorothiazid zvyšuje výdej moči, což rovněž snižuje krevní tlak.

PřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavissepoužívákléčběvysokéhokrevníhotlaku,který

nenídostatečněsnižovánjenjednou látkou.

Vysokýkrevnítlakzvyšujepracovnízátěžsrdceatepen.Pokudseneléčí,můžepoškozovatcévy

vmozku,srdcialedvináchamůžezpůsobitcévnímozkovoupříhodu,srdečníselháníneboselhání

ledvin.Vysokýkrevnítlakzvyšujerizikosrdečníchzáchvatů.SníženíVašehokrevníhotlakuna

normálníhodnoty snižuje rizikovznikutěchto onemocnění.

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekValsartan/hydrochlorothiazide

Actavis užívat

Neužívejte Valsartan/hydrochlorothiazide Actavis

jestližejstealergický/ánavalsartan,hydrochlorothiazid,sulfonamidovéderiváty(látky

chemickypříbuznéhydrochlorothiazidu),sojovýolej,podzemnicovýolejnebonakteroukoli

další složkutohotopřípravku(uvedenou v bodu 6)

jestližejstetěhotnádélenež3měsíce(jetakélepšívyhnoutseužívánípřípravku

Valsartan/hydrochlorothiazidei včasné fázitěhotenství-viz bod těhotenství).

pokud mátezávažnéonemocnění jater.

pokud mátezávažnéonemocnění ledvin.

pokud nejste schopen (schopna) močit.

pokud se léčíte na umělé ledvině.

pokudjehladinadraslíkunebosodíkuveVašíkrvinižšínežnormálnínebopokudjehladina

vápníku ve Vaší krvi vyšší než normální,navzdory léčbě.

jestliže máte dnu.

PokudproVásplatíkterákolivzvýšeuvedenýchskutečností,neužívejtetentolékasdělteto

svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před užitímpřípravkuValsartan/hydrochlorothiazide Actavisseporaďtese svým lékařem, lékárníkem

nebo zdravotní sestrou, především:

jestližeužívátelékyšetřícídraslík,draslíkovédoplňky,náhradysoliobsahujícídraslíknebo

jinélátky,kterézvyšujímnožstvídraslíkuveVašíkrvi,jakojeheparin.Vášlékařmůže

vyžadovat pravidelnou kontrolu množství draslíku ve Vaší krvi.

jestliže máte nízké hladiny draslíkuvkrvi.

jestližemáteprůjem nebo závažné zvracení.

jestližeužívátevysoké dávky odvodňovacích tablet (diuretik).

jestliže máte závažné srdeční onemocnění.

jestliže trpíte zúženímledvinovétepny.

jestliže jste nedávno dostal(a) novou ledvinu.

jestližetrpítehyperaldosteronizmem.Tojechoroba,přikteréVašenadledvinyvytvářejípříliš

velkémnožstvíhormonualdosteronu.PokudproVásplatítentopřípad,užívánípřípravku

Valsartan/ hydrochlorothiazide Actavissenedoporučuje.

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin.

jestližemátehorečku,vyrážkuabolestkloubů,cožmohoubýtznámkysystémovéholupus

erythematosus (SLE, takzvaného autoimunitního onemocnění).

jestliže máte cukrovku, dnu, vysoké hladiny cholesterolu nebo tuků vkrvi.

jestližejsteměl(a)alergickéreakcepřiužíváníjinýchpřípravkůsnižujícíchkrevnítlakztéto

třídy(antagonistů receptorů angiotenzinu II) nebo jestliže máte alergii či astma.

přípravek může způsobovat zvýšenou citlivost kůže nasluneční záření.

Děti a dospívající

UžívánípřípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavisudětíadospívajících(mladších18let)se

nedoporučuje.

Pokud sedomníváte, že jste těhotná (nebo že bystemohla otěhotnět),musíteinformovat svého lékaře.

PřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavisse nedoporučujevčasnéfázitěhotenství a nesmí být

užíván, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte,

pokud sevtéto fáziužívá (viz bod těhotenství).

DalšíléčivépřípravkyaValsartan/hydrochlorothiazide Actavis

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Účinekléčbymůžebýtovlivněn,pokudsepřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavisužívá

spolusurčitýmijinýmiléky.Můžebýtnutnázměnadávky,přijetíjinýchopatření,nebovněkterých

případech zastavení užívání některého z těchto léků. To platí zejména pro následující léky:

lithium, lék užívaný kléčběněkterých typů psychiatrických onemocnění

léky,kteréovlivňujíhladinydraslíkuvkrvinebomohoubýtovlivněnytěmitohladinami,jako

je digoxin,lékkekontrole srdečního rytmu a některé antipsychotické léky

léky,kterémohouzvyšovatmnožstvídraslíkuveVašíkrvi,jakojsoudraslíkovédoplňky,

náhrady soli sobsahem draslíku, léky šetřící draslík, heparin

léky,kterémohousnižovatmnožstvídraslíkuveVašíkrvi,jakojsoukortikosteroidy,některá

projímadla

diuretika(odvodňovacítablety),lékyproléčbudny,jakojealopurinol,terapeutickédávky

vitaminuDadoplňkůvápníku,lékyproléčbucukrovky(prostředkykvnitřnímuužívánínebo

inzuliny)

další léky pro snižování Vašeho krevního tlaku, jako jsou beta-blokátory nebo methyldopa nebo

léky,kterézužujíVašecévynebostimulujíVašisrdečníčinnost,jakojenoradrenalinnebo

adrenalin

léky na zvyšování hladin cukru vkrvi, jako je diazoxid

léky kléčbě rakoviny, jako je metotrexát nebo cyklofosfamid

léky proti bolesti

léky kléčbě artritidy

léky uvolňující svaly, jako je tubokurarin

anticholinergní léky, jako je atropin nebo biperiden

amantadin (lék užívaný kprevenci chřipky)

cholestyramin akolestipol (léky užívané kléčbě vysokých hladin tuků vkrvi)

cyklosporin, lék užívaný při transplantaci orgánů, aby se předešlo odmítnutí orgánu

některáantibiotika(tetracykliny),anestetika(znecitlivujícíprostředky)asedativa(uklidňující

prostředky)

karbamazepin, lék užívaný kléčbě záchvatových stavů.

Valsartan/hydrochlorothiazide Actavissjídlem aalkoholem

PřípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavismůžete užívat sjídlemi bez jídla.

Vyhnětesepožíváníalkoholu,dokudseotomneporadítesesvýchlékařem.Alkoholmůžezpůsobit

větší pokles Vašeho krevního tlaku a/nebo zvýšit riziko závratě nebopocitů mdloby.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnetetento přípravekužívat.

Musíteinformovatsvéholékaře,pokudsedomníváte,žejstetěhotná(nebožebystemohla

otěhotnět).Vášlékař Vámnormálně poradí, abyste přestala přípravekValsartan/ hydrochlorothiazide

Actavisužívatpředotěhotněnímneboconejdříve,jakmilezjistíte,žejstetěhotná,adoporučíVám

užíváníjinéholékumístopřípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavis.PřípravekValsartan/

hydrochlorothiazideActavissenedoporučujevčasnéfázitěhotenstvíanesmíseužívatodtřetího

měsíce těhotenství, protožemůže způsobit závažné poškozeníVašehodítěte, pokud se užívá po třetím

měsíci těhotenství.

Informujtesvéholékaře,jestližekojítenebosepřipravujetenakojení.PřípravekValsartan/

hydrochlorothiazideActavissenedoporučujematkám, které kojí a Váš lékař může proVás zvolitjiný

způsobléčby,pokudsipřejetekojit,zejménaje-liVašedítěnovorozenecnebobylo-linarozené

předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dřívenežbudeteříditvozidlo,používatnástrojenebopracovatsestrojičivykonávatjinéčinnosti,

kterévyžadujísoustředění,zjistětesi,jaknaVáspřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavis

působí.Podobnějakojinélékyužívanékléčběvysokéhokrevníhotlakumůžepřípravek

Valsartan/hydrochlorothiazideActavispříležitostnězpůsobovatzávratěaovlivňovatschopnost

soustředění.

Valsartan/hydrochlorothiazideActavisobsahujelaktosu.JestližeVámVášlékařsdělil,žetrpíte

nesnášenlivostíněkterýchcukrů,obraťtesenasvéholékaředříve,nežzačnetetentoléčivýpřípravek

užívat.

Valsartan/hydrochlorothiazideActavisobsahujesójovýolej.Jestližejstealergická(á)naarašídynebo

sóju, neužívejte tento přípravek.

Valsartan/hydrochlorothiazide 16012,5mgActavisobsahuje takéhlinitý lakoranžovéžluti.Tenmůže

vyvolat alergické reakce.

3. Jakse přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavisužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékařenebolékárníka.ToVámpomůže

dosáhnoutnejlepšíchvýsledkůasnížitrizikonežádoucíchúčinků.Pokudsinejstejistý/á,zeptejtese

svého lékaře nebo lékárníka.

Osobysvysokýmkrevnímtlakemčastonezaznamenávajížádnéznámkytohotoproblému.Mnozíse

mohoucítitzcelanormálně.Tozvyšujedůležitostudržováníkontaktuslékařem,dokonceikdyžse

cítíte dobře.

VášlékařVámřeknepřesně,koliktabletpřípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavismáte

užívat. Vzávislosti na Vašíodpovědina léčbu, může Váš lékařnavrhnoutvyšší nebo nižší dávku.

Doporučenádávka přípravkuValsartan/hydrochlorothiazide Actavisjejedna tableta denně.

Neměňte dávku ani nepřestávejte tablety užívat bezporadysesvým lékařem.

Lék by měl být užívánkaždý denve stejnou dobu, obvykle ráno.

PřípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavismůžete užívat s jídlem i bez jídla.

Spolknětetabletu a zapijte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuValsartan/hydrochlorothiazide Actavis, než jste měl(a)

Pokud zaznamenáte závažnou závrať a/nebo mdloby, lehněte si a kontaktujte ihned svého lékaře.

Jestliže jste náhodně užil(a) přílišmnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavis

Jestližejstezapomněl(a)užítněkteroudávku,vezmětejiconejdříve,jakmilesivzpomenete.Avšak

jestližeje již téměř čas pro Vaši příští dávku, přeskočte vynechanou dávku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavis

ZastaveníléčbypřípravkemValsartan/hydrochlorothiazideActavismůžezpůsobitzhoršeníhodnot

Vašeho vysokého krevního tlaku. Nepřestávejteužívat tentolék, pokud Vám to neřeknelékař.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře,

lékárníkanebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucíúčinkysemohouvyskytnoutsurčitýmifrekvencemi,kteréjsoudefinoványnásledujícím

způsobem:

velmi časté: postihují více než 1 uživatele z10

časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z1000

vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z10000

velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z10000

není známo: zdostupných údajůfrekvencinelze určit.

Některénežádoucíúčinkymohoubýt závažné a vyžadují okamžitou lékařskou péči:

Měl(a) byste ihned vyhledat svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky angioedému, jako jsou:

oteklý obličej, jazyk nebo hrtan

obtíže při polykání

kopřivka a obtíže při dýchání

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

Méně časté

kašel

nízký krevní tlak

pocit točení hlavy

dehydratace (s příznaky žízně, sucha vústech a suchého jazyka, méně častéhomočení, tmavého

zbarvení moče, suché pokožky)

bolestsvalů

únava

mravenčení nebo znecitlivění

neostrévidění

zvuky (například syčení, zvonění) v uších

Velmi vzácné

závratě

průjem

bolest v kloubech

Není známo

obtíže při dýchání

závažně snížená tvorba moče

nízkáhladinasodíkuvkrvi(někdyspojenásžaludečnínevolností,únavou,stavemzmatenosti,

celkovou nevolností, křečemi)

nízkáhladinadraslíkuvkrvi(někdyspojenásesvalovouslabostí,svalovýmikřečemi,

abnormálním srdečním rytmem)

nízký počet bílých krvinek vkrvi (s příznaky, jako je horečka, kožní infekce, bolest vkrku nebo

vředyvústechzpůsobenéinfekcí, slabost)

zvýšenáhladinabilirubinuvkrvi(kterámůževzávažnýchpřípadechvéstkzežloutnutíkůžea

očí)

zvýšenáhladinadusíkumočovinyakreatininuvkrvi(kterámůžeukazovatnaabnormální

funkci ledvin)

zvýšená hladinakyselinymočové vkrvi (která může vzávažných případech způsobit dnu)

synkopa (mdloby).

Nežádoucíúčinkyhlášenéprosamotnývalsartannebohydrochlorothiazid,alenikoliv

pozorované pro přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavis

Valsartan

Méně časté

pocity otáčení vlastního těla nebo okolí

bolest břicha

Není známo

kožnívyrážkasesvěděnímnebobezsvědění,spolusněkterýmiznásledujícíchznámekči

příznaků:horečka,bolestvkloubech,bolestsvalů,zduřelélymfatickéuzlinya/nebopříznaky

podobné chřipce

vyrážka, purpurově červené skvrny, horečka, svědění (příznaky zánětu cév)

nízký počet krevních destiček (někdy sneobvyklým krvácením nebo tvorbou modřin)

vysoké hladiny draslíku vkrvi (někdysesvalovými křečemi, abnormálním srdečním rytmem)

alergickéreakce(spříznaky,jakojevyrážka,svědění,kopřivka,obtížepřidýchánínebo

polykání, závratě)

otok, hlavně voblasti obličeje a krku; vyrážka, svědění

zvýšené hodnoty jaterníchtestů

sníženáhladinahemoglobinuasníženýpodílčervenýchkrvinekvkrvi(obězměnymohou

vzávažných případech znamenat vznik chudokrevnosti)

selhání ledvin

nízkáhladinasodíkuvkrvi(kterámůžezpůsobitúnavnost,zmatenost,svalovézáškubya/nebo

vzávažných případech křeče).

Hydrochlorothiazid

Časté

svědivá vyrážka a další typy vyrážky

snížená chuť kjídlu

mírná nevolnost a zvracení

mdloby, pocity mdlob při vstávání

impotence

Vzácné

tvorbaotoků a puchýřů na kůži (následkem zvýšené citlivosti na sluneční světlo)

zácpa, žaludeční nebo střevní obtíže, jaterní poruchy (žlutá kůže nebo oči)

nepravidelnásrdečníčinnost

bolest hlavy

poruchy spánku

smutná nálada (deprese)

nízký počet krevních destiček (někdy skrvácením nebo tvorbou modřin pod kůží)

Velmi vzácné

zánět cév spříznaky, jako je vyrážka, purpurově červené skvrny, horečka,

svěděnínebozčervenáníkůže

tvorba puchýřů na rtech,vočích nebo vústech

olupování kůže

horečka

vyrážka vobličeji spojená sbolestí kloubů

svalová porucha

horečka (kožní lupus erythematodes)

závažná bolest vhorní části žaludku; nedostatek nebo nízký počet různých krvinek

závažné alergické reakce

obtíže při dýchání

infekce plic,dušnost.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovi

nebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedeny vtéto příbalové informaci.

5. Jak přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavisuchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimo dohleda dosahdětí.

Blistr:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvička:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičce,lékovceablistru.

Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvička:

Po prvním otevření lahvičky: spotřebujte během 100 dnů.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátenaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balení adalší informace

Co přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavisobsahuje

Léčivými látkami jsou valsartanum a hydrochlorothiazidum.

Jedna potahovaná tabletaobsahuje80mgvalsartanum a12,5mghydrochlorothiazidum.

Jedna potahovaná tabletaobsahuje160mgvalsartanum a12,5mghydrochlorothiazidum.

Jedna potahovaná tabletaobsahuje160mgvalsartanum a25mghydrochlorothiazidum.

Pomocnými látkami jsou:

jádro tablety:mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy,povidon

K-29-32, mastek,magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý;

potahová vrstva:

[ tablety 80/12,5 mg ] polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý(E171), makrogol 3350, lecithin

(obsahuje čištěný sójový olej)(E322), červený oxid železitý(E172), žlutý oxid železitý(E172),

černý oxidželezitý(E172).

[tablety 160/12,5 mg ] polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý(E171), makrogol 3350, lecithin

(obsahuje čištěný sójový olej)(E322), červený oxid železitý(E172), hlinitý lak oranžové žluti

(E110).

[tablety 160/25 mg ] polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý(E171),makrogol 3350, lecithin

(obsahuje čištěný sójový olej)(E322), červenýoxidželezitý(E172), žlutý oxid železitý(E172),

černý oxidželezitý(E172).

Jak přípravekValsartan/hydrochlorothiazide Actavisvypadá a co obsahujetoto balení

Valsartan/hydrochlorothiazide 80mg/12,5mg Actavis:růžové, oválné, bikonvexnípotahované tablety

11x5,8 mm, označené „V“ na jedné straně a „H“ na druhé straně.

Valsartan/hydrochlorothiazide160mg/12,5mgActavis:červené, oválné, bikonvexnípotahované

tablety 15x6 mm, označené „V“ na jedné straně a „H“ na druhé straně.

Valsartan/hydrochlorothiazide160mg/25 mgActavis:oranžové, oválné, bikonvexní potahované

tablety 15x6 mm,označené „V“ na jedné straně a „H“ na druhé straně.

Velikost balení:

Blistr:

7, 14, 28, 30, 56, 98a 280 potahovaných tablet

Lahvička:

7, 14, 28, 30, 56, 98, 100a 280 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení..

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC, ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjőrdur

Island

Výrobce

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN3000

Malta

BalkanpharmaDupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku

Island Malartan HCT

Česká republika Valsartan/hydrochlorothiazide 80mg/12,5 mg Actavis

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/12,5 mg Actavis

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/25 mg Actavis

Dánsko ValsartanHydrochlorothiazidActavis

Estonsko Valsartan HCT Actavis

Maďarsko Valsartan-HCT-Actavis

Irsko Valsartan/Hydrochlorothiazid 80/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid 160/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid 160/25 mg

Itálie Valsartan Idroclorotiazide Actavis

Litva Valsartan HCT Actavis 80/12,5 mg plévele dengtos tablets

Valsartan HCT Actavis 160/12,5 mg plévele dengtos tablets

Valsartan HCT Actavis 160/25 mg plévele dengtos tablets

Nizozemsko Valsartan/Hydrochlorothiazide Actavis80/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazide Actavis160/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazide Actavis160/25 mg

Švédsko Valsartan/Hydroklortiazid Actavis

Velká Británie Valsartan Hydrochlorothiazide 80/12,5 mg Film-coated Tablets

ValsartanHydrochlorothiazide 160/12,5 mg Film-coated Tablets

Valsartan Hydrochlorothiazide 160/25 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:17.7.2012

Прочитать полный документ

Příloha č. 2 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls125884/2012

a příloha ksp. zn. sukls96928/2011, sukls181588/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Valsartan/hydrochlorothiazide80mg/12,5mgActavis

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/12,5mgActavis

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/25mgActavis

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 80 mgvalsartanuma12,5mghydrochlorothiazidum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 160 mgvalsartanuma12,5mghydrochlorothiazidum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 160 mgvalsartanuma25mghydrochlorothiazidum.

Pomocné látkyse známým účinkem:

Valsartan/hydrochlorothiazide 80mg/12,5mgActavis

Jednatabletaobsahuje29,72mgmonohydrátulaktosya0,25mglecithinu(obsahuječištěnýsójový

olej.

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/12,5mgActavis

Jedna tableta obsahuje71,94monohydrátulaktosy, 0,50mglecithinu(obsahuje čištěný sójovýolej) a

0,56 mghlinitého lakuoranžové žluti.

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/25mg Actavis

Jednatabletaobsahuje59,44mgmonohydrátulaktosya0,50mglecithinu(obsahuječištěnýsójový

olej).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Valsartan/hydrochlorothiazide 80mg/12,5mgActavis:růžové, oválné, bikonvexnípotahované

tablety 11x5,8 mm, označené „V“ na jedné straně a „H“ na druhé straně.

Valsartan/hydrochlorothiazide160mg/12,5mgActavis:červené, oválné, bikonvexní potahované

tablety 15x6 mm, označené „V“ na jedné straně a „H“ na druhé straně.

Valsartan/hydrochlorothiazide160mg/25 mgActavis: oranžové, oválné, bikonvexní potahované

tablety 15x6 mm,označené „V“ na jedné straně a „H“ na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých.

PřípravekValsartan/ hydrochlorothiazide Actavisspevnou kombinací dávek je indikován u pacientů,

u nichž nelzekrevní tlak adekvátně kontrolovat monoterapií valsartanem nebohydrochlorothiazidem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Valsartan/hydrochlorothiazide 80mg/12,5mg Actavis,

Valsartan/hydrochlorothiazide160mg/12,5mgaValsartan/hydrochlorothiazide160mg/25mg

Actavisjejednapotahovanátabletajednoudenně.Doporučujesetitrovánídávkysjednotlivými

složkami.Vkaždémpřípadějetřebasledovatvzestupnoutitracijednotlivýchsložekknásledující

dávce, aby se snížilo riziko hypotenze a dalších nežádoucíchúčinků.

Tam,kdejetozklinickéhohlediskavhodné,lzezvážitpřímouzměnuzmonoterapienapevnou

kombinacidávekupacientů,jejichžkrevnítlakneníadekvátněsníženmonoterapiívalsartanemnebo

hydrochlorothiazidem,spodmínkoudodrženídoporučenésekvencepřititracidávekprojednotlivé

složky.

KlinickouodpověďnapřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavisjetřebahodnotitpozahájení

terapieapokudkrevnítlakzůstávábezkontroly,lzedávkuzvětšitzvýšenímkterékolivsložkyna

maximální dávku valsartanu/hydrochlorothiazidu 320 mg/25 mg.

Podstatný antihypertenzní účinek nastává během 2 týdnů.

Uvětšinypacientůlzepozorovatmaximálníúčinkyběhem4týdnů.Uněkterýchpacientůvšakmůže

být potřebná doba 4 až 8 týdnů. Totoje třebazvážitpři titraci dávek.

Způsob podávání

PřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavislzeužívatsjídlemibezjídlaamělbyse

zapítvodou.

Zvláštní skupiny pacientů

Poškozenífunkce ledvin

Upacientůsmírněažstřednězávažnýmpoškozenímledvin(clearancekreatininu≥30ml/min)není

třebaupravitdávkování.VzhledemkobsahusložkyhydrochlorothiazidujepřípravekValsartan/

hydrochlorothiazideActaviskontraindikovánupacientůsezávažnýmpoškozenímledvin(vizbody

4.3, 4.4 a 5.2).

Poškozenífunkce jater

Upacientůsmírněažstřednězávažnýmpoškozenímfunkcejaterbezcholestázybydávkavalsartanu

nemělapřekročit80mg(vizbod4.4).PřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavisje

kontraindikován u pacientů se závažným poškozením jater (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Starší osoby

U starších pacientů není třebaúprava dávky.

Pediatrická populace

PodávánípřípravkuValsartan/ hydrochlorothiazideActavisdětemdo 18 let sevzhledemkchybějícím

údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitanavalsartan,hydrochlorothiazid,ostatníléčivépřípravkyodvozenéod

sulfonamidů,sójovýolej,podzemnicovýolejnebonakteroukolipomocnoulátkutohoto

přípravkuuvedenou vbodu 6.1.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Závažné poškození funkce jater, biliární cirhóza a cholestáza.

Závažné poškození funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), anurie.

Refrakterní hypokalemie, hyponatremie, hyperkalcemie a symptomatická hyperurikemie.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Změny elektrolytů vkrevním séru

Valsartan

Současnéužívánísdraslíkovýmidoplňky,diuretikyšetřícímidraslík,náhradamisoliobsahujícími

draslíknebojinýmiprostředky,kterémohouzvyšovathladinydraslíku(heparinatd.),se

nedoporučuje. Je-li třeba, měly by se sledovat hladiny draslíku.

Hydrochlorothiazid

Při léčbě thiazidovými diuretiky včetně hydrochlorothiazidu byla hlášena hypokalemie. Doporučuje se

časté monitorování draslíku vkrevním séru.

Léčbathiazidovýmidiuretikyvčetněhydrochlorothiazidubylaspojenashyponatremiía

hypochloremickoualkalózou.Thiazidyvčetněhydrochlorothiaziduzvyšujívylučováníhořčíkumočí,

cožmůževéstkhypomagnesemii.Vylučovánívápníkujevlivemthiazidovýchdiuretiksnížené.To

může vést khyperkalcemii.

Jakouvšechpacientůléčenýchdiuretikybysemělyvpříslušnýchintervalechprovádětperiodické

kontrolyelektrolytů vkrevním séru.

Pacienti sdeplecísodíku a/nebo objemu tekutin

Pacienti, kteří užívajíthiazidová diuretika včetně hydrochlorothiazidu by měli býtsledováni zhlediska

klinických známek nerovnováhy tekutin nebo elektrolytů.

Upacientůsezávažnoudeplecísodíkua/neboobjemutekutin,jakojsouosobydostávajícívysoké

dávkydiuretik,semůžepozahájeníléčbypřípravkemValsartan/hydrochlorothiazideActavisvzácně

objevitsymptomatickáhypotenze.Poklessodíkua/neboobjemutekutinbysemělupravitpřed

zahájením léčbypřípravkemValsartan/hydrochlorothiazideActavis.

Pacientisezávažnýmchronickýmsrdečnímselhánímčijinýmistavysestimulacísystémurenin-

angiotenzin-aldosteron

Upacientů,jejichžrenálnífunkcemůžezávisetnaaktivitěsystémurenin-angiotenzin-aldosteron

(napříkladupacientůsezávažnýmměstnavýmsrdečnímselháním),bylaléčbainhibitoryenzymu

přeměňujícíhoangiotenzinspojenasoliguriía/neboprogresivníazotemiíavevzácnýchpřípadech

sakutnímrenálnímselháním.PoužitípřípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavisupacientůse

závažným chronickým srdečním selháním nebylostanoveno.

Protonelzevyloučit,ževzhledemkinhibicisystémurenin-angiotenzin-aldosteronmůžebýtpodání

přípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavisspojenosezhoršenímrenálnífunkce.Utěchto

pacientů by se přípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavisneměl používat.

Stenóza renálních arterií

PřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavisbysenemělpoužívatkléčběhypertenzeupacientů

sunilaterálníčibilaterálnístenózourenálníarterienebosestenózouarteriesolitárníledviny,protože

u těchto pacientů semůžezvýšit hladinamočoviny vkrvi a kreatininu vkrevním séru.

Primární hyperaldosteronizmus

Pacienti sprimárním hyperaldosteronizmem by neměli být léčeni přípravkem

Valsartan/hydrochlorothiazideActavis,protožejejich systém renin-angiotenzin není aktivován.

Stenóza aortální a mitrální chlopně, hypertrofickáobstrukčníkardiomyopatie

Podobnějakouostatníchvazodilatačníchprostředků,doporučujesezvláštníopatrnostupacientů

trpícíchstenózouaortálnínebomitrálníchlopněnebohypertrofickouobstrukčníkardiomyopatií

(HOCM).

Poškození ledvin

Upacientů spoškozenímledvin sclearance kreatininu≥30ml/min(viz bod 4.2) senevyžaduježádná

úpravadávkování.PřipoužitípřípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavisupacientů

spoškozenímledvinsedoporučujeperiodickésledovánídraslíku,kreatininuamočovékyseliny

vkrevním séru.

Transplantace ledvin

VsoučasnédoběneexistuježádnázkušenostsbezpečnýmpoužitímpřípravkuValsartan/

hydrochlorothiazide Actavisu pacientů, kteří nedávno podstoupilitransplantaci ledvin.

Poškození funkce jater

Upacientůsmírnýmažstřednězávažnýmpoškozenímjaterbezcholestázyjetřebapřípravek

Valsartan/ hydrochlorothiazide Actavispoužívat sopatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Systémový lupus erythematodes

Bylozaznamenáno,žethiazidovádiuretikavčetněhydrochlorothiaziduvyvolávajíexacerbaciči

aktivaci systémového lupus erythematodes.

Ostatní metabolické poruchy

Thiazidovádiuretikavčetněhydrochlorothiazidumohoupozměňovattoleranciglukózyazvyšovat

hladiny cholesterolu, triglyceridů akyselinymočové vkrevním séru. U diabetických pacientů se může

požadovat úprava dávkování inzulinu nebo perorálních hypoglykemických přípravků.

Thiazidy mohou snižovat vylučování vápníku močí a způsobovat intermitentní a mírný vzrůst vápníku

vkrevnímsérubezpřítomnostiznámýchporuchmetabolizmuvápníku.Význačnáhyperkalcemie

můžebýtsvědectvímzákladníhostavuhyperparathyroidizmu.Předprováděnímtestůfunkce

příštítných tělísek by se mělo podávání thiazidů přerušit.

Fotosenzitivita

Přiužíváníthiazidovýchdiuretikbylyhlášenyreakcezvýšenécitlivostivůčisvětlu(vizbod4.8).

Jestližeseobjevíreakcepřecitlivělostivůčisvětluběhemléčby,doporučujeseléčbupřerušit.Pokud

sepovažujezanezbytnéobnovenípodávánídiuretika,doporučujesechránitoblastivystavenéslunci

nebo umělému ultrafialovému záření.

Těhotenství

Podávání inhibitorů angiotenzinu II by nemělo být zahájeno během těhotenství. Svýjimkou pacientek,

prokteréjedlouhodobáléčbainhibitoryangiotenzinuIInezbytná,byvšechnyostatnípacientkyměly

býtvpřípaděplánovanéhotěhotenstvípřevedenynajinouantihypertenzníléčbuslépeověřenou

bezpečnostíprotěhotenstvíaplod.Pokudjetěhotenstvípotvrzeno,jetřebaihnedukončitpodávání

inhibitorůangiotenzinu II a vpřípadě nutnosti další léčby zahájit jinou léčbu (viz bod 4.3, 4.6).

Obecné upozornění

OpatrnostjenutnávpřípaděpředchozípřecitlivělostinajinéantagonistyreceptoruangiotenzinuII.

Reakcezpřecitlivělostinahydrochlorothiazidjsoupravděpodobnějšíupacientůsalergiínebo

astmatem.

Intolerance galaktózy,vrozenýdeficit laktázy, glukózo-galaktózová malabsorpce

Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémyintolerancegalaktózy,vrozenýmdeficitemlaktázynebo

malabsorpcíglukózy-galaktózyby neměli tento přípravek užívat.

Lecithin

Jestliže má pacient přecitlivělost na podzemnicový nebo sójový olej, tento přípravek by neměl užívat.

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/12,5mgActavisobsahuje takéhlinitý lakoranžové žluti, který

může vyvolat alergické reakce.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce vztahující se kvalsartanuahydrochlorothiazidu

Současné užívání se nedoporučuje

Lithium

BěhemsoučasnéhoužíváníinhibitorůACEathiazidůvčetněhydrochlorothiazidubylohlášeno

reverzibilnízvýšeníkoncentrací lithia vkrevním séru a toxicity. Vzhledem knedostatku zkušeností se

současnýmpodávánímvalsartanualithiasetatokombinacenedoporučuje.Je-litatokombinace

nezbytná, doporučuje se pečlivé sledování hladin lithia vkrevním séru.

Současné užívání vyžadující opatrnost

Ostatní antihypertenzní prostředky

PřípravekValsartan/hydrochlorothiazideActavismůžezvyšovatúčinkyostatníchpřípravků

santihypertenzními vlastnostmi (například ACEI, beta-blokátorů, blokátorů kanálů vápníku).

Presorické aminy(například noradrenalin, adrenalin)

Možnost snížení odpovědi na presorické aminy, kterévšak nevylučuje jejich použití.

Nesteroidníantiflogistika(NSAID)včetněselektivních inhibitorů COX-2,kyselinyacetylsalicylové>3

g/dena neselektivních NSAID

NSAIDmohouzeslabovatantihypertenzníúčinekantagonistůangiotenzinuIIihydrochlorothiazidu,

pokudsepodávajísoučasně.DálemůžesoučasnéužívánípřípravkuValsartan/hydrochlorothiazide

Actavisanesteroidníchantiflogistik(NSAID)véstkezhoršenírenálnífunkceavzrůstuhladin

draslíkuvkrevním séru. Proto sena počátkuléčbydoporučujemonitorování renální funkce stejně tak

jakoodpovídající hydratacepacienta.

Interakce vztahující se kvalsartanu

Současné užívání se nedoporučuje

Diuretika šetřící draslík, doplňky draslíku, náhrady soli sobsahem draslíku a další látky, které mohou

zvyšovat hladiny draslíku

Pokudsepovažujekombinaceléčivéhopřípravkuovlivňujícíhohladinydraslíkusvalsartanemza

nezbytnou, doporučuje se monitorování hladin draslíku vkrevní plazmě.

Bez interakcí

Vinterakčníchstudiíchsvalsartanemnebylyzjištěnyžádnéklinickyvýznamnéinterakcemezi

valsartanemnebokteroukolivznásledujícíchlátek:cimetidin,warfarin,furosemid,digoxin,atenolol,

indometacin,hydrochlorothiazid,amlodipin,glibenklamid.Digoxinaindometacinbymohly

interagovatsesložkouhydrochlorothiaziduvpřípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavis(viz

interakce týkající se hydrochlorothiazidu).

Interakce vztahující se k hydrochlorothiazidu

Současné užívání vyžadující opatrnost

Léčivépřípravkyspojenéseztrátoudraslíkuahypokalemií(napříkladkaliuretickádiuretika,

kortikosteroidy,laxativa,ACTH,amfotericin,karbenoxolon,penicilinG,kyselinasalicylováajejí

deriváty).

Pokudsemajítytoléčivépřípravkypředepisovatvkombinacishydrochlorothiazidem-valsartanem,

doporučujesemonitorováníhladindraslíkuvkrevníplazmě.Tytoléčivépřípravkymohouzesilovat

účinek hydrochlorothiazidu na draslík vkrevním séru (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky, které by mohly vyvolávat torsades de pointes

Antiarytmika třídy Ia (například chinidin, hydrochinidin, disopyramid)

Antiarytmika třídy III (například amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Některáantipsychotika(napříkladthioridazin,chlorpromazin,levomepromazin,trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

Ostatní(napříkladbepridil,cisaprid,difemanil,erytromycini.v.,halofantrin,ketanserin,

mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin i.v.).

Vzhledem kriziku hypokalemieje třeba hydrochlorothiazid podávat sopatrností, pokud se užívá spolu

sléčivými přípravky, které by mohly vyvolávat torsades de pointes.

Digitalisové glykosidy

Můžedojítkhypokalemiinebohypomagnesemiivyvolanéthiazidemjakonežádoucímúčinkem

podporujícímnástup srdečních arytmií vyvolaných digitalisovými glykosidy.

Soli vápníku a vitamin D

PodáváníthiazidovýchdiuretikvčetněhydrochlorothiaziduspolusvitaminemDnebovápenatými

solemi může zvyšovat vzestup hladin vápníku vkrevním séru.

Antidiabetické léčivé prostředky(perorální léčivé přípravky a inzulin)

Léčbathiazidemmůžeovlivňovattoleranciglukózy.Můžebýtvyžadovánaúpravadávky

antidiabetického léčivého přípravku.

Metforminbysemělužívatsopatrnostívzhledemkrizikulaktátovéacidózyvyvolanémožným

selháním renální funkce vsouvislosti shydrochlorothiazidem.

Beta-blokátory a diazoxid

Současnéužíváníthiazidovýchdiuretikvčetněhydrochlorothiazidusbeta-blokátorymůžezvyšovat

rizikohyperglykemie.Thiazidovádiuretikavčetněhydrochlorothiazidumohouzvyšovat

hyperglykemický účinek diazoxidu.

Léčivé přípravky užívané kléčbě dny(probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol)

Můžesevyžadovatúpravadávkyurikosurickémedikace,protožehydrochlorothiazidmůžezvyšovat

hladinukyselinymočovévkrevnímséru.Zvýšenídávkováníprobenecidunebosulfinpyrazonumůže

býtnezbytné.Současnépodáváníthiazidovýchdiuretikvčetněhydrochlorothiazidumůžezvyšovat

výskyt reakcí zpřecitlivělosti na alopurinol.

Anticholinergní prostředky(například atropin, biperiden)

Biologickádostupnostthiazidovýchdiuretiksemůžezvyšovatanticholinergnímiprostředky,

pravděpodobně vzhledem ke sníženígastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování žaludku.

Amantadin

Thiazidyvčetněhydrochlorothiazidumohouzvyšovatrizikonepříznivýchúčinkůzpůsobených

amantadinem.

Cholestyramin akolestipolové iontoměniče

Absorpcethiazidovýchdiuretikvčetněhydrochlorothiazidujezhoršenávpřítomnostianiontových

iontoměničů.

Cytotoxicképrostředky(například cyklofosfamid, metotrexát)

Thiazidyvčetněhydrochlorothiazidumohousnižovatrenálnívylučovánícytotoxickýchléčivých

přípravků a zesilovat jejich myelosupresivní účinky.

Nedepolarizujícímyorelaxanciakosterního svalstva(například tubokurarin)

Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu zesilují účinek derivátů kurare.

Cyklosporin

Současné užívání scyklosporinem může zvyšovat riziko hyperurikemie a komplikací typu dny.

Alkohol, anestetika a sedativa

Může dojít kzesílení ortostatickéhypotenze.

Methyldopa

Vyskytlyseizolovanézprávyohemolytickéanemiiupacientůdostávajícíchsoučasnouléčbu

methyldopou a hydrochlorothiazidem.

Karbamazepin

Pacientiužívajícíhydrochlorothiazidsoučasněskarbamazepinemmohouzaznamenathyponatremii.

Takovépacientyjetřebainformovatomožnostihyponatremickýchreakcíamělibybýtpříslušným

způsobem monitorováni.

Kontrastní látky obsahující jod

Vpřípadědehydratacevyvolanédiuretikydocházíkezvýšenémurizikuakutníhorenálníhoselhání,

zejménapřivyššíchdávkáchpřípravkusobsahemjodu.Předpodánímbymělibýtpacienti

rehydratováni.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Valsartan

PodáváníinhibitorůangiotenzinuIIběhemprvníhotrimestrutěhotenstvínenídoporučeno(vizbod

4.4).PodáváníinhibitorůangiotenzinuIIvdruhématřetímtrimestrutěhotenstvíjekontraindikováno

(viz bod 4.3, 4.4).

EpidemiologickéúdajeorizikuteratogenitypopodáváníACEinhibitorůběhemprvníhotrimestru

těhotenstvínebylypřesvědčivé,avšakmírnězvýšenérizikonelzevyloučit.Přestožeoinhibitorech

angiotenzinuIInejsoudostupnékontrolovanéepidemiologickéstudiesledujícírizikoprotěhotenství,

může být u nich podobné riziko jakou ACE inhibitorů. Pokud není další léčba inhibitory angiotenzinu

IIpropacientkunezbytná,mělybybýtvšechnyženy,kteréplánujítěhotenství,převedenynajinou

antihypertenzníléčbuslépeověřenýmbezpečnostímprofilemprotěhotenství.Je-lizjištěno

těhotenství, jenutnoihned ukončit podáváníinhibitorůangiotenzinu II a vpřípadě potřebyjenahradit

jinou léčbou.

Jsou-liinhibitoryangiotenzinuIIpodáványběhemdruhéhoatřetíhotrimestrutěhotenství,působí

fetotoxicitu(sníženírenálníchfunkcí,oligohydramnion,opožděníosifikacelebky)aneonatální

toxicitu (renální selhání, hypotenzi, hyperkalemii)(viztakébod 5.3).

PokuddošlokexpoziciinhibitorůmangiotenzinuIIpodruhémtrimestrutěhotenství,doporučujese

ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky.

Dětimatek,kteréužívalyvtěhotenstvíinhibitoryangiotenzinuII,musíbýtsledoványpromožnou

hypotenzi(viz také bod 4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid

Existujípouzeomezenézkušenostishydrochlorothiazidemběhemtěhotenství,zejménaběhem

prvního trimestru. Studie provedené na zvířatech jsou nedostatečné.

Hydrochlorothiazidprocházíplacentou.Nazákladěfarmakologickéhomechanizmupůsobení

hydrochlorothiazidumůžejehoužíváníběhemdruhéhoatřetíhotrimestruoslabitfeto-placentární

perfuzi a může způsobit fetální a neonatální účinky, jako jeikterus, porucha elektrolytové rovnováhy a

trombocytopenie.Hydrochlorothiazidnesmíbýtpoužívánpřiesenciálníhypertenziutěhotnýchžens

výjimkou vzácných situací, kdy nemůže být použita jiná léčba.

Kojení

Nejsoudostupnéžádnéúdajeopodávánívalsartanuběhemkojení.Hydrochlorothiazidjevylučován

domateřskéhomléka.ProtosenedoporučujepoužívatpřípravekValsartan/hydrochlorothiazide

Actavisběhemkojení.Jevhodnějšípoužívatjinouléčbu,kterámálépedoloženýbezpečnostníprofil

běhemkojení, obzvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

StudiehodnotícíúčinkypřípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavisnaschopnostřídita

používatstrojenebylyprovedeny.Přiřízenívozidelneboobsluzestrojůjetřebavzítvúvahu,žese

příležitostněmohou objevit závratě neboúnava.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí reakce uváděné vklinických studiích a laboratorních nálezech, které se vyskytují častěji při

kombinacivalsartan plus hydrochlorothiazidoproti placebu a jednotlivé zprávy po uvedenína trhjsou

uvedenyníže podle třídyorgánových systémů. Nežádoucí reakce,okterýchje známo, že sevyskytují

prokaždouzdanýchsložekjednotlivě,avšakkterénebylypozoroványvklinickýchstudiích,mohou

téžnastat během léčbykombinacívalsartan/hydrochlorothiazid.

Nežádoucí reakce jsou seřazenypodle frekvence, nejprve nejčastější, spoužitím následující konvence:

velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100,<1/10);méněčasté(≥1/1000,<1/100);vzácné(≥1/10000,

<1/1000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (zdostupných údajů nelze určit).

Vkaždé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podleklesající závažnosti.

Tabulka 1. Frekvence nežádoucích reakcí svalsartanem/hydrochlorothiazidem

Poruchy metabolizmua výživy

Méně časté Dehydratace

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné Závratě

Méně časté Parestezie

Není známo Synkopa

Poruchy oka

Méně časté Rozostřené vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté Tinitus

Cévní poruchy

Méně časté Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté Kašel

Není známo Plicní edémjiného než kardiogenního původu

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné Průjem

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté Myalgie

Velmi vzácné Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo Zhoršená renální funkce

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Méně časté Únava

Vyšetření

Není známo Zvýšeníhladinykyselinymočovévkrevnímséru,

bilirubinuvkrevnímséruakreatininuvkrevnímséru,

hypokalemie,hyponatremie,zvýšenáhladinadusíku

močoviny vkrvi, neutropenie

Další informace o jednotlivých složkách

Nežádoucíreakcepředtímuváděnésjednouzesložekmohoubýtpotenciálníminežádoucímiúčinky

souvisejícímitéžspřípravkemValsartanhydrochlorothiazideActavis,ikdyžnebylypozorovány

vklinickýchstudiích ani vobdobí po uvedení na trh.

Tabulka 2. Frekvence nežádoucích reakcí svalsartanem

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo Pokles hemoglobinu, pokles hematokritu,

trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Není známo Reakcezpřecitlivělosti/alergie včetně sérovénemoci

Poruchy metabolizmua výživy

Není známo Zvýšení hladiny draslíku vkrevním séru,

hyponatrémie

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté Vertigo

Cévní poruchy

Není známo Vaskulitida

Gastrointestinálníporuchy

Méně časté Bolest břicha

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo Zvýšeníhodnottestůjaterních funkcí

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo Angioedém, vyrážka, svědění

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo Renální selhání

Tabulka3. Frekvence nežádoucích reakcí shydrochlorothiazidem

Hydrochlorothiazidsevširokémířepředepisujepomnoholet,častovdávkáchvyšších,nežjsou

dávkypodávanévpřípravkuValsartan/hydrochlorothiazideActavis.Následujícínežádoucíreakce

bylyuváděny upacientů léčenýchthiazidovými diuretikyvmonoterapiivčetně hydrochlorothiazidu:

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné Trombocytopenie, někdy s purpurou

Velmi vzácné Agranulocytóza, leukopenie, hemolytická

anemie,útlumkostní dřeně

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné Reakce z přecitlivělosti

Psychiatrické poruchy

Vzácné Deprese, poruchy spánku

Poruchy nervového systému

Vzácné Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Vzácné Srdeční arytmie

Cévní poruchy

Časté Posturální hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné Respirační tíseň včetně pneumonitidy a plicního

edému

Gastrointestinální poruchy

Časté Ztráta chuti kjídlu, mírná nevolnost a zvracení

Vzácné Zácpa, gastrointestinálníobtíže

Velmi vzácné Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné Intrahepatická cholestáza nebo žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté Kopřivka a jiné formy vyrážky

Vzácné Fotosenzitivita

Velmi vzácné Nekrotizující vaskulitida a toxická epidermální

nekrolýza, reakce podobné kožnímu lupus

erythematodes, reaktivace kožního lupus

erythematodes

Poruchy reprodukčního systému achorobyprsu

Časté Impotence

4.9 Předávkování

Symptomy

Předávkovánívalsartanem může mít za následek význačnou hypotenzi, která by mohla vést kpoklesu

hladiny vědomí, oběhovému kolapsu a/nebo šoku. Navíc se mohou vyskytnout následujícíznámkya

příznakyzpůsobenépředávkovánímhydrochlorothiazidovou složkou: nevolnost, somnolence,

hypovolemie a poruchyelektrolytů spojenésesrdečními arytmiemi a svalovými křečemi.

Léčba

Terapeutickáopatřenízávisínadoběpožitíatypuazávažnostisymptomů,primárnědůležitým

opatřením je stabilizace stavu oběhu.

Pokuddojdekhypotenzi,mělbysepacientuložitdopolohyvleženazádechamělobyserychle

zajistit doplnění objemu tekutin a soli.

Valsartannelzeeliminovathemodialýzouvzhledemkjehopevnévazběvkrevníplazmě,avšak

clearancehydrochlorothiazidu se dialýzou dosáhne.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonistéangiotenzinu II a diuretika,valsartan a diuretika;ATCkód:

C09DA03.

Valsartan/hydrochlorothiazid

Vjednédvojitězaslepené,randomizovanéstudiisaktivníkontrolouupacientů,ukterýchse

nedosáhloadekvátníreakcenahydrochlorothiazid12,5mg,bylapozorovánavýznamněvětšísnížení

středního systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace

valsartan/hydrochlorothiazid80/12,5mg(14,9/11,3mmHg)vesrovnáníshydrochlorothiazidem

12,5mg(5,2/2,9mmHg)ahydrochlorothiazidem25mg(6,8/5,7mmHg).Navíc,významněvyšší

procentopacientůvykazovaloodpověď(diastolickýkrevnítlak<90mmHgnebosnížení≥10mmHg)

připoužitíkombinacevalsartan/ hydrochlorothiazid80/12,5mg(60%)vesrovnánís

hydrochlorothiazidem 12,5 mg (25 %) a hydrochlorothiazidem 25 mg (27 %).

Vjednédvojitězaslepené,randomizovanéstudiisaktivníkontrolouupacientů,kteřínedosáhli

adekvátníchvýsledkůléčbyvalsartanem80mg,bylapozorovánavýznamněvětšísnížení

systolického/diastolickéhokrevníhotlakupřipoužitíkombinacevalsartan/hydrochlorothiazid

80/12,5mg(9,8/8,2mmHg)vesrovnánísvalsartanem80mg(3,9/5,1mmHg)avalsartanem160mg

(6,5/6,2 mmHg). Navíc,na léčbureagovalovýznamně vyšší procento pacientů (diastolický krevní tlak

<90mmHgnebosnížení≥10mmHg)připoužitíkombinacevalsartan/hydrochlorothiazid80/12,5mg

(51 %) ve srovnání s valsartanem 80mg (36 %) a valsartanem 160mg (37 %).

Vjednédvojitězaslepené,randomizované,placebemkontrolovanéfaktoriálnístudiisrovnávající

různédávkovékombinacevalsartan/hydrochlorothiazidspříslušnýmisložkamibylapozorována

významněvětšísníženísystolického/diastolickéhokrevníhotlakupřipoužitíkombinace

valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5mg (16,5/11,8 mmHg) ve srovnání s placebem (1,9/4,1 mmHg) a

jak shydrochlorothiazidem 12,5mg (7,3/7,2 mmHg) tak s valsartanem 80mg(8,8/8,6 mmHg). Navíc,

významněvyššíprocentopacientůreagovalonaléčbu(diastolickýkrevnítlak<90mmHgnebo

snížení≥10mmHg)připoužitíkombinacevalsartan/hydrochlorothiazid80/12,5mg(64%)ve

srovnání s placebem (29 %) a hydrochlorothiazidem (41 %).

Vjednédvojitězaslepené,randomizovanéstudiisaktivníkontrolouupacientů,kteřínedosáhli

adekvátníchvýsledkůléčbyhydrochlorothiazidem12,5mg,bylapozorovánavýznamněvětšísnížení

středního systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace

valsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(12,4/7,5mmHg)vesrovnáníshydrochlorothiazidem

25mg(5,6/2,1mmHg).Navíc,významněvyššíprocentopacientůreagovalonaléčbu(krevnítlak

<140/90mmHgnebosníženísystolickéhokrevníhotlaku≥20mmHgnebosníženídiastolického

krevníhotlaku≥10mmHg)přiléčběvalsartanem/hydrochlorothiazidem160/12,5mg(50%)ve

srovnání s hydrochlorothiazidem 25mg (25 %).

Vjednédvojitězaslepené,randomizovanéstudiisaktivníkontrolouupacientů,kteřínedosáhli

adekvátníchvýsledkůléčbyvalsartanem160mg,bylapozorovánavýznamněvětšísníženístředního

systolického/diastolickéhokrevníhotlakupřipoužitíkombinacevalsartan/hydrochlorothiazid

160/25mg(14,6/11,9mmHg)avalsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(12,4/10,4mmHg)ve

srovnánísvalsartanem160mg(8,7/8,8mmHg).Rozdílvpoklesechkrevníhotlakumezidávkami

160/25mga160/12.5mgrovněždosáhnulstatistickévýznamnosti.Navíc,významněvyššíprocento

pacientůvykazovaloodpověďnaléčbu(diastolickýkrevnítlak<90mmHgnebosnížení≥10mmHg)

připoužitíkombinacevalsartan/hydrochlorothiazid160/25mg(68%)a160/12,5mg(62%)ve

srovnání s valsartanem 160mg (49 %).

Vjednédvojitězaslepené,randomizované,placebemkontrolovanéfaktoriálnístudiisrovnávající

různédávkovékombinacevalsartan/hydrochlorothiazidsjednotlivýmipříslušnýmisložkamise

dosáhlovýznamněvětšíchsníženísystolického/diastolickéhokrevníhotlakupřipoužitíkombinace

valsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(17,8/13,5mmHg)a160/25mg(22,5/15,3mmHg)ve

srovnání s placebem (1,9/4,1 mmHg) a příslušnými monoterapiemi, to jest hydrochlorothiazid 12,5mg

(7,3/7,2mmHg),hydrochlorothiazid25mg(12,7/9,3mmHg)avalsartan160mg(12,1/9,4mmHg).

Navíc,významněvyššíprocentopacientůvykazovaloodpověďnaléčbu(diastolickýkrevnítlak<90

mmHgnebosnížení≥10mmHg)připoužitíkombinacívalsartan/hydrochlorothiazid160/25mg(81

%)avalsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(76%)vesrovnánísplacebem(29%)apříslušnými

monoterapiemi,tojesthydrochlorothiazid12,5mg(41%),hydrochlorothiazid25mg(54%)a

valsartan 160mg (59 %).

Vkontrolovaných studiích skombinacemi valsartan +hydrochlorothiazid se vyskytly dávkově závislé

poklesydraslíkuvkrevnímséru.Sníženídraslíkuvkrevnímsérusevyskytovaločastějiupacientů,

kteřídostávali25mghydrochlorothiaziduvesrovnáníspacientyléčenými12,5mg

hydrochlorothiazidu.Vkontrolovanýchklinickýchstudiíchsvalsartanem/hydrochlorothiazidembyl

draslík snižujícíúčinek hydrochlorothiazidu oslabendraslík šetřícímúčinkem valsartanu.

Prospěšnéúčinkyvalsartanuvkombinacishydrochlorothiazidemnakardiovaskulárnímortalitua

morbiditu jsou v současné době neznámé.

Epidemiologickéstudieukázaly,žedlouhodobáléčbahydrochlorothiazidemsnižujeriziko

kardiovaskulární mortality a morbidity.

Valsartan

Valsartan je perorálně účinným a specifickým antagonistou receptorů angiotenzinu II (Ang II). Působí

selektivněnasubtypreceptorůAT

,kterýodpovídázaznámépůsobeníangiotenzinuII.Zvýšené

hladiny Ang II vkrevní plazmě po blokádě AT

receptorů valsartanem mohou stimulovat neblokovaný

receptor,cožvyvažujeúčineknaAT

receptor.Valsartannevykazuježádnoučástečnou

agonistickouaktivitunareceptoruAT

amámnohem(zhruba20000x)vyššíafinitukAT

receptoru

nežkAT

2 receptoru.Neníznámo,žebysevázalnajinéreceptoryhormonůneboblokovaltyto

receptory nebo iontové kanály, které jsou důležité při kardiovaskulární regulaci.

Valsartan neinhibujeenzymACE, rovněž známý jakokininázaII,kterýkonvertujeAngInaAng II a

degradujebradykinin.JelikožneexistuježádnýúčineknaACEapotenciacbradykininunebolátkyP,

nenípravděpodobné,žebypůsobeníantagonistůangiotenzinuIIsouviseloskašlem.Vklinických

studiích,vekterýchbylvalsartansrovnávánsněkterýminhibitoremACE,bylvýskytsuchéhokašle

významně(P<0,05)nižšíupacientůléčenýchvalsartanemoprotipacientůmléčenýmněkterým

inhibitoremACE(2,6%proti7,9%).Vjednéklinickéstudiiupacientůsanamnézousuchéhokašle

běhemléčbyinhibitoryACEzaznamenalokašel19,5%osob,kterévestudiidostávalyvalsartana

19,0%osob, kterédostávalythiazidovédiuretikumoproti68,5%osobléčenýchinhibitoremACE(P

<0,05).

Podávánívalsartanupacientůmshypertenzízpůsobujesníženíkrevníhotlakubezovlivněnítepové

frekvence.Uvětšinypacientůdocházípopodáníjednéperorálnídávkyknástupuantihypertenzní

aktivityběhem2hodinavrcholovéhosníženíkrevníhotlakujedosaženoběhem4až6hodin.

Antihypertenzníúčinekpřetrvávápodobu24hodinpopodání.Běhemopakovanéhopodáváníse

maximálníhosníženíkrevníhotlakusjakoukolivdávkouobecnědosahujeběhem2až4týdnůa

udržujeseběhemdlouhodobéterapie.Vkombinacishydrochlorothiazidemsedosahujevýznamného

přídavnéhosnížení krevníhotlaku.

Náhlévysazenívalsartanunebylospojenoshypertenzínásledkemreboundefektuanisjinými

nepříznivými klinickými událostmi.

Uhypertenzníchpacientůsdiabetemtypu2nebomikroalbuminuriísnižovalvalsartanmočovou

exkrecialbuminu. Studie MARVAL (MicroAlbuminuria ReductionwithValsartan) hodnotila snížení

močovéexkrecealbuminu(UAE)valsartanem(80-160mg/jednoudenně)oprotiamlodipinu(5-

10mg/jednoudenně)u332pacientůsdiabetemtypu2(střednístáří:58let;265mužů)s

mikroalbuminurií(valsartan:58μg/min;amlodipin:55.4µg/min),snormálnímnebovysokým

krevnímtlakemasezachovanourenálnífunkcí(kreatininvkrvi<120μmol/l).Vdobě24týdnůse

snížilaUAE (p <0,001)o42 % (–24,2 μg/min; 95 %CI:–40,4 až–19,1) valsartanem a zhruba o 3%

(–1,7μg/min;95%CI:–5,6až14,9)amlodipinempřespodobnéčetnostisníženíkrevníhotlaku

vobouskupinách.DalšístudievyšetřovalaúčinnostvalsartanupřisníženíUAEu391hypertoniků

(krevnítlak=150/88mmHg)sdiabetemtypu2,albuminurií(středníhodnota=102μg/min;20–700

μg/min)azachovanourenálnífunkcí(středníhodnotakreatininuvséru=80μmol/l).Pacientibyli

randomizováni, každýdojednéze třídávkových skupinvalsartanu (160, 320 a 640mg/jednou denně)

a léčeni po dobu 30 týdnů. Cílem této studie bylo stanovit optimální dávkuvalsartanu na sníženíUAE

uhypertonikůsdiabetemtypu2.Vdobě30týdnůbylaprocentuálnízměnaUAEvýznamněsnížena

oprotivýchozíhodnotěo36%valsartanem160mg(95%CI:22až47%)ao44%valsartanem

320mg(95%CI:31až54%).Závěremstudiebylo,že160-320mgvalsartanuposkytovaloklinicky

relevantní snížení UAE u hypertoniků sdiabetem typu 2.

Hydrochlorothiazid

Thiazidovádiuretikaprimárněpůsobívrenálnímdistálnímvinutémkanálku.Ukázalose,ževkůře

ledvinjereceptorsvysokouafinitou,kterýjeprimárnímmístempůsobeníthiazidovéhodiuretikaa

inhibicetransportuNaClvdistálnímvinutémkanálkuvledvině.Mechanizmuspůsobeníthiazidůje

zprostředkováninhibicíNa + Cl - symporterů,pravděpodobněkonkurencíomístoCl - , čímžseovlivňuje

mechanizmusreabsorpceelektrolytů:přímozvýšenýmvylučovánímsodíkuachloridůvezhruba

stejnémurozsahuanepřímosníženímobjemukrevníplazmytímtodiuretickýmpůsobením,

snáslednýmvzrůstemaktivityreninuvkrevníplazmě,sekrecealdosteronuaztrátdraslíkumočía

poklesemdraslíkuvkrevnímséru.Spojenírenin-aldosteronjezprostředkovánoangiotenzinemII,

takžepřisoučasnémpodánívalsartanujesníženídraslíkuvkrevnímséruméněvýraznéoproti

monoterapii hydrochlorothiazidem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Valsartan/hydrochlorothiazid

Systémovádostupnosthydrochlorothiazidujepři současném podávánívalsartanu snížena zhruba o30

%.Kinetikavalsartanunenísoučasnýmpodávánímhydrochlorothiaziduvýrazněovlivněna.Tato

pozorovanáinterakcenemážádnývlivnakombinovanépoužitívalsartanuahydrochlorothiazidu,

jelikožkontrolovanéklinické studie ukázaly zřejmýantihypertenzní účinek, kterýjevyšší ve srovnání

súčinkem dosaženým skteroukoliv zúčinných látek podávanou samostatně nebo splacebem.

Valsartan

Absorpce

Poperorálnímpodánísamotnéhovalsartanusedosahujevrcholovýchkoncentracívkrevníplazmě

během2až4hodin.Středníabsolutníbiologickádostupnostje23%.Jídlosnižujeexpozici

(vyjádřenoujakoAUC)valsartanuzhrubao40%avrcholovoukoncentracivkrevníplazmě(Cmax)

zhrubao50%,ikdyžjsoukoncentracevalsartanuvkrevníplazmězhrubaod8hodinpopodání

podobnéprosytéihladovějícískupiny.AvšaktotosníženíAUCnenídoprovázenoklinicky

významnýmsníženímterapeutickéhoúčinku,aprotolzevalsartanpodávatbuďsjídlemnebobez

jídla.

Distribuce

Distribučníobjemvalsartanuvustálenémstavupointravenóznímpodáníjezhruba17litrů,což

ukazuje,ževalsartannevstupujevrozsáhlémíředotkání.Valsartanjesilněvázánnasérovéproteiny

(94–97 %), hlavně na sérový albumin.

Biotransformace

Valsartannepodléhávrozsáhlémířebiotransformaci,neboťpouze20%dávkypřecházína

metabolity. Vkrevní plazmě byl přinízkýchkoncentracíchidentifikován hydroxymetabolit (méněnež

10 % AUC valsartanu). Tento metabolit je farmakologicky neúčinný.

Eliminace

Valsartan vykazuje multiexponenciální kinetikurozpadu(t½α <1 h a t½ß zhruba 9 hodin). Valsartan je

eliminovánpřevážněstolicí(zhruba83%dávky)amočí(zhruba13%dávky),hlavnějako

nezměněnýlék. Pointravenózním podáníje plazmatická clearancevalsartanu zhruba 2 l/hoda renální

clearance 0,62 l/hod(zhruba 30 % celkové clearance). Poločas valsartanu je 6 hodin.

Hydrochlorothiazid

Absorpce

Absorpcehydrochlorothiazidujepoperorálnímpodánírychlá(t

zhruba2hodiny)spodobnými

charakteristikamiabsorpceprooběformulace,suspenzeitablety.Absolutníbiologickádostupnost

hydrochlorothiazidujepoperorálnímpodání60-80%.Přisoučasnémpodánísjídlembylouváděno

jakzvýšenítaksníženísystémovébiologickédostupnostihydrochlorothiaziduvesrovnánísestavem

na lačno. Velikost těchto účinků je malá a má malý klinický význam. Vzrůst střední AUC je lineární a

vterapeutickémrozmezíjeúměrnýdávce.Neexistuježádnázměnakinetikyhydrochlorothiazidupři

opakovaném podávání a akumulace je při dávkování jednou denně minimální.

Distribuce

Kinetika distribuce a eliminace se obecně popisuje biexponenciální funkcírozpadu.

Zdánlivý distribuční objem je 4-8 litrů/kg.

Cirkulujícíhydrochlorothiazidseváženasérovéproteiny(40-70%),hlavněnasérovýalbumin.

Hydrochlorothiazidsetéžakumulujeverytrocytechvmnožstvízhruba1,8-násobkuhladinyvkrevní

plazmě.

Eliminace

Pro hydrochlorotiazid je >95 % absorbované dávky vyloučeno beze změny močí. Renální clearance se

skládá zpasivní filtrace a aktivní sekrece do renálních tubulů. Terminální poločas je 6-15 hod.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší osoby

Uněkterýchstaršíchosobbylapozorovánaponěkudvyššísystémováexpozicevalsartanunežu

mladšíchosob;tatoskutečnostvšaknevykazovalažádnouklinickouvýznamnost.Omezenéúdaje

ukazují,žesystémováclearancehydrochlorothiazidujesníženáuzdravýchihypertonickýchstarších

osob ve srovnání smladými zdravými dobrovolníky.

Poškozenífunkce ledvin

Při doporučenýchdávkáchpřípravkuValsartan/ hydrochlorothiazideActavisseu pacientů sclearance

kreatininu 30-70 ml/min nevyžaduje žádná úprava dávky.

Upacientůsezávažnýmpoškozenímledvin(clearancekreatininu<30ml/min)aupacientů

podstupujícíchdialýzunejsoukdispozicižádnéúdajeproValsartan/hydrochlorothiazideActavis.

Valsartanjeznačněvázánnaplazmaticképroteinyanedáseodstranitdialýzou,zatímcoclearance

hydrochlorothiazidu lze dialýzou dosáhnout.

Renálníclearancehydrochlorothiaziduseskládázpasivnífiltraceaaktivnísekrecedorenálních

tubulů.Jaklzeočekávatprosloučeninu,kteráseodstraňujevýlučněledvinami,márenálnífunkce

význačný účinek na kinetiku hydrochlorothiazidu (viz bod 4.3).

Poškozenífunkce jater

Vefarmakokinetickéstudiiupacientůsmírnou(n=6)ažstřednězávažnou(n=5)jaternídysfunkcí

bylaexpozicevalsartanuzhrubadvojnásobnávesrovnánísezdravýmidobrovolníky.Nejsou

kdispozicižádnéúdajeopoužitívalsartanuupacientůsezávažnoujaternídysfunkcí(vizbod4.3).

Jaterní onemocnění neovlivňujevýznamně farmakokinetiku hydrochlorothiazidu.

5.3 Předklinickéúdaje vztahující se kbezpečnosti

Potenciální toxicita kombinace valsartanu ahydrochlorothiazidu po perorálním podání byla zjišťována

u potkanů a opic (kosmanů) ve studiích trvajících až šest měsíců. Neobjevily sežádné nálezy, které by

vylučovaly použití terapeutických dávek u člověka.

Změnypozorovanévestudiíchchronickétoxicityskombinacílátekjsounejpravděpodobněji

způsobenévalsartanovousložkou.Toxikologickycílovýmorgánembylaledvinaareakcebyla

výraznějšíukosmanůnežupotkanů.Kombinacevedlakpoškozeníledvin(knefropatiistubulární

bazofilií,kevzrůstumočovinyvkrevníplazmě,plazmatickéhokreatininuasérovéhodraslíku,

vzrůstůmobjemumočeaelektrolytůvmočiod30mg/kg/dprovalsartan+9mg/kg/dpro

hydrochlorothiazidu potkanů a 10 + 3 mg/kg/d u kosmanů) pravděpodobně cestou pozměněné renální

hemodynamiky. Tytodávky představují u potkanů 0,9 a 3,5-násobkymaximálnídoporučenéhumánní

dávky(MRHD)valsartanurespektivehydrochlorothiazidupřivyjádřenívmg/m 2 .Tytodávky

představujíukosmanů0,3a 1,2-násobkymaximálnídoporučenéhumánnídávky(MRHD)valsartanu

respektivehydrochlorothiazidupřivyjádřenívmg/m 2 .(Výpočtypředpokládajíperorálnídávku320

mg/denvalsartanu vkombinaci s25 mg/denhydrochlorothiazidua hmotnost pacienta 60 kg).

Vysokédávkykombinacevalsartanuahydrochlorothiaziduzpůsobovalypoklesyparametrůčervené

krevní složky (počet červených krvinek, hemoglobinu a hematokritu od 100 + 31mg/kg/denu potkanů

a30+9mg/kg/denukosmanů).Upotkanůtytodávkypředstavujítrojnásobkyadvanáctinásobky

maximálnídoporučenéhumánnídávky(MRHD)valsartanurespektivehydrochlorothiazidupři

vyjádřenívmg/m 2 .Ukosmanůtytodávkypředstavují0,9a3,5-násobkymaximálnídoporučené

humánnídávky(MRHD)valsartanurespektivehydrochlorothiazidupřivyjádřenívmg/m 2 .(Výpočty

předpokládají perorálnídávku 320mg/denvalsartanu vkombinaci s25mg/denhydrochlorothiazidu a

hmotnost pacienta 60 kg).

Ukosmanůbylopozorovánopoškozenížaludečnísliznice(od30+9mg/kg/den).Tatokombinace

rovněžvedlakhyperplaziiaferentnícharteriolledvin(při600+188mg/kg/denupotkanůaod30+

9mg/kg/denu kosmanů). Tyto dávky představují u kosmanů 0,9 a 3,5-násobky maximální doporučené

lidskédávky(MRHD)valsartanurespektivehydrochlorothiazidupřivyjádřenívmg/m 2 .Upotkanů

tytodávkypředstavují18a73-násobkymaximálnídoporučenélidskédávky(MRHD)valsartanu

respektivehydrochlorothiazidupřivyjádřenívmg/m 2 .(Výpočtypředpokládajíperorálnídávku

valsartanu 320 mg/denvkombinaci s25 mg/denhydrochlorothiazidu a hmotnost pacienta 60 kg).

Výšepopsanéúčinkyvyplývajízfarmakologickéhopůsobenívysokýchdávekvalsartanu(blokáda

inhibiceuvolňováníreninuvyvolanéangiotensinemIIsestimulacíbuněkprodukujícíchrenin)a

vyskytujísetéžvsouvislostisACEinhibitory.Ukazujese,žetytonálezynejsourelevantnípro

použití terapeutických dávek valsartanu u lidí.

Kombinacevalsartanuahydrochlorothiazidunebylatestovánanamutagenitu,chromosomovézlomy

nebokarcinogenitu, jelikožneexistuje žádnýdůkazo interakcimezi těmitodvěmalátkami. Tyto testy

všakbylyprováděnyodděleněsvalsartanemahydrochlorothiazidemaneposkytlyžádnýdůkaz

mutagenity, chromosomových zlomů nebo karcinogenity.

Upotkanůvedlydávkyvalsartanutoxicképromatku(600mg/kg/den)podanéběhemposledníchdnů

gestacealaktaceknižšímupřežívání,nižšímpřírůstkůmhmotnostiaopožděnémuvývoji(oddělení

ušníhoboltceaotevřeníušníhokanálu)upotomstva(vizbod4.6).Tytodávkypodávanépotkanům

(600mg/kg/den)jsouzhruba18-násobkemmaximálnídoporučenéhumánnídávkypřivyjádřenív

mg/m 2 (výpočtypředpokládajíperorálnídávku320mg/denahmotnostpacienta60kg).Podobné

nálezybylypozoroványprovalsartan/hydrochlorothiazidupotkanůakrálíků.Vestudiích

embryofetálníhovývoje(SegmentII)svalsartanem/hydrochlorothiazidemupotkanůakrálíkůnebyl

nalezen žádný důkaz teratogenity; byla však pozorována fetotoxicita související stoxicitou pro matku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Monohydrát laktosy

Sodná sůl kroskarmelosy

PovidonK29-32

Mastek

Magnesium-stearát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:

Valsartan/hydrochlorothiazide80mg/12,5mgActavis

Polyvinylalkohol

Mastek

Oxid titaničitý(E171)

Makrogol 3350

Lecithin (obsahuje čištěný sójový olej)(E322)

Červený oxid železitý(E172)

Žlutý oxid železitý(E172)

Černý oxid železitý(E172)

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/12,5mgActavis

Polyvinylalkohol

Mastek

Oxid titaničitý(E171)

Makrogol 3350

Lecithin (obsahuje čištěný sójový olej)(E322)

Červený oxid železitý(E172)

Hlinitý lak oranžové žluti(E110)

Valsartan/hydrochlorothiazide 160mg/25mgActavis

Polyvinylalkohol

Mastek

Oxid titaničitý(E171)

Makrogol 3350

Lecithin (obsahuje čištěný sójový olej)(E322)

Červený oxid železitý(E172)

Žlutý oxid železitý(E172)

Černý oxid železitý(E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Blistr: 30 měsíců

Lahvička: 3 roky

Doba použitelnosti po otevřenílahvičky: 100 dnů

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Blistr:

Uchovávejte při teplotě do 30C.

Lahvička:

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštnípodmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Blistr PVC-PE-PVDC/ALU

Velikosti balení: 7,14, 28, 30, 56, 98a280tablet

LahvičkaPE sPEodklápěcímnebo sPP šroubovacímuzávěrem

Velikosti balení: 7,14, 28, 30, 56, 98, 100a280tablet

Natrhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení sním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC, ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjőrdur

Island

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Valsartan/hydrochlorothiazide 80 mg/12,5mg Actavis: 58/269/11-C

Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/12,5mgActavis: 58/270/11-C

Valsartan/hydrochlorothiazide 160 mg/25mgActavis: 58/271/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.04.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

17.7.2012

Похожие продукты

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов

Поделитесь этой информацией