PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKA 4 MG/10 MG, POR TBL NOB 5

Чехия - чешский - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:
AMLODIPIN-BESYLÁT (AMLODIPINI BESILAS) PERINDOPRIL-ERBUMIN (PERINDOPRILUM ERBUMINUM)
Доступна с:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
код АТС:
C09BB04
дозировка:
4MG/10MG
Фармацевтическая форма:
Tableta
Администрация маршрут:
Perorální podání
Штук в упаковке:
5, Blistr
Тип рецепта:
Léčiva na lékařský předpis
Статус Авторизация:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Количество Авторизация:
58/ 679/11-C
Дата Авторизация:
0000-00-00

Прочитать полный документ

Příloha č. 2 krozhodnutío registraci sp.zn. sukls131643-4/2010 a sukls131646-7/2010

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Perindopril/Amlodipin Krka4mg/5mg

Perindopril/Amlodipin Krka4mg/10mg

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/5mg

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/10mg

tablety

perindoprilumerbuminum/amlodipinum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovatpřečístznovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy,má-listejnépříznakyjakoVy.

Pokud se kterýkoli znežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělte

tosvémulékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

CojepřípravekPerindopril/Amlodipin Krkaakčemusepoužívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekPerindopril/Amlodipin Krkaužívat

JaksepřípravekPerindopril/Amlodipin Krkaužívá

Možné nežádoucí účinky

JakpřípravekPerindopril/Amlodipin Krkauchovávat

Další informace

1. COJEPŘÍPRAVEKPERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKAAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

Perindopril/Amlodipin Krkasepoužíváproléčbuvysokéhokrevníhotlaku(hypertenze)a/neboléčbu

stabilního onemocněnívěnčitýchtepen, ischemické choroby srdeční(stavu,přikterémjesníženýnebo

blokovanýpřítok krveksrdci). Pacienti, kteří již užívají perindopril aamlodipin voddělených

tabletách, mohou místo toho dostávatjednutabletupřípravkuPerindopril/Amlodipin Krka,který

obsahujeobětytolátky.

Perindopril/Amlodipin Krkajekombinacídvoulátek,perindopriluaamlodipinu.Perindoprilje

inhibitorACE(enzymu přeměňujícího angiotensin). Amlodipin je látkou blokující vápníkové kanály

(která patří do skupinylékůzvanýchdihydropyridiny).Působíspolečněrozšířenímauvolněnímcév,

což vede ke snížení krevního tlaku. Krevprotéká tělem snadněji a srdce nemusívynaložit tolik práce.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

PERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKAUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekPerindopril/Amlodipin Krka

pokudjstealergický/á(přecitlivělý/á)naerbuminovousůlperindoprilunebonakterýkoli

inhibitorACE, amlodipin-besylát nebo jiné dihydropyridiny nebo na kteroukoli další složku

přípravkuPerindopril/Amlodipin Krka(vizbod6seznampomocnýchlátek),

pokud jstetěhotnápodobudelšínež3měsíce.(Jelepšísevyhnoutužívánípřípravku

Perindopril/Amlodipin Krkaivčasném těhotenství-vizbod těhotenství),

pokud jste zaznamenal(a) příznaky jako je sípání, otoktvářenebojazyka,intenzivnísvědění

nebozávažnékožnívyrážkypřidřívějšíléčběinhibitoryACEnebojestližeVyneboněkterý

zčlenůVašírodinypozorovaltytopříznakynebojakékolidalšíokolnosti(stavzvaný

angioedém),

jestliže máte kardiogenní šok (stav, kdy srdce není schopno čerpat dostatečné množství krve do

těla), stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vedoucí ze srdce)nebo nestabilní anginu pectoris (bolest

na hrudi, která se může projevovat během odpočinku),

pokud mátezávažněnízkýkrevnítlak(závažnáhypotenze),

pokud trpítesrdečnímselháním(srdcenedokážečerpatpřiměřenémnožstvíkrve,cožvede

kdýchavičnosti nebootokůmdolníchkončetin,kotníkůčinohou) poakutnímsrdečníminfarktu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuPerindopril/Amlodipin Krkajezapotřebí

pokudmátehypertrofickoukardiomyopatii(onemocněnísrdečníhosvalu)nebostenózurenální

arterie(zúženítepny,kterázásobujeledvinukrví),

pokud mátejakékolidalšísrdečníproblémy,

pokudmátezhoršenoufunkcijater,

pokud máteproblémysledvinaminebosepodrobujetedialýze,

pokud máteonemocněnícévníhokolagenu(chorobapojivovétkáně),jakojesystémovýlupus

erythematodes nebo sklerodermie,

pokud mátecukrovku,

pokudjste na omezené dietě nebo užíváte náhrady soli obsahující draslík (je důležitá vyvážená

hladinadraslíkuvkrvi).

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání

přípravkuPerindopril/Amlodipin Krkanení vhodné na počátku těhotenství a ve druhé a třetí třetině

těhotenství se nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz bod Těhotenstvía

kojení).

PokudužívátepřípravekPerindopril/Amlodipin Krka, měl(a) byste též informovat svého lékaře nebo

zdravotnickéodborníkypokud:

semátepodrobit celkovému znecitlivění a/nebo velkému chirurgickému zákroku,

jstenedávnotrpěl(a) průjmem nebo zvracením,

semátepodrobit aferéze LDL (odstraňování cholesterolu zVašíkrvepomocípřístroje),

semátepodrobit desenzibilizačníléčběprosníženíúčinkupřecitlivělostinabodnutívčelounebo

vosou.

UžívánípřípravkuPerindopril/Amlodipin Krkasenedoporučujeudětíadospívajících.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Měl(a)bystesevyhnoutužívánípřípravkuPerindopril/Amlodipin Krkaspolus:

lithiem (užívaným kléčběmánienebodeprese),

estramustinem(užívanýmpřinádorové terapii),

diuretiky(močopudnými léky)šetřícímidraslík(spironolakton,triamteren),doplňkydraslíku

nebonáhradamisoli sobsahemdraslíku.

LéčbapřípravkemPerindopril/Amlodipin Krkamůže být ovlivňována jinými léky. Sdělte svému

lékaři, zda užívátekterýkoliznásledujícíchléků, protože může být vyžadována zvláštní opatrnost:

jiné léky na vysoký krevní tlak včetně diuretik (léků, které zvyšují množství moči tvořené

ledvinami),

nesteroidníprotizánětlivéléky(napříkladibuprofen)prozmírněníbolestinebovysokédávky

kyseliny acetylsalicylové,

lékykléčbě cukrovky (jakoje insulin),

lékykléčbě duševních poruch, jako je deprese, úzkost, schizofrenie atd. (například tricyklická

antidepresiva, antipsychotika, antidepresiva podobná imipraminu, neuroleptika),

imunosupresiva (léky snižující obrannýmechanismustěla)používanékléčběautoimunitních

poruchnebopotransplantaciorgánu(napříkladcyklosporin),

alopurinol(proléčbudny),

prokainamid (pro léčbu nepravidelného srdečního tepu),

vazodilatační prostředky včetně nitrátů (přípravků rozšiřujícíchcévy),

heparin(lékyužívanékředěníkrve),

efedrin, noradrenalin nebo adrenalin (léky užívané kléčběnízkéhokrevníhotlaku,šokunebo

astmatu),

baklofen užívaný kléčběztuhlostisvalůpřichorobách,jakojemnohočetná skleróza,

některáantibiotika,jakojerifampicin,

antiepileptické prostředky, jako jekarbamazepin,fenobarbital,fenytoin,fosfenytoin,primidon,

itrakonazol, ketokonazol(léky používané pro léčbu houbových infekcí),

alfa-blokátory používané pro léčbu zvětšené prostaty, jako je prazosin,alfuzosin, doxazosin,

tamsulosin, terazosin,

amifostin(používanýkprevencinebosníženívedlejšíchúčinkůzpůsobenýchjinýmilékynebo

léčbouozařováním,kterésepoužívajíproléčburakoviny),

kortikosteroidy(používanékléčběrůznýchstavůvčetnězávažnéhoastmatuarevmatického

zánětukloubů),

solizlata,zejménapřinitrožilnímpodání(užívanékléčběpříznakůrevmatickéhozánětu

kloubů).

UžívánípřípravkuPerindopril/Amlodipin Krkasjídlemapitím

Perindopril/Amlodipin Krkabysemělužívatpředjídlem.

Těhotenstvíakojení

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívatjakýkolivlék.

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, jestliže jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Váš lékař Vám

doporučí vysazení přípravkuPerindopril/Amlodipin Krkadříve, než otěhotníte nebo jakmile zjistíte,

že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu.Perindopril/Amlodipin Krkase nedoporučuje včasném

těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3měsíce, protože může způsobit závažné

poškození Vašemu dítěti, je-li užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujte svého lékaře,jestližekojítenebosepřipravujetenakojení.Perindopril/Amlodipin Krkase

nedoporučujematkám, které kojí a Váš lékař může zvolitjiný způsob léčby, pokud si přejete kojit,

zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů

Perindopril/Amlodipin Krkaneovlivňujebdělost,avšakmůžetezaznamenatzávratěneboslabost

následkemnízkéhokrevníhotlaku,kterébymohlyovlivnitVašischopnostříditvozidlanebo

provozovatstrojnízařízení.

Doporučujese, abyste neřídil(a) vozidla a neprovozovala(a) strojní zařízení dokud nezjistíte, jak na

VásPerindopril/Amlodipin Krkapůsobí.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKPERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKAUŽÍVÁ

VždyužívejtePerindopril/Amlodipin Krkapřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á)

poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Spolkněte svou tabletu a zapijte sklenicí vody před jídlem, nejlépe ráno ve stejnou dobu každého dne.

VášlékařrozhodneoVašísprávnédávce.Za běžných okolností tobudejednatabletadenně. Přípravek

Perindopril/Amlodipin Krkajeobvykle předepisován pacientům, kteří již perindopril a amlodipin

užívaliveforměoddělenýchtablet.

Jestliže jsteužil(a)vícepřípravkuPerindopril/Amlodipin Krka,nežjsteměl(a)

Jestliže jste vzal(a) příliš mnoho tablet, obraťte se na své nejbližší pohotovostní oddělení nebo to

oznamteihnedsvémulékaři.Nejpravděpodobnějšímipříznaky předávkování jsou nízký krevní tlak,

kterýVámmůžezpůsobitzávratěnebomdloby.Pokudktomudojde,můžepomoci,kdyžsilehnetese

zvýšenýmidolnímikončetinami.

Jestliže jstezapomněl(a)užítpřípravekPerindopril/Amlodipin Krka

Jedůležitéužívatsvůjlékdenně,protožepravidelnáléčbaposkytujelepšívýsledky.Avšakjestliže

zapomenetevzítdávkupřípravkuPerindopril/Amlodipin Krka, užijte příští dávku vobvykloudobu.

Nezdvojujtenásledujícídávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jstepřestal(a)užívatpřípravekPerindopril/Amlodipin Krka

JelikožjeléčbapřípravkemPerindopril/Amlodipin Krkaobvykle dlouhodobá, měl(a) byste se poradit

se svým lékařem dříve,než zastavíte užívání svých tablet.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiPerindopril/Amlodipin Krkanežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout ukaždého.

Nežádoucíúčinky rozdělené donásledujících skupin vpořadí frekvence jejich výskytu:

Velmičasté: Ovlivňujívícenež 1 uživatele z 10

Časté: Ovlivňují1až10uživatelůze100

Méněčasté: Ovlivňují1 až 10 uživatelů z1000

Vzácné: Ovlivňují1až10uživatelůz 10000

Velmivzácné: Ovlivňujíméněnež1uživatelez 10000

Neníznámo: Zdostupnýchúdajůnelzeurčit

Pokudzaznamenátekterýkoliz následujících účinků, zastavte ihned užívání tohoto léčivého přípravku

a informujte ihned svého lékaře:

příznakyreakcez přecitlivělosti,jakojeotokobličeje,rtů,úst,jazykanebohrdla,obtížné

dýchání,

závažnézávratěnebomdloby,

neobvyklerychlánebonepravidelnáčinnostsrdce.

Ostatní vedlejší účinky zahrnují:

Časté vedlejší účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 uživatelů, avšak u více než 1 ze 100

uživatelů):

bolesthlavy,závratě,točeníhlavy,znecitlivěníamravenčení,nadměrnáspavost,poruchy vidění,

pociťování hluku vuších,palpitace(velicerychlébušenísrdce),zrudnutí(pocithorkači tepla

vobličeji),točeníhlavynásledkemnízkéhokrevníhotlaku,kašel,dýchavičnost, nevolnost, zvracení,

bolest břicha, poruchy chuti, nedokonalé či obtížné trávení, průjem, zácpa,alergickéreakce(jakojsou

kožnívyrážky,svědění),svalovékřeče,pocitúnavy,otok(otokdolníchkončetinnebokotníků),

Méně časté vedlejší účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 uživatelů, avšak u více než 1

z1000 uživatelů):

změnynálad, poruchy spánku, třes, synkopa (dočasná ztráta vědomí), ztráta pocitu bolesti, rinitida

(ucpanýnosnebovodnatývýtokz nosu), změna chování střev, vypadávání vlasů,červenénebojinak

zbarvené skvrny na kůži, bolest zad, svalů nebo kloubů, bolest na hrudníku, zvýšenápotřeba močení,

zejména během noci, celkový pocit nevolnosti, bronchospasmus (staženíhrudníku, sípání a

dýchavičnost), sucho vústech, angioedém (příznaky, jako je sípání,otokobličejenebojazyka),

problémysledvinami, impotence, zvýšené pocení, zvětšení prsů u mužů,zvýšenínebopoklestělesné

hmotnosti,

Velmi vzácné vedlejší účinky(vyskytující se u méně než 1 z10000 uživatelů):

stavyzmatenosti,srdečně-cévní poruchy (nepravidelná srdeční činnost, srdeční bolest, srdeční záchvat

amrtvice),eosinofilnípneumonie(vzácnýtypzápaluplic),erythema multiforme(kožní vyrážka,která

častozačínáčervenýmisvědivýmiskvrnaminaobličeji,pažíchčidolních končetinách), poruchy krve,

slinivky břišní, žaludku nebo jater, periferní neuropatie (choroba,kterávyvoláváztrátusmyslového

vnímání,bolest,neschopnostovládánísvalů),hypertonie(abnormální zvýšení svalového napětí),

vaskulitida (zánět cév zásobujících kůži), otokdásní,vysoká hladina cukru vkrvi.

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny u pacientů, kteří užívali přípravek

Perindopril/Amlodipin Krka: hypoglykemie (nízká hladina krevního cukru), vaskulitida (zánět krevních

cév).

Pokudsekterýkoli z nežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebolékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKPERINDOPRIL/AMLODIPIN KRKAUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimodosahadohleddětí.

PřípravekPerindopril/Amlodipin Krkanepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.

Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudniuvedenéhoměsíce.

Uchovávejtevpůvodním obalu, abybylpřípravekchráněnpřed světlem a vlhkostí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Léčivépřípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍINFORMACE

CopřípravekPerindopril/Amlodipin Krkaobsahuje

Léčivýmilátkamijsouperindoprilum erbuminumaamlodipinum:

Perindopril/Amlodipin Krka4 mg/5 mg

Jedna tableta obsahujeperindoprilum erbuminum4 mg (ekv. k perindoprilum 3,34 mg)a

amlodipinum 5mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Krka4 mg/10 mg

Jednatabletaobsahujeperindoprilum erbuminum4mg(ekv. k perindoprilum 3,34 mg) a

amlodipinum 10mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/5mg

Jednatableta obsahujeperindoprilum erbuminum8 mg (ekv. k perindoprilum 6,68 mg) a

amlodipinum 5mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/10mg

Jednatableta obsahujeperindoprilum erbuminum8 mg (ekv. k perindoprilum 6,68 mg) a

amlodipinum 10mg (jako amlodipini besilas).

Pomocnýmilátkami jsou hydrogenuhličitan sodný, mikrokrystalická celulosa(E460),

předbobtnalý kukuřičnýškrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid

křemičitý amagnesium-stearát(E572).

JakpřípravekPerindopril/Amlodipin Krkavypadáacoobsahujetotobalení

Perindopril/Amlodipin Krka4 mg/5 mg jsou bílé ažtéměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní tablety se

zkosenými hranami.

Perindopril/Amlodipin Krka4 mg/10 mg jsou bílé ažtéměř bílé, bikonvexnípodlouhlétablety spůlicí

rýhou na jedné straně.Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k

dělení dávky.

Perindopril/Amlodipin Krka8 mg/5 mg jsou bílé ažtéměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se

zkosenými hranami.

Perindopril/Amlodipin Krka8 mg/10 mg jsou bílé ažtéměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se

zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tabletysedodávajívkrabičkáchpo 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100tabletáchvblistrech.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutíoregistraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA,d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tatopříbalováinformacebylanaposledyschválena26.10.2011.

Прочитать полный документ

Příloha č. 3 krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls131643-4/2010 asukls131646-7/2010

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Perindopril/Amlodipin Krka4mg/5mg

Perindopril/Amlodipin Krka4mg/10mg

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/5mg

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/10mg

tablety

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Perindopril/Amlodipin Krka 4 mg/5 mg

Jedna tableta obsahujeperindoprilum erbuminum4 mg (ekv. k perindoprilum 3,34 mg)a

amlodipinum 5mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Krka 4 mg/10 mg

Jednatabletaobsahujeperindoprilum erbuminum4mg(ekv. k perindoprilum 3,34 mg) aamlodipinum

10mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/5mg

Jednatableta obsahujeperindoprilum erbuminum8 mg (ekv.k perindoprilum 6,68 mg) a amlodipinum

5mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/10mg

Jednatableta obsahujeperindoprilum erbuminum8 mg (ekv. k perindoprilum 6,68 mg) aamlodipinum

10mg (jako amlodipini besilas).

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Tableta.

4mg/5mg:Bíléažtéměř bílé,kulaté,mírněbikonvexnítabletysezkosenýmihranami.

4mg/10mg:Bíléažtéměř bílé,bikonvexnípodlouhlétabletyspůlicírýhounajednéstraně.Půlicí

rýha má pouzeusnadnit dělení tabletypro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

8mg/5mg:Bílé ažtéměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami.

8mg/10mg:Bílé ažtéměř bílé, kulaté, bikonvexní tabletyse zkosenými hranami apůlicírýhou na

jedné straně.

Tabletulzedělitnadvěstejnépoloviny.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

PřípravekPerindopril/Amlodipin Krkajeindikovánjakosubstitučníterapieproléčbuesenciální

hypertenzea/nebostabilníischemické chorobysrdeční (ICHS)upacientů,ukterýchjižbylodosaženo

kontrolysoučasně podávanými stejnými dávkamiperindoprilua amlodipinu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Perorálnípodání.

Jednatabletadennějakojednotlivádávka,užívanánejléperánoa před jídlem.

Tatofixníkombinacedáveknenívhodnáprozahajovacíléčbu.

Pokudje nutnázměnadávkování,měla byse provést individuální titrace obou látek samostatně.

Pacientis poškozenou funkcí ledvin a starší osoby (viz body 4.4 a 5.2)

Ustarších osob a u pacientů se selháním ledvin je eliminace perindoprilátu snížená. Proto bude

obvyklélékařskésledovánízahrnovat časté monitorování kreatininu a draslíku.

Přípravek Perindopril/Amlodipin Krka lze podávat u pacientů s clearance kreatininu≥ 60 ml/min, není

vhodný pro pacientys clearance kreatininu < 60 ml/min. U těchto pacientů se doporučuje individuální

titrace dávek jednotlivých složek.

Změnykoncentracíamlodipinuvkrevníplazměnekorelujísestupněmpoškozeníledvin.

Pacientis poškozenou funkcí jater (viz body 4.4 a 5.2)

Dávkovacírežim u pacientů spoškozenou funkcíjaternebylstanoven.Protojetřebapřípravek

Perindopril/Amlodipin Krka podávatsopatrností.

Pediatrická populace

PřípravekPerindopril/Amlodipin Krkabyneměl být podávanýdětemadospívajícím,jelikožúčinnost

atolerance perindoprilusamotného nebo vkombinaci samlodipinem nebyla u dětí a dospívajících

stanovena.

4.3 Kontraindikace

Vsouvislosti s perindoprilem

Hypersenzitivita na perindopril nebo na kterýkoli jiný inhibitor ACE.

AnamnézaangioedémusouvisejícíhospředchozíléčbouinhibitoryACE.

Dědičnýneboidiopatickýangioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body4.4 a 4.6).

Vsouvislosti s amlodipinem

Závažnáhypotenze.

Hypersenzitivitanaamlodipinnebonakterékolijinédihydropyridiny.

Šokvčetněkardiogenníhošoku.

Obstrukcevýtokovéhotraktulevékomory(např.vysokýstupeňstenózyaorty).

Hemodynamickynestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

Vsouvislosti s přípravkemPerindopril/Amlodipin Krka

Veškerévýše uvedenékontraindikacevztahujícísekekaždéjednotlivésložce platírovněž propevnou

kombinacipřípravkuPerindopril/Amlodipin Krka.

Hypersenzitivitanakteroukolipomocnoulátku.

4.4 Zvláštníupozorněníaopatřenípropoužití

Veškeráupozornění týkající se každé jednotlivé složky,jak se uvádějí níže, byměla rovněž platit pro

pevnoukombinacipřípravkuPerindopril/Amlodipin Krka.

Vsouvislosti s perindoprilem

Zvláštníupozornění

Hypersenzitivita/angioedém:

Angioedémobličeje,končetin,rtů,sliznic,jazyka,hlasivkovéštěrbinya/nebohrtanubylvzácně hlášen

upacientůléčenýchinhibitoryACEvčetněperindoprilu(vizbod4.8).Můženastatkdykoliběhem

léčby.Vtakových případech je třeba podávání přípravkuPerindopril/Amlodipin Krkaihnedpřerušita

zahájit příslušné monitorování do úplného odeznění příznaků. Vpřípadech, ve kterých se otok omezil

na obličejarty,bytentostavmělobecněustoupitbezléčby,ikdyžantihistaminikapomohlazmírnit

příznaky.

Angioedémsouvisejícísotokemhrtanumůžebýtsmrtelný.Pokudjepravděpodobnost,žepostižení

jazyka,hlasivkovéštěrbinynebohrtanuzpůsobíobstrukcidýchacíchcest,jetřebaihnedzavést

naléhavouléčbu.Tamůžezahrnovat podání adrenalinu a/nebo udržování průchodných dýchacích cest.

Pacientbyměl být pod bezprostředním lékařským dohledem do dosažení úplného a trvalého ústupu

symptomů.

PacientisanamnézouangioedémubezsouvislostisléčbouinhibitoryACEmohoumítpřipodávání

některého inhibitoru ACE zvýšené riziko angioedému (viz bod 4.3).

UpacientůléčenýchinhibitoryACEbylvzácněhlášenintestinálníangioedém.Titopacienti

vykazovali bolest břicha (s nevolností či zvracením nebo bez nich); vněkterých případechnedošlo

kpředchozímuangioedémuobličejeahladinyC-1esteráz bylynormální. Angioedém bylprokázán

diagnostickými postupyvčetněCT,ultrazvukubřichanebopřichirurgickémzákrokuasymptomy

ustoupilypovysazení inhibitoruACE.

Intestinálníangioedémbymělbýtzahrnutdodiferenciálnídiagnostikyupacientůužívajících

inhibitoryACEa vykazujících bolest břicha (viz bod 4.8).

Anafylaktoidníreakce během aferézy lipoproteinů o nízké hustotě (LDL):

Pacientiužívající inhibitoryACE běhemaferézylipoproteinů o nízké hustotě (LDL) dextran-sulfátem

utrpělivzácněanafylaktoidníreakceohrožujícíživot.Těmtoreakcímse předešlodočasnýmvysazením

terapieinhibitoremACEpředkaždouaferézou.

Anafylaktoidníreakce během desenzibilizace:

U pacientůužívajícíchinhibitoryACEběhemdesenzibilizace(napříkladjedemblanokřídlých) byl

zaznamenaný výskyt anafylaktoidní reakce. U těchto pacientů se těmto reakcím předešlo dočasným

vysazením inhibitorů ACE,avšakznovuseobjevilypřiopakovanéexpozici alergenu zneopatrnosti.

Neutropenie/Agranulocytóza/Trombocytopenie/Anémie:

Neutropenie/agranulocytóza,trombocytopenieaanémiebylyhlášenyupacientůužívajícíchinhibitory

ACE. U pacientů snormálnírenálnífunkcíabezdalšíchkomplikujícíchfaktorůseneutropenie

vyskytuje vzácně. Perindopril byse měl užívat smimořádnouopatrnostíupacientůskolagenovou

vaskulárníchorobou,uosobléčenýchimunosupresivy,alopurinolemnebo prokainamidemnebopři

kombinacitěchtokomplikujícíchfaktorů,zvláště při již existující zhoršenéfunkciledvin.Uněkterých

z těchto pacientů se vyvinuly závažné infekce, které vmalémmnožství případů nereagovalyna

intenzivní terapii antibiotiky. Pokud je perindopril podávaný takovýmto pacientům, doporučuje se

periodické sledování bílýchkrvinekapacientibymělibýtpoučeni o nutnostihlásitkaždouznámku

infekce (např. bolest vkrku, horečka).

Těhotenství:

Podávání ACE inhibitorů bynemělo být zahájeno během těhotenství. Svýjimkou pacientek, pro které

je dlouhodobá léčba ACE inhibitorynezbytná, byvšechnyostatní pacientkymělybýtvpřípadě

plánovaného těhotenství převedenyna jinou antihypertenzní léčbu slépe ověřenou bezpečností pro

těhotenství a plod. Pokud došlo kotěhotnění, je třeba ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a

vpřípadě nutnosti další léčbyzahájit jinou léčbu (viz bod 4.3, 4.6).

Opatřenípropoužití

Hypotenze:

InhibitoryACEmohouzpůsobitpokleskrevníhotlaku.Unekomplikovanýchhypertenzníchpacientů

byla symptomatická hypotenze pozorována vzácně a její výskyt je pravděpodobnější u pacientů

spoklesem objemutělních tekutin, např. vlivem diuretické terapie, dietním omezením soli, dialýzou,

průjmem nebo zvracením, nebo u pacientů, kteří trpí závažnou renin-dependentníhypertenzí(vizbody

4.5 a 4.8). U pacientů svysokýmrizikemsymptomatické hypotenze je třeba během léčbypřípravkem

Perindopril/Amlodipin Krka pečlivě sledovat krevní tlak, renální funkci a draslík vkrevním séru.

Podobnéúvahyplatípropacientysischemickouchorobousrdečnínebocerebrovaskulárními

chorobami,ukterýchbymohlnadměrnýpokleskrevníhotlakuzpůsobitinfarktmyokardunebo

cerebrovaskulárnípoškození.

Pokuddojde khypotenzi, měl bybýt pacient umístěn do polohyvleže na zádech, a je-litřeba,mělby

dostatintravenózníinfuziroztokuchloridusodného9mg/ml(0,9%).Náhláhypotenzníodpověďnení

kontraindikací pro podání dalších dávek, které mohou pacienti obvykle užívat bez obtíží, jakmile jim

podoplněníobjemustoupne krevnítlak.

Stenóza srdeční a mitrální chlopně/hypertrofická kardiomyopatie:

Podobnějakou jiných inhibitorůACE, byse měl perindopril podávat sopatrnostíupacientůse

stenózou mitrální chlopně a obstrukcí v oblasti výtokovéhotraktulevékomory,jakojetomu

vpřípadechaortálnístenózynebohypertrofickékardiomyopatie.

Poškozeníledvin:

Vpřípadě poškození ledvin (clearance kreatininu <60ml/min)sedoporučujeindividuálnítitrace

dáveksjednotlivými složkami (viz bod 4.2).

Upacientůsrenálním poškozením je rutinní sledování draslíku a kreatininu součástí normální lékařské

praxe (viz bod 4.8).

Uněkterýchpacientůsbilaterálnístenózou renálních arterií nebo stenózou arterie solitární ledviny,

kteří byli léčeni inhibitoryACE, bylopozorováno zvýšení sérových koncentrací ureya kreatininu,

které bylyobvykle při přerušení terapie reverzibilní. Jejich výskytje zvláště pravděpodobnýu

pacientů srenálníinsuficiencí.Pokudbyla u pacientasoučasnězjištěná renovaskulárníhypertenze,je

riziko závažnéhypotenzearenálníinsuficience zvýšené.U některých hypertoniků bez zjevného

preexistujícího renovaskulárního onemocnění bylypozoroványvzestupysérových koncentrací ureya

kreatininu, obvykle mírného stupně a přechodné,zejménapokudužívaliperindoprilsoučasněs

některým diuretikem. Kuvedeným laboratorním změnám docházísvětšípravděpodobnostíupacientů

sjižexistujícímpoškozenímledvin.

Selháníjater:

Podání inhibitorů ACE mělo vzácně souvislost se syndromem počínajícím cholestatickou žloutenkou a

progredujícím až v náhlou hepatickou nekrózu a (někdy) úmrtí. Mechanismus tohoto syndromu není

znám. Pacienti užívající inhibitoryACE, u nichž se rozvine žloutenka nebo výrazné zvýšení jaterních

enzymů, byměli ukončit léčbu inhibitorem ACE a zůstat pod vhodným lékařským dohledem (viz bod

4.8).

Etnickérozdíly:

InhibitoryACEzpůsobují vyšší výskytangioedému u pacientů sčernoubarvoupletinežujiných

pacientů.Stejně,jakou jinýchinhibitorůACE,můžebýtiperindoprilméněúčinnýpři snižování

krevního tlaku u černých osob než u jiných, pravděpodobně vzhledem kvyššíprevalenci stavů

snízkýmreninem u populace černých hypertoniků.

Kašel:

Přiužívání inhibitorůACEbylhlášenkašel.Tentokašeljeobvykleneproduktivní,přetrvávajícía

ustupuje po přerušení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba považovat za součást

diferenciálnídiagnózykašle.

Chirurgie/anestezie:

Upacientů,kteřísepodrobujívelkému chirurgickému zákroku nebo znecitlivění prostředky, které

způsobujíhypotenzi,můžepřípravek Perindopril/Amlodipin KrkablokovattvorbuangiotensinuII

sekundárně pokompenzačnímuvolněníreninu.Léčbujetřebapřerušitjedendenpředtímto

chirurgickým zákrokem.Pokuddojde k vývojihypotenzeauvažujese,žejezpůsobenátímto

mechanismem,můžeseupravitdoplněnímobjemu.

Hyperkalemie:

UněkterýchpacientůléčenýchinhibitoryACEvčetněperindoprilubylypozoroványvzestupy

sérových koncentrací draslíku.Rizikovýmifaktoryprorozvojhyperkalemiejsou renálníinsuficience,

zhoršené renální funkce, věk (> 70 let), diabetes mellitus, přidružené patologické stavy (zejména

dehydratace), akutní srdeční nedostatečnost, metabolická acidóza a současné užívání diuretik šetřících

draslík(napříkladspironolaktonu, eplerenonu, triamterenu nebo amiloridu), draslíkových doplňků

nebo náhrad soli sobsahem draslíku; nebo užívání jiných léčivých přípravků, které mohou způsobovat

vzestup sérových koncentrací draslíku (napříkladheparin).Užívánídraslíkovýchdoplňků, diuretik

šetřících draslík nebo náhrad solí sobsahemdraslíku,zejménaupacientůspoškozenourenálnífunkcí,

můževéstkvýznamnému vzestupudraslíkuvkrevnímséru.Hyperkalemiemůžezpůsobitzávažnéa

někdyfatálníarytmie.Pokudsepodáváníperindoprilu za kteréhokoli z výše zmíněných situací

považuje za nutné, měl bybýt podávaný sopatrnostíaza pravidelné monitorace sérových koncentrací

draslíku (vizbod4.5).

Diabetici:

Udiabetiků léčenýchperorálnímiantidiabetikynebo insulinem je třeba pečlivě kontrolovat glykemii

vprvním měsíci léčbyinhibitorem ACE (viz bod 4.5).

Vsouvislosti s amlodipinem:

Opatřeníproužívání

Pacientise zhoršenou jaterní funkcí:

Stejně,jakojetomuuvšechblokátorů kalciových kanálů,plasmatickýpoločasamlodipinuseu

pacientůsezhoršenou funkcí jater prodlužuje. Proto by měl být amlodipin u těchto pacientů podávaný

sopatrnostíaza pravidelné monitorace jaterníchenzymů.

Pacientise srdečním selháním:

Pacientisesrdečnímselhánímbyměli být léčeni amlodipinem sezvýšenouopatrností.

Přidlouhodobéplacebemkontrolovanéstudiisamlodipinemupacientůsesrdečnímselhánímtřídy

NYHAIIIaIV,bylosrdeční selhání neischemickéetiologiespojeno sezvýšeným výskytem plicního

edému,ikdyžnebylvýznamnýrozdílvevýskytuzhoršenísrdečníhoselhánívesrovnání splacebem

(vizbod5.1).

Vsouvislosti spřípravkemPerindopril/Amlodipin Krka

Opatřeníproužívání

Interakce

SoučasnéužívánípřípravkuPerindopril/Amlodipin Krkaslithiem,diuretikyšetřícímidraslíknebo

doplňkydraslíkusenedoporučuje(vizbod4.5).

4.5 Interakcesjinýmiléčivými přípravky a jiné formyinterakce

Souvislostis perindoprilem

Současnéužívánísenedoporučuje:

Kalium šetřící diuretika, draslíkové doplňky nebo náhrady soli sobsahem draslíku:Ačkoli sérové

hladinydraslíku obvykle zůstávají vnormálním rozmezí, může se u některých pacientů léčených

perindoprilem objevithyperkalémie.Diuretika šetřící draslík (např. spironolakton, triamterennebo

amilorid)doplňkydraslíkunebonáhradysolisobsahem draslíku mohou vést kvýznamným

vzestupům draslíku vkrevnímséru. Proto se kombinace perindoprilu svýše uvedenými léky

nedoporučuje (vizbod4.4).Pokudjesoučasnéužívání indikováno pro projevenou hypokalemii, mělo

byse užívat s opatrností a za pravidelné monitorace sérových koncentrací draslíku.

Lithium:

Přisoučasném užívání inhibitorů ACE bylyhlášenyreverzibilnívzestupykoncentrací lithia vkrevním

séruatoxicity(závažnáneurotoxicita).Kombinaceperindopriluslithiemsenedoporučuje.Pokudje

tatokombinacenezbytná,doporučujesepravidelnámonitoracesérovýchkoncentracílithia(vizbod

4.4).

Estramustin:

Rizikozvýšených nežádoucích účinků, jakojeangioneurotickýedém(angioedém).

Současnéužívání,kterévyžadujezvláštníopatrnost:

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) včetně kyseliny acetylsalicylové3g/d:

Pokud jsou ACE inhibitorypodáványsoučasněsnesteroidními antiflogistiky(tj. kyselina acetylsalicylová

vprotizánětlivých dávkách, inhibitoryCOX-2 a neselektivní NSAID) může se projevit zvýšení

antihypertenzního účinku. Současné podáváníACE inhibitorů anesteroidníchantiflogistikmůže

způsobovatzvýšenérizikozhoršenírenálnífunkcevčetně možnéhoakutníhorenálníhoselhánía

zvýšení hladinydraslíkuvkrevnímséru,zejménaupacientů,ukterýchjiž byla renální funkce

zhoršená. Tato kombinace byse měla podávat sopatrností,zejménaustaršíchosob.Pacientibyměli

býtadekvátněhydratovániajetřebapravidelně monitorovat renální funkce při zahajování léčby,ale i

vdelším časovém horizontu při pokračování v léčbě.

Antidiabetika (insulin, hypoglykemizující sulfonamidy):

UžíváníinhibitorůACE můžezvyšovathypoglykemickýúčinekantidiabetikudiabetiků léčených

insulinemnebohypoglykemizujícími sulfonamidy.Nástuphypoglykemickýchepizodjevelmi vzácný

(pravděpodobné je zvýšení glukosové tolerance svýslednýmsníženímpožadavkůnainsulin).

Současnéužívání,kteréjetřebauvážit:

Diuretika:

Pacienti,kteříužívají diuretika, zejména ti, u kterých je snížený objem tekutin nebo množství soli,

mohoupozahájeníterapieinhibitoremACEzaznamenatnadměrnésníženíkrevníhotlaku. Možnost

hypotenzních účinků lze omezit přerušením podávání diuretika, zvýšenímobjemu tekutin nebo

dodávkousolipředzahájenímléčbysnízkýmiaprogresivnímidávkamiperindoprilu.

Sympatomimetika:

Sympatomimetikamohou snižovat antihypertenzní účinkyinhibitorů ACE.

Zlato:

Upacientů léčených injekčními přípravky zlata (natrium-aurothiomalát)současněsterapiíinhibitory

ACEvčetně perindoprilu bylyvzácně hlášenynitritoidní reakce (symptomyzahrnující zrudnutí tváře,

nevolnost, zvracení a hypotenzi).

Vsouvislosti samlodipinem

Současnéužívání,kterévyžadujezvláštníopatrnost:

InhibitoryCYP3A4:

PřisoučasnémužíváníinhibitoruCYP3A4erytromycinuumladýchpacientůadiltiazemuustarších

pacientůklesajíplazmatickékoncentraceamlodipinuo22%respektive50%.Klinickárelevance

tohoto nálezu je však nejasná. Nelze ale vyloučit, že silnéinhibitoryCYP3A4 (tj. ketokonazol,

itrakonazol,ritonavir)mohouzvyšovatplazmatickékoncentraceamlodipinuvyššíměrounež

diltiazem.Amlodipin byse měl při současném užívání s CYP3A4 inhibitoryužívat sopatrností.

Nebylyvšakhlášenyžádnénežádoucí účinky, které bybylo možno přisoudit této interakci.

Induktory CYP3A4 (rifampicin, třezalka tečkovaná, antikonvulziva tj. karbamazepin, fenobarbital,

fenytoin, fosfenytoin, primidon):

Současnéužívání induktorůCYP3A4 může způsobitsníženíhladinyamlodipinu vkrevníplazmě,

vdůsledku zvýšení metabolizmu amlodipinu těmito induktory.Přisoučasnémpodávánísinduktory

CYP3A4bysemělamlodipinpodávat sopatrností a dávkování amlodipinu podle potřebyupravit.

Kombinace léčivých přípravků, které je potřeba předem důkladně zvážit:

Beta-blokátoryužívané při srdečním selhání (bisoprolol, karvedilol, metoprolol):

Současné podávání spřípravkem Perindopril/Amlodipin Krkamůže zvýšit riziko hypotenze,srdeční

slabostiupacientůsesrdečnímselháním,latentníčinekontrolované(přidánínegativního inotropního

efektu). Dále může beta-blokátorminimalizovatsympatickýreflexvpřípaděnadměrné

hemodynamickéodezvy.

Ostatníkombinace:

Jakomonoterapiebylamlodipinbezpečněpodávánsthiazidovýmidiuretiky,beta-blokátory,inhibitory

ACE,dlouhodobě působícími nitráty, sublingválním nitroglycerinem, digoxinem, warfarinem,

atorvastatinem, sildenafilem, antacidy (suspenze algeldrátu, hydroxid hořečnatý, simetikon),

cimetidinem,nesteroidnímiantiflogistiky,antibiotikyneboperorálními antidiabetiky.

Specifickéstudieprováděnésněkterými léčivými přípravky,které neprokázalyžádné významné

ovlivnění amlodipinu:

Současnépodáváníamlodipinuscimetidinemnepozměňovalofarmakokinetikuamlodipinu.

Připoužitísildenafiluaamlodipinuvkombinacivykazovalkaždýznichnezávislesvůjvlastní

hypotenzní účinek.

Současné podávání 240 ml grapefruitové šťávysjednotlivouperorálnídávkou10mg

amlodipinuu20zdravýchdobrovolníkůneměložádnývýznamnýúčineknafarmakokinetiku

amlodipinu.

Další specifickéstudieprováděnésněkterýmiléčivými přípravky, které prokázaly,žeamlodipinnemá

žádnývlivnajejichfarmakokinetické parametry:

Atorvastatin: současné užívání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s80mgatorvastatinu

nevedlokžádné významné změněparametrů farmakokinetikyatorvastatinu vustálenémstavu.

Digoxin: současné podávání amlodipinu sdigoxinemnevedlo k signifikantním změnám sérové

koncetrace digoxinuanirenálníclearancedigoxinuunormálníchdobrovolníků.

Warfarin:uzdravýchmužů,dobrovolníků,současnépodáváníamlodipinunepozměňovalo

významněterapeutickýúčinekwarfarinunaprotrombinovýčas.Současnépodáváníamlodipinu

swarfarinemneměnilo ani vliv warfarinu na protrombinový čas.

Cyklosporin:farmakokinetickéstudiescyklosporinemukázaly,žeamlodipinnepozměňuje

významněfarmakokinetikucyklosporinu.

Současnéužívánívyžadujícízvláštníopatrnost:

Baklofen.Potenciace antihypertenzního účinku. Je třeba sledovat krevní tlak a renální funkci a

vpřípadě nutnosti přizpůsobit dávku antihypertenzního léčivého přípravku.

Kombinace léčivých přípravků, které je potřeba předem důkladně zvážit:

Antihypertenziva(jakojsoubeta-blokátory) a vasodilatační léčiva. Současné užívání těchto

přípravků může zvyšovat hypotenzní účinky perindoprilu aamlodipinu.

Současnéužívánísnitroglycerinema ostatními nitrátyči jinými vasodilatačními léčivy může

dálesnižovat krevní tlak a proto je nutné tuto kombinaci zvažovat se zvýšenou opatrností.

Kortikosteroidy,tetrakosaktid:sníženíantihypertenzníhoúčinku(retencesoliavodyvlivem

kortikosteroidů).

Alfa-blokátory(prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin): zvýšený antihypertenzní

účinekazvýšenérizikoortostatickéhypotenze.

Amifostin:můžepotencovatantihypertenzníúčinekamlodipinu.

Tricyklickáantidepresiva/antipsychotika/anestetika:zvýšenýantihypertenzníúčinekazvýšené

rizikoortostatickéhypotenze.

4.6 Fertilita, těhotenstvíakojení

Vezmeme-li vúvahu účinky jednotlivých složek vtomto kombinovaném přípravku na těhotenství a

kojení:

Přípravek Perindopril/Amlodipin Krka se nedoporučuje během prvního trimestru těhotenství.

Přípravek Perindopril/Amlodipin Krka je kontraindikován během druhého a třetího trimestru

těhotenství.

Přípravek Perindopril/Amlodipin Krka se nedoporučuje během kojení. Je třeba zvážit důležitost této

léčbypro matku a učinit rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo vysadit přípravek Perindopril/Amlodipin

Krka.

Těhotenství:

Vsouvislosti sperindoprilem

UžíváníinhibitorůACEsenedoporučujevprvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4). Užívání

inhibitorůACEjekontraindikováno ve druhém a třetím trimestru(viz body4.3 a 4.4).

Epidemiologickéúdaje ohledně rizika teratogenity po expozici inhibitorům ACE vprvnímtrimestru

těhotenství nejsou konzistentní, avšak malé zvýšení rizika nelze vyloučit. Pokud je pokračující léčba

inhibitoremACE nezbytná, mělybybýt pacientkyplánující těhotenství převedenyna alternativní

způsobyantihypertenzníléčby,kterémajídobřeověřený bezpečnostníprofilpropoužití vtěhotenství.

Když je těhotenství diagnostikováno, měla bybýt léčba inhibitoryACEihned ukončená, aje-lito

vhodné,mělabysezavéstalternativníléčba.

ExpoziceléčběinhibitoremACEběhemdruhého a třetího trimestru vyvolává u lidí fetotoxicitu

(snížení renální funkce, oligohydramnion, retardaciosifikacelebky)a neonatální toxicitu (renální

selhání, hypotenzi, hyperkalemii) (viz bod 5.3). Pokud byexpoziceinhibitoruACEnastalaoddruhého

trimestrutěhotenství,doporučujeseultrazvukovévyšetření ledvinalebky.Dětimatek,kteréužívaly

vtěhotenstvíinhibitoryACE,bymělybýtpečlivěsledoványpro možnou hypotenzi (viz body4.3 a

4.4).

Vsouvislosti s amlodipinem

Bezpečnost amlodipinu během těhotenství nebyla u lidí stanovena.

Údaje z limitovaného počtu těhotenství sexpozicí nenaznačují, že amlodipin nebo jiní antagonisté

receptoru pro angiotensin mají škodlivý účinek na zdraví plodu. Může být však zvýšené riziko

opožděného porodu.U studií se zvířaty byla ve vysokých dávkách pozorována reprodukční toxicita

(viz bod 5.3).

Použití vtěhotenství se doporučuje, jen pokud není kdispozici bezpečnější alternativa a pokud vlastní

onemocnění přináší pro matku a plod větší riziko.

Kojení:

Vsouvislosti s perindoprilem

Protoženejsou kdispozicižádnéinformaceohledněužíváníperindopriluběhemkojení,přípravek

Perindopril/Amlodipin Krkasenedoporučuje a jsou vhodnější alternativní způsobyléčbyslépe

ověřenými bezpečnostnímiprofilyběhemkojení,zejména při kojení novorozenců nebo nedonošených

dětí.

Vsouvislosti s amlodipinem

Neníznámo, zda se amlodipin vylučuje do mateřskéhomléka. Podobné blokátory kalciových kanálů

dihydropyridinového typu jsou vylučoványdo mateřského mléka.

Při rozhodování zda pokračovat/vysadit kojení nebo pokračovat/vysadit léčbu amlodipinem by měl být

vzat vúvahu prospěch kojení pro dítě a prospěchléčbyamlodipinem pro matku.

Fertilita:

Klinické údaje o potenciálním vlivu amlodipinu na fertilitu jsou nedostatečné. Vjedné studii u

potkanů bylyzjištěnynežádoucí účinkyna fertilitu u mužů (viz bod 5.3).

4.7 Účinkynaschopnostříditaobsluhovatstroje

StudiehodnotícíúčinkypřípravkuPerindopril/Amlodipin Krkanaschopnostříditaobsluhovatstroje

nebylyprovedeny. Při řízení vozidelnebo obsluhování stroje byse měl vzít vúvahuobčasnývýskyt

závratěneboúnavy.

4.8 Nežádoucíúčinky

Běhemléčbyperindoprilemneboamlodipinembylypozoroványnásledujícínežádoucíúčinky

uvedenéodděleněatříděnépodleklasifikaceMedDRApodletělesnýchsystémůanásledující

frekvence:

Velmi časté(1/10)

Časté(1/100až<1/10)

Méněčasté(1/1000až<1/100)

Vzácné(1/10000až<1/1000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Neníznámo(zdostupnýchúdajůnelzeurčit)

Přiseskupení vrámci každé frekvence se nežádoucíúčinkyuvádějívpořadíjejichklesajícízávažnosti.

Frekvence Třídaorgánového

systémuMedDRA Nežádoucíúčinky

Amlodipin Perindopril

Leukopenie/neutropenie(viz bod 4.4) Velmi

vzácné Velmi

vzácné

Agranulocytóza nebo pancytopenie (viz bod 4.4) Velmi

vzácné

Trombocytopenie(viz bod 4.4) Velmi

vzácné Velmi

vzácné

Hemolytickáanémie u pacientů svrozenou

nedostatečnostíG-6PDH (viz bod 4.4) - Velmi

vzácné Poruchykrvea

lymfatickéhosystému

Pokleshemoglobinuahematokritu - Velmi

vzácné

Poruchyimunitního

systému Alergickáreakce:kopřivka Velmi

vzácné Méněčasté

Hyperglykemie Velmi

vzácné -

Přírůstektělesnéhmotnosti Méněčasté -

Poklestělesné hmotnosti Méněčasté - Poruchy

metabolismua výživy

Hypoglykemie (viz bod 4.4 a 4.5) - Není známo

Insomnie Méně časté -

Změnynálad Méněčasté Méněčasté Psychiatrické

poruchy

Poruchyspánku - Méněčasté

Somnolence Časté -

Závratě Časté Časté

Bolesthlavy Časté Časté

Třes Méněčasté -

Méněčasté - Hypestezie,

Parestezie Méněčasté Časté

Hypertonie Velmi

vzácné -

Periferníneuropatie Velmi

vzácné -

Poruchynervového

systému

Stavyzmatenosti - Velmi

vzácné

Poruchyoka Poruchyvidění Méněčasté Časté

Poruchyucha a

labyrintu Tinitus Méněčasté Časté

Palpitace Časté - Srdečníporuchy

Synkopa Méněčasté -

Anginózníbolest Vzácné -

Anginapectoris - Velmi

vzácné

Infarktmyokardu,případněsekundárněu

pacientůsnadměrněvysokýmrizikemhypotenze

(vizbod4.4) Velmi

vzácné Velmi

vzácné

Arytmie(včetněbradykardie,ventrikulární

tachykardieaatriálnífibrilace) Velmi

vzácné Velmi

vzácné

Zrudnutíkůže Časté -

Hypotenze(a účinkyvztahující se khypotenzi) Méněčasté Časté

Mozková příhodapřípadněsekundárněupacientů

svysokýmrizikemnadměrnéhypotenze(vizbod

4.4) - Velmi

vzácné Cévníporuchy

Vaskulitida Velmi

vzácné Není známo

Dyspnoe Méněčasté Časté

Rinitida Méněčasté Velmi

vzácné

Kašel Velmi

vzácné Časté

Bronchospasmus - Méněčasté Respirační,hrudní a

mediastinálníporuchy

Eosinofilnípneumonie - Velmi

vzácné

Hyperplaziedásní Velmi

vzácné -

Bolestbřicha,nevolnost Časté Časté

Zvracení Méněčasté Časté

Dyspepsie Méněčasté Časté

Změnachovánístřev Méněčasté -

Suchovústech Méněčasté Méněčasté

Poruchachuti - Časté

Změnachuti Méněčasté -

Průjem,zácpa - Časté

Pankreatitida Velmi

vzácné Velmi

Gastrointestinální

poruchy

Gastritida Velmi

vzácné -

Hepatitida,cholestatickážloutenka Velmi

vzácné - Poruchyjater a

žlučovýchcest

Hepatitidabuď cytolytická nebo cholestatická

(vizbod4.4) - Velmi

vzácné

Quinckehoedém Velmi

vzácné -

Angioedémobličeje,končetin,rtů,sliznic,

jazyka,hlasivkovéštěrbinya/nebohrtanu(viz

bod4.4) - Méněčasté

Erythemamultiforme Velmi

vzácné Velmi

vzácné

Alopecie Méněčasté -

Purpura Méněčasté -

Změnazbarveníkůže Méněčasté -

Poruchykůžea

podkožnítkáně

Pocení - Méněčasté

Pruritus Méněčasté Časté

Vyrážka Méněčasté Časté

Stevensův-Johnsonův syndrom Velmi

vzácné -

Artralgie,myalgie Méněčasté -

Svalovékřeče Méněčasté Časté Poruchysvalové a

kosternísoustavya

pojivové tkáně Bolestvzádech Méněčasté -

Poruchymočení,nykturie,zvýšenáfrekvence

močení Méněčasté -

Zhoršenífunkce ledvin - Méněčasté Poruchymočení

Akutnírenálníselhání - Velmi

vzácné

Impotence Méněčasté Méněčasté Poruchy

reprodukčníhosystému

aprsu Gynekomastie Méněčasté

Edém,periferníedém Časté -

Únava Časté -

Bolestnahrudníku Méněčasté -

Astenie Méněčasté Časté

Bolest Méněčasté - Celkovéporuchya

reakcevmístěaplikace

Celkovánevolnost Méněčasté -

Zvýšeníjaterníchenzymů:ALT,AST(většinou

konzistentněscholestázou) Velmi

vzácné -

Zvýšení hladin bilirubinu a jaterních enzymů vséru - Vzácné Vyšetření

Zvýšení hladinmočovinyvkrviakreatininu

vkrevnímséru,hyperkalemie (viz bod 4.4) - Neníznámo

Další informace vsouvislosti samlodipinem

Výjimečné případyextrapyramidového syndromu bylyhlášenyu blokátorů kalciových kanálů.

4.9 Předávkování

Ulidí nejsou žádné informace o předávkování přípravkem Perindopril/Amlodipin Krka.

Zkušenosti se záměrným předávkováním amlodipinem u lidí jsou omezené. Velképředávkovánímůže

způsobitnadměrnouperifernívazodilataci snáslednou značnou a pravděpodobně prodlouženou

systémovou hypotenzí. Hypotenzenásledkempředávkováníamlodipinemvyžadujemonitorování na

kardiologické jednotce intenzivní péče. Přiobnověvaskulárníhotonuakrevníhotlakumůžepomoci

některývazokonstrikčníprostředek spodmínkou, že jeho použití není kontraindikováno. Intravenózní

podání kalcium-glukonátumůžebýtvýhodnéproreverziúčinkůblokádykalciových kanálů.

Amlodipin není dialyzován.

Informace o předávkování perindoprilem u lidí jsou omezené. Symptomysouvisející spředávkováním

inhibitoryACE mohou zahrnovat hypotenzi, cirkulační šok, elektrolytové poruchy,renální selhání,

hyperventilaci, tachykardii, palpitace, bradykardii, závratě, úzkost a kašel. Doporučenouléčbou

předávkováníjeintravenózníinfuzefyziologickéhoroztoku.Pokudnastane hypotenze, měl bybýt

pacient umístěn doprotišokovépolohy. Je-litomožné,lzetéžuvážitléčbu infuzíangiotensinuII

a/nebointravenóznípodáníkatecholaminů.Perindoprilsemůžeodstraňovat ze systémové cirkulace

hemodialýzou (viz bod 4.4). Při bradykardiirezistentnínaléčbu je indikována terapie

kardiostimulátorem.Jetřebanepřetržitěmonitorovatvitálníznámky,sérové koncentrace elektrolytů a

kreatininu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém, ACE inhibitorya

blokátorykalciových kanálů, ATC kód: C09BB04.

Perindopril

Perindoprilje inhibitor enzymu, který přeměňujeangiotensin Ina angiotensin II(enzym přeměňující

angiotensinACE).Tentopřeměňujícíenzymnebolikinasajeexopeptidasa,kteráumožňujepřeměnu

angiotensinuInavasokonstrikčníangiotensinIIazpůsobujedegradacivasodilatačnílátkybradykininu

na neaktivní heptapeptid. Inhibice ACE vede ke snížení angiotensinu IIvkrevníplazmě,což

způsobuje zvýšení plazmatické reninové aktivity (inhibicí negativní zpětné vazbypři uvolňování

enzymu) a snížení sekrece aldosteronu. Jelikož ACE inaktivuje bradykinin, vedeinhibiceACEtéžke

zvýšené aktivitě cirkulujícího a lokálního systému kalikrein-kinin (tím též kaktivaci

prostaglandinového systému). Je možné, že tento mechanismus přispívá kúčinkusníženíkrevního

tlaku inhibitoryACE a je částečně odpovědný zajejichurčitévedlejšíúčinky(napříkladkašel).

Perindoprilpůsobí prostřednictvím svého aktivního metabolitu perindoprilátu. Ostatní metabolity

nevykazujížádnouinhibiciaktivityACEinvitro.

Hypertenze:

Perindopriljeúčinnýpřivšechstupníchhypertenze: mírná, středně závažná, závažná; bylo

pozorovánosníženísystolickéhoidiastolickéhokrevníhotlakuvleženazádechivestoje.

Perindoprilsnižujeperifernívaskulárnírezistenci,čímžzpůsobujesníženíkrevníhotlaku.Následkem

toho vzrůstá periferníkrevní průtok bezovlivnění srdečnítepovéfrekvence.

Renální krevní průtok obvykle stoupá,zatímcorychlostglomerulárnífiltrace(GFR)zůstáváobvykle

nezměněná. Antihypertenzní aktivita je maximální mezi 4 a 6 h po podání jedné dávky a přetrvává po

dobu alespoň 24 h; účinkyvčase minimální účinnosti dosahují zhruba87až100%hodnot v čase

maximální účinnosti.

Pokleskrevníhotlakunastávárychle.Upacientůvykazujícíchodpověďsenormalizacedosahuje

běhemměsíceapřetrvávábezvýskytutachyfylaxe.

Přerušeníléčbynevedekžádnémurebound efektu.

Perindoprilredukujehypertrofii levé komory.

Ulidíbylozjištěno,žeperindoprilvykazujevasodilatačnívlastnosti.Zlepšujeelasticituvelkýcharterií

asnižujepoměrmedia/lumenmalýcharterií.

Pacienti se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS):

StudieEUROPAbylamulticentrická,mezinárodní,randomizovaná,dvojitěslepá,placebem

kontrolovanáklinickástudieprobíhajícípodobu4let.

Dvanácttisícdvěstěosmnáct(12218)pacientůstaršíchnež18letbylorandomizovánodoskupin

8mgperindopril-erbuminu(ekvivalentní10mgargininovésoliperindoprilu(n=6110))nebo placeba

(n=6108).Studovaná byla populacepacientů, kteří měli prokázanou ICHSbezvýskytu klinických

známeksrdečníhoselhání.90%pacientůmělovminulostiinfarktmyokardunebokoronární

revaskularizaci.Většinapacientůužívala studijní medikacinavíc ke standardní terapii, která

zahrnovala antiagregancia, hypolipidemika a beta-blokátory.

Hlavnímkritériem účinnosti (primární endpoint) byl kombinovaný cíl (endpoint) zahrnující

kardiovaskulárnímortalitu,nefatálníinfarktmyokardu a/nebo srdeční zástavu súspěšnouresuscitací.

Léčba8mgperindoprilerbuminu(ekvivalentní10mg argininové soli perindoprilu) jednou denně

vedla kvýznamnémuabsolutnímusnížení primárního endpointuo 1,9 % (snížení relativního rizika

20%, 95 % CI[9,4;28,6]-p<0,001).

Upacientůsanamnézouinfarktumyokardua/neborevaskularizacebylovesrovnánísplacebem

pozorováno absolutní snížení primárního endpointu o 2,2 %, což odpovídalo RRR 22,4 % (95 %CI

[12,0;31,6]-p<0,001).

Amlodipin

Amlodipinjeblokátorem kalciových kanálů,kterýinhibujevstupvápenatýchiontůdomyokardua

hladkého svalstvacév.Mechanismusantihypertenzníhoúčinku amlodipinu vyplývá z jeho přímého

relaxačníhoúčinkuna hladké svalstvo cév. Přesný mechanismus, kterýmamlodipin vede k ústupu

anginozních potížínebyl plně vysvětlen, je ale známo, že amlodipin snižuje rozsah ischemického

zatížení myokardu dvěma mechanismy:

1. Amlodipin rozšiřuje periferní arteriolya tím snižuje celkovou periferní rezistenci (dotížení), proti

kterémusrdcepracuje.Totosníženísrdečnízátěžesnižujespotřebuenergiemyokardemapožadavky

nakyslík.

2. Mechanismuspůsobeníamlodipinupravděpodobnětéžzahrnujedilatacihlavníchkoronárních

arteriía koronárních arteriol. Tato dilatace zvyšuje dodávku kyslíku ksrdečnímusvaluupacientůse

záchvatyPrinzmetalovyanginy.

U pacientů shypertenzízajišťuje podáváníjednoudenněklinickyvýznamnásníženíkrevníhotlaku

(vleženazádechivestoje)pocelých24hodin.

Upacientůsanginou pectoris podávání amlodipinu jednou denně zvyšuje celkovou toleranci fyzické

zátěže, oddaluje nástup anginozních bolestí a dobu do vzniku deprese ST segmentu 1 mm. Amlodipin

snižuje frekvenci záchvatů anginya spotřebu tablet nitroglycerinu.

Amlodipin nebyl dáván do souvislosti snežádoucím metabolickým účinkem nebo změnami

plazmatických lipidů a je vhodný pro použití u pacientů sastmatem, diabetem a dnou.

Klinická studie ALLHAT (The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart

Attack Trial) byla vedena pro porovnání léčbynovějšímiléky(amlodipin nebo inhibitor ACE jako

první volba) a thiazidovými diuretikyu mírné a středně závažné hypertenze. Nebylpozorován

signifikantní rozdíl vkardiovaskulárních závěrech mezi léčbou založenou na amlodipinu a na

thiazidových diureticích.

Pediatrická populace

Studie zahrnující 268 dětí ve věku 6-17 let spřevažující sekundární hypertenzí, při porovnání dávky

2,5 mg a 5 mg amlodipinu splacebem, ukázala, že obě dávkysnižovalysystolický krevní tlak

signifikantně více než placebo. Rozdíl mezi těmito dvěma dávkami nebyl statistickyvýznamný.

Dlouhodobý účinek amlodipinu na růst, dospívání a celkový vývin nebyl studován. Dlouhodobá

účinnost léčbyamlodipinem vdětství na snížení kardiovaskulární morbiditya mortalityvdospělosti

také nebyla stanovena.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Rychlost a rozsah absorpce perindoprilu a amlodipinu obsažených v léčivém přípravku

Perindopril/Amlodipin Krka se signifikantně neliší od rychlosti a rozsahu absorpce perindoprilu a

amlodipinu v tabletách obsahujícíchjednotlivé složky.

Perindopril

Poperorálnímpodáníjeabsorpceperindoprilurychláamaximální koncentrace dosahujeběhem1

hodiny.Plazmatickýpoločasperindoprilučiní 1hodinu.

Perindopril je proléčivo. Dvacet sedm procent podané dávkyperindopriluse do krevního řečiště

dostává ve formě aktivního metabolitu perindoprilátu. Kromě perindoprilátu vytváří perindopril

dalších pět metabolitů, všechnyjsou neúčinné. Maximální plazmatické koncentrace perindoprilátu je

dosaženo za 3-4 hodinypo podání.

Konzumace potravysnižuje konverzi na perindoprilát a tím i biologickou dostupnost, proto je třeba

perindoprilpodávatperorálněveformějednédávky,ránopředjídlem.

Mezidávkouperindopriluajehoplazmatickou koncentrací byla prokázána lineární závislost.

Distribučníobjemvolného perindoprilátujezhruba0,2litrů/kg.Vazbaperindoprilátunabílkoviny

krevní plazmyje 20 %, zejménanaangiotensin-konvertující enzym,jealezávislá na jeho koncentraci.

Perindoprilát je vylučován močí, terminální poločas volné frakce je zhruba17hodin,proto k dosažení

rovnovážného stavu docházíběhem4dnů.

Eliminaceperindoprilátujesníženáustaršíchosobarovněžupacientůsesrdečnímčirenálním

selháním (viz bod 4.2). Běžné lékařské sledování proto bude zahrnovat i pravidelné monitorování

kreatininu a draslíku.

Clearanceperindoprilátupřidialýzečiní 70ml/min.

Kinetikaperindoprilu je u pacientů scirhózou modifikovaná:jaterníclearanceprvotnímateřské

molekulyse snižujeopolovinu.Množstvívytvořenéhoperindoprilátualesníženo není,protoúprava

dávkovánítudíž není nutná(vizbody4.2a4.4).

Amlodipin

Poperorálnímpodáníterapeutickýchdávekseamlodipindobřeabsorbuje, maximální plazmatické

koncentrace dosahuje za 6 až 12 hod po podání. Absolutníbiologická dostupnost amlodipinu se

pohybuje mezi 64 a 80 %.Distribučníobjemjezhruba21litrů/kg.Biologickádostupnostamlodipinu

neníovlivněnajídlem.Studieinvitroukázaly,žezhruba97,5%amlodipinuvoběhuje vázáno na

plazmatické proteiny.

Terminálnípoločaseliminaceamlodipinu je zhruba 35 až 50 h a je konzistentní spodávánímjednou

denně.Amlodipinje intenzivně metabolizován v játrech nainaktivnímetabolity.Zhruba60%podané

dávkysevylučujemočí,10%veforměnezměněnéhoamlodipinu.

Použitíu starších osob: doba dosažení maximální plazmatické koncetraceamlodipinujeu staršíchi

mladšíchosobpodobná.Clearanceamlodipinuseu starších nemocnýchsnižuje, proto u těchto osob

dochází ke vzestupu AUC a eliminačního poločasu. Doporučený režim dávkování pro starší osoby je

stejný, avšak zvyšování dávky byse mělo provádět sopatrností.

Použitíupacientůsrenálním selháním: viz bod 4.2.

Použitíu pacientů se zhoršenou jaterní funkcí: podobně jako je tomu u všech antagonistů vápníku,

poločasamlodipinuseupacientůsezhoršenoufunkcíjaterprodlužuje.

Pediatrická populace

Populační pediatrická klinická studie byla vedena u 74 hypertenzních dětí ve věku 12 měsíců až 17 let

(34 pacientů ve věku 6 až 12 let a 28 pacientů ve věku 13 až17 let), kteří dostávali amlodipin vdávce

mezi 1,25 mg až 20 mg jednou nebo dvakrát denně. U dětí ve věku 6 až 12 let a u dospívajících ve

věku 13-17 let byla typická perorální clearance (CL/F) 22,5 respektive 27, 4 L/hod u chlapců a 16,4

respektive 21,3L/hod u dívek. Mezi jednotlivci byla vexpozici pozorována velká proměnlivost. Údaje

hlášené u dětí do 6 let jsou omezené.

5.3 Předklinickéúdaje vztahující se kbezpečnosti

Perindopril

Vestudiích chronické perorální toxicity (potkani a opice) je cílovým orgánem ledvina sreverzibilním

poškozením.

Vestudiíchinvitroneboin vivonebylapozorovánažádnámutagenita.

Studiereprodukčnítoxicity(potkani,myši,králíciaopice)nevykazovalyžádnéznámky

embryotoxicityneboteratogenity.AvšakuinhibitorůACE jakoskupinyse ukázalo, že vyvolávají

nežádoucí účinkyna pozdní vývoj plodu, což vede k úmrtí plodu a vrozeným vadám u hlodavců a

králíků: bylypozoroványrenální léze a zvýšení peri-a postnatální mortality.Vdlouhodobých studiích

u potkanů a myší nebyla pozorována žádná karcinogenita.

Amlodipin

Kancerogeneze, mutagenita, zhoršení fertility

U potkanů a myší léčených amlodipinem v potravě po dobu dvou let v koncentracích vypočtených tak,

abyodpovídalydennímúrovnímdávky0,5;1,25a2,5mg/kgnebylpodánžádnýdůkazo

kancerogenitěamlodipinu.Nejvyššídávka(umyšíobdobnáaupotkanůdvojnásobná*nežje

maximálnídoporučenáklinickádávka10mgnazákladědávkynamg/m 2 )bylablízkomaximální

tolerované dávkyu myší, avšak nikoliv u potkanů.

Studiemutagenityneodhalilyžádnénadávcezávisléúčinkyjaknagenové,takinachromozomální

úrovni.

Reprodukčnístudieprokázaly,žeantagonistékalciavyvolávajíembryotoxickéa/neboteratogenní

účinkyu různých zvířecích druhů, převážně malformacedistálního skeletu.

Nebylozjištěnoovlivněnífertilitypotkanůléčenýchamlodipinem(samcipodobu64dníasamicepo

dobu 14 dní před pářením) v dávkách do 10 mg/kg/den (8x* vyšší než je maximální doporučená dávka

u lidí 10 mg na základě dávky na mg/m 2 ). Vjiné studii u potkanů, ve které byli samci léčeni amlodipin

besylátem po dobu 30 dnů vdávkách srovnatelných sdávkami u lidí na základě mg/kg, bylonalezeno

sníženíplazmatickéhofolikulystimulujícíhohormonuatestosteronustejnějakosníženíhustoty

spermií a počtu zralých spermatid a Sertoliho buněk.

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázalyopoždění termínu porodu, prodloužení trvání porodu a

sníženípřežitímláďatvdávkáchasi50krátvyššíchnežjemaximálnídoporučenádávkaulidína

základě mg/kg.

*Při váze pacienta 50 kg

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Hydrogenuhličitansodný

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Předbobtnalýkukuřičný škrob

Sodnásůlkarboxymethylškrobu(typA)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát(E572)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Dobapoužitelnosti

2roky.

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtevpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpřed světlem a vlhkostí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínkyuchovávání.

6.5 Druhobaluavelikostbalení

Blistr(OPA/Al/PVC+Al):5, 7, 10, 14, 20,28, 30, 50, 60, 90 nebo 100tabletvkrabičce.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravkuazacházenísním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístnímipožadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8. REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

Perindopril/Amlodipin Krka4mg/5mg : 58/678/11-C

Perindopril/Amlodipin Krka4mg/10mg : 58/679/11-C

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/5mg : 58/680/11-C

Perindopril/Amlodipin Krka8mg/10mg : 58/681/11-C

9. DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

26.10.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

26.10.2011

Похожие продукты

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов

Поделитесь этой информацией