P3-RISIL PFB (915506)

Чехия - чешский - Ecolab

Купи это сейчас

Доступна с:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Количество Авторизация:
115657E

Документы на других языках

Паспорт безопасности Паспорт безопасности
болгарский 24-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
испанский 28-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
датский 24-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
немецкий 23-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
эстонский 24-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
греческий 25-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
французский 18-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
итальянский 20-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
латышский 25-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
литовский 19-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
венгерский 18-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
польский 26-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
румынский 26-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
словацкий 20-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
словенский 27-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
финский 17-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
шведский 18-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
русский 27-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
украинский 28-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
хорватский 24-11-2017
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
сербский 27-11-2017

Прочитать полный документ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-RISIL PFB

115657E

1 / 16

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-RISIL PFB

Kód výrobku

115657E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Čistící přípravek; Aplikace v polo-uzavřeném čisticím systému

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

03.10.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Chronická toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 3

H412

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-RISIL PFB

115657E

2 / 16

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid sodný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

etoxylované alkoholy =/<

c15 mastných kyselin (=/<

5 mol eo)

68439-51-0

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 5 - < 10

mýdlo

1984-06-1

217-850-5

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 3 - < 5

etoxylované alkylaminy

61791-14-8

500-152-2

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Chronická toxicita pro vodní prostředí

>= 2.5 - < 3

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-RISIL PFB

115657E

3 / 16

Kategorie 2; H411

Alkylamin

61788-46-3

262-977-1

01-2119473798-17

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

>= 0.1 - < 0.25

Látky, které mají pracovní limit expozice :

ethanolaminy

102-71-6

203-049-8

01-2119486482-31

>= 2.5 - < 5

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

...

Прочитать полный документ

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Поделитесь этой информацией