P3-RISIL ECO

Болгария - болгарский - Ecolab

Купи это сейчас

Доступна с:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Количество Авторизация:
113703E

Документы на других языках

Паспорт безопасности Паспорт безопасности
испанский 20-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
чешский 17-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
датский 17-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
немецкий 16-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
эстонский 17-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
греческий 18-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
французский 17-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
итальянский 20-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
латышский 18-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
литовский 19-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
венгерский 18-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
голландский 24-01-2022
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
польский 19-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
португальский 19-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
румынский 19-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
словацкий 20-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
словенский 20-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
финский 17-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
шведский 18-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
русский 19-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
украинский 20-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
хорватский 17-09-2021
Паспорт безопасности Паспорт безопасности
сербский 20-09-2021

Прочитать полный документ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

P3-risil ECO

113703E

1 / 16

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

P3-risil ECO

Код на продукта

113703E

Употреба на

веществото/сместа

Почистващ препарат

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Почистващо средство за ползване при почистващи процедури

в производството. Процес на почистване на място (CIP)

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

+35924373541

+32-(0)3-575-5555

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

14.01.2020

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Корозивен за металите, Категория 1

H290

Корозия на кожата, Подкатегория 1А

H314

Сериозно увреждане на очите, Категория 1

H318

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

P3-risil ECO

113703E

2 / 16

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност

Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за

опасност

H290

Може да бъде корозивно за металите.

H314

Причинява тежки изгаряния на кожата и

сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване:

P280

Използвайте предпазни ръкавици/

предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

P303 + P361 + P353

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):

незабавно свалете цялото замърсено

облекло. Облейте кожата с вода или

вземете душ.

P305 + P351 + P338

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте

внимателно с вода в продължение на

няколко минути. Свалете контактните лещи,

ако има такива и доколкото това е

възможно. Продължете с изплакването.

P310

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

натриев хидроксид

Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl], alkylation products with chloroacetic acid, sodium salts

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EO номер

REACH Но.

Класификация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Концентрация:

натриев хидроксид

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Корозия на кожата Категория 1А;

H314

Корозивен за металите Категория 1;

H290

>= 10 - < 20

Amides, coco, N-[3-

(dimethylamino)propyl],

alkylation products with

chloroacetic acid, sodium

salts

70851-07-9

274-923-4

Сериозно увреждане на очите

Категория 1; H318

>= 3 - < 4

Aлкохоли, С12-18,

68213-23-0

Краткосрочна (остра) опасност за

>= 1 - < 2.5

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

P3-risil ECO

113703E

3 / 16

етоксилирани

500-201-8

01-2119489387-20

водната среда Категория 1; H400

Дългосрочна (хронична) опасност за

водната среда Категория 3; H412

С8-10 Полигликозид

68515-73-1

500-220-1

...

Прочитать полный документ

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Поделитесь этой информацией