Essex creme

Дания - датский - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:
Paraffin, hvid blød, PARAFFINOLIE
Доступна с:
Bayer AB
код АТС:
D02AX
ИНН (Международная Имя):
Paraffin, white soft, PARAFFIN OIL
Фармацевтическая форма:
creme
Статус Авторизация:
Markedsført
Количество Авторизация:
10378
Дата Авторизация:
1980-11-03

Прочитать полный документ

Essex creme PIL 2017-03_cv.docx

Side 1 af 3

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Essex

®

Creme

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Essex uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig

med at følge anvisningerne for Essex creme.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Essex creme

Sådan skal du bruge Essex creme

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Essex blødgør tør og sart hud.

Du kan bruge Essex creme til visse hudlidelser. Alternerende med lokal

kortikosteroidbehandling.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Essex creme for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ESSEX CREME

Brug ikke Essex creme

Hvis du er allergisk over for paraffin, paraffinolie eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Essex creme.

Brug af anden medicin sammen med Essex

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Essex creme under graviditet.

Essex creme PIL 2017-03_cv.docx

Side 2 af 3

Amning:

Du kan bruge Essex creme, selvom du ammer.

Essex creme indeholder chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner samt

cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE ESSEX CREME

Brug altid Essex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er individuel.

Børn

Du må kun bruge Essex til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Sådan bruges pumpen

Hvis der indledningsvis er besvær med at få cremen ud af pumpen, gøres følgende: Luk af for

pumpens åbning med din finger/hånd. Samtidig pumpes gentagne gange (typisk 10-15) helt i bund.

Har du har glemt at bruge Essex creme

Hvis du har glemt en dosis Essex creme, så brug cremen så snart du kommer i tanke om det. Hvis

du snart skal bruge den næste dosis Essex creme, så spring den glemte dosis Essex creme over.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1/10.000):

Hudreaktioner inklusive kløe, udslæt, rødmen af huden, afskalning af huden, brændende

fornemmelse, overfølsomhed, smerter, tør hud og betændelse i huden med blærer.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med en læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk,

ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Essex creme utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Essex creme stuetemperatur.

Brug ikke Essex creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Essex creme PIL 2017-03_cv.docx

Side 3 af 3

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Essex creme indeholder:

Hvid blød paraffin og paraffinolie.

Øvrige indholdsstoffer: Koncentreret phosphorsyre, renset vand, cetostearylalkohol,

macrogolcetostearylether, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseeende

Essex er en hvid, glat, tyktflydende creme.

Pakningsstørrelser

Plastikbøtte med pumpe indeholdende 500g.

Tube indeholdende 50g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, Sverige

Fremstiller

Famar Avlona, 49 km National Highway Athens-Lamia, 19011 Avlona, Grækenland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 03/2017

Прочитать полный документ

17. juni 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Essex, creme

0.

D.SP.NR.

3860

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Essex.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Paraffin, hvid blød 150 mg/g

Paraffinolie 60 mg/g

Alle hjælpestoffer er anført under punkt pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Creme.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Visse hudlidelser. Alternerende med lokal kortikosteroidbehandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Individuel.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kan medføre allergiske reaktioner på grund af indholdet af chlorcresol. Kan give lokalt hud-

udslæt (f. eks. kontaktdermatitis) på grund af indholdet af cetostearylalkohol.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

dk_hum_10378_spc.doc

Side 1 af 3

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Essex kan anvendes til gravide.

Amning:

Essex kan anvendes i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Kontaktdermatitis.

Meget sjælden (

1/10.000)

Hud og subkutane væv

Hudreaktioner

inkl.

pruritus,

udslæt,

erythem,

eksfoliering,

brændende

fornemmelse,

hypersensitivitet, smerter, tør hud

og bulløs dermatit.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Ingen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

D 02 AX – blødgørende og hudbeskyttende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

dk_hum_10378_spc.doc

Side 2 af 3

Ingen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Phosphorsyre, koncentreret; vand, renset; cetostearylalkohol; macrogolcetostearylether;

natriumdihydrogenphosphatdihydrat; chlorcresol.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

50 g 5 år

500 g 30 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Tube og bøtte (plast med pumpe).

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer AB

Box 606

SE-169 26 Solna

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

10378

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. november 1980

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. juni 2019

dk_hum_10378_spc.doc

Side 3 af 3

Похожие продукты

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов

Поделитесь этой информацией