MIDAZOLAM KALCEKS Injekční/infuzní roztok

Republica Cehă - cehă - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Cumpara asta acum

Prospect Prospect (PIL)

25-11-2021

Ingredient activ:
MIDAZOLAM (MIDAZOLAMUM)
Disponibil de la:
AS Kalceks, Riga
Codul ATC:
N05CD08
INN (nume internaţional):
MIDAZOLAM (MIDAZOLAMUM)
Dozare:
5MG/ML
Forma farmaceutică:
Injekční/infuzní roztok
Calea de administrare:
Intramuskulární/intravenózní/rektální podání
Unități în pachet:
10X3ML; 5X10ML; 10X10ML; 5X3ML; 10X1ML; 5X1ML
Tip de prescriptie medicala:
na lékařský předpis
Zonă Terapeutică:
MIDAZOLAM
Statutul autorizaţiei:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Numărul autorizaţiei:
57/ 366/17-C
Data de autorizare:
2019-09-18

Citiți documentul complet

Sp. zn. sukls250510/2021

a k sp. zn. sukls250576/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Midazolam Kalceks 1 mg/ml injekční/infuzní roztok

Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok

midazolamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Midazolam Kalceks a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Midazolam Kalceks podán

Jak Vám bude Midazolam Kalceks podán

Možné nežádoucí účinky

Jak Midazolam Kalceks uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Midazolam Kalceks a k čemu se používá

Midazolam Kalceks patří do skupiny léčivých přípravků zvaných benzodiazepiny (sedativa). Je to

krátkodobě působící přípravek, který se používá k navození sedace (stav klidu, ospalosti nebo spánku)

a úlevy od úzkosti a svalového napětí. Tento přípravek se používá:

K sedaci se zachovaným vědomím (zklidnění nebo ospalost v bdělém stavu) u dospělých a dětí.

K sedaci dospělých a dětí na jednotkách intenzivní péče.

K anestezii u dospělých (premedikace před navozením anestezie, navození anestezie, jako

sedativní složka s jinými přípravky pro udržení anestezie).

K premedikaci před navozením anestezie u dětí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Midazolam Kalceks podán

Midazolam Kalceks Vám nemá být podán:

jestliže jste alergický(á) na midazolam, jiné benzodiazepiny nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže máte podstoupit sedaci se zachovaným vědomím a máte závažné problémy s dýcháním.

Upozornění a opatření

Předtím, než je Vám přípravek Midazolam Kalceks podán, se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou, jestliže

je Vám více než 60 let,

trpíte dlouhodobým onemocněním nebo máte oslabený organismus (např. chronické potíže

s dýcháním, onemocnění ledvin, jater nebo srdce),

máte

myasthenia gravis

(nervosvalové onemocnění charakterizované slabostí svalstva),

jste v minulosti užíval(a) alkohol nebo drogy,

užíváte jiné léky, včetně těch, které Vám nepředepsal lékař (viz bod „Další léčivé přípravky

a Midazolam Kalceks“),

u Vás dochází ke krátkodobé zástavě dýchání ve spánku,

jste těhotná nebo můžete být těhotná.

Midazolam Kalceks může být podáván, pouze je-li k dispozici resuscitační vybavení odpovídající

věku a velikosti pacienta. Podávání midazolamu může snížit kontraktilitu srdce (schopnost srdce

stahovat se) a způsobit apnoe (přestávky v dýchání). Výjimečně se vyskytly závažné kardiorespirační

komplikace (týkající se srdce a dýchání), zahrnující těžkosti s dýcháním, apnoe, zástavu dechu a/nebo

srdce. Aby se předešlo takovým komplikacím, mají být injekce podávány pomalu a podávaná dávka

musí být co nejnižší.

Zvláštní opatrnost se vyžaduje při použití Midazolamu Kalceks u kojenců a dětí. Má-li Vaše dítě

kardiovaskulární onemocnění (týkající se srdce a cév) nebo problémy s dýcháním, oznamte to, prosím,

ošetřujícímu lékaři. Vaše dítě bude sledováno a dávka bude individuálně upravena.

U pacientů do 6 měsíců je při sedaci na jednotce intenzivní péče pravděpodobnější rozvoj dýchacích

problémů, proto se jejich dávkování zvyšuje velmi pomalu a jejich dýchání a hladiny kyslíku jsou

pečlivě sledovány.

Je-li midazolam podáván jako premedikace, Vaše reakce na lék bude kontrolována, aby byla

stanovena pro Vás správná dávka, jelikož citlivost se liší v závislosti na pacientovi. Midazolam se

nedoporučuje u novorozenců a dětí do 6 měsíců věku.

Při použití midazolamu byl hlášen výskyt paradoxních reakcí a anterográdní amnézie (ztráta

vzpomínek na nedávné události) (viz bod 4).

Dlouhodobá léčba

Pokud dostáváte midazolam dlouhodobě, může se u Vás rozvinout tolerance (midazolam se stane

méně účinným) nebo závislost na tomto léku.

Po dlouhodobé léčbě (např. na jednotce intenzivní péče) se mohou objevit následující abstinenční

příznaky: bolest hlavy, průjem, bolest svalů, úzkost, napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost, poruchy

spánku, změny nálady, halucinace a křeče. V závažných případech mohou nastat poruchy vnímání

sebe sama (depersonalizace), necitlivost a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický

kontakt. Aby se těmto nežádoucím účinkům předešlo, bude lékař dávky snižovat postupně.

Další léčivé přípravky a Midazolam Kalceks

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto je velmi důležité, protože užívání více než jednoho

léku ve stejnou dobu může zesílit nebo oslabit účinek jednotlivých léků.

Zejména informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud užíváte některý z následujících léků:

zklidňující léky (zmírňující úzkost nebo usnadňující spánek),

sedativa (k navození pocitu klidu nebo ospalosti),

hypnotika (léky na spaní),

antidepresiva (přípravky k léčbě deprese, např. nefazodon),

opioidní analgetika (velmi silné léky proti bolesti, např. fentanyl),

anestetika (např. propofol),

některá antihistaminika (k léčbě alergie),

léky proti plísňovým onemocněním (ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol,

posakonazol),

antibiotika (erythromycin, klarithromycin, telithromycin, roxithromycin),

léky na krevní tlak, blokátory kalciového kanálu, např. diltiazem, verapamil,

přípravky k léčbě HIV (virus lidské imunodeficience) (efavirenz nebo sachinavir, lopinavir

a jiné inhibitory proteázy),

přípravky k léčbě žloutenky (hepatitidy) C (simeprevir, boceprevir a telaprevir),

přípravky k léčbě epilepsie (karbamazepin, fenytoin nebo kyselina valproová),

atorvastatin (používaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu),

rifampicin (používaný k léčbě mykobakteriálních infekcí jako je tuberkulóza),

tikagrelor (používaný k prevenci infarktu),

aprepitant, netupitant, kasoprepitant (používané k potlačení pocitu na zvracení nebo zvracení),

některé přípravky k léčbě rakoviny (např. imatinib, lapatinib, idelalisib, vemurafenib),

everolimus, cyklosporin (používané k prevenci odmítnutí transplantovaných orgánů),

propiverin (používaný k léčbě močové inkontinence),

rostlinné přípravky (např. třezalka tečkovaná, ginkgo biloba nebo ženšen).

Současné užívání přípravku Midazolam Kalceks a opioidů (silné léky proti bolesti, léky pro

substituční léčbu závislosti na opiátech a některé léky proti kašli) zvyšuje riziko ospalosti, potíží

s dýcháním (útlum dechu), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu je současné podávání

určeno jen pro případy, kdy není možná jiná léčba.

Nicméně pokud Vám lékař předepíše přípravek Midazolam Kalceks společně s opioidy, musí být

dávkování a doba trvání současné léčby Vaším lékařem omezeny.

Informujte lékaře o všech opioidech, které užíváte, a pečlivě dodržujte dávkování doporučené Vaším

lékařem. Je vhodné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi známek a příznaků

uvedených výše. Kontaktujte lékaře, pokud tyto příznaky zaznamenáte.

Operace

Jestliže je u Vás plánována operace nebo zubní zákrok s použitím inhalačního anestetika (takové, které

vdechujete), je důležité oznámit lékaři nebo zubnímu lékaři, že Vám byl podán Midazolam Kalceks.

Midazolam Kalceks a alkohol

Alkohol může zesílit sedativní (uklidňující) účinek midazolamu, proto je nutné vyvarovat se jakékoli

konzumace alkoholických nápojů.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než je Vám tento přípravek podán. Lékař rozhodne, zda Vám bude lék

podán či nikoli.

Po podání přípravku Midazolam Kalceks nesmíte po dobu 24 hodin kojit. Je to proto, že midazolam

může přecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Midazolam má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Tento přípravek může způsobit ospalost, výpadky paměti a ovlivnit Vaše soustředění a koordinaci.

Toto může mít vliv na Váš výkon při provádění náročných úkonů, jakými jsou řízení nebo obsluha

strojů. Po podání midazolamu nesmíte řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje až do úplného

zotavení ze sedace/anestezie. Lékař Vás bude informovat, kdy můžete tyto aktivity znovu provádět. Po

použití midazolamu byste vždy měl(a) být na cestě domů doprovázen(a) zodpovědnou dospělou

osobou.

Pravděpodobnost poruch bdělosti se zvyšuje v případě nedostatečného spánku nebo konzumace

alkoholu.

Midazolam Kalceks obsahuje sodík

Midazolam Kalceks

1 mg/ml

V denní dávce do 6,5 ml tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Pokud se podává denní dávka 6,6 ml nebo vyšší (odpovídá

více než 1 mmol sodíku), je třeba vzít v úvahu následující: Tento léčivý přípravek obsahuje 3,5 mg

sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jednom ml. To odpovídá 0,18 % doporučeného maximálního

denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Midazolam Kalceks

5 mg/ml

V denní dávce do 7,3 ml tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Pokud se podává denní dávka 7,4 ml nebo vyšší (odpovídá

více než 1 mmol sodíku), je třeba vzít v úvahu následující: Tento léčivý přípravek obsahuje 3,15 mg

sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jednom ml. To odpovídá 0,16 % doporučeného maximálního

denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

3.

Jak Vám bude Midazolam Kalceks podán

Midazolam Kalceks má být podáván pouze zkušenými lékaři na pracovišti vybaveném zařízením pro

monitorování a podporu dýchacích a kardiovaskulárních funkcí, nebo osobami speciálně vyškolenými

k rozpoznání a zvládání nežádoucích účinků.

Dávkování a cesta podání

Lékař rozhodne o dávce, která je pro Vás vhodná. Dávkování se liší v závislosti na plánované léčbě

a požadované sedaci. Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti, věku, celkovém

zdravotním stavu, současně podávaných lécích, odezvě na tento lék a potřebě současného použití

jiných léků.

Jestliže potřebujete silné léky proti bolesti, budou Vám tyto podány jako první a pak dostanete

Midazolam Kalceks v dávce upravené specificky pro Vás.

Midazolam Kalceks bude podán injekcí přímo do žíly (intravenózně), infuzí, injekcí do svalu

(intramuskulárně) nebo podán do konečníku (rektálně).

Děti a kojenci

U novorozenců a kojenců do 6 měsíců se Midazolam Kalceks doporučuje pouze k sedaci na

jednotkách intenzivní péče. Dávka je podávána postupně do žíly.

Dětem do 12 let je Midazolam Kalceks obvykle podáván do žíly. Když je Midazolam Kalceks

používán k premedikaci (uvedení do stavu uvolnění, klidu a ospalosti před anestezií), může být podán

do konečníku (rekta).

Jestliže je Vám podáno více přípravku Midazolam Kalceks, než by mělo být

Tento lék je podáván lékařem nebo zdravotní sestrou.

Náhodné podání příliš velkého množství midazolamu může vést k ospalosti, ataxii (špatná koordinace

vědomých pohybů svalů), dysartrii (porucha řeči) a nystagmu (mimovolní pohyby očí), ztrátě reflexů,

apnoe (zástava dechu), hypotenzi (nízký krevní tlak), kardiorespirační depresi (útlum dechové

a srdeční činnosti), a kómatu (bezvědomí). V případě předávkování je vyžadováno důsledné

monitorování životních funkcí, symptomatická léčba kardiorespiračních účinků a použití protilátky

proti benzodiazepinům.

Jestliže jste přestal(a) používat Midazolam Kalceks

Náhlé přerušení léčby může být provázeno abstinenčními příznaky jako jsou bolest hlavy, bolest svalů,

úzkost, napětí, neklid, zmatenost, náhlé změny nálad, halucinace a křeče, nespavost (rebound

fenomén), podrážděnost. Protože riziko abstinenčních příznaků je při náhlém přerušení léčby vyšší,

dávky mají být při ukončení léčby snižovány postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte používat midazolam a informujte okamžitě lékaře

, pokud se objeví některý

z následujících příznaků. Mohou být život ohrožující a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou péči:

Anafylaktický šok (život ohrožující alergická reakce). Příznaky mohou zahrnovat náhlou

vyrážku, svědění nebo kopřivku a otok tváře, rtů, jazyka a jiných částí těla. Také se může

vyskytnout dušnost, sípání a obtíže s dýcháním.

Srdeční záchvat (srdeční zástava). Známky mohou zahrnovat bolest na hrudi, která přechází na

krk a ramena a dolů na levou paži.

Problémy nebo komplikace dýchání (někdy vedoucí až k zástavě dýchání).

Dušení a náhlá blokáda dýchacích cest (laryngospasmus).

Život ohrožující nežádoucí účinky se pravděpodobněji vyskytují u dospělých nad 60 let a u pacientů,

kteří již měli obtíže s dýcháním nebo srdeční problémy, zejména pokud je injekce podána příliš rychle

nebo ve vysoké dávce.

Další možné nežádoucí účinky:

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky, ale jejich četnost není známa a z dostupných údajů ji nelze

určit:

Poruchy imunitního systému (obranyschopnosti):

celkové alergické reakce (reakce na kůži, reakce

srdce a cévního systému, sípání).

Psychiatrické poruchy:

zmatenost, dezorientace, poruchy emocí a nálady, změny libida. Byly hlášeny

paradoxní reakce jako např. neklid, agitovanost (pohybový neklid), podrážděnost, nervozita, svalové

křeče a třes, hostilita (nepřátelské chování), bludy, vztek, agresivita, úzkost, noční můry, abnormální

sny, halucinace, psychózy, nevhodné chování a jiné nežádoucí účinky na chování, vzrušení a útočnost.

Tyto příznaky byly pozorovány častěji při příliš rychlém podání injekce nebo při vysoké dávce. Riziko

výskytu těchto příznaků je vyšší u dětí a starších pacientů.

Závislost:

Midazolam může i v doporučených léčebných dávkách vést ke vzniku fyzické závislosti.

Výskytu abstinenčních příznaků zahrnujících křeče, které se mohou projevit po déletrvajícím podávání

midazolamu, lze předejít postupným snižováním dávky (viz bod 2).

Poruchy nervového systému:

ospalost a prodloužená sedace, snížená pozornost, spavost, bolest hlavy,

závrať, poruchy koordinace svalů. Byla hlášena dočasná ztráta paměti. Její trvání závisí na podané

dávce a může se vyskytnout i po léčbě. V ojedinělých případech může být ztráta paměti

dlouhodobější. U předčasně narozených dětí a novorozenců byly hlášeny křeče.

Srdeční a cévní poruchy:

Vyskytly se závažné nežádoucí účinky, jako např. nízký krevní tlak, pomalý

srdeční rytmus, rozšíření cév (např. návaly horka, mdloby a bolest hlavy).

Gastrointestinální poruchy (týkající se žaludku a střev):

pocit na zvracení, zvracení, zácpa, sucho

v ústech.

Kožní poruchy:

vyrážka, alergická reakce, svědění.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

únava, zčervenání, otok kůže, vznik krevních sraženin

a bolest v místě vpichu injekce (červené zbarvení kůže, povrchový zánět žil a vznik krevní sraženiny

v cévě).

U pacientů užívajících benzodiazepiny (látky navozující uklidnění, ospalost a spánek) existuje větší

riziko pádu a zlomenin, zejména u starších a u pacientů užívajících jiná sedativa (včetně alkoholických

nápojů).

Větší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků je u pacientů s těžkým onemocněním ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému anesteziologovi nebo

jinému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Midazolam Kalceks uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Po otevření ampulky musí být léčivý přípravek použit okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě

25 °C a na dobu 3 dnů při teplotě 2-8 °C s následujícími infuzními roztoky: 0,9% roztokem chloridu

sodného, 5% a 10% roztokem glukózy, Ringerovým roztokem a Hartmannovým roztokem.

Z mikrobiologického hlediska mají být roztoky použity okamžitě. Nejsou-li použity okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele

a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Midazolam Kalceks obsahuje

Léčivou látkou je midazolamum.

Midazolam Kalceks

1 mg/ml

Jeden ml roztoku obsahuje midazolamum 1 mg.

Jedna ampulka s 5 ml roztoku obsahuje midazolamum 5 mg.

Midazolam Kalceks

5 mg/ml

Jeden ml roztoku obsahuje midazolamum 5 mg.

Jedna ampulka s 1 ml roztoku obsahuje midazolamum 5 mg.

Jedna ampulka se 3 ml roztoku obsahuje midazolamum 15 mg.

Jedna ampulka s 10 ml roztoku obsahuje midazolamum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou: koncentrovaná kyselina chlorovodíková, chlorid sodný, hydroxid

sodný (na úpravu pH), voda pro injekci.

Jak Midazolam Kalceks vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý injekční/infuzní roztok o objemu 1 ml, 3 ml nebo 10 ml (pro 5 mg/ml) a 5 ml (pro

1 mg/ml) v ampulce z bezbarvého skla I. třídy s bodem označujícím místo zlomu.

Velikost balení: 5 nebo 10 ampulek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AS KALCEKS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

Výrobce

AS KALCEKS

Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

25. 11. 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití:

Midazolam Kalceks je kompatibilní s následujícími infuzními roztoky:

0,9% roztok chloridu sodného

5% roztok glukózy

10% roztok glukózy

Ringerův roztok

Hartmannův roztok

Pro intravenózní podání lze obsah ampulky přípravku Midazolam Kalceks naředit jedním z výše

uvedených roztoků v poměru 15 mg midazolamu na 100 až 1000 ml infuzního roztoku.

Midazolam Kalceks injekční/infuzní roztok se nesmí ředit 6% roztokem Macrodex v glukóze.

Midazolam Kalceks injekční/infuzní roztok nesmí být mísen s alkalickými injekčními roztoky.

Midazolam se sráží v roztocích obsahujících hydrogenuhličitan.

Aby se předešlo potenciální inkompatibilitě, nesmí být Midazolam Kalceks injekční/infuzní roztok

mísen s jinými roztoky s výjimkou těch, které jsou uvedeny výše.

Midazolam Kalceks injekční/infuzní roztok je určen k jednorázovému použití.

Roztok musí být před použitím vizuálně zkontrolován. Může být použit pouze čirý roztok bez

viditelných částic.

Návod k otevření ampulky:

Otočte ampulku barevným označením směrem nahoru. Pokud zůstal nějaký roztok v horní části

ampulky, jemným poklepáním prstem na ampulku jej setřeste dolů.

Pro otevření použijte obě ruce; zatímco budete držet spodní část ampulky v jedné ruce, druhou

rukou odlomte horní část ampulky směrem od barevného označení (viz přiložený obrázek).

Citiți documentul complet

Sp. zn. sukls250510/2021

a k sp. zn. sukls250576/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Midazolam Kalceks 1 mg/ml injekční/infuzní roztok

Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Midazolam Kalceks

1 mg/ml

Jeden ml roztoku obsahuje midazolamum 1 mg (jako midazolami hydrochloridum).

Jedna ampulka s 5 ml roztoku obsahuje midazolamum 5 mg.

Midazolam Kalceks

5 mg/ml

Jeden ml roztoku obsahuje midazolamum 5 mg (jako midazolami hydrochloridum).

Jedna ampulka s 1 ml roztoku obsahuje midazolamum 5 mg.

Jedna ampulka se 3 ml roztoku obsahuje midazolamum 15 mg.

Jedna ampulka s 10 ml roztoku obsahuje midazolamum 50 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Midazolam Kalceks

1 mg/ml

Jeden ml roztoku obsahuje 3,5 mg sodíku.

Midazolam Kalceks

5 mg/ml

Jeden ml roztoku obsahuje 3,15 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční/infuzní roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

pH 2,9-3,7

Osmolalita: 275-305 mosmol/kg

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Midazolam Kalceks je krátkodobě působící hypnotikum, které se používá v následujících indikacích:

Dospělí

SEDACE SE ZACHOVANÝM VĚDOMÍM s nebo bez lokální anestezie před nebo během

diagnostických nebo terapeutických výkonů

ANESTEZIE

premedikace před navozením anestezie

navození anestezie

jako sedativní složka při udržování anestezie

SEDACE NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

Děti

SEDACE SE ZACHOVANÝM VĚDOMÍM s nebo bez lokální anestezie před nebo během

diagnostických nebo terapeutických výkonů

ANESTEZIE

premedikace před navozením anestezie

SEDACE NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

STANDARDNÍ DÁVKOVÁNÍ

Midazolam je účinné sedativum vyžadující pomalé podávání a titraci. Titrace je důrazně

doporučována, aby bylo bezpečně dosaženo požadované úrovně sedace odpovídající klinickým

potřebám, fyzickému stavu, věku pacienta a souběžné medikaci. U pacientů starších 60 let, oslabených

nebo chronicky nemocných pacientů a u dětí je nutné podávat lék opatrně a individuálně mají být

hodnoceny rizikové faktory každého pacienta. Standardní dávkování je uvedeno v následující tabulce,

další informace pak textu dále.

Indikace

Dospělí ve věku <60 let

Dospělí ve věku ≥60 let /

oslabení nebo chronicky

nemocní pacienti

Děti

Sedace se

zachovaným

vědomím

i.v.

Úvodní dávka: 2-2,5 mg

Titrační dávky: 1 mg

Celková dávka: 3,5-7,5 mg

i.v.

Úvodní dávka: 0,5-1 mg

Titrační dávky: 0,5-1 mg

Celková dávka: <3,5 mg

i.v. u pacientů ve věku 6 měsíců -

5 let

Úvodní dávka: 0,05-0,1 mg/kg

Celková dávka: <6 mg

i.v. u pacientů ve věku 6-12 let

Úvodní dávka: 0,025-0,05 mg/kg

Celková dávka: <10 mg

Rektální podání u dětí starších

6 měsíců

0,3-0,5 mg/kg

i.m. u dětí ve věku 1-15 let

0,05-0,15 mg/kg

Premedikace

před anestezií

i.v.

1-2 mg opakovaně

i.m.

0,07-0,1 mg/kg

i.v.

Úvodní dávka: 0,5 mg

V případě potřeby

zvyšování pomalou

titrací.

i.m.

0,025-0,05 mg/kg

Rektální podání u dětí starších

6 měsíců

0,3-0,5 mg/kg

i.m. u dětí ve věku 1-15 let

0,08-0,2 mg/kg

Navození

anestezie

i.v.

0,15-0,2 mg/kg (0,3-

0,35 mg/kg bez

premedikace)

i.v.

0,05-0,15 mg/kg (0,15-0,3

mg/kg bez premedikace)

Sedativní

složka

v kombinované

anestezii

i.v.

intermitentní dávky 0,03-

0,1 mg/kg nebo kontinuální

infuze 0,03-0,1 mg/kg/h

i.v.

dávky nižší než

doporučované pro dospělé

ve věku do 60 let

Sedace na

jednotce

intenzivní péče

(JIP)

i.v.

Nasycovací dávka: 0,03-0,3 mg/kg v dílčích dávkách

po 1-2,5 mg

Udržovací dávka: 0,03-0,2 mg/kg/h

i.v. u novorozenců s gestačním

věkem <32 týdnů

0,03 mg/kg/h

i.v. u novorozenců s gestačním

věkem >32 týdnů a u dětí ve

věku do 6 měsíců

0,06 mg/kg/h

i.v. u dětí ve věku >6 měsíců

Nasycovací dávka: 0,05-0,2 mg/kg

Udržovací dávka: 0,06-

0,12 mg/kg/h

DÁVKOVÁNÍ PŘI SEDACI SE ZACHOVANÝM VĚDOMÍM

Při sedaci se zachovaným vědomím u diagnostických a chirurgických výkonů je midazolam podáván

intravenózně. Příslušná dávka se stanovuje individuálně. Přípravek nesmí být podáván rychle nebo

bolusovou injekcí, ale velikost dávky musí být titrována. Nástup sedativního účinku se může

individuálně lišit v závislosti na fyzickém stavu pacienta a použitém způsobu dávkování (např.

rychlost podání, velikost dávky). V případě nutnosti mohou být podle individuální potřeby podány

další dávky. Nástup účinku se projeví přibližně 2 minuty po injekci. Maximálního účinku je dosaženo

přibližně za 5-10 minut.

Dospělí

Midazolam má být podáván pomalu jako intravenózní injekce rychlostí přibližně 1 mg za 30 sekund.

Dospělým ve věku do 60 let se úvodní dávka 2-2,5 mg podává 5 až 10 minut před začátkem výkonu.

V případě potřeby mohou být po úvodní dávce podány další dávky po 1 mg midazolamu. Průměrná

celková dávka je 3,5-7,5 mg. Podání celkové dávky vyšší než 5 mg obvykle není nutné.

U pacientů starších 60 let, oslabených či chronicky nemocných pacientů je úvodní dávka 0,5-1 mg

podávaná 5-10 minut před začátkem výkonu. V případě potřeby mohou být podány další dávky po

0,5-1 mg midazolamu. Jelikož u těchto pacientů může být maximální účinek dosažen pomaleji, musí

být dodatečné dávky midazolamu titrovány velmi pomalu a opatrně. Podání celkové dávky vyšší než

3,5 mg obvykle není nutné.

Pediatrická populace

Intravenózní podání:

Dávky midazolamu jsou titrovány pomalu až do dosažení požadovaného

klinického účinku. Úvodní dávka je podávána 2-3 minuty. K plnému vyhodnocení sedativního účinku

je třeba počkat dalších 2-5 minut, než je zahájen zákrok nebo podána další dávka. Jestliže je nutné

zvýšit sedativní účinek, pokračuje se podáním dalších nízkých dávek až do dosažení požadované

úrovně sedace. U kojenců a dětí do 5 let mohou být potřeba výrazně vyšší dávky (mg/kg) než

u starších dětí a dospívajících.

Děti ve věku do 6 měsíců: děti mladší než 6 měsíců jsou zvláště náchylné k rozvoji obstrukce

dýchacích cest a hypoventilaci. Proto se u dětí do 6 měsíců věku nedoporučuje použití sedace se

zachovaným vědomím.

Pacienti ve věku 6 měsíců až 5 let: úvodní dávka je 0,05-0,1 mg/kg. K dosažení požadovaného

účinku může být potřeba podat dávku až 0,6 mg/kg. Nicméně celková dávka nemá překročit

6 mg. Vyšší dávky mohou zapříčinit prodlouženou sedaci a riziko hypoventilace.

Děti ve věku 6-12 let: úvodní dávka je 0,025-0,05 mg/kg. Může být nezbytné podat celkovou

dávku 0,4 mg/kg (10 mg jako maximální dávku). Vyšší dávky mohou zapříčinit prodlouženou

sedaci a riziko hypoventilace.

Děti ve věku 12-16 let: použije se dávkování doporučené u dospělých.

Rektální podání:

Celková dávka midazolamu je obvykle 0,3-0,5 mg/kg. Roztok z ampulky se podává

rektálně pomocí plastového aplikátoru připojeného k injekční stříkačce. Jestliže je objem, který má být

podán, příliš malý, může být doplněn vodou do celkového objemu 10 ml. Celá dávka má být podána

najednou. Je třeba předejít opakovanému rektálnímu podání.

Rektální podání se nedoporučuje u dětí do 6 měsíců, protože je k dispozici pouze omezené množství

údajů týkajících se této věkové kategorie.

Intramuskulární podání:

Dávky se pohybují v rozmezí od 0,05 do 0,15 mg/kg. Obvykle není potřebná

celková dávka vyšší než 10,0 mg. Intramuskulární podání má být použito pouze ve výjimečných

případech.

Protože je intramuskulární injekce bolestivá, preferuje se rektální podání.

U dětí s tělesnou hmotností méně než 15 kg nejsou doporučovány roztoky midazolamu s koncentrací

vyšší než 1 mg/ml. Vyšší koncentrace je třeba naředit na 1 mg/ml.

DÁVKOVÁNÍ PŘI ANESTEZII

PREMEDIKACE

Podání midazolamu bezprostředně před zákrokem vyvolává sedaci (hypnotický nebo anestetický

účinek a snížená úroveň vědomí) a eliminaci vzpomínek na předoperační období.

Midazolam může být podáván také v kombinaci s anticholinergiky. V tom případě je midazolam

podáván intravenózně nebo intramuskulárně (hluboko do svalu, 20-60 minut před indukcí anestezie),

u dětí je preferováno rektální podání (viz dále). Po podání premedikace musí být pacient pečlivě

a nepřetržitě sledován, protože citlivost na lék je individuální a mohou se objevit příznaky

předávkování.

Dospělí

Doporučená dávka používaná k předoperační sedaci a eliminaci vzpomínek na předoperační období je

u pacientů patřících do třídy I a II ASA hodnocení fyzického stavu a u pacientů ve věku do 60 let 1 až

2 mg intravenózně, opakovaná podle potřeby, nebo 0,07 až 0,1 mg/kg intramuskulárně. U pacientů ve

věku více než 60 let a u oslabených nebo chronicky nemocných pacientů musí být dávka snížena

a upravena podle konkrétního případu. Doporučená intravenózní úvodní dávka je 0,5 mg, která je

v případě potřeby pomalu zvýšena. Doporučená intramuskulární úvodní dávka je 0,025 až 0,05 mg/kg.

V případě souběžného podání opioidů má být dávka midazolamu snížena. Obvyklá dávka je 2 až

3 mg.

Pediatrická populace

Novorozenci a děti do 6 měsíců:

Tento přípravek není u děti mladších 6 měsíců doporučen, protože je k dispozici pouze omezené

množství údajů.

Děti ve věku více než 6 měsíců

Rektální podání:

Celková dávka midazolamu (obvykle v rozmezí od 0,3 do 0,5 mg/kg) má být podána

15-30 minut před indukcí anestezie. Roztok z ampulky se podává rektálně pomocí plastového

aplikátoru připojeného k injekční stříkačce. Jestliže je objem, který má být podán, příliš malý, může

být přidána voda do celkového objemu 10 ml.

Intramuskulární podání:

Intramuskulární podání je bolestivé, proto má být tento způsob podání použit

jen ve výjimečných případech. Je preferováno rektální podání. Osvědčené a bezpečné rozmezí

dávkování pro intramuskulární podání je 0,08 až 0,2 mg/kg. U dětí od 1 do 15 let jsou potřeba

proporcionálně vyšší dávky vztažené na tělesnou hmotnost než u dospělých.

U dětí s tělesnou hmotností méně než 15 kg nejsou doporučovány roztoky midazolamu s koncentrací

vyšší než 1 mg/ml. Vyšší koncentrace je třeba naředit na 1 mg/ml.

NAVOZENÍ ANESTEZIE

Dospělí

Individuální odpověď pacienta na podání midazolamu před ostatními anestetiky při navození anestezie

je různá. Dávka má být zvyšována titrací až do dosažení požadovaného účinku. Dávka se zvyšuje na

základě věku a klinického stavu pacienta. Pokud se midazolam používá před nebo v kombinaci

s dalšími přípravky podávanými k navození anestezie intravenózně nebo inhalačně, musí být úvodní

dávky všech těchto přípravků významně sníženy, někdy až na 25 % obvyklé úvodní dávky.

Požadované úrovně anestezie se dosahuje postupným zvyšováním dávky. Pro intravenózní navození

anestezie je midazolam podáván pomalu ve zvyšujících se dílčích dávkách. Každé dílčí množství

(maximálně 5 mg) má být podáváno během 20-30 sekund, ve 2minutových intervalech mezi dávkami.

U premedikovaných dospělých ve věku do 60 let

je obvykle dostačující dávka 0,15 až 0,2 mg/kg

podávaná intravenózně.

U nepremedikovaných dospělých ve věku do 60 let

může být použita vyšší dávka (0,3 až

0,35 mg/kg i.v.). Pokud je požadováno kompletní navození anestezie, mohou další dávky

odpovídat přibližně 25 % úvodní dávky pacienta. K navození anestezie mohou být rovněž

použita inhalační anestetika. U rezistentních případů může být pro navození anestezie použita

dávka až 0,6 mg/kg, ale tyto vyšší dávky mohou prodloužit zotavení z anestezie.

U premedikovaných dospělých ve věku nad 60 let, u oslabených nebo chronicky nemocných

pacientů

má být dávka významně snížena, např. až na 0,05-0,15 mg/kg, podávaná intravenózně

po dobu 20-30 sekund, přičemž se čeká 2 minuty na nástup účinku přípravku.

U nepremedikovaných dospělých ve věku nad 60 let

jsou obvykle vyžadovány vyšší dávky

midazolamu: doporučená úvodní dávka je 0,15-0,3 mg/kg. U nepremedikovaných oslabených

pacientů nebo pacientů se závažným systémovým onemocněním se pro navození anestezie

obvykle podává méně midazolamu. Obecně je dostačující úvodní dávka 0,15-0,25 mg/kg.

SEDATIVNÍ SLOŽKA V KOMBINOVANÉ ANESTEZII

Dospělí

Midazolam může být podán jako sedativní komponenta v kombinované anestezii buď formou dalších

intermitentních malých i.v. dávek (v rozmezí od 0,03 až 0,1 mg/kg) nebo kontinuální i.v. infuzí

(v rozmezí od 0,03 až 0,1 mg/kg/h), obvykle v kombinaci s analgetiky. Dávka a intervaly mezi

dávkami se mění podle individuální reakce pacienta.

U dospělých ve věku více než 60 let, oslabených a chronicky nemocných pacientů jsou vyžadovány

nižší udržovací dávky.

SEDACE NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

Požadované úrovně sedace je dosaženo postupnou titrací midazolamu, po které následuje buď

kontinuální infuze nebo intermitentní bolus. Midazolam je podáván s ohledem na klinickou potřebu,

stav a věk pacienta a souběžnou medikaci (viz bod 4.5).

Dospělí

Intravenózní úvodní dávka: 0,03 až 0,3 mg/kg podávaných pomalu v dílčích množstvích. Každou

dávku 1-2,5 mg je třeba podávat po dobu 20-30 sekund ve 2minutových intervalech mezi dávkami.

U pacientů s hypovolemií, vazokonstrikcí nebo hypotermií má být nasycovací dávka snížena nebo

vynechána. Pokud je midazolam podáván spolu se silnými analgetiky, má být analgetikum podáno

jako první. To umožní bezpečnou titraci sedativního účinku midazolamu, takže není ovlivňován sedací

způsobenou analgetikem.

Udržovací intravenózní dávka: pohybuje se v rozmezí od 0,03 do 0,2 mg/kg/h. U pacientů

s hypovolemií, vazokonstrikcí nebo hypotermií má být udržovací dávka snížena. Úroveň sedace má

být pravidelně hodnocena. Dlouhodobá sedace může vést k toleranci vyžadující zvýšení dávky.

Pediatrická populace

Novorozenci a děti do 6 měsíců:

Midazolam je podáván jako intravenózní kontinuální infuze. Úvodní dávka je u novorozenců

s gestačním věkem nižším než 32 týdnů 0,03 mg/kg/h (0,5 µg/kg/min) a u novorozenců s gestačním

věkem vyšším než 32 týdnů jakož i u dětí ve věku do 6 měsíců 0,06 mg/kg/h (1 µg/kg/min).

Intravenózní nasycovací dávky se u předčasně narozených dětí, novorozenců a dětí ve věku do

6 měsíců nedoporučují, místo toho má být rychlost infuze v prvních hodinách podávání vyšší, aby

bylo dosaženo terapeutických koncentrací. Především v prvních 24 hodinách aplikace má být rychlost

infuze často a pečlivě hodnocena za účelem stanovení nejnižší možné účinné dávky a prevence lékové

kumulace.

Je nutné pečlivě monitorovat frekvenci dýchání a saturaci kyslíkem.

Děti ve věku nad 6 měsíců:

U intubovaných a ventilovaných dětí se k dosažení požadovaného klinického účinku podává

nasycovací i.v. dávka 0,05-0,2 mg/kg pomalu po dobu minimálně 2-3 minut.

Midazolam nesmí být aplikován jako rychlá intravenózní injekce. Po úvodní dávce je midazolam

podáván jako kontinuální infuze o rychlosti 0,06 až 0,12 mg/kg/h (1-2 µg/kg/min). Pokud je třeba,

může být rychlost infuze zvýšena nebo snížena (obecně 25 % úvodní nebo následné rychlosti infuze)

nebo se k udržení či zvýšení požadovaného účinku podávají další dávky midazolamu intravenózně.

Pokud je infuze midazolamu podávána hemodynamicky nestabilním pacientům, musí být obvyklá

nasycovací dávka titrována po malých dávkách za pečlivého monitorování hemodynamických alterací

(např. hypotenze) u pacienta. Tito pacienti jsou citlivější na respirační depresi způsobenou

midazolamem a je nutné pečlivé sledování frekvence dýchání a saturace kyslíkem.

U předčasně narozených dětí, novorozenců a dětí s tělesnou hmotností méně než 15 kg se použití

roztoku midazolamu s koncentrací vyšší než 1 mg/ml nedoporučuje. Vyšší koncentrace musí být

naředěny na hodnotu 1 mg/ml.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min) může být

podání midazolamu doprovázeno prohloubenou a prodlouženou sedací i s možnou klinicky

významnou respirační a kardiovaskulární depresí.

Aby bylo dosaženo požadovaného účinku, má se midazolam u této skupiny pacientů pečlivě dávkovat

a titrovat k dosažení požadovaného účinku (viz bod 4.4).

U pacientů se selháním ledvin (clearance kreatininu <10 ml/min) je farmakokinetika nevázaného

midazolamu po jednorázové intravenózní dávce podobná té u zdravých dobrovolníků. Nicméně po

dlouhodobé infuzi pacientům na jednotce intenzivní péče (JIP) byla průměrná doba trvání sedativního

účinku u populace s renálním selháním mnohem delší, s největší pravděpodobností v důsledku

akumulace 1‘-hydroxymidazolam glukuronidu (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Porucha funkce jater snižuje clearance intravenózně podávaného midazolamu a následně zvyšuje

terminální poločas. To může vést k silnějšímu a delšímu klinickému účinku. Požadovanou dávku

midazolamu je možné snížit a je třeba zajistit řádné monitorování vitálních funkcí pacienta (viz bod

4.4).

Pediatrická populace

Viz výše a bod 4.4.

Způsob podání

Intravenózní, intramuskulární a rektální podání.

Návod na ředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na midazolam, benzodiazepiny nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě

6.1.

Použití tohoto léčivého přípravku k sedaci se zachovaným vědomím u pacientů se závažným

respiračním selháním nebo akutní respirační depresí.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Midazolam má být podáván pouze zkušenými lékaři na pracovišti plně vybaveném zařízením pro

monitorování a podporu dýchacích a kardiovaskulárních funkcí, nebo osobami speciálně vyškolenými

v rozpoznání a postupech léčby nežádoucích účinků, zahrnujících respirační a srdeční resuscitaci. Byly

hlášeny závažné kardiorespirační nežádoucí účinky zahrnující respirační depresi, apnoe, respirační

a/nebo srdeční zástavu. Tyto život ohrožující komplikace jsou častější, pokud je injekce aplikována

příliš rychle nebo pokud je podána příliš vysoká dávka (viz bod 4.8).

Benzodiazepiny se nedoporučují k primární léčbě psychotického onemocnění.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při navození sedace se zachovaným vědomím u pacientů s poruchou

funkce dýchání.

Pediatričtí pacienti ve věku do 6 měsíců jsou zvláště citliví k obstrukci dýchacích cest a hypoventilaci.

Proto je nezbytná titrace malými dílčími dávkami do dosažení klinického účinku a pečlivé sledování

frekvence dýchání a saturace kyslíkem.

Pokud je midazolam používán k premedikaci, musí být pacient pečlivě sledován, protože existují

rozdíly v individuální citlivosti a mohou se objevit příznaky předávkování.

Speciální pozornost je nutné věnovat při podávání midazolamu pacientům s vysokým rizikem:

dospělí pacienti ve věku nad 60 let;

chronicky nemocní nebo oslabení pacienti, např.:

pacienti s chronickou respirační insuficiencí,

pacienti s chronickým renálním selháním,

pacienti s poruchou funkce jater (u pacientů s těžkou poruchou funkce jater mohou

benzodiazepiny navodit nebo zhoršit encefalopatii),

pacienti s poruchou kardiální funkce,

pediatričtí pacienti, zejména s kardiovaskulární nestabilitou.

Vysoce rizikovým pacientům se musí podávat nižší dávky (viz bod 4.2) a musí být kontinuálně

monitorováni, aby byly zachyceny časné známky alterace vitálních funkcí.

Podobně jako u jiných léčivých přípravků, které tlumí CNS a/nebo mají myorelaxační účinky, je při

podávání midazolamu pacientům s myasthenia gravis vyžadována zvláštní opatrnost.

Tolerance

Při použití midazolamu k dlouhodobé sedaci na jednotce intenzivní péče byl popisován určitý pokles

jeho účinnosti.

Závislost

Pokud je midazolam používán k dlouhodobé sedaci na jednotce intenzivní péče, je třeba vzít v úvahu

možnost rozvoje fyzické závislosti. Riziko rozvoje závislosti roste s vyššími dávkami a dobou trvání

léčby; je také vyšší u pacientů s anamnézou zneužívání alkoholu a/nebo drog (viz bod 4.8).

Abstinenční příznaky

Během prodloužené léčby midazolamem na jednotce intenzivní péče se může rozvinout fyzická

závislost. Proto náhlé ukončení léčby vede k abstinenčním příznakům. Mohou se objevit následující

příznaky: bolest hlavy, průjem, bolest svalů, úzkost, tenze, neklid, zmatenost, podrážděnost, poruchy

spánku, změny nálady, halucinace a konvulze. V závažných případech mohou nastat následující

příznaky: depersonalizace, necitlivost a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický

kontakt. Protože riziko abstinenčních příznaků je větší po náhlém ukončení léčby, je doporučováno

postupné snižování dávky.

Amnézie

Při terapeutických dávkách se může objevit anterográdní amnézie, při vyšších dávkách se riziko

zvyšuje (v některých případech je tento efekt velice žádoucí, například před a při chirurgických

a diagnostických výkonech), její trvání je přímo úměrné velikosti dávky. Prolongovaná amnézie může

způsobit problémy u ambulantních pacientů, kteří jsou po zákroku propouštěni domů. Po

parenterálním podání midazolamu mají být pacienti propouštěni z nemocnice nebo posláni do ordinace

pouze s doprovodem.

Paradoxní reakce

Při podávání midazolamu byly hlášeny paradoxní reakce jako například neklid, agitovanost,

podrážděnost, mimovolní pohyby (včetně tonicko/klonických křečí a svalového třesu), hyperaktivita,

hostilita, bludy, vztek, agresivita, úzkost, noční můry, halucinace, psychózy, nevhodné chování a jiné

nežádoucí účinky na chování, paroxysmální podrážděnost a útočnost. Tyto reakce se mohou objevit po

podání vysokých dávek a/nebo po rychlé aplikaci přípravku. Vyšší prevalence těchto reakcí byla

pozorována u dětí a starších pacientů. V případě těchto reakcí je nutné zvážit vysazení přípravku.

Odlišná eliminace midazolamu

Odlišná eliminace midazolamu může být způsobena přípravky, které inhibují nebo indukují izoenzym

CYP3A4, a může být potřebné odpovídajícím způsobem upravit dávku midazolamu (viz bod 4.5).

Doba eliminace midazolamu může být prodloužena také u pacientů s jaterní dysfunkcí, nízkým

srdečním výdejem a u novorozenců (viz bod 5.2).

Spánková apnoe

Midazolam v injekční formě má být u pacientů se syndromem spánkové apnoe používán s extrémní

opatrností a pacienti musí být pravidelně sledováni.

Předčasně narozené děti a novorozenci

Vzhledem ke zvýšenému riziku apnoe je při sedaci předčasně narozených a neintubovaných

novorozenců vyžadována extrémní opatrnost. Je potřeba pečlivě sledovat frekvenci dýchaní a saturaci

kyslíkem.

U novorozenců je třeba se vyvarovat rychlé injekci.

Novorozenci mají nezralé orgány a/nebo nedostatečnou funkci orgánů a jsou proto citlivější na

hluboké a/nebo prodloužené respirační účinky midazolamu.

U dětí s kardiovaskulární nestabilitou byly popsány nežádoucí hemodynamické účinky; u těchto

pacientů je nutné se vyvarovat rychlému intravenóznímu podání přípravku.

Pediatričtí pacienti mladší než 6 měsíců

U těchto pacientů je midazolam indikován pouze pro navození sedace na jednotce intenzivní péče.

Děti do 6 měsíců jsou obzvlášť predisponované k rozvoji obstrukce dýchacích cest a hypoventilaci.

Proto je k dosažení klinického účinku nutná titrace po malých dávkách a pečlivé monitorování

respiračních funkcí a saturace kyslíkem (viz také výše část „Předčasně narozené děti a novorozenci“).

Souběžné užívání alkoholu / látek tlumících CNS

Souběžnému použití midazolamu s alkoholem a/nebo látkami tlumícími CNS je třeba se vyvarovat. Při

tomto souběžném použití může dojít ke zvýšení klinického účinku midazolamu způsobujícímu

závažnou sedaci, která může mít za následek bezvědomí nebo smrt, nebo klinicky relevantní respirační

depresi (viz bod 4.5).

Riziko plynoucí ze současného užívání s opioidy

Současné užívání přípravku Midazolam Kalceks a opioidů může vést k sedaci, respirační depresi,

kómatu a smrti. Vzhledem k těmto rizikům je současné předepisování sedativ, jako jsou

benzodiazepiny nebo jim podobné látky (jako přípravek Midazolam Kalceks), spolu s opioidy

vyhrazeno pro pacienty, u nichž nejsou alternativní možnosti léčby. V případě rozhodnutí předepsat

přípravek Midazolam Kalceks současně s opioidy, je nutné předepsat nejnižší účinnou dávku na

nejkratší možnou dobu léčby (viz také obecné doporučení dávkování v bodě 4.2).

Pacienty je nutné pečlivě sledovat kvůli možným známkám a příznakům respirační deprese a sedace.

V této souvislosti se důrazně doporučuje informovat pacienty a jejich pečovatele, aby o těchto

symptomech věděli (viz bod 4.5).

Zneužívání alkoholu nebo drog v anamnéze

U pacientů s anamnézou zneužívání alkoholu nebo drog je třeba vyvarovat se podávání midazolamu

stejně jako jiných benzodiazepinů.

Kritéria pro propuštění z péče

Po podání midazolamu mohou být pacienti propuštěni z nemocnice nebo posláni do ambulance pouze

na základě doporučení ošetřujícího lékaře a v doprovodu jiné osoby. Pacient nesmí být po propuštění

ponechán bez dozoru.

Pomocné látky

Midazolam Kalceks

1 mg/ml

V denní dávce do 6,5 ml tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Pokud se podává denní dávka 6,6 ml nebo vyšší (odpovídá

více než 1 mmol sodíku), je třeba vzít v úvahu následující: Tento léčivý přípravek obsahuje 3,5 mg

sodíku v jednom ml, což odpovídá 0,18 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku

potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

Midazolam Kalceks

5 mg/ml

V denní dávce do 7,3 ml tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Pokud se podává denní dávka 7,4 ml nebo vyšší (odpovídá

více než 1 mmol sodíku), je třeba vzít v úvahu následující: Tento léčivý přípravek obsahuje 3,15 mg

sodíku v jednom ml, což odpovídá 0,16 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku

potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakokinetické interakce

Midazolam je metabolizován prostřednictvím izoenzymu CYP3A4 a CYP3A5.

Inhibitory a induktory izoenzymu CYP3A4 mají potenciál zvyšovat nebo snižovat plazmatické

koncentrace a následně i účinky midazolamu, což vyžaduje příslušně upravit potřebnou dávku.

Midazolam je metabolizován cytochromem P450 3A4 (CYP3A4, CYP3A5).

Farmakokinetické interakce s inhibitory nebo induktory CYP3A4 se více projevují při perorálním než

při intravenózním podání midazolamu, zejména proto, že CYP3A4 se vyskytuje také v horní části

gastrointestinálního traktu. Proto je při perorálním podání ovlivněna jak systémová clearance, tak

biologická dostupnost, zatímco při parenterálním podání je efektivní pouze změna systémové

clearance. Po jednorázové intravenózní dávce midazolamu je v důsledku inhibice CYP3A4 změna

maximálního klinického efektu menší, zatímco trvání jeho účinku může být prodlouženo. Avšak po

déletrvajícím podávání midazolamu se inhibicí izoenzymu CYP3A4 zvyšuje rozsah i trvání účinku.

Nejsou k dispozici žádné studie zabývající se účinkem modulace CYP3A4 na farmakokinetiku

midazolamu po rektálním a intramuskulárním podání. Očekává se, že tyto interakce jsou méně

výrazné pro rektální podání než pro perorální cestu, protože se obchází gastrointestinální trakt,

zatímco po intramuskulárním podání se účinky modulace CYP3A4 podstatně neliší od účinků

pozorovaných při intravenózním podání.

Z těchto důvodů se během užívání midazolamu doporučuje důkladné monitorování klinického účinku

a vitálních funkcí s přihlédnutím k tomu, že klinický účinek midazolamu může být silnější a trvat déle

po současném podání CYP3A4 inhibitoru, i když je podán pouze jednou. Zejména podávání vysokých

dávek nebo déletrvajících infuzí midazolamu pacientům, kteří užívají silné inhibitory CYP3A4 (např.

během intenzivní péče), může mít za následek dlouhodobé hypnotické účinky, zpomalené zotavení

z anestezie a respirační depresi, proto je nutná úprava dávkování. Při souběžném podání s induktorem

CYP3A může být účinek midazolamu slabší a kratší a může být vyžadována vyšší dávka.

S ohledem na indukci CYP3A4 je třeba vzít v úvahu, že indukční proces vyžaduje několik dní pro

dosažení maximálního účinku a několik dní také trvá, než odezní. Na rozdíl od několikadenní léčby

induktorem vede krátkodobá léčba k méně zjevným interakcím s midazolamem. Avšak při užití

silných induktorů nelze významnou indukci vyloučit ani po krátkodobé léčbě. Není známo, že by

midazolam měnil farmakokinetiku jiných léčiv.

Léky inhibující CYP3A:

Azolová antimykotika:

Ketokonazol zvyšuje plazmatické koncentrace intravenózně podaného midazolamu 5násobně

a terminální poločas prodlužuje zhruba 3násobně. Souběžné parenterální podání midazolamu

s ketokonazolem, silným inhibitorem CYP3A, má být prováděno pouze na jednotce intenzivní

péče nebo v podobném zařízení, kde je možné zajistit důkladné klinické monitorování

a odpovídající lékařskou péči v případě respirační deprese a/nebo prodloužené sedace. Má se

také zvážit postupné dávkování nebo úprava dávkování, zejména pokud je podána více než

jedna intravenózní dávka midazolamu. Stejné doporučení platí i pro ostatní azolová

antimykotika (viz dále), neboť i zde byly hlášeny zvýšené sedativní účinky intravenózně

podávaného midazolamu, i když v menším rozsahu.

Vorikonazol zvyšuje plazmatickou koncentraci intravenózně podávaného midazolamu 3-

4násobně a eliminační poločas prodlužuje také přibližně 3násobně.

Flukonazol stejně jako itrakonazol zvyšují plazmatickou koncentraci intravenózně podávaného

midazolamu 2-3násobně, současně prodlužuje terminální poločas 2,4násobně v případě

itrakonazolu a 1,5násobně v případě flukonazolu.

Posakonazol zvyšuje plazmatické koncentrace intravenózně podávaného midazolamu přibližně

2násobně.

Je třeba mít na paměti, že po perorálním podání midazolamu bude jeho expozice mnohonásobně vyšší

než ve výše uvedených případech, zejména při současném podání s ketokonazolem, itrakonazolem

a vorikonazolem.

Ampulky midazolamu nejsou určeny k perorálnímu podání.

Makrolidová antibiotika

Erythromycin zvyšuje plazmatické koncentrace intravenózně podávaného midazolamu přibližně

1,6-2násobně a současně prodlužuje terminální poločas midazolamu 1,5-1,8násobně.

Klarithromycin zvyšuje plazmatické koncentrace midazolamu až 2,5násobně a prodlužuje

terminální poločas 1,5-2násobně.

Doplňující informace z perorálního podání midazolamu

Telithromycin zvýšil plazmatické hladiny perorálního midazolamu 6násobně.

Roxithromycin: Ačkoli nejsou dostupné údaje o účinku roxithromycinu na intravenózně

podávaný midazolam, mírný účinek na terminální poločas perorálně užitých tablet midazolamu

(prodloužení o přibližně 30 %) naznačuje, že účinky roxithromycinu na intravenózně podávaný

midazolam budou méně významné.

Intravenózní anestetika

Rozložení intravenózního midazolamu bylo změněno také intravenózním propofolem (AUC

a poločas se zvýšily 1,6násobně).

Inhibitory HIV proteáz

Sachinavir a ostatní inhibitory HIV (virus lidské imunodeficience) proteáz: Souběžné podávání

proteázových inhibitorů může zapříčinit významné zvýšení koncentrace midazolamu. Souběžné

podání ritonavirem potencovaného lopinaviru zvyšuje plazmatické koncentrace intravenózně

podaného midazolamu 5,4násobně, přičemž podobný vzestup se týká i terminálního poločasu.

Při souběžném podávání parenterálního midazolamu s inhibitory HIV proteáz je třeba dodržet

stejný léčebný postup, jako je popsán výše pro azolová antimykotika, ketokonazol.

Inhibitory proteázy viru hepatitidy C (HCV): Boceprevir a telaprevir snižují clearance

midazolamu. Tento účinek má za následek 3,4násobné zvýšení AUC midazolamu po i.v. podání

a prodloužení eliminačního poločasu 4násobně.

Doplňující informace z perorálního podání midazolamu

Na základě údajů pro ostatní inhibitory CYP3A4 lze očekávat, že plazmatické koncentrace

midazolamu budou mnohem vyšší, pokud je midazolam podáván perorálně. Proto inhibitory

proteáz nemají být používány současně s perorálně podávaným midazolamem.

Blokátory kalciového kanálu

Diltiazem: Podání jednorázové dávky diltiazemu pacientům podstupujícím bypass koronární

tepny zvyšuje plazmatickou koncentraci intravenózně podaného midazolamu přibližně o 25 % a

prodlužuje terminální poločas o 43 %. To byl méně než 4násobný vzestup pozorovaný po

perorálním podání midazolamu.

Doplňující informace z perorálního podání midazolamu

Produse similare

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor

Partajați aceste informații