TAXAT SOFT

País: Bulgária

Língua: búlgaro

Origem: Ecolab

Compre agora

Descarregar Ficha de Segurança (SDS)
24-11-2017

Disponível em:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de Segurança

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
TAXAT SOFT
101725E
1 / 13
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
TAXAT SOFT
Код на продукта
:
101725E
Употреба на
веществото/сместа
:
Омекотител за тъкани
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Средство за допълнително третиране на
тъканите
(омекотител/средство за колосване).
Автоматичен процес
Средство за допълнително третиране на
тъканите
(омекотител/средство за колосване).
Ръчен процес
Средство за допълнително третиране на
тъканите
(омекотител/средство за колосване).
Полу-автоматичен
процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@e
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Ficha de Segurança Ficha de Segurança espanhol 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança tcheco 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança dinamarquês 17-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança alemão 16-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança grego 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança inglês 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança francês 17-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança italiano 18-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança letão 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança húngaro 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança holandês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança polonês 19-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança português 19-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança romeno 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança eslovaco 20-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança esloveno 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança finlandês 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sueco 18-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança russo 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança norueguês 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança ucraniano 20-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança croata 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sérvio 27-11-2017

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos