Spinraza

União Europeia - estoniano - EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:
nusinersen naatrium
Disponível em:
Biogen Netherlands B.V.
Código ATC:
M09
DCI (Denominação Comum Internacional):
nusinersen
Grupo terapêutico:
Muud närvisüsteemi ravimid,
Área terapêutica:
Lihase atroofia, spinaalne
Indicações terapêuticas:
Spinraza on näidustatud Spetsiaalse Mussooni Atroofia 5q raviks.
Resumo do produto:
Revision: 11
Status de autorização:
Volitatud
Número de autorização:
EMEA/H/C/004312
Data de autorização:
2017-05-30
Código EMEA:
EMEA/H/C/004312

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - búlgaro

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - búlgaro

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - búlgaro

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - espanhol

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - espanhol

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - espanhol

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - tcheco

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - tcheco

03-11-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - dinamarquês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - dinamarquês

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - dinamarquês

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - alemão

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - alemão

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - alemão

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - grego

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - grego

03-11-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - inglês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - inglês

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - inglês

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - francês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - francês

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - francês

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - italiano

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - italiano

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - italiano

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - letão

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - letão

03-11-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - lituano

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - lituano

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - lituano

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - húngaro

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - húngaro

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - húngaro

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - maltês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - maltês

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - maltês

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - holandês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - holandês

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - holandês

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - polonês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - polonês

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - polonês

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - português

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - português

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - português

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - romeno

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - romeno

03-11-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - eslovaco

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - eslovaco

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - eslovaco

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - esloveno

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - esloveno

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - esloveno

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - finlandês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - finlandês

03-11-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - finlandês

11-01-2018

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - sueco

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - sueco

03-11-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - norueguês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - norueguês

03-11-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - islandês

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - islandês

03-11-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - croata

03-11-2020

Características técnicas Características técnicas - croata

03-11-2020

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Spinraza 12 mg süstelahus

nusinerseen (

nusinersenum

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi manustamist teile või teie lapsele lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või

meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt

lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Spinraza ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Spinraza manustamist teile või teie lapsele

Kuidas Spinraza’t kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Spinraza’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Spinraza ja milleks seda kasutatakse

Spinraza sisaldab toimeainena

nusinerseeni,

mis kuulub

antisenss-oligonukleotiidide

ravimirühma.

Spinraza’t kasutatakse geneetilise haiguse

spinaalse lihasatroofia

(SMA) raviks.

Spinaalset lihasatroofiat

põhjustab ühe valgu, mida nimetatakse

ellujäämise

motoneuron

iks (SMN),

vaegus organismis. See põhjustab närvirakkude hävimist lülisambas ja sellest tulenevat õlgade,

puusade, reite ja ülaselja lihasnõrkust. See võib nõrgendada ka hingamiseks ja neelamiseks

kasutatavaid lihaseid.

Spinraza aitab organismil suurendada SMN-valgu, millest SMA-ga patsientidel on puudus,

produktsiooni. See vähendab närvirakkude hävimist ja võib seega tugevdada lihaseid.

2.

Mida on vaja teada enne Spinraza manustamist teile või teie lapsele

Spinraza’t ei tohi kasutada

kui te olete või teie laps on

nusinerseeni

või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud

lõigus 6)

suhtes allergiline

Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega, enne kui teile või teie lapsele

manustatakse Spinraza’t.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pärast Spinraza manustamist lumbaalpunktsiooni teel esineb oht kõrvaltoimete tekkeks (vt lõik 3).

Kõrvaltoimeteks võivad olla peavalud, oksendamine ja seljavalu. Väga noortele patsientidele ning

skolioosiga (kõverdunud ja keerdunud lülisambaga) patsientidele ravimi sel meetodil manustamisel

võib esineda raskusi.

Spinraza’ga samasse rühma kuuluvate teiste ravimite kasutamisel on täheldatud kahjustavat mõju

verehüübimises osalevatele vererakkudele. Enne kui teile või teie lapsele manustatakse Spinraza’t,

võib arst määrata vereanalüüsid, et kontrollida, kas teie või teie lapse veri hüübib normaalselt. See ei

pruugi olla vajalik iga kord, kui teile või teie lapsele Spinraza’t manustatakse.

Spinraza’ga samasse rühma kuuluvate teiste ravimite kasutamisel on täheldatud kahjustavat mõju

neerudele. Enne kui teile või teie lapsele manustatakse Spinraza’t, võib arst määrata uriinianalüüsid, et

kontrollida, kas teie või teie lapse neerud töötavad normaalselt. See ei pruugi olla vajalik iga kord, kui

teile või teie lapsele Spinraza’t manustatakse.

On esinenud vähe teateid patsientidest, kellel tekkis pärast Spinraza manustamist hüdrotsefaalia (liigse

vedeliku kogunemine ümber aju). Mõned nendest patsientidest vajasid hüdrotsefaalia ravimiseks

sellise seadme paigaldamist, mida nimetatakse ventrikuloperitoneaalseks šundiks. Kui te märkate

selliseid sümptomeid nagu pea ümbermõõdu suurenemine, teadvuse hägustumine, püsiv iiveldus,

oksendamine või peavalu või teisi murettekitavaid sümptomeid, palun teavitage vajaliku ravi

saamiseks enda või oma lapse arsti. Spinraza’ga ravi jätkamise kasu-riski suhe, samal ajal, kui teile on

paigaldatud ventrikuloperitoneaalne šunt, ei ole hetkel teada.

Enne Spinraza manustamist teile või teie lapsele pidage nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja Spinraza

Teatage oma arstile, kui te võtate või teie laps võtab, olete (on) hiljuti võtnud või kavatsete võtta

(anda) mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga. Eelistatav on vältida Spinraza kasutamist raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Spinraza ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Spinraza sisaldab vähesel hulgal naatriumi

Üks Spinraza annus sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi. See on sisuliselt naatriumivaba ja

piiratud naatriumisisaldusega dieedil olevad isikud võivad seda kasutada.

3.

Kuidas Spinraza’t kasutada

Spinraza tavaline annus on 12 mg.

Spinraza’t manustatakse:

esimesel ravipäeval (0-päev);

seejärel 14., 28. ja 63. päeva paiku;

seejärel üks kord iga 4 kuu järel.

Spinraza’t manustatakse süstena alaselja piirkonda. Selle süste, mida nimetatakse

lumbaalpunktsiooniks, tegemiseks sisestatakse nõel seljaaju ümbritsevasse ruumi. Seda teeb

lumbaalpunktsiooni tegemises kogenud arst. Teile või teie lapsele võidakse anda ka ravimit, mis aitab

teil protseduuri ajal lõdvestuda või magada.

Kui kaua Spinraza’t kasutada

Teie arst ütleb teile, kui kaua teile või teie lapsele on vaja Spinraza’t manustada. Ravi Spinraza’ga

võite lõpetada vaid sel juhul, kui arst on seda teile soovitanud.

Kui teil või teie lapsel jääb süste saamata

Kui teil või teie lapsel jääb Spinraza annus saamata, pidage nõu oma arstiga, nii et Spinraza’t saaks

manustada niipea kui võimalik.

Kui teil on Spinraza manustamisviisi kohta küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Spinraza manustamise ajal võivad esineda lumbaalpunktsiooniga seotud kõrvaltoimed. Enamasti on

teatatud selliste kõrvaltoimete avaldumisest 72 tunni jooksul pärast protseduuri.

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

seljavalu

peavalu

oksendamine.

Kõrvaltoimed, mida ei täheldatud kliiniliste uuringute käigus:

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Lumbaalpunktsiooniga seotud tõsine infektsioon (nt meningiit)

Hüdrotsefaalia (liigse vedeliku kogunemine ümber aju)

Meningiit, mis ei ole põhjustatud infektsioonist (seljaaju ja aju ümber oleva membraani põletik,

mis võib esineda kaela kanguse, peavalu, põletiku, iivelduse ja oksendamisena).

Ülitundlikkusreaktsioon (allergiline või allergiasarnane reaktsioon, millega võib kaasneda näo,

huulte või keele turse, lööve või sügelemine)

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või

meditsiiniõega

. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada

rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Spinraza’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit

pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Külmkapi puudumisel võib Spinraza’t hoida kuni 14 päeva originaalpakendis, valguse eest kaitstult,

temperatuuril kuni 30°C.

Spinraza avamata viaalid võib külmkapist välja võtta ja vajadusel taas tagasi panna. Pärast

originaalpakendist väljavõtmist ei tohi väljaspool külmkappi hoidmise summaarne aeg olla pikem kui

30 tundi temperatuuril kuni 25°C.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Spinraza sisaldab

Toimeaine on nusinerseen.

Üks 5 ml viaal sisaldab naatriumnusinerseeni koguses, mis vastab 12 mg nusinerseenile.

1 ml sisaldab 2,4 mg nusinerseeni.

Teised koostisosad on naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumvesinikfosfaat,

naatriumkloriid, kaaliumkloriid, kaltsiumkloriiddihüdraat, magneesiumkloriidheksahüdraat,

naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape, süstevesi.

Kuidas Spinraza välja näeb ja pakendi sisu

Spinraza on selge värvitu süstelahus.

Igas Spinraza karbis on üks viaal.

Iga viaal on ühekordseks kasutamiseks.

Müügiloa hoidja

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Holland

Tootja

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS

Biogen Allé 1

DK - 3400 Hillerød

Taani

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Lietuva

Biogen Lithuania UAB

Tel: +370 5 259 6176

България

ТП ЕВОФАРМА

Teл.: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Tel: +420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

Tel.: +36 (1) 899 9883

Danmark

Biogen (Denmark) A/S

Tlf: +45 77 41 57 57

Malta

Pharma MT limited

Tel: +356 213 37008/9

Deutschland

Biogen GmbH

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Biogen Estonia OÜ

Tel: + 372 618 9551

Norge

Biogen Norway AS

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

Τηλ: +30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

Tel: +43 1 484 46 13

España

Biogen Spain SL

Tel: +34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 351 51 00

France

Biogen France SAS

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Portugal

Biogen Portugal

Tel.: +351 21 318 8450

Hrvatska

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 775 73 22

România

Ewopharma AG Representative Office

Tel: + 40 377 881 045

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel.: +386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 323 340 08

Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: +39 02 584 9901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Τηλ: +357 22 765740

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

Biogen Latvia SIA

Tel: + 371 68 688 158

United Kingdom

Biogen Idec Limited

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

1. Spinraza viaalis tuleb enne manustamist kontrollida nähtavate osakeste puudumist. Kui lahuses

leidub osakesi ja/või kui vedelik viaalis ei ole selge ja värvitu, ei tohi seda viaali kasutada.

2. Spinraza lahuse ettevalmistamisel intratekaalseks manustamiseks tuleb järgida aseptika reegleid.

3. Enne manustamist tuleb viaal külmkapist välja võtta ja lasta sellel soojeneda toatemperatuurini

(25°C). Väliseid soojusallikaid ei tohi kasutada.

4. Kui viaal jääb avamata ja lahus kasutamata, tuleb see külmkappi tagasi panna.

5. Vahetult enne manustamist tuleb eemaldada plastkate ja sisestada süstlanõel läbi ümbrise keskosa

viaali, et tõmmata välja sobiv kogus ravimit. Spinraza’t ei tohi lahjendada. Väliste filtrite kasutamine

ei ole vajalik.

6. Spinraza’t manustatakse intratekaalse boolussüstena 1 kuni 3 minuti jooksul, kasutades

spinaalanesteesia nõela.

7. Süstet ei tohi manustada piirkonnas, kus nahal esineb infektsiooni- või põletikunähte.

8. Enne Spinraza süstimist on soovitatav eemaldada süstitava Spinraza mahuga võrdne

tserebrospinaalvedeliku kogus.

9. Kui süstlasse tõmmatud lahust ei kasutata 6 tunni jooksul, tuleb see ära visata.

10. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.8.

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Spinraza 12 mg süstelahus

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 5 ml viaal sisaldab naatriumnusinerseeni koguses, mis vastab 12 mg nusinerseenile

nusinersenum

Üks ml sisaldab 2,4 mg nusinerseeni.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge ja värvitu lahus, mille pH on ligikaudu 7,2.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Spinraza on näidustatud 5q spinaalse lihasatroofia raviks.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi Spinraza’ga võib alustada ainult spinaalse lihasatroofia (

spinal muscular atrophy

, SMA) ravis

kogenud arst.

Otsus ravi alustamiseks peab põhinema individuaalsel eksperthinnangul, mis kaalub iga konkreetse

patsiendi puhul eeldatavat ravist saadavat kasu ning Spinraza-ravi võimalikke riske. Kaasasündinud

sügava hüpotoonia ja hingamispuudulikkusega patsiendid, kelle puhul ei ole Spinraza kasutamist

uuritud, ei pruugi saada ravimist raske SMN-valgu vaeguse tõttu kliiniliselt olulist kasu.

Annustamine

Spinraza on ette nähtud intratekaalseks kasutamiseks lumbaalpunktsiooni teel.

Soovitatav annus on 12 mg (5 ml) manustamiskorra kohta.

Ravi Spinraza’ga tuleb alustada võimalikult kiiresti pärast diagnoosimist, manustades 0., 14., 28. ja

63. päeval kokku 4 küllastusannust. Seejärel tuleb manustada säilitusannus iga 4 kuu järel.

Ravi kestus

Selle ravimi pikaajalise efektiivsuse kohta ei ole teavet. Vajadust ravi jätkamiseks tuleb regulaarselt

uuesti hinnata ning otsus tuleb langetada individuaalselt sõltuvalt patsiendi kliinilistest vaevustest ja

ravivastusest.

Annuste vahelejäämine või edasilükkamine

Küllastusannuse edasilükkamisel või vahelejäämisel tuleb Spinraza’t manustada niipea kui võimalik,

jättes annuste vahele vähemalt 14 päeva, ja jätkata annustamist ettenähtud sagedusega. Säilitusannuse

edasilükkamisel või vahelejäämisel tuleb Spinraza’t manustada niipea kui võimalik ja jätkata

annustamist iga 4 kuu järel.

Patsientide erirühmad

Neerukahjustus

Spinraza kasutamist neerukahjustusega patsientidel ei ole uuritud. Ohutus ja efektiivsus

neerukahjustusega patsientidel ei ole tõestatud ja neid tuleb seetõttu hoolikalt jälgida.

Maksakahjustus

Spinraza kasutamist maksakahjustusega patsientidel ei ole uuritud. Spinraza ei metaboliseeru maksas

tsütokroom P450 ensüümisüsteemi kaudu ning seetõttu ei ole annuse kohandamine maksakahjustusega

patsientidel tõenäoliselt vajalik (vt lõigud 4.5 ja 5.2).

Manustamisviis

Ravi peavad manustama lumbaalpunktsiooni tegemises kogenud tervishoiutöötajad.

Spinraza’t manustatakse intratekaalse boolussüstena 1 kuni 3 minuti jooksul, kasutades

spinaalanesteesia nõela. Süstet ei tohi manustada piirkonnas, kus nahal esineb infektsiooni- või

põletikunähte. Enne Spinraza süstimist on soovitatav eemaldada süstitava Spinraza mahuga võrdne

tserebrospinaalvedeliku kogus.

Spinraza manustamiseks võib osutuda vajalikuks sedatsioon olenevalt patsiendi kliinilisest seisundist.

Eriti nooremate patsientide ning skolioosiga patsientide puhul võib kaaluda ultraheli (või muude

piltuuringu meetodite) kasutamist Spinraza intratekaalse manustamise suunamiseks. Spinraza

ettevalmistamisel ja manustamisel tuleb kasutada aseptilisi võtteid; kasutamisjuhised vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Lumbaalpunktsiooni protseduur

Lumbaalpunktsiooni protseduuriga kaasneb risk kõrvaltoimete tekkeks (nt peavalu, seljavalu,

oksendamine; vt lõik 4.8). Ravimi manustamine selle manustamistee kaudu võib olla raskendatud väga

noorte patsientide ning skolioosiga patsientide puhul. Vastavalt arsti äranägemisele saab Spinraza

intratekaalsel manustamisel kaaluda assisteeriva vahendina ultraheli või muude piltuuringutehnikate

kasutamist.

Trombotsütopeenia ja hüübimishäired

Pärast teiste subkutaanselt või intravenoosselt manustatavate antisenss-oligonukleotiidide manustamist

on täheldatud trombotsütopeeniat ja hüübimishäireid, kaasa arvatud äge raske trombotsütopeenia.

Enne Spinraza manustamist on soovitatav laboratoorselt kontrollida trombotsüüte ja

hüübimisnäitajaid, kui see on kliiniliselt näidustatud.

Neerutoksilisus

Pärast teiste subkutaanselt või intravenoosselt manustatavate antisenss-oligonukleotiidide manustamist

on täheldatud neerutoksilisust. Kui see on kliiniliselt näidustatud, on soovitatav kontrollida valgu

esinemist uriinis (eelistatult esimeses hommikuses uriinis). Püsiva suurenenud valgusisalduse korral

tuleb kaaluda täiendavat hindamist.

Hüdrotsefaalia

Turuletulekujärgselt on nusinerseeniga ravitud patsientidel teatatud kommunitseeruva hüdrotsefaalia

juhtudest, mis ei olnud seotud meningiidi ega veritsemisega. Mõnedele patsientidele paigaldati

ventrikuloperitoneaalne šunt. Teadvuse hägustumisega patsientidel tuleb kaaluda hüdrotsefaalia

esinemise võimalust. Nusinerseeniga ravi kasu-riski suhe ventrikuloperitoneaalse šundiga patsientidel

ei ole hetkel teada ning ravi jätkamise vajalikkust tuleb hoolikalt kaaluda.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

In vitro

uuringute kohaselt nusinerseen ei indutseeri ega inhibeeri CYP450

poolt vahendatud metabolismi.

In vitro

uuringute kohaselt on transporterite inhibeerimise või nendega

konkureerimise tõttu või konkureerimise tõttu plasmavalkudega seondumisel vähetõenäoline

koostoimete tekkimine nusinerseeniga.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Nusinerseeni kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsed ei

näita otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatusena on parem

vältida Spinraza kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas nusinerseen/metaboliidid erituvad rinnapiima.

Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada. Rinnaga toitmise katkestamine või ravi

katkestamine/jätkamine Spinraza’ga tuleb otsustada, arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu

naisele.

Fertiilsus

Toksilisuse uuringutes loomadega mõju isas- või emasloomade fertiilsusele ei täheldatud (vt lõik 5.3).

Andmed potentsiaalse mõju kohta inimese fertiilsusele puuduvad.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Spinraza ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Spinraza ohutust hinnati SMA-ga imikutel (CS3B) ja lastel (CS4) läbiviidud kahe III faasi kliinilise

uuringu, SMA-ga imikutel ja lastel (CS7) läbiviidud ühe II faasi kliinilise uuringu ning geneetiliselt

diagnoositud SMA-ga presümptomaatilistel imikutel (CS5) ja SMA-ga imikutel ja lastel läbiviidud

avatud uuringute põhjal. Uuringusse CS11 olid kaasatud imikud ja hilisema algusega patsiendid,

sealhulgas need, kes olid läbinud uuringud CS3B, CS4 ja CS12. 346 patsiendist, kellele manustati

Spinraza’t kuni maksimaalselt 5 aasta jooksul, said 258 patsienti ravi vähemalt 1 aasta jooksul.

Kõrvaltoimete loetelu tabelis

Kõrvaltoimete esinemissageduste hindamisel lähtutakse järgmistest andmetest:

Väga sage (≥ 1/10)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Tabel 1. Uuringus CS4 (SMA hilisem algus) teatatud lumbaalpunktsiooni protseduuri kõrvaltoimed,

mille esinemissagedus Spinraza’ga ravitud patsientidel oli vähemalt 5% suurem võrreldes imiteeriva

kontrollrühmaga

MedDRA organsüsteemi klass

MedDRA eelistermin

Spinraza esinemissageduse

kategooria, n=84

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Väga sage

Seedetrakti häired

Oksendamine

Väga sage

Lihas-skeleti ja sidekoe

kahjustused

Seljavalu

Väga sage

* Kõrvaltoimed, mida peeti seotuks lumbaalpunktsiooni protseduuriga. Neid kõrvaltoimeid võib pidada

lumbaalpunktsioonijärgse sündroomi tunnusteks.

Turuletulekujärgne kogemus

Kõrvaltoimeid on tuvastatud ka Spinraza turuletulekujärgse kasutamise ajal. Lumbaalpunktsiooni teel

Spinraza’ga ravi saavatel patsientidel on täheldatud tõsise infektsiooni (nt meningiit) teket. Samuti on

teatatud kommunikatiivse hüdrotsefaalia, aseptilise meningiidi ja ülitundlikkusreaktsiooni (nt

angioödeem, urtikaaria ja lööve) tekkest. Nende reaktsioonide esinemissagedus ei ole teada, sest

nendest on teatatud turuletulekujärgselt.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Täheldatud on kõrvaltoimeid, mis olid seotud Spinraza manustamisega lumbaalpunktsiooni teel.

Enamasti on neist teatatud esimese 72 protseduurile järgnenud tunni jooksul. Nende nähtude

esinemissagedus ja raskusaste vastasid lumbaalpunktsiooni korral eeldatavatele nähtudele.

Lumbaalpunktsiooni tõsiseid tüsistusi, näiteks tõsiseid infektsioone, Spinraza kliinilistes uuringutes ei

täheldatud.

Mõningaid sageli lumbaalpunktsiooniga seostatavaid kõrvaltoimeid (nt peavalu ja seljavalu) ei olnud

võimalik hinnata Spinraza’ga ravitud imikute populatsioonis tulenevalt eakohasest suhtlusvõime

piiratusest.

Immunogeensus

Immunogeenne reaktsioon nusinerseenile tuvastati 346 patsiendil, kelle ravieelseid ja pärast ravi

alustamist võetud plasmaproove hinnati ravimivastaste antikehade suhtes. Ravimivastaste antikehade

esinemissagedus oli üldiselt väike, 15 (4%) patsienti klassifitseeriti üldiselt ravimivastaste antikehade

suhtes positiivseks, neist 4 olid mööduva vastusega, 5 püsiva vastusega ja 6 patsiendil olid vastused,

mida ei olnud võimalik andmete registreerimisel liigitada mööduvaks või püsivaks. Immunogeensuse

mõju ohutusele nõuetekohaselt ei analüüsitud, kuna ravimivastaste antikehadega patsientide arv oli

väike. Siiski vaadati läbi individuaalsed ohutusandmed ravijärgsete ravimivastaste antikehade suhtes

positiivsete juhtude kohta ja olulisi kõrvaltoimeid ei täheldatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest

kõrvaltoimetest teatada riikliku teavitamissüsteemi (vt V lisa) kaudu.

4.9

Üleannustamine

Kliinilistes uuringutes kõrvaltoimetega seotud üleannustamise juhtumeid ei esinenud.

Üleannustamise korral tuleb rakendada toetavat ravi, sealhulgas pidada nõu tervishoiuspetsialistiga ja

jälgida hoolikalt patsiendi kliinilist seisundit.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised skeleti-lihassüsteemi häirete korral kasutatavad ained, ATC-kood:

M09AX07.

Toimemehhanism

Nusinerseen on antisenss-oligonukleotiid (ASO), mis suurendab 7. eksoni osakaalu ellujäämise

motoneuroni 2 (

survival motor neuron

2, SMN2) informatsiooniribonukleiinhappe (mRNA)

transkriptides, seondudes introni splaissi vaigistamissaidiga (

intronic splice silencing site

, ISS-N1),

mis asub SMN2 eellas-informatsiooniribonukleiin-happe (pre-mRNA) 7. intronis. Seondumisega

tõrjub ASO välja splaissimisfaktorid, mis tavaliselt splaissimist supresseerivad. Nende faktorite

väljatõrjumine põhjustab 7. eksoni jäämist SMN2 mRNA-sse ja seega võib SMN2 mRNA tekkimisel

see transleeruda funktsionaalseks täispikkuses SMN-valguks.

SMA on progresseeruv neuromuskulaarne haigus, mis tuleneb kromosoomi 5q mutatsioonidest SMN1

geenis. SMN1 geeni lähedal paiknev teine geen - SMN2 - on vastutav SMN-valgu vähenenud tootmise

eest. SMA on haiguse kliiniline spekter ning haigus on seda raskem, mida väiksem on SMN2

geenikoopiate arv ja mida nooremas vanuses sümptomid tekivad.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Sümptomaatilised patsiendid

Haiguse algus imikueas

Uuring CS3B (ENDEAR) oli III faasi randomiseeritud topeltpime imiteeriva protseduuriga

kontrollrühmaga uuring, mis viidi läbi 121 sümptomaatilisel imikul vanuses ≤ 7 kuud, kellel oli

diagnoositud SMA (sümptomid tekkisid enne 6-kuuseks saamist). CS3B eesmärk oli hinnata Spinraza

toimet motoorsele funktsioonile ja elulemusele. Patsiendid randomiseeriti suhtega 2:1 kas Spinraza

rühma (kinnitatud annustamisskeemiga) või imiteerivasse kontrollrühma ja ravi kestus oli 6 kuni

442 päeva.

Mediaanne vanus SMA kliiniliste tunnuste ja sümptomite tekkimisel oli Spinraza’ga ravitud

patsientidel 6,5 nädalat ja imiteeriva kontrollrühma patsientidel 8 nädalat, kusjuures 99%-l

patsientidest oli SMN2-geeni 2 koopiat ja seega oli neil I tüüpi SMA teke väga tõenäoline. Patsientide

mediaanne vanus esimese annuse saamisel oli ravitavatel patsientidel 164,5 päeva ja imiteeriva

protseduuriga kontrollrühmas 205 päeva. Haiguse ravieelsed iseärasused olid Spinraza’ga ravitavatel

patsientidel ja imiteerivat protseduuri saavatel patsientidel suures osas sarnased, kuid Spinraza’ga

ravitavate patsientide seas oli võrreldes imiteeriva protseduuriga kontrollrühma patsientidega suurem

osakaal neil, kellel esines paradoksaalset hingamist (89%

vs.

66%), kopsupõletikku või respiratoorseid

sümptomeid (35%

vs.

22%), neelamis- või toitmisraskusi (51%

vs.

29%) ja abistava hingamise

vajadust (26%

vs.

15%).

Lõppanalüüsis saavutas Spinraza rühmas ravivastusena määratletud motoorse arengutähise statistiliselt

oluliselt suurem protsent patsiente (51%) kui imiteerivas kontrollrühmas (0%) (p < 0,0001). Esmase

tulemusnäitajana hinnati aega surmani või püsiva ventileerimise alustamiseni (≥ 16 tundi pidevat

ventileerimist ööpäevas > 21 päeva ägeda pöörduva nähu või trahheostoomia puudumisel). Spinraza

rühma patsientidel täheldati võrreldes imiteeriva kontrollrühma patsientidega statistiliselt olulist mõju

sündmusteta elulemusele, üldisele elulemusele, ravivastusena määratletud motoorse arengutähise

saavutanud patsientide osakaalule ja Philadelphia Lastehaigla imikute neuromuskulaarse haiguse testi

Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test for Neuromuscular Disease

, CHOP INTEND) skoori

paranemist vähemalt 4 punkti võrra ravieelsega võrreldes (tabel 2).

Efektiivsuse andmekogumis vajas püsivat ventileerimist Spinraza rühmas 18 patsienti (25%) ja

imiteerivas kontrollrühmas 12 patsienti (32%). Neist patsientidest 6 (33%) Spinraza rühmas ja 0 (0%)

imiteerivas kontrollrühmas saavutasid uuringuplaanis määratletud motoorse ravivastuse arengutähise

kriteeriumid.

Tabel 2. Esmaste ja teiseste tulemusnäitajate lõppanalüüs – uuring CS3B

Efektiivsuse parameeter

Spinraza’ga ravitud

patsiendid

Imiteeriva kontrollrühma

patsiendid

Elulemus

Sündmusteta elulemus

2

Surnud või püsivale ventileerimisele

üleviidud patsientide arv

31 (39%)

28 (68%)

Riskisuhe (95% usaldusvahemik)

0,53 (0,32…0,89)

p-väärtus

p = 0,0046

Üldine elulemus

2

Surnud patsientide arv

13 (16%)

16 (39%)

Riskisuhe (95% usaldusvahemik)

0,37 (0,18…0,77)

p-väärtus

p = 0,0041

Motoorne funktsioon

Motoorsed arengutähised

3

Eelnevalt ravivastusena määratletud

motoorse arengutähise kriteeriumid

saavutanute osakaal (HINE 2. jaotis)

37 (51%)

p < 0,0001

0 (0%)

Osakaal 183. päeval

Osakaal 302. päeval

Osakaal 394. päeval

Motoorse arengutähise üldskoori

paranemisega patsientide osakaal

49 (67%)

5 (14%)

Motoorse arengutähise üldskoori

halvenemisega patsientide osakaal

1 (1%)

8 (22%)

CHOP INTEND

3

4-punktilise paranemise saavutanute

osakaal

52 (71%)

p < 0,0001

1 (3%)

4-punktilise halvenemiseni jõudnute

osakaal

2 (3%)

17 (46%)

Mis tahes paranemise saavutanute

osakaal

53 (73%)

1 (3%)

Mis tahes halvenemiseni jõudnute

osakaal

5 (7%)

18 (49%)

CS3B lõpetati pärast vaheanalüüsis tehtud esmase tulemusnäitaja statistilise analüüsi positiivseid tulemusi

(Spinraza rühmas

saavutas ravivastusena määratletud motoorse arengutähise statistiliselt oluliselt suurem protsent patsiente (41%) kui

imiteerivas kontrollrühmas (0%), p < 0,0001).

Lõppanalüüsis hinnati sündmusteta elulemust ja üldist elulemust ravikavatsusliku populatsiooni alusel (ravikavatsuslikus

populatsioonis Spinraza n = 80; imiteeriv kontrollrühm n = 41).

Lõppanalüüsis tehti CHOP INTEND-i ja motoorse arengutähise analüüsid efektiivsuse andmekogumi põhjal (Spinraza

n = 73; imiteeriv kontrollrühm n = 37).

Hinnatud 183., 302. ja 394. päevale järgnenud uuringuvisiidil.

Hammersmithi imikute neuroloogilise läbivaatuse (

Hammersmith Infant Neurological Examination

, HINE) 2. jaotise

kohaselt: suurenemine ≥ 2 punkti võrra [või maksimaalne skoor] löömisvõimes VÕI suurenemine ≥ 1 punkti võrra pea

liigutamise, keha pööramise, istumise, roomamise, seismise või kõndimise motoorsetes arengutähistes JA paranenud

motoorsete arengutähiste kategooriaid rohkem kui halvenenud kategooriaid, mis olid määratletud selles esmases analüüsis

ravivastusena.

Haiguse kestuse järgi stratifitseeritud logaritmilise astaktesti põhjal

Paranemise ulatus CHOP INTEND-i järgi on näidatud joonisel 1 (muutus iga uuringus osaleja

ravieelsest skoorist).

Joonis 1. CHOP INTEND-i muutus 183., 302. ja 394. päevale järgneval uuringuvisiidil võrreldes

ravieelsega – uuring Endear /CS3B (efektiivsuse andmekogum)

CHOP INTEND-i muutus

ravieelsega võrreldes

Märkus 1. Lühimad tulbad 0-joonel näitavad väärtust 0.

Märkus 2. Efektiivsuse andmekogumi 110 patsiendist surid 29 (13 (18%) Spinraza rühmas ja 16 (43%)

kontrollrühmas) ja 3 lõpetasid osalemise muul põhjusel kui surm (2 (3%) Spinraza rühmas ja 1 (3%)

kontrollrühmas) ning ei sisaldunud seega selles efektiivsuse andmekogumi analüüsis.

Et võimaldada nende patsientide pikaajalist jälgimist, kaasati uuringu CS3B lõpus uuringusse CS11

(SHINE) 89 patsienti (Spinraza: n = 65; platseebokontroll: n = 24). Uuring CS11 on avatud jätku-

uuring SMA patsientidele, kes varem osalesid teistes Spinraza kliinilistes uuringutes. Uuringus CS11

said kõik patsiendid Spinrazat, kusjuures vaheanalüüsi ajal oli ravi pikkus 65 kuni 592 päeva (mediaan

289 päeva). Motoorse funktsiooni paranemist täheldati uuringu CS3B patsientidel, kes jätkasid

Spinrazaga, samuti patsientide puhul, kes alustasid Spinrazaga uuringus CS11 (joonis 3), kusjuures

suurimat kasu täheldati varem ravi alustanud patsientidel. Patsientidest, kes olid uuringu CS11 alguses

püsiva ventilatsioonita, olid vaheanalüüsi ajal enamik elus ja ilma püsiva ventilatsioonita.

Spinraza uuringusse CS3B randomiseeritud patsientidel ja arvestades uuringu CS11 kogemust, oli

mediaanaeg surmani või püsiva ventilatsioonini 73 nädalat. Uuringu CS11 vaheanalüüsi ajal oli 65

patsiendist 61 (94%) elus. 45 patsiendist, kes ei vastanud uuringus CS3B püsiva ventilatsiooni

määratlusele, oli uuringu CS11 vaheanalüüsi ajal elus ilma püsiva ventilatsioonita 38 patsienti (84%).

Uuringus CS11 täheldati algtasemest kuni uuringupäevani 304 täiendavat keskmise üldmotoorsuse

tähise (HINE-2. jagu) (2,1; SD 4,36; n = 22) ja CHOP INTENDi (4,68; SD 3,993, n = 22) näitajate

paranemist.

Patsientide, kes alustasid uuringus CS11 esmakordselt ravi Spinrazaga (n = 24; platseebokontroll

uuringus CS3B), mediaanvanus oli 17,8 kuud (vahemikus 10...23 kuud) ja nende keskmine CHOP

INTENDi näitaja uuringu CS11 alguses oli 17,25 (vahemikus 2,0...46,0). Uuringu vaheanalüüsi ajal

oli 24 patsiendist 22 (92%) elus. Kaheteistkümnest patsiendist (50%), kes ei vastanud uuringus CS3B

püsiva ventilatsiooni määratlusele, oli uuringus CS11 ilma püsiva ventilatsioonita elus 7 patsienti

(58%). Pärast ravi alustamist Spinrazaga uuringus CS11 oli mediaanaeg surmani või püsiva

ventilatsioonini 50,9 nädalat. Keskmise üldise motoorsuse tähise (HINE-2. jagu) (1,2; SD 1,8; n = 12)

ja CHOP INTENDi (3,58; SD 7,051, n = 12) näitajate paranemist täheldati uuringus CS11 algusest

kuni uuringupäevani 304.

Neid tulemusi toetab II faasi avatud uuring sümptomaatilistel patsientidel, kellel oli diagnoositud

SMA (CS3A). Mediaanne vanus kliiniliste tunnuste ja sümptomite tekkimisel oli 56 päeva ja

patsientidel oli kas kaks SMN2-geeni koopiat (n = 17) või kolm SMN2-geeni koopiat (n = 2) (ühe

Ravi

Spinraza

Kontroll

N = 78

patsiendi SMN2-geeni koopiate arv ei olnud teada). Selles uuringus osalenud patsientidel tekkis kõige

tõenäolisemalt I tüüpi SMA. Mediaanne vanus esimese annuse saamisel oli 162 päeva.

Esmane tulemusnäitaja oli patsientide osakaal, kelle motoorsed arengutähised ühes või mitmes

kategoorias paranesid (HINE 2. jaotise kohaselt: löömise või tahtelise haaramise võime suurenemine

≥ 2 punkti võrra [või maksimaalne skoor] VÕI motoorsete arengutähiste [nagu pea liigutamine, keha

pööramine, istumine, roomamine, seismine või kõndimine] suurenemine ≥ 1 punkti võrra). 12 patsienti

20-st (60%) saavutas uuringus esmase tulemusnäitaja, kusjuures motoorse arengutähise saavutamine

ajas paranes püsivalt. CHOP INTENDi keskmise näitaja paranemist täheldati aja jooksul algtasemest

kuni päevani 1072 (keskmine muutus 21,30). Kokku 11 patsienti 20-st (55%) saavutas tulemusnäitaja,

mis seisnes CHOP INTEND koguskoori suurenemises ≥ 4 punkti võrra nende viimasel uuringuvisiidil.

20-st uuringus osalejast oli 11 (55%) elus ja viimase visiidi ajal ilma püsiva ventilatsioonita. Neli

patsienti vastasid püsiva ventilatsiooni kriteeriumidele ja viis patsienti suri uuringu ajal.

Haiguse hilisem algus

Uuring CS4 (CHERISH) oli III faasi randomiseeritud topeltpime imiteeriva protseduuriga

kontrollrühmaga uuring 126 sümptomaatilisel patsiendil, kellel tekkis SMA hiljem (sümptomid

tekkisid pärast 6 kuu vanuseks saamist). Patsiendid randomiseeriti suhtega 2:1 kas Spinraza rühma

(raviks 3 küllastusannust ja säilitusannused iga 6 kuu järel) või imiteerivasse kontrollrühma ja ravi

kestus oli 324 kuni 482 päeva. Mediaanne vanus skriinimisel oli 3 aastat ja mediaanne vanus SMA

kliiniliste tunnuste ja sümptomite tekkimisel oli 11 kuud. Enamikul patsientidest (88%) on kolm

SMN2-geeni koopiat (8%-l on 2 koopiat, 2%-l 4 koopiat ja 2%-l ei ole koopiate arv teada). Patsientide

keskmine ravieelne skoor Hammersmithi laiendatud funktsionaalse motoorse skaala (

Hammersmith

Functional Motor Scale Expanded

, HFMSE) järgi oli 21,6, korrigeeritud ülajäsemete mooduli (

revised

upper limb module

, RULM) test oli keskmiselt 19,1, kõik olid saavutanud iseseisvalt istumise võime

ja ükski patsient ei olnud saavutanud iseseisva kõndimise võimet. Selles uuringus osalenud

patsientidel tekkis kõige tõenäolisemalt II või III tüüpi SMA. Haiguse ravieelsed iseärasused olid

üldjuhul sarnased, välja arvatud ebavõrdsus nende patsientide osakaaludes, kes olid kunagi saavutanud

võime toeta seista (13% patsientidest Spinraza rühmas ja 29% imiteerivas kontrollrühmas) või toe abil

kõndida (24% patsientidest Spinraza rühmas ja 33% imiteerivas kontrollrühmas).

Lõppanalüüsis täheldati Spinraza rühmas ravieelse HFMSE skoori olulist paranemist 15. kuuks

võrreldes imiteeriva kontrollrühmaga (tabel 3, joonis 2). Analüüs viidi läbi ravikavatsuslikus

populatsioonis (Spinraza: n = 84; imiteeriv kontrollrühm: n = 42) ning puuduvate 15. kuu

visiidiandmetega patsientide ravi alustamise järgsed HFMSE andmed tuletati mitmese imputeerimise

meetodil. Ravikavatsusliku populatsiooni patsientide alarühma, kellel olid fikseeritud 15. kuu

väärtused, analüüsil saadi järjekindlad ja statistiliselt olulised tulemused. Neist uuritavatest, kellel olid

fikseeritud 15. kuu väärtused, saavutati HFMSE üldskoori paranemine suuremal osakaalul Spinraza’ga

ravitud patsientidest (vastavalt 73%

vs.

41%) ja skoor halvenes väiksemal osakaalul Spinraza’ga

ravitud patsientidest (vastavalt 23%

vs.

44%) võrreldes imiteeriva kontrollrühmaga. Tabelis 3 on

kirjeldatud formaalselt statistiliselt testitud teisesed tulemusnäitajad, sealhulgas funktsioonide

mõõtmistulemused ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) motoorsete arengutähiste saavutamine.

Ravi varasem alustamine pärast sümptomite tekkimist parandas motoorset funktsiooni kiiremini ja

ulatuslikumalt kui ravi hiljem alustanutel, kuid võrreldes imiteeriva kontrollrühmaga said ravist kasu

mõlemad rühmad.

Tabel 3. Esmaste ja teiseste tulemusnäitajate lõplik analüüs – uuring CS4

Spinraza’ga ravitud

patsiendid

Imiteeriva kontrollrühma

patsiendid

HFMSE skoor

HFMSE üldskoori muutus ravieelsega

võrreldes 15. kuuks

1,2,3

3,9 (95% usaldusvahemik:

3,0; 4,9)

p = 0,0000001

-1,0 (95%

usaldusvahemik: -2,5; 0,5)

Ravieelsega võrreldes 15. kuuks

vähemalt 3-punktilise paranemise

saavutanud patsientide osakaal

56,8%

(95%

usaldusvahemik: 45,6;

68,1)

P = 0,0006

26,3% (

usaldusvahemik: 12,4;

40,2)

RULM

RULM-i üldskoori keskmine muutus

ravieelsega võrreldes 15. kuuks

4,2 (95% usaldusvahemik:

3,4; 5,0)

p = 0,0000001

0,5 (

usaldusvahemik:

-0,6;

1,6)

WHO motoorsed arengutähised

15. kuuks uusi motoorseid

arengutähiseid saavutanud patsientide

osakaal

19,7% (95% usaldusvahemik:

10,9; 31,3)

p = 0,0811

5,9% (95% usaldusvahemik:

0,7; 19,7)

CS4 lõpetati pärast vaheanalüüsis esmase tulemusnäitaja statistilises analüüsis positiivsete tulemuste saavutamist

(Spinraza’ga ravitud patsientidel täheldati ravieelse HFMSE skoori statistiliselt olulist paranemist võrreldes imiteeriva

kontrollrühma patsientidega (Spinraza

vs.

imiteeriv kontrollrühm: 4,0

vs.

-1,9; p = 0,0000002))

Hinnati ravikavatsusliku

populatsiooni (Spinraza n = 84; imiteeriv kontrollrühm n = 42) põhjal; 15. kuu visiidi

andmeteta patsientide andmed tuletati mitmese imputeerimise meetodil

Vähimruutude keskmine

Hinnati 15. kuu efektiivsuse andmekogumi põhjal (Spinraza n = 66; imiteeriv kontrollrühm n = 34); andmelünkade korral

kasutati analüüsides imputeeritud andmeid.

Logistilise regressiooni põhjal, lähtudes ravitulemusest ja korrigeerituna vastavalt iga uuritava vanusele skriinimise

ajahetkel ja ravieelsele HFMSE skoorile

Nominaalne p-väärtus

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/736370/2017

EMEA/H/C/004312

Kokkuvõte üldsusele

Spinraza

nusinerseen

See on ravimi Spinraza Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Spinraza kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Spinraza kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti

või apteekri poole.

Mis on Spinraza ja milleks seda kasutatakse?

Spinraza on ravim, mida kasutatakse 5q spinaalse lihasatroofia raviks. Spinaalne lihasatroofia on

geneetiline haigus, mis põhjustab lihaste, sealhulgas hingamislihaste, nõrkust ja kõhetumist. Haigus on

seotud defektiga 5. kromosoomi pikas õlas (5q) ja tavaliselt hakkavad sümptomid tekkima üsna pea

pärast sündimist.

Et spinaalse lihasatroofiaga patsientide arv on väike ja see haigus esineb harva, nimetati Spinraza

2. aprillil 2012 harvikravimiks.

Spinraza sisaldab toimeainena nusinerseeni.

Kuidas Spinrazat kasutatakse?

Spinraza on retseptiravim ja ravi peab alustama spinaalse lihasatroofia ravis kogenud arst.

Ravimit turustatakse süstelahusena 12 mg viaalides. Ravimit manustab selle protseduuri tegemises

kogenud arst või õde intratekaalse süstena (alaselga, otse lülisambakanalisse). Enne Spinraza

süstimist võib olla vajalik rahustava ravimi manustamine patsiendile (patsiendi sedateerimine).

Soovitatav annus on 12 mg (üks viaal), mis tuleb manustada võimalikult kiiresti pärast spinaalse

lihasatroofia diagnoosimist patsiendil. Pärast esimese annuse manustamist tuleb manustada veel 3

Spinraza

EMA/736370/2017

Lk 2/3

annust vastavalt 2, 4 ja 9 nädalat hiljem ning seejärel tuleb jätkata ravimi manustamist ühe annuse

kaupa iga 4 kuu järel. Ravi tuleb jätkata, kuni sellest on patsiendile kasu. Üksikasjalik teave on

pakendi infolehel.

Kuidas Spinraza toimib?

Spinaalse lihasatroofiaga patsientidel puudub valk nimega „motoneuroni ellujäämise valk“ (SMN,

survival (of) motor neuron), mis on motoneuronite (närvirakud seljaajus, mis reguleerivad lihaste

liikumist) ellujäämiseks ja normaalseks funktsioneerimiseks hädavajalik. SMN-valku toodetakse kahe

geeni põhjal – SMN1 ja SMN2. Spinaalse lihasatroofiaga patsientidel puudub SMN1 geen, kuid neil on

SMN2 geen, mille põhjal toodetakse valdavalt lühikest SMN-valku, mis ei toimi nii hästi kui

täispikkuses valk.

Spinraza on sünteetiline antisenss oligonukleotiid (geneetilise materjali tüüp), mis võimaldab SMN2

geenil toota täispikkuses valku, mis toimiks normaalselt. See asendab puuduva valgu, leevendades

seeläbi haiguse sümptomeid.

Milles seisneb uuringute põhjal Spinraza kasulikkus?

Ühes põhiuuringus, kus osales 121 spinaalse lihasatroofiaga vastsündinut (kelle keskmine vanus oli

7 kuud), tõendati Spinraza efektiivsust liikumisvõime parandamisel võrreldes platseeboga (toimeaineta

süstiga).

Üheaastase ravi järel täheldati 51% Spinrazat saanud lastest (37 last 73st) pea hoidmise, pööramise,

istumise, roomamise, seismise ja kõndimise arengut, samas kui sarnast arengut ei täheldatud ühelgi

platseebot saanud lapsel. Peale selle elas enamik Spinrazaga ravitud vastsündinuid kauem ja vajadus

hingamisaparaadi järele tekkis neil hiljem kui platseebot saanud vastsündinutel.

Praegu on käimas veel üks uuring, milles uuritakse Spinraza efektiivsust lastel, kellel on kergem

spinaalse lihasatroofia vorm ja kelle haigus on diagnoositud hiljem (keskmine vanus 3 aastat). Pärast

15-kuulist ravi paranes liikumisvõime 57%-l Spinrazat saanud lastest ja 26%-l platseebot saanud

lastest.

Mis riskid Spinrazaga kaasnevad?

Spinraza kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on peavalu,

seljavalu ja oksendamine. Need kõrvalnähud arvatakse olevat tingitud ravimi manustamiseks

kasutatavatest seljasüstidest. Vastsündinutel ei saanud hinnata teatud kõrvalnähtusid, sest nad ei ole

võimelised neist teatama.

Spinraza kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Spinraza heaks kiideti?

Oma hinnangus mõistis Euroopa Ravimiamet haiguse rasket olemust ja edasilükkamatut vajadust

efektiivsete ravimeetodite järele.

Spinrazaga on tõendatud kliiniliselt tähenduslik paranemine haiguse erinevate raskusastmetega

väikelastel. Kuigi ravimit ei ole uuritud spinaalse lihasatroofia kõige raskemate ja kergemate

vormidega patsientidel, eeldatakse siiski sarnaste kasulike toimete saavutamist ka nendel patsientidel.

Kõrvalnähte peeti ohjatavateks, kusjuures enamik kõrvalnähte on seotud ravimi manustamisviisiga.

Spinraza

EMA/736370/2017

Lk 3/3

Inimravimite komitee otsustas, et Spinraza kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada Spinraza ohutu ja efektiivne kasutamine?

Spinrazat turustav ettevõte viib lõpuni ravimi pikaajalise ohutuse ja efektiivsuse uuringud spinaalse

lihasatroofia sümptomitega ja veel sümptomiteta patsientidel.

Spinraza ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on samuti lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave Spinraza kohta

Euroopa Komisjon andis Spinraza müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 30. mail 2017.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Spinraza kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Spinrazaga toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Harvikravimite komitee arvamuse kokkuvõte Spinraza kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2017.

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação