Enalapril "Krka" 20 mg tabletter

Dinamarca - dinamarquês - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:
ENALAPRILMALEAT
Disponível em:
Krka Sverige AB
Código ATC:
C09AA02
DCI (Denominação Comum Internacional):
enalapril maleate
Dosagem:
20 mg
Forma farmacêutica:
tabletter
Status de autorização:
Ikke markedsført
Número de autorização:
34694
Data de autorização:
2003-03-27

Leia o documento completo

Indlægsseddel: Information til patienten

Enalapril Krka 5 mg tabletter

Enalapril Krka 10 mg tabletter

Enalapril Krka 20 mg tabletter

enalaprilmaleat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Enalapril Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Krka

Sådan skal du tage Enalapril Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enalapril Krka hører til en gruppe af lægemidler kendt som angiotensin-konverterende enzymhæmmere

(ACE). Lægemidlet virker ved at udvide blodårerne, så det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet

rundt til alle dele af kroppen. Dette medfører en nedsættelse af det forhøjede blodtryk.

Enalapril Krka anvendes til behandling af:

forhøjet blodtryk (hypertension)

hjertesvigt, der giver symptomer (en tilstand hvor hjertet ikke kan pumpe tilstrækkeligt blod

rundt i forhold til kroppens behov)

forebyggelse af symptomer på hjertesvigt, før der opstår symptomer, men hvor

hjertepumpefunktionen er påvirket.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Enalapril Krka:

hvis du er allergisk over for enalapril, et af de øvrige indholdsstoffer i Enalapril Krka (angivet i

punkt 6) eller andre ACE-hæmmere

hvis du har haft overfølsomhedsreaktioner overfor ACE-hæmmere (samme type lægemiddel)

f.eks. med hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg med synke- eller vejrtrækningsbesvær

hvis nogen i familien har haft angioødem eller du har haft angioødem i andre situationer

hvis du er gravid i andet eller tredje trimester. (Det er også bedst at undgå Enalapril Krka i den

tidlige graviditet – se afsnittet om graviditet.)

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til

behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem

(hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.

Informer din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Krka:

hvis du tror, at du er gravid eller planlægger at blive gravid. Det frarådes normalt at tage denne

medicin i 1.-3. måned af graviditeten og under amning.

hvis du er i væskeunderskud (dehydreret) p.g.a. behandling med vanddrivende tabletter

(diuretika), i dialyse, på en saltfattig diæt, kaster op eller har diarré. Du kan have en større risiko

for at få et stort fald i blodtrykket (hypotension), når du starter med tabletterne og kan føle dig

svag eller ør.

hvis du lider af en hjertesygdom (som ikke bliver behandlet) eller hvis du har en sygdom i

hjernens blodkar.

hvis du har nyreproblemer eller forsnævring af blodtilførslen til nyrerne (nyrearteriestenose).

hvis du for nylig har fået en nyretransplantation.

hvis du har leverproblemer.

hvis du lider af en sygdom i hud- og bindevæv, tager medicin der hæmmer immunforsvaret

(anvendes til behandling af autoimmune sygdomme som ledegigt eller efter en transplantation),

tager allopurinol (til behandling af urinsyregigt), eller tager procainamid (anvendes til

behandling af uregelmæssig hjerterytme). Din læge vil måske jævnligt tage en blodprøve, for at

kontrollere antallet af hvide blodlegemer. Hvis ovenstående gælder for dig og du får en

infektion (symptomer kan være høj temperatur og utilpashed), bør du straks informere din læge.

hvis du har haft udslæt, synke- eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af læber, ansigt, hals eller

tunge (angioødem), mens du har taget ACE-hæmmere.

hvis du tager tabletter eller insulin til behandling af sukkersyge. Du bør nøje overvåge, at

blodsukkeret ikke bliver for lavt (hypoglycæmi), især den første måned med kombineret

behandling.

hvis du tager kaliumtilskud eller kaliumholdige salttilskud.

hvis du tager lithium til behandling af visse psykiske sygdomme.

hvis du har sort hud, da enalaprils virkning kan være nedsat.

hvis du får et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse under

huden på områder som f.eks.

halsen):

Racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré.

Temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af

mTOR-hæmmere (bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer og til

kræft).

Vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.

hvis du tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan,

telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med

jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”

Tag ikke Enalapril Krka

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Enalapril Krka frarådes i den tidlige

graviditet og må ikke tages i 4.-9. måned af graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade på dit barn,

hvis det anvendes i dette stadie (se afsnittet om graviditet og amning).

Informer straks din læge, hvis du tager Enalapril Krka og får et eller flere af følgende symptomer:

Du føler dig svimmel efter din første dosis. Nogle få patienter reagerer på første dosis eller når

dosis øges, ved at føle svimmelhed, svaghed , ørhed eller utilpashed.

Pludselig hævelse af læber og ansigt, tunge, strubelåg, strubehoved, svælg og arme/ben. Denne

tilstand kaldes angioødem. Dette kan forekomme på ethvert tidspunkt i behandlingen. ACE-

hæmmere er årsag til en højere forekomst af angioødem hos patienter med sort hud end hos ikke-

sorte patienter.

Høj temperatur, ondt i halsen eller mundsår (kan være symptomer på en infektion forårsaget af

nedsat antal hvide blodlegemer).

Gulfarvning af hud og den hvide del af øjnene (gulsot), som kan være symptomer på leversygdom.

Tør hoste, som vedvarer over lang tid. Hoste er blevet observeret ved samtidig brug af ACE-

hæmmere, men kan også være symptom på sygdom i de øvre luftveje.

Informer din læge om, at du tager Enalapril Krka, hvis du skal have foretaget noget af følgende:

operation eller bedøvelse (også hos tandlægen).

behandling, som nedsætter overfølsomhedssymptomer over for bi- eller hvepsestik

(desensibilisering).

hæmodialyse (med high-flux-membraner) eller en behandling, som kaldes LDL-aferese (med

dextran-sulfat), som er maskinel fjernelse af kolesterol fra kroppen.

Når du begynder at tage Enalapril Krka, vil din læge kontrollere dit blodtryk regelmæssigt for at

kontrollere, at du får den rigtige dosis. Hos nogle patienter vil lægen muligvis foretage måling af kalium

og kreatinin (affaldsprodukt i urin) eller indhold af leverenzymer i blodet.

Børn og unge

Der er begrænset information om anvendelse af Enalapril Krka til børn over 6 år, som har for højt

blodtryk, men der foreligger ingen information for børn, som har hjertesygdomme. Det frarådes at

anvende Enalapril Krka til børn ved andre tilstande end forhøjet blodtryk.

Brug af anden medicin sammen med Enalapril Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Hvis du tager følgende medicin, skal du tale med din læge, før du begynder at tage Enalapril Krka, da

din læge muligvis er nødt til at ændre dosis på din medicin:

Kaliumbesparende vanddrivende lægemidler (f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren eller

amilorid), tilskud af kalium (inklusive kaliumholdige bordsalterstatninger) eller andre lægemidler,

som kan øge kaliumindholdet i din krop som f.eks. heparin, et blodfortyndende lægemiddel til at

forhindre blodpropper; trimethoprim og co-trimoxazol (også kendt som

trimethoprim/sulfamethoxazol) til infektioner forårsaget af bakterier; og ciclosporin, et

immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af et transplanteret organ, da det kan

medføre forhøjet indhold af kalium i blodet (hyperkaliæmi). Let hyperkaliæmi medfører kun få

eller ingen symptomer, og kan normalt påvises ved blodprøver eller elektrokardiogram (EKG).

Vanddrivende lægemidler som thiazid eller loop-diuretika f.eks. furosemid, bumetanid, andre

blodtrykssænkende midler og nitroglycerin, andre nitrater og andre karudvidende lægemidler.

Samtidig anvendelse med enalapril kan medføre for lavt blodtryk (hypotension).

Lithium, et lægemiddel til behandling af visse psykiske sygdomme. Anvendelse af enalapril og

lithium frarådes.

Tricykliske antidepressiva som amitriptylin (til behandling af depression), antipsykotika som f.eks.

fenotiazinderivater (til lindring af alvorlig angst), narkotiske lægemidler som morfin (behandling af

moderate til stærke smerter) eller bedøvelsesmidler. Samtidig behandling med disse lægemidler

kan medføre et yderligere fald i dit blodtryk.

Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID´ere som diflunisal eller diclofenac)

herunder COX-2-hæmmere, eller guldbehandling til smertelindring, stivhed og betændelse i

forbindelse med smertefulde sygdomme, især hvor muskler, knogler og led er påvirket. Når disse

lægemidler tages samtidig med enalapril, kan det medføre, at dit blodtryk ikke bliver velreguleret

og kan føre til forhøjet indhold af kalium i blodet. Guldbehandling kan medføre ansigtsrødme,

kvalme, opkastning og lavt blodtryk, hvis det tages sammen med ACE-hæmmere inklusive

enalapril.

Sympatomimetika som f.eks.ephedrin, noradrenalin eller adrenalin til behandling af for lavt

blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergier. Disse lægemidler kan opretholde et for højt

blodtryk, når de tages sammen med enalapril.

Medicin mod sukkersyge som f.eks. insulin til sænkning af blodsukker. Disse lægemidler kan føre

til at blodsukkeret falder yderligere, når de tages sammen med enalapril.

Lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus,

everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet ”Advarsler

og forsigtighedsregler”.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også

information under overskrifterne ”

Tag ikke Enalapril

” og ”

Advarsler og forsigtighedsregler

”).

Brug af Enalapril Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Enalapril kan tages uafhængigt af måltider, men skal tages sammen med et glas væske.

Alkohol forstærker den blodtrykssænkende virkning af Enalapril Krka. Du skal holde dit alkoholforbrug

på et minimum.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Din læge vil normalt råde dig til at

stoppe behandling med Enalapril Krka, inden du bliver gravid, eller lige så snart du opdager, at du er

gravid, og råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Enalapril Krka. Enalapril Krka frarådes i den

tidlige graviditet og må ikke tages i 4.-9. måned af graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade for

dit barn, hvis det anvendes efter graviditetens 3. måned.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Mødre, der tager Enalapril Krka,

frarådes at amme nyfødte spædbørn (de første uger efter fødsel) og især for tidligt fødte spædbørn.

Ved ældre spædbørn bør din læge vejlede dig med hensyn til fordele og risici ved at tage Enalapril

Krka, mens du ammer, sammenlignet med andre behandlinger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan være forskel på, hvordan man reagerer på medicin. Visse bivirkninger, der er observeret i

forbindelse med enalapril, kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken eller arbejde med maskiner.

Lejlighedsvis svimmelhed eller træthed kan forekomme.

Enalapril Krka indeholder lactosemonohydrat og natrium

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Enalapril Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Dosis ved forhøjet blodtryk

Den anbefalede begyndelsesdosis er 5 mg 1 gang dagligt op til 20 mg 1 gang dagligt, afhængigt af dit

blodtryk. Nogle patienter kan starte med en lavere dosis. Patienter med nyresygdom, hjertesygdom, lavt

saltniveau og/eller væskeunderskud bør tage en begyndelsesdosis på 5 mg eller mindre.

Hvis du for øjeblikket tager høje doser af vanddrivende medicin (diuretika), vil din læge muligvis bede

dig stoppe med at tage dem 2-3 dage før, du skal starte med Enalapril Krka. En begyndelsesdosis på

5 mg eller mindre anbefales.

Når dit blodtryk er velreguleret, er den sædvanlige vedligeholdelsesdosis fra 1 tablet (20 mg) dagligt op

til højst 2 tabletter (20 mg) dagligt.

Dosis ved hjertelidelser

Til patienter med hjertelidelser anvendes Enalapril Krka sammen med vanddrivende medicin, og når det

er hensigtsmæssigt med digitalis (et lægemiddel mod hjertesvigt med væskeophobning eller

uregelmæssig hjerterytme) eller beta-blokkere (lægemiddel mod forhøjet blodtryk, hjertekrampe og

hjertesygdomme). Ved brug af vanddrivende medicin bør dosis, hvis det er muligt, reduceres før

behandling med enalapril påbegyndes. Begyndelsesdosis er 2,5 mg og bør over en 2-4 ugers periode

gradvist øges til den sædvanlige vedligeholdelsesdosis på 1 tablet à 20 mg dagligt eller 2 tabletter à

10 mg to gange dagligt. Den højeste dosis er 40 mg dagligt fordelt på to doser.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nyresygdom er det nødvendigt at ændre dosis af enalapril, afhængigt af din

nyrefunktion.

Nyrernes funktion vurderes ved måling af kreatinin (et affaldsprodukt) i urinen og ved en blodprøve.

Hvis du er i dialyse, vil din daglige dosis være forskellig. Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du

skal have.

Ældre patienter

Din læge afgør hvilken dosis du skal have, den vil være afhængig af din nyrefunktion.

Brug til børn og unge

Der er begrænset erfaring med anvendelse af enalapril til børn med forhøjet blodtryk. Hvis barnet kan

sluge tabletter, vil dosis blive bestemt ud fra barnets vægt og virkningen på blodtrykket. Den anbefalede

begyndelsesdosis er 2,5 mg til børn på 20 til under 50 kg, og 5 mg til patienter på 50 kg og derover.

Enalapril Krka gives én gang dagligt. Dosis ændres afhængigt af barnets behov til højst 20 mg til børn

på 20 til under 50 kg, og 40 mg til børn på 50 kg og derover.

Spædbørn og børn med nyresygdom

Det frarådes at bruge enalapril til spædbørn og børn med nyresygdom.

Enalapril Krka indtages gennem munden og kan tages med eller uden mad. Tabletterne tages sammen

med et glas væske, sædvanligvis vand. Prøv at tage din dosis på samme tid hver dag. Det er vigtigt, at

du fortsætter med at tage Enalapril Krka, indtil din læge fortæller dig noget andet.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du føler at virkningen af Enalapril Krka er for stærk eller

svag.

Tabletten med 5 mg kan deles i to lige store doser.

Formålet med delekærven på tabletterne med 10 mg og 20 mg er ikke at kunne brække tabletten over.

Hvis du har taget for meget Enalapril Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Enalapril Krka, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

De mest almindelige symptomer på en overdosis er lavt blodtryk og sløvhed (en tilstand med næsten

fuldstændigt tab af bevidsthed). Andre symptomer kan være svimmelhed eller uklarhed p.g.a.

blodtryksfald, kraftig og hurtig hjertebanken, hurtig puls, angst, hoste, nyresvigt og hurtig vejrtrækning.

Hvis du har glemt at tage Enalapril Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis som normalt.

Hvis du holder op med at tage Enalapril Krka

Hvis du holder op med at tage din medicin, kan dit blodtryk stige. Hvis dit blodtryk bliver for højt kan

det påvirke din hjerte- og nyrefunktion. Du må ikke holde op med at tage din medicin, medmindre din

læge har rådet dig til det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at tage Enalapril Krka og kontakt straks lægen, hvis du bliver meget svimmel, omtåget,

især i begyndelsen af behandlingen, eller når dosis øges, eller hvis du rejser dig.

Det er livsvigtigt, at du holder op med at tage Enalapril Krka og opsøger en læge, hvis du får kløe,

åndenød eller hvæsende vejrtrækning og får hævelse af hænder, mund, svælg, ansigt eller øjne.

Nedenfor er en liste over bivirkninger, der er forekommet hos patienter, som har taget enalapril.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Sløret syn, svimmelhed, hoste, kvalme, kraftesløshed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Hovedpine, depression, unormalt lavt blodtryk (herunder lavt blodtryk, kun når du rejser dig),

besvimelse, brystsmerter, rytmeforstyrrelser, hjertekramper, hurtigt hjerteslag, åndenød, diarré,

mavesmerter, smagsforstyrrelser, hududslæt, allergiske reaktioner (angioødem) og træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Blodmangel, lavt blodsukker, forvirring, søvnighed eller søvnløshed, nervøsitet, prikkende/stikkende

fornemmelse i hænder eller fødder, svimmelhed (fornemmelse af at det snurrer rundt), lavt blodtryk når

du rejser dig, hurtig kraftig hjertebanken, blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde

(hjerneblødning), muligvis som følge af voldsomt fald i blodtryk hos patienter med høj risiko, løbende

næse, ømhed i halsen og hæshed, astma, tarmslyng, betændelse i bugspytkirtlen, opkastning,

fordøjelsesforstyrrelser, forstoppelse, nedsat appetit, mavegener, mundtørhed, mavesår, øget

svedtendens, kløe, nældefeber, hårtab, nedsat nyrefunktion eller nyresvigt, æggehvidestoffer i urinen

(opdages normalt ved en test), impotens, muskelkramper, rødme, øresusen, utilpashed, feber.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Forandringer i blodet f.eks. med nedsat antal røde og hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader,

påvirkning af immunforsvar og påvirkning af lunger, unormale drømme, søvnforstyrrelser, kolde

hænder og fødder (Raynauds syndrom), lungebetændelse, betændelse i næseslimhinden, betændelse og

sår i munden, betændelse i tungen, leversvigt, leverbetændelse, gulsot, alvorlige hudreaktioner (med

f.eks. blæredannelse og hudafstødning), nedsat daglig urinproduktion, forstørrelse af brystkirtler hos

mænd.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Hævelser (ødemer) af organer i mave og underliv.

Der har været observeret en samling af bivirkninger, som kan omfatte en eller flere af følgende

symptomer: Feber, betændelse i blodårer, smerte og betændelse i muskler og led, forandringer i blodet,

som påvirker blodets bestanddele, og som normalt opdages ved en blodprøve, udslæt, overfølsomhed

over for sollys, og andre påvirkninger af huden.

Laboratorieresultater

Der er observeret nogle bivirkninger, som påvirker blodet, og som kun kan opdages ved

laboratorieundersøgelser.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Højt indhold af kalium i

blodet, forhøjelse af kreatinin (affaldsstof).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Forhøjet urinstof

(affaldsstof), nedsat indhold af salt i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Forhøjet indhold af

leverenzymer, forhøjet indhold af galdefarvestof.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Enalapril Krka efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i den originale yderpakning

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril Krka indeholder:

- Aktivt stof: Enalaprilmaleat.

5 mg tablet: Hver tablet indeholder 5 mg enalaprilmaleat.

10 mg tablet: Hver tablet indeholder 10 mg enalaprilmaleat.

20 mg tablet: Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat.

- Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydrogencarbonat, lactosemonohydrat, majsstivelse, talcum,

magnesiumstearat (se punkt 2 ”Enalapril Krka indeholder lactosemonohydrat og natrium”).

Enalapril Krka 5 mg indeholder desuden: Hydroxypropylcellulose.

Enalapril Krka 10 mg indeholder desuden: Rød jernoxid (E172)

Enalapril Krka 20 mg indeholder desuden: Rød jernoxid (E 172) og gul jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg tabletter

er runde, hvide tabletter med skrå kanter og delekærv på den ene side. Tabletten kan deles

i to lige store doser

10 mg tabletter

er runde, rødbrune tabletter med skrå kanter og delekærv på den ene side. Formålet med

delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

20 mg tabletter

er runde, svagt orange tabletter med skrå kanter og delekærv på den ene side. Formålet

med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger: 10, 14 (kun tabletten med 20 mg), 20 (kun tabletterne med 5 mg og 20 mg), 28, 30,

60, 98, 100, 100x1, 110 og 120 tabletter

Plastbeholder: Fås med 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller:

KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka Cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020

Leia o documento completo

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Enalapril "Krka", tabletter

0.

D.SP.NR.

21764

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enalapril "Krka"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg tablet: Hver tablet indeholder 5 mg enalaprilmaleat.

10 mg tablet: Hver tablet indeholder 10 mg enalaprilmaleat.

20 mg tablet: Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

5 mg tablet: Hver tablet indeholder 129,80 mg lactosemonohydrat.

10 mg tablet: Hver tablet indeholder 124,60 mg lactosemonohydrat.

20 mg tablet: Hver tablet indeholder 117,80 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg tablet: rund, hvid tablet med facet og ensidigt delekærv. Tabletten kan deles i to lige

store doser.

10 mg tablet: rund, rødbrun tablet med facet og ensidigt delekærv. Formålet med

delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

20 mg tablet: rund, svagt orange tablet med facet og ensidigt delekærv. Formålet med

delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af hypertension

Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens

34694_spc.doc

Side 1 af 18

Forebyggelse af symptomatisk hjerteinsufficiens hos patienter med asymptomatisk

venstre ventrikeldysfunktion (uddrivningsfraktion ≤ 35 %) (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis bør tilpasses den enkelte patient og blodtryksrespons (se pkt. 4.4).

Hypertension:

Initialdosis er 5 mg til maksimalt 20 mg afhængig af graden af hypertension og patientens

tilstand (se nedenfor). Enalapril "Krka" administreres én gang daglig. Ved let hypertension er

den anbefalede initialdosis 5 mg til 10 mg. Patienter med stærkt aktiveret renin-angiotensin-

aldosteronsystem (f.eks. renovaskulær hypertension, salt- og/eller volumendepletering,

hjerteinsufficiens eller alvorlig hypertension) kan opleve et kraftigt blodtryksfald efter

initialdosis. Den anbefalede initialdosis til disse patienter er 5 mg eller mindre, og

behandlingen bør initieres under lægelig overvågning.

Ved initiering af enalaprilbehandling kan tidligere behandling med højdosis diuretika

resultere i volumendepletering samt risiko for hypotension. Den anbefalede initialdosis til

disse patienter er 5 mg eller mindre. Om muligt bør diuretikabehandlingen afsluttes 2-3 dage

før initiering af behandling med Enalapril "Krka". Nyrefunktion samt serumkalium bør

monitoreres.

Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 20 mg daglig. Maksimal vedligeholdelsesdosis er 40 mg

daglig.

Hjerteinsufficiens/asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion:

I behandlingen af symptomatisk hjerteinsufficiens administreres Enalapril "Krka" i

kombination med diuretika og, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, i kombination med

digitalis og β-blokkere. Initialdosis af Enalapril "Krka" til behandling af patienter med

symptomatisk hjerteinsufficiens eller asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion er 2,5

mg, og dosis bør administreres under omhyggelig medicinsk overvågning med henblik på

at kunne afgøre den initiale virkning på blodtrykket. Hvis der ikke er symptomatisk

hypotension, eller hvis symptomatisk hypotension er effektivt kontrolleret efter initiering

af Enalapril "Krka" til behandling af hjerteinsufficiens, bør dosis gradvist øges til

sædvanlig, daglig vedligeholdelsesdosis på 20 mg, enten som éngangsdosis eller fordelt på

to daglige doser, alt efter patientens tolerance. Dosistitrering anbefales at foregå over en

periode på 2-4 uger. Den maksimale dosis er 40 mg daglig fordelt på to doser.

34694_spc.doc

Side 2 af 18

Foreslået dosistitrering af Enalapril "Krka" til patienter med hjerteinsufficiens/asympto-

matisk venstre ventrikel dysfunktion.

Uge

Dosis mg/dag

Uge 1

Dag 1-3: 2,5 mg/dag* som enkeltdosis

Dag 4-7: 5 mg/dag fordelt på to doser

Uge 2

10 mg/dag som enkeltdosis eller fordelt på to doser

Uge 3 og 4

20 mg/dag som enkeltdosis eller fordelt på to doser

* Der bør tages særlige forholdsregler hos patienter med nyreinsufficiens samt hos patienter i

diuretikabehandling (se pkt. 4.4).

Blodtryk og nyrefunktion bør monitoreres omhyggeligt både før og efter behandlingsstart

med Enalapril "Krka" (se pkt. 4.4), da hypotension og (sjældnere) deraf følgende

nyreinsufficiens er rapporteret. Hos patienter behandlet med diuretika bør dosis om muligt

nedsættes før start af behandling med Enalapril "Krka". Forekomst af hypotension efter

initialdosis af Enalapril "Krka" er ikke ensbetydende med, at hypotension vil genopstå

under kronisk behandling med Enalapril "Krka" og udelukker ikke fortsat anvendelse af

præparatet. Serumkaliumniveauet og nyrefunktion bør også følges.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Intervaller mellem enalapriladministration bør generelt forlænges og/eller dosis reduceres.

Kreatininclearance (CrCL)

ml/min

Initialdosis

mg/dag

30 < CrCL < 80 ml/min

5-10 mg

10 < CrCL

30 ml/min

2,5 mg

CrCL

10 ml/min

2,5 mg på dage med dialyse*

*Se pkt. 4.4 – Hæmodialysepatienter.

Enalaprilat er dialyserbart. På dage hvor patienten ikke er i dialyse, bør dosis afpasses

blodtryksrespons.

Ældre

Dosis bør afstemmes i forhold til den ældre patients nyrefunktion (se pkt. 4.4 – Nedsat

nyrefunktion).

Pædiatrisk population

Der er begrænsede erfaringer fra kliniske studier med brug af Enalapril "Krka" til

hypertensive, pædiatriske patienter (se pkt. 4.4, 5.1 og pkt. 5.2).

Til patienter, som kan sluge tabletter, bør dosis tilpasses individuelt i forhold til patientprofil

og blodtryksrespons. Anbefalet initialdosis er 2,5 mg til patienter, som vejer 20 til <50 kg og

5 mg til patienter, som vejer ≥50 kg. Enalapril "Krka" administreres én gang daglig. Dosis

34694_spc.doc

Side 3 af 18

bør justeres under hensyntagen til den enkelte patients behov, dog maksimalt 20 mg daglig

til patienter, som vejer 20 til <50 kg og 40 mg til patienter, som vejer ≥ 50 kg (se pkt. 4.4).

Enalapril "Krka" anbefales ikke til nyfødte eller til pædiatriske patienter med glomerulær

filtreringshastighed <30 ml/min/1,73 m², da der ikke foreligger data.

Administration

Absorptionen af enalapril påvirkes ikke af fødeindtag.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1. eller andre ACE-hæmmere

Angioneurotisk ødem i forbindelse med tidligere ACE-hæmmerbehandling i

anamnesen.

Arveligt eller idiopatisk angioneurotisk ødem.

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Samtidig brug af Enalapril "Krka" og lægemidler indeholdende aliskiren er

kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR

< 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Symptomatisk hypotension

Symptomatisk hypotension ses sjældent hos ukomplicerede hypertensive patienter. Blandt

hypertensive patienter, der behandles med Enalapril "Krka", er symptomatisk hypotension

mere sandsynlig, hvis patienten er volumendepleteret, for eksempel som følge af

behandling med diuretika, saltfattig diæt, dialyse, diaré eller opkastninger (se pkt. 4.5 og

pkt. 4.8). Hos patienter med hjerteinsufficiens, med eller uden nyreinsufficiens, er der

observeret symptomatisk hypotension. Hypotension forekommer oftest hos patienter med

sværere grader af hjerteinsufficiens, afspejlende anvendelsen af høje doser loop-diuretika,

hyponatriæmi eller nedsat nyrefunktion. Hos disse patienter bør behandling initieres under

indlæggelse, og patienterne bør følges nøje, når dosis af Enalapril "Krka" og/eller

diuretikum justeres. Lignende forholdsregler bør tages ved behandling af patienter med

iskæmisk hjertesygdom eller cerebrovaskulær lidelse, da drastisk blodtryksfald kan

afstedkomme myokardieinfarkt eller cerebrovaskulært tilfælde.

Hvis der udvikles hypotension bør patienten placeres liggende på ryggen og om

nødvendigt tilføres intravenøst isotonisk saltvand. Forbigående hypotension er ikke

kontraindikation for fortsat behandling, som sædvanligvis kan genoptages uden

vanskelighed, når blodtrykket er øget efter volumenekspansion.

Hos nogle patienter med hjerteinsufficiens, og med normalt eller lavt blodtryk, kan der

under behandling med Enalapril "Krka" opstå yderligere sænkning af det systemiske

blodtryk. Denne virkning er forudsigelig og sædvanligvis ikke årsag til afbrydelse af

behandlingen. Hvis hypotensionen bliver symptomgivende kan reduktion af dosis og/eller

afbrydelse af behandling med diuretika og/eller Enalapril "Krka" være nødvendig.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

34694_spc.doc

Side 4 af 18

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Aorta- eller mitralklapstenose/Hypertrofisk kardiomyopati

Som med alle vasodilatorer bør ACE-hæmmere gives med forsigtighed til patienter med

venstre ventrikelklap- og udløbsobstruktion samt undgås i tilfælde af kardiogent shock og

hæmodynamisk signifikant obstruktion.

Nedsat nyrefunktion

I tilfælde af nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 80 ml/min) bør initialdosis af

enalapril justeres i overensstemmelse med patientens kreatininclearance (se pkt. 4.2) og

derefter som en funktion af patientens respons på behandlingen. Rutinemæssig

monitorering af kalium og kreatinin bør være normal praksis i relation til disse patienter.

Der er set nyreinsufficiens i forbindelse med enalaprilbehandling. Dette har hovedsageligt

været hos patienter med svær hjerteinsufficiens eller underliggende nyrelidelse, inklusive

nyrearteriestenose. Hvis det erkendes og behandles straks, er nyreinsufficiens i forbindelse

med enalaprilbehandling sædvanligvis reversibel.

Nogle hypertensive patienter, tilsyneladende uden allerede eksisterende nyresygdom, har

udviklet forhøjelser i serumcarbamid og -kreatinin, når enalapril blev givet samtidigt med

et diuretikum. Reduktion af enalaprildosis og/eller seponering af diuretikum kan være

nødvendig. Denne situation bør vække mistanke om en underliggende nyrearteriestenose

(se pkt. 4.4 – Renovaskulær hypertension).

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med uni- eller bilateral

nyrearteriestenose behandles med ACE-hæmmere. Akut nyreinsufficiens kan opstå med

kun små ændringer i serumkreatinin. Behandling af disse patienter bør initieres under tæt

medicinsk overvågning med lave doser, omhyggelig titrering og kontrol af nyrefunktion.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med administration af Enalapril "Krka" til nyligt nyretransplanterede

patienter. Behandling med Enalapril "Krka" anbefales derfor ikke.

Leversvigt

ACE-hæmmere forbindes sjældent med et syndrom, som begynder med cholestatisk icterus

eller hepatitis, og som progredierer over i fulminant levernekrose og (undertiden) død.

Dette syndroms mekanisme er ikke forstået. Patienter, som behandles med ACE-hæmmere

og som udvikler icterus eller markante forhøjelser af leverenzymer, bør ophøre med ACE-

hæmmerbehandling og modtage passende medicinsk opfølgning.

Neutropeni/agranulocytose

Der er rapporteret neutropeni/agranulocytose, thrombocytopeni og anæmi hos patienter,

som er i ACE-hæmmerbehandling. Hos patienter med normal nyrefunktion og uden

komplicerende faktorer opstår neutropeni sjældent. Enalapril bør bruges med ekstrem

34694_spc.doc

Side 5 af 18

forsigtighed til patienter med collagen vaskulær sygdom, immunosupressiv behandling,

behandling med allopurinol eller procainamid eller en kombination af disse komplicerende

faktorer, især hvis nedsat nyrefunktion allerede forekommer. Nogle af disse patienter

udviklede alvorlige infektioner, som i nogle få tilfælde ikke responderede på intensiv

antibiotisk behandling. Hvis enalapril anvendes til disse patienter, tilrådes periodisk

kontrol af hvide blodlegemer, og patienterne bør vejledes om at rapportere ethvert tegn på

infektion.

Hypersensitivitet/angioødem

Angioødem omfattende ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx er

rapporteret hos patienter behandlet med ACE-hæmmere, inklusiv Enalapril "Krka". Dette

kan forekomme på ethvert tidspunkt under behandlingen. I sådanne tilfælde skal Enalapril

"Krka" seponeres øjeblikkeligt og patienten observeres omhyggeligt for at sikre

fuldstændig ophør af symptomer, før patienten afsluttes. Selv i de tilfælde, hvor hævelse

kun involverer tungen, uden respirationsbesvær, bør patienter observeres over længere tid,

da behandling med antihistaminer og kortikosteroider muligvis ikke er tilstrækkelig.

Der er meget sjældent rapporteret tilfælde med dødsfald på grund af angioødem med ødem

af larynx eller tunge. Patienter hvor tungen, glottis eller larynx er involveret, har større

sandsynlighed for tillukning af luftvejene, især hvis de tidligere er opereret i luftvejene.

Hvor tunge, glottis eller larynx er involveret, med sandsynlighed for tillukning af

luftvejene, skal passende behandling, der kan inkludere subkutan adrenalinopløsning

1:1000 (0,3-0,5 ml), øjeblikkeligt institueres og/eller forholdsregler med henblik på at sikre

tilstrækkelig lufttilførsel tages.

Det er rapporteret, at negroide patienter i behandling med ACE-hæmmere har højere

incidens af angioneurotisk ødem sammenlignet med patienter af anden afstamning.

Patienter med tidligere tilfælde af angioneurotisk ødem uden relation til behandling med

ACE-hæmmere, kan have øget risiko for udvikling af angioneurotisk ødem under ACE-

hæmmerbehandling (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Patienter, der får samtidig behandling med ACE-hæmmer og mTOR-hæmmere (f.eks.

temsirolimus, sirolimus, everolimus), kan have en øget risiko for angioødem (f.eks.

hævelse i luftvejene eller tungen, med eller uden åndedrætshæmning) (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner under hymenoptera-desensibilisering

I sjældne tilfælde har patienter, som fik ACE-hæmmer under desensibilisering med

hymenopteravenom, oplevet livstruende anafylaktiske reaktioner. Disse reaktioner kan

undgås ved midlertidigt ophør af ACE-hæmmerbehandling forud for hver

desensibilisering.

Anafylaktiske reaktioner under LDL-aferese

I sjældne tilfælde har patienter, som fik ACE-hæmmer under low density protein (LDL)-

aferese med dextransulfat oplevet livstruende anafylaktiske reaktioner. Disse reaktioner

kan undgås ved midlertidigt ophør af ACE-hæmmerbehandling forud for hver aferese.

Hæmodialysepatienter

Anafylaktiske reaktioner er rapporteret hos patienter i dialysebehandling med high-flux

membraner (AN69

) og samtidig ACE-hæmmerbehandling. Hos disse patienter bør det

34694_spc.doc

Side 6 af 18

overvejes at anvende en anden type dialysemembran eller en anden klasse af

antihypertensiva.

Hypoglykæmi

Patienter behandlet med orale antidiabetika eller insulin, som starter behandling med en

ACE-hæmmer, skal informeres om grundigt at kontrollere for hypoglykæmi, især i den

første måned af den kombinerede behandling (se pkt. 4.5).

Hoste

Der er rapporteret hoste ved anvendelse af ACE-hæmmere. Det er karakteristisk for hosten,

at den er non-produktiv, vedvarende og forsvinder efter seponering af behandling. ACE-

hæmmerinduceret hoste bør betragtes som en differentialdiagnose ved hoste.

Operation/anæstesi

Hos patienter, der gennemgår større operation eller er i anæstesi med stoffer der forårsager

hypotension, blokerer enalapril dannelsen af angiotensin II og derved patientens

kompensatoriske reninfrigørelse. Hvis der opstår hypotension som følge af denne

mekanisme, kan den korrigeres med volumenekspansion.

Hyperkaliæmi

Der er set forhøjede koncentrationer af serumkalium hos nogle patienter behandlet med

ACE-hæmmere, inklusive enalapril. Risikofaktorer for udvikling af hyperkaliæmi omfatter

nyreinsufficiens, forværring af nyrefunktionen, alder (> 70 år), diabetes mellitus, tilstødende

hændelser; herunder især dehydrering, akut kardiel dekompensation, metabolisk acidose og

samtidig brug af kaliumbesparende diuretika (f.eks. spironolakton, eplerenon, triamteren

eller amilorid), kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler

forbundet med forhøjelse af serumkalium (f.eks. heparin, co-trimoxazol, også kendt som

trimethoprim/sulfamethoxazol). Anvendelse af kaliumtilskud, kaliumbesparende diuretika

eller kaliumholdige salterstatninger kan medføre signifikant stigning i serumkalium, især hos

patienter med nedsat nyrefunktion. Hyperkaliæmi kan give alvorlig og sommetider fatal

arytmi. Hvis samtidig brug af enalapril og et af de ovenstående lægemidler vurderes

nødvendig, bør de anvendes med forsigtighed og med regelmæssig kontrol af serumkalium

(se pkt. 4.5).

Lithium

Kombination af lithium og enalapril anbefales generelt ikke (se pkt. 4.5).

Lactose

Enalapril "Krka" indeholder lactose og bør derfor ikke gives til patienter med sjældne,

arvelige problemer med galactoseintolerans, Lapp lactase deficiency, eller glucose-

galactosemalabsorption.

Pædiatrisk population

Der er begrænset erfaring med virkning og sikkerhed hos hypertensive børn >6 år, men

ingen erfaring med andre indikationer. Der er begrænsede farmakokinetiske data

tilgængelige for børn ældre end 2 måneder (se også pkt. 4.2, 5.1 og 5.2). Enalapril "Krka"

anbefales ikke til børn med andre indikationer end hypertension.

Enalapril "Krka" anbefales ikke til nyfødte eller til pædiatriske patienter med glomerulær

filtreringshastighed <30 ml/min/1,73 m², da der ikke foreligger data (se pkt. 4.2).

34694_spc.doc

Side 7 af 18

Graviditet

ACE-hæmmere bør ikke initieres under graviditet.

Med mindre fortsat behandling med ACE-hæmmere vurderes at være essentiel, bør patienter,

der planlægger graviditet, skifte til alternativ antihypertensiv behandling med en anerkendt

sikkerhedsprofil for brug under graviditet. Når graviditet er bekræftet, bør behandling med

ACE-hæmmere straks ophøre, og hvis det er hensigtsmæssigt, bør alternativ behandling

påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Etniske forskelle

Som med andre ACE-hæmmere er enalapril tilsyneladende mindre effektiv til nedsættelse af

blodtrykket hos negroide personer end ikke-negroide personer, muligvis på grund af en

højere prævalens af lavreninstatus i den negroide hypertensive befolkning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kaliumbesparende diuretika og kaliumtilskud

ACE-hæmmere svækker diuretisk induceret kaliumtab. Kaliumbesparende diuretika (f.eks.

spironolakton, eplerenon, triamteren eller amilorid), kaliumtilskud samt kaliumholdige

salterstatninger kan føre til signifikante øgninger i serumkalium. Hvis samtidig anvendelse

er indiceret på grund af påvist hypokaliæmi, er det vigtigt, at de anvendes med forsigtighed

og med hyppig kontrol af serumkalium (se pkt. 4.4).

Diuretika (thiazid- eller loop-diuretika)

Tidligere behandling med højdosis diuretika kan resultere i volumendepletering og risiko

for hypotension, når enalaprilbehandling initieres (se pkt. 4.4). Den hypotensive virkning

kan nedsættes ved seponering af diuretika, ved at øge væske- eller saltindtaget eller ved at

initiere behandling med en lav dosis af enalapril.

Andre antihypertensive lægemidler

Samtidig brug af disse lægemidler kan øge den hypotensive virkning af enalapril. Samtidig

brug af nitroglycerin og andre nitrater eller andre vasodilatorer kan nedsætte blodtrykket

yderligere.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger

som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt)

sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

Lithium

Der er rapporteret reversible forhøjelser af serumlithiumkoncentrationen og toksicitet ved

samtidig brug af lithium og ACE-hæmmere. Samtidig brug af thiazid-diuretika kan

yderligere øge lithiumkoncentrationen og forøge risikoen for lithiumtoksicitet ved

anvendelse af ACE-hæmmere. Brug af enalapril sammen med lithium anbefales ikke, men

hvis kombinationen skønnes nødvendig, bør omhyggelig kontrol af serumlithium-

koncentrationen udføres (se pkt. 4.4).

Tricykliske antidepressiva/antipsykotika/anæstetika/narkotika

Samtidig brug af visse anæstesipræparater, tricykliske antidepressiva og antipsykotika med

ACE-hæmmere kan resultere i yderligere reduktion af blodtrykket (se pkt. 4.4).

34694_spc.doc

Side 8 af 18

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

Kronisk administration af NSAID’ere kan reducere den antihypertensive virkning af ACE-

hæmmere.

NSAID’ere (herunder COX-2-hæmmere) og ACE-hæmmere udøver en additiv virkning på

øgningen af serumkalium og kan resultere i forringelse af nyrefunktionen. Dette er

sædvanligvis reversibelt. I sjældne tilfælde opstår akut nyreinsufficiens, specielt hos

patienter med kompromitteret nyrefunktion (såsom ældre eller dehydrerede patienter

herunder dem, der er i behandling med diuretika). Patienterne bør være tilstrækkeligt

hydrerede og det bør overvejes at monitorere nyrefunktionen efter behandlingsstart og

derefter regelmæssigt.

Guld

Der er rapporteret sjældne tilfælde af nitritoide reaktioner (symptomerne omfatter

ansigtsrødmen, kvalme, opkastning og hypotension) hos patienter, som får samtidig

behandling med guld til injektion (natriumaurothiomalat) og ACE-hæmmer inklusive

enalapril.

mTOR-hæmmere

Patienter, der får samtidig behandling med mTOR-hæmmere (f.eks. temsirolimus,

sirolimus, everolimus), kan have en øget risiko for angioødem (se pkt. 4.4).

Sympatomimetika

Sympatomimetika kan nedsætte ACE-hæmmeres antihypertensive virkning.

Antidiabetika

Epidemiologiske studier antyder, at samtidig administration af ACE-hæmmere og

antidiabetika (insulin, orale hypoglykæmiske stoffer) kan give en øget blodsukkersænkende

virkning med risiko for hypoglykæmi. Dette fænomen synes mest sandsynligt i de første

uger af en kombinationsbehandling og hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og

4.8).

Alkohol

Alkohol forstærker ACE-hæmmeres hypotensive virkning.

Co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol)

Patienter, der får samtidig co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), kan have en øget

risiko for hyperkaliæmi (se pkt. 4.4).

Acetylsalicylsyre, thrombolytika og β-blokkere

Enalapril kan uden risiko administreres samtidigt med acetylsalicylsyre (i kardiologiske

doser), thrombolytika og β-blokkere.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Anvendelse af ACE-hæmmere frarådes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4).

Anvendelse af ACE-hæmmere er kontraindiceret i graviditetens andet og tredje

trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

34694_spc.doc

Side 9 af 18

Epidemiologiske data om risikoen for teratogenicitet ved eksponering for ACE-hæmmere i

graviditetens første trimester er ikke entydig; men en let forøget risiko kan dog ikke

udelukkes. Med mindre fortsat behandling med ACE-hæmmere vurderes at være essentiel,

bør patienter, der planlægger graviditet skifte til alternativ antihypertensiv behandling med

en anerkendt sikkerhedsprofil for brug under graviditet. Når graviditet er påvist, bør

behandling med ACE-hæmmere seponeres omgående, og hvis det er hensigtsmæssigt, bør

alternativ behandling påbegyndes.

Det er kendt, at eksponering for ACE-hæmmere i andet og tredje trimester forårsager human

føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket forbening af kraniet) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3). Maternel

oligohydramnion, der formodentlig er udtryk for nedsat nyrefunktion hos fosteret, er

forekommet og kan forårsage kontrakturer af lemmer, kraniofaciale deformationer og

hypoplastisk lungeudvikling.

Har der været eksponering for ACE-hæmmere fra andet trimester af graviditeten, anbefales

ultralydsscanning af nyrefunktion og kranium.

Børn, hvis mødre har taget ACE-hæmmere under graviditeten, bør observeres tæt for

hypotension (se pkt. 4.3 og 4.4).

Amning

Begrænsede farmakokinetiske data viser meget lave koncentrationer i modermælken (se

pkt. 5.2). Selvom disse koncentrationer lader til at være klinisk irrelevante, frarådes

anvendelsen af Enalapril "Krka" under amning af for tidligt fødte spædbørn og i de første

par uger efter fødslen på grund af den hypotetiske risiko for kardiovaskulære bivirkninger

og påvirkninger af nyrefunktionen, og fordi der ikke er tilstrækkelig klinisk erfaring.

Ved et ældre spædbarn, kan anvendelsen af Enalapril "Krka" til en ammende mor

overvejes, hvis denne behandling er nødvendig for moderen, og barnet bliver observeret

for bivirkninger.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner, bør patienten være opmærksom på, at

svimmelhed og ørhed kan opstå.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger rapporteret for enalapril omfatter:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfe-

system

Anæmi

(inklusive

aplastisk og

hæmolytisk

Neutropeni, fald

i hæmoglobin,

fald i

hæmatokrit,

34694_spc.doc

Side 10 af 18

anæmi)

trombocytopeni,

agranulocytose,

knogle-marvs-

suppression,

pancytopeni,

lymfadenopati,

autoimmune

sygdomme

Det

endokrine

system

Uhensigtsmæssig

produktion af

antidiuretisk

hormon

(SIADH)

Meta-

bolisme og

ernæring

Hypoglykæmi

(se pkt. 4.4)

Psykiske

forstyr-

relser

Depression

Forvirring,

insomni,

nervøsitet

Abnorme

drømme,

søvnforstyrrelse

Nerve-

systemet

Hovedpine,

synkope,

smagsændringer

Somnolens,

paræstesier,

vertigo

Øjne

Sløret syn

Øre og

labyrint

Tinnitus

Hjerte

Brystsmerter,

rytme-

forstyrrelser,

angina pectoris,

takykardi

Palpitationer,

myokardie-

infarkt eller

slagtilfælde*,

eventuelt

sekundært til

udtalt hypo-

tension hos

højrisiko-

patienter (se

pkt. 4.4)

Vaskulære

sygdomme

Svimmelhed

Hypotension

(inklusive

ortostatisk

hypotension),

synkope

Rødmen,

ortostatisk

hypotension

Raynauds

syndrom

Luftveje,

thorax og

media-

stinum

Hoste

Dyspnø

Rinorré, ømhed

i halsen og

hæshed,

bronko-

spasme/

astma

Lunge-

infiltrater,

rhinitis,

allergisk

alveolitis/

eosinofil

pneumoni

Mave-

tarm-

kanalen

Kvalme

Diarré,

abdominal-

smerter

Ileus,

pankreatitis,

opkastning,

dyspepsi,

obstipation,

anoreksi,

Stomatitis/

aftøse

ulcerationer,

glossitis

Intestinalt

angioødem

34694_spc.doc

Side 11 af 18

gastrisk

irritation,

mundtørhed,

ulcus pepticum

Lever og

galdeveje

Leversvigt,

hepatitis - enten

hepato-cellulær

eller kolestatisk

hepatitis,

hepatitis

inklusive

nekrose,

kolestase

(herunder

gulsot)

Hud og

subkutane

væv

Udslæt, overføl-

somhed/

angioødem:

angioødem af

ansigt,

ekstremiteter,

læber, tunge,

glottis og/eller

larynx er

rapporteret (se

pkt. 4.4)

Diaforese,

pruritus,

urticaria,

alopeci

Erythema

multiforme,

Stevens-

Johnsons

syndrom,

eksfoliativ

dermatitis,

toksisk

epidermal

nekrolyse,

pemphigus,

erytrodermi

Der er

rapporteret om et

symptom-

kompleks, som

kan omfatte

enkelte eller

samtlige af

følgende

symptomer:

feber, serositis,

vaskulitis,

myalgi/

myositis,

artralgi/

arthritis, en

positiv ANA,

forhøjet ESR,

eosinofili og

leukocytose

Udslæt, lys-

følsomhed eller

andre dermato-

logiske mani-

festationer

kan forekomme

Knogler,

led,

muskler og

bindevæv

Muskelkrampe

Nyrer og

urinveje

Nyre-

dysfunktion,

nyresvigt,

proteinuri

Oliguri

Det

reproduk-

tive system

og

mammae

Impotens

Gynækomasti

Almene

symptomer

Asteni

Træthed

Utilpashed,

feber

34694_spc.doc

Side 12 af 18

og

reaktioner

administra

-

tionsstedet

Under-

søgelser

Hyper-kaliæmi,

stigninger i

serum-kreatinin

Øget urinstof i

blodet, hypo-

natriæmi

Øgede lever-

enzymer, øget

serum-bilirubin

*I kliniske studier var incidensraten sammenlignelig med raten i placebo og aktive kontrolgrupper.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der er begrænset data med hensyn til overdosering hos mennesker. De mest fremtrædende

symptomer rapporteret til dato er udtalt hypotension indsættende ca. 6 timer efter indtagelse

af tabletter samtidig med blokade af renin-angiotensin-systemet og stupor. Symptomer

forbundet med overdosis af ACE-hæmmere kan omfatte kredsløbsshock, elektrolyt-

forstyrrelser, nyreinsufficiens, hyperventilation, tachykardi, palpitationer, bradykardi,

svimmelhed, angst og hoste. Der er rapporteret serumenalaprilatniveauer 100 og 200 gange

højere end normalt set efter terapeutiske doser efter indtagelse af henholdsvis 300 mg og 440

mg enalapril.

Behandling

Anbefalet behandling af overdosering er intravenøs infusion af saltvandsopløsning. Hvis

hypotension opstår, bør patienten placeres i Trendelenburgs leje. Behandling med

angiotensin II infusion og/eller intravenøse catecholaminer kan også overvejes. Hvis

indtagelse er sket for nyligt, bør der tages skridt til at eliminere enalaprilmaleat (f.eks.

opkastning, udpumpning, administration af adsorbenser og natriumsulfat). Enalaprilat kan

fjernes fra det systemiske kredsløb ved hæmodialyse (se pkt. 4.4). Behandling med

pacemaker er indiceret ved behandlingsresistent bradykardi. Livstegn, serumelektrolytter og

kreatininkoncentrationer bør løbende kontrolleres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 AA 02. Angiotensin-converting enzymhæmmere.

34694_spc.doc

Side 13 af 18

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Enalapril "Krka" (enalaprilmaleat) er maleatsaltet af enalapril, et derivat af to aminosyrer, L-

alanin og L-prolin. Angiotensinkonverterende enzym (ACE) er en peptidyldipeptidase, som

katalyserer konverteringen af angiotensin I til pressorsubstansen angiotensin II. Efter

absorption hydrolyseres enalapril til enalaprilat, som hæmmer ACE. Hæmning af ACE

resulterer i nedsat plasmaangiotensin II, som medfører øget plasmareninaktivitet (pga.

fjernelse af negativ feedback fra reninfrigørelse) og nedsat aldosteronsekretion.

ACE er identisk med kinase II. Dermed blokerer Enalapril "Krka" nedbrydning af

bradykinin, et potent vasodepressorpeptid. Betydningen af dette for den terapeutiske virkning

er imidlertid endnu ikke belyst.

Selvom enalaprils blodtrykssænkende mekanisme menes primært at være suppression af

renin-angiotensin-aldosteronsystemet, virker enalapril også antihypertensivt hos patienter

med lavreninhypertension.

Farmakodynamisk virkning

Administration af enalapril til patienter med hypertension reducerer både liggende og

stående blodtryk uden at øge hjertefrekvensen signifikant.

Symptomatisk hypotension forekommer sjældent ved stillingsskift. Hos visse patienter kan

det tage adskillige ugers behandling at opnå optimalt blodtryk. Pludselig seponering af

enalaprilmaleat er ikke forbundet med hurtig stigning i blodtrykket.

Effektiv inhibering af ACE-aktiviteten indtræder typisk 2-4 timer efter oral administration af

en enkeltdosis enalapril. Begyndende reduktion i blodtryk ses sædvanligvis efter 1 time med

maksimal reduktion 4-6 timer efter administration. Varigheden af virkningen er

dosisrelateret. Ved anbefalede doser bibeholdes den antihypertensive og hæmodynamiske

virkning i mindst 24 timer.

Klinisk virkning og sikkerhed

I hæmodynamiske studier af patienter med essentiel hypertension er sænkning af blodtrykket

forbundet med reduktion i den perifere arteriemodstand og stigning i det kardielle output

samt lille eller ingen ændring i hjertefrekvens. Efter indtagelse af enalaprilmaleat sås der

øgning i renal gennemblødning, og den glomerulære filtreringshastighed forblev uændret.

Der sås ingen tegn på natrium- eller væskeretention. Hos patienter med lav

filtreringshastighed før behandlingsstart blev denne typisk øget.

I korterevarende kliniske studier af diabetikere og ikke-diabetikere med nyresygdom sås fald

i albuminuri, urinudskillelse af IgG og totalprotein i urinen efter administration af enalapril.

Ved samtidig administration med thiazid-diuretika er den blodtrykssænkende virkning af

enalapril som minimum additiv. Enalapril kan reducere eller forebygge udvikling af

thiazidinduceret hypokaliæmi.

Hos patienter med hjerteinsufficiens i behandling med digitalis og diuretika, er enalapril

forbundet med reduktion af den perifere modstand og blodtryk. Minutvolumen blev øget,

mens hjertefrekvensen faldt (sædvanligvis forhøjet hos patienter med hjerteinsufficiens).

34694_spc.doc

Side 14 af 18

Lungekapillærtrykket blev også reduceret. Tolerancen over for motion og sværhedsgraden af

hjerteinsufficiens, målt efter kriterier fastsat af NYHA (New York Heart Association),

forbedredes. Disse virkninger blev bevaret ved kronisk behandling.

Hos patienter med mildt til moderat hjerteinsufficiens forsinkede enalapril den progressive

hjerteudvidelse/-forstørrelse og hjerteinsufficiens. Dette blev målt som reduceret volumen af

venstre ventrikel, diastolisk og systolisk volumen samt forbedret uddrivningsfraktion.

Et randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret multicenterstudie (SOLVD

forebyggelsesstudie) undersøgte en population med asymptomatisk venstre ventrikel

dysfunktion (LVEF <35 %). 4228 patienter blev randomiseret til at få enten placebo

(n=2117) eller enalapril (n=2111). I placebogruppen fik 818 patienter hjerteinsufficiens eller

døde (38,6 %) i sammenligning med 630 i enalaprilgruppen (29,8 %) (risikoreduktion: 29 %;

95 % CI; 21-36 %; p<0,001). 518 patienter i placebogruppen (24,5 %) og 434 i

enalaprilgruppen (20,6 %) døde eller blev indlagt på grund af ny eller forværret

hjerteinsufficiens (risikoreduktion 20 %; 95 % CI; 9-30 %; p<0,001).

Et randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret multicenterstudie (SOLVD behandlings-

studie) undersøgte en population med symptomatisk kongestiv hjerteinsufficiens grundet

systolisk dysfunktion (uddrivningsfraktion <35 %). 2569 patienter, som fik konventionel

behandling for hjerteinsufficiens, blev randomiseret til at modtage enten placebo (n=1284)

eller enalapril (n=1285). Der var 510 dødsfald i placebogruppen (39,7 %) sammenlignet med

452 i enalaprilgruppen (35,2 %) (risikoreduktion: 16 %; 95 % CI; 5-26 %; p<0,0036). Der

var 461 kardiovaskulære dødsfald i placebogruppen sammenlignet med 399 i enalapril-

gruppen (risikoreduktion: 18 %; 95 % CI; 6-28 %; p<0,002), hovedsageligt grundet fald i

dødsfald på grund af progressiv hjerteinsufficiens (251 i placebogruppen sammenlignet med

209 i enalaprilgruppen, risikoreduktion: 22 %; 95 % CI; 6-35 %). Færre patienter døde eller

blev indlagt for forværret hjerteinsufficiens (736 i placebogruppen og 613 i enalaprilgruppen,

risikoreduktion; 26 %; 95 % CI; 18-34 %; p<0,001). Generelt i SOLVD studiet hos patienter

med venstre ventrikel dysfunktion reducerede enalapril risikoen for myokardieinfarkt med

23 % (95 % CI; 11-34 %; p<0,001) og reducerede risikoen for indlæggelse på grund af

ustabil angina pectoris med 2 % (95 % CI; 9-29 %; p<0.001).

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

34694_spc.doc

Side 15 af 18

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Pædiatrisk population

Der er begrænsede erfaringer med anvendelse til hypertensive pædiatriske patienter >6 år. I

et klinisk studie med 110 hypertensive pædiatriske patienter i alderen 6-16 år med en

legemsvægt ≥ 20 kg og en glomerulær filtreringshastighed >30 ml/min/1,73 m² fik patienter,

som vejede <50 kg enten 0,625 mg, 2,5 mg eller 20 mg enalapril daglig, og patienter, som

vejede ≥ 50 kg fik enten 1,25 mg, 5 mg eller 40 mg enalapril daglig. Enalapriladministration

én gang daglig nedsatte dosisafhængigt trough-blodtryk. Den dosisafhængige

antihypertensive virkning af enalapril var konstant i alle undergrupper (alder, Tanner niveau,

køn, race). De laveste undersøgte doser, 0,625 mg og 1,25 mg svarende til gennemsnitligt

0,02 mg/kg én gang daglig, syntes ikke at give konstant antihypertensiv virkning. Den

maksimale undersøgte dosis var 0,58 mg/kg (op til 40 mg) én gang daglig.

Bivirkningsprofilen for pædiatriske patienter er ikke forskellig fra den, som ses hos voksne

patienter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Oralt doseret enalapril absorberes hurtigt, og maksimale serumkoncentrationer af enalapril

forekommer i løbet af 1 time. Baseret på fund i urin er mængden af absorberet enalapril fra

oral enalaprilmaleat ca. 60 %. Absorptionen af oral enalapril påvirkes ikke af

tilstedeværelsen af føde i mave-tarmkanalen.

Efter absorption hydrolyseres oralt indgivet enalapril hurtigt og i stort omfang til

enalaprilat, en potent ACE-hæmmer. Maksimale serumkoncentrationer af enalaprilat opnås

ca. 4 timer efter oral dosis af enalapril. Den effektive halveringstid for akkumuleret

enalaprilat efter gentagne orale doser enalapril er 11 timer. Hos personer med normal

nyrefunktion opnås steady-state serumkoncentrationer af enalaprilat efter 4 dages

behandling.

Fordeling

Ved de koncentrationer, som er terapeutisk relevante, overstiger bindingen af enalaprilat til

humane plasmaproteiner ikke 60 %.

Biotransformation

Ud over omdannelse til enalaprilat er der ingen tegn på signifikant metabolisme af enalapril.

Elimination

Udskillelse af enalaprilat er primært renal. De primære komponenter i urinen er enalaprilat,

dette gælder ca. 40 % af dosis og intakt enalapril (ca. 20 %).

Nedsat nyrefunktion

Eksponering for enalapril og enalaprilat øges for patienter med nyreinsufficiens. Hos

patienter med mild til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 40-60 ml/min) var

34694_spc.doc

Side 16 af 18

steady-state AUC for enalaprilat ca. to gange større end hos patienter med normal

nyrefunktion efter administration af 5 mg én gang daglig. Hos patienter med alvorlig

nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min) blev AUC ca. 8 gange større. Med denne

grad af nyreinsufficiens og efter flere doser af enalaprilmaleat forlænges den effektive

halveringstid, og tiden til steady-state forsinkes (se pkt. 4.2). Enalapril kan fjernes fra det

systemiske kredsløb ved hæmodialyse. Dialyseclearance er 62 ml/min.

Pædiatrisk population

Et flerdosis farmakokinetisk studie blev udført blandt 40 hypertensive mandlige og

kvindelige pædiatriske patienter i alderen 2 måneder til ≤16 år efter daglig oral

administration af 0,07-0,14 mg/kg enalaprilmaleat. Der var ingen væsentlige forskelle i

farmakokinetik for enalapril hos børn sammenlignet med historiske data for voksne. Data

indikerer en øgning af AUC (normaliseret til dosis pr. legemsvægt) ved stigende alder; en

øgning af AUC ses imidlertid ikke, når data normaliseres pr. legemsoverfladeareal. Ved

steady-state var den gennemsnitlige effektive halveringstid for akkumuleret enalaprilat 14

timer.

Amning

Hos fem kvinder der post partum fik en enkeltdosis på 20 mg peroralt, var det

gennemsnitlige maksimale enalaprilindhold i mælken 1,7 µg/l (mellem 0,54 og 5,9 µg/l) 4-

6 timer efter dosis. Det gennemsnitlige maksimale enalaprilindhold var 1,7 µg/l (mellem

1,2 og 2,3 µg/l). Maksimalt indhold forekom på skiftende tider over en 24-timers periode.

På baggrund af data om det maksimale indhold i mælk bør det estimerede maksimale

indtag for et udelukkende ammet barn være omkring 0,16% af moderens vægt-justerede

dosis. En kvinde, som daglig har indtaget 10 mg enalapril peroralt i 11 måneder, havde et

maksimalt indhold af enalapril i mælken på 2 µg/l 4 timer efter dosis og et maksimalt

enalaprilindhold på 0,75 µg/l ca. 9 timer efter dosis. Den totale enalaprilmængde og

enalapril målt i mælk under en 24-timers periode var henholdsvis 1,44 µg/l og 0,63 µg/l.

Der kunne ikke påvises enalaprilindhold i mælken (<0,2 µg/l) 4 timer efter henholdsvis en

enkeltdosis enalapril 5 mg hos én mor og 10 mg hos to mødre. Enalaprilindhold kunne ikke

bestemmes.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet samt

karcinogenicitet. Reproduktive toksicitetsstudier viser, at enalapril ikke har virkning på

fertilitet og reproduktion hos rotter og ikke er teratogent. I et studie, hvor hunrotter blev

medicineret før parring og drægtighed, var der en øget dødelighed blandt ungerne i

dieperioden. Det er vist, at det aktive stof passerer placenta og udskilles i mælk. ACE-

hæmmere som klasse er vist at være føtotoksisk (giver skader og/eller er dødelige for

fosteret), når de indgives i andet eller tredje trimester.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumhydrogencarbonat

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Talcum

Magnesiumstearat

34694_spc.doc

Side 17 af 18

Tabletter 5 mg indeholder desuden: Hydroxypropylcellulose.

Tabletter 10 mg indeholder desuden: Jernoxid, rød (E 172).

Tabletter 20 mg indeholder desuden: Jernoxid, rød (E 172) og jernoxid, gul (E 172).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Opbevares i den originale yderpakning.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Polyamid/Aluminium/PVC-Aluminium-blisterpakninger med:

10, 14 (20 mg tabletter), 20 (5 mg og 20 mg tabletter), 28, 30, 60, 98, 100, 100×1, 110 og

120 tabletter.

Polyethylen (HDPE)-plastbeholder med polypropylen-låg:

Beholderen indeholder en 2 g kapsel med tørremiddel (silicagel): 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

34692

10 mg:

34693

20 mg:

34694

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. marts 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

34694_spc.doc

Side 18 af 18

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação