Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

emtricitabine, Tenofovir дизопроксил малеат

Disponível em:

Mylan Pharmaceuticals Limited

Código ATC:

J05AR03

DCI (Denominação Comum Internacional):

emtricitabine, tenofovir disoproxil

Grupo terapêutico:

Антивирусни средства за системно приложение

Área terapêutica:

ХИВ инфекции

Indicações terapêuticas:

Treatment of HIV-1 infection:Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of HIV-1 infected adults (see section 5. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is also indicated for the treatment of HIV-1 infected adolescents, with NRTI resistance or toxicities precluding the use of first line agents, (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Pre-exposure prophylaxis (PrEP):Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired HIV-1 infection in adults and adolescents at high risk (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Resumo do produto:

Revision: 14

Status de autorização:

упълномощен

Data de autorização:

2016-12-16

Folheto informativo - Bula

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕМТРИЦИТАБИН/ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ
MYLAN 200 MG/245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/тенофовир дизопроксил
(еmtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви
допълнителни въпроси, попитайте Вашия
лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приеметеЕмтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Mylan
3.
Как да приемате
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Емтрицитабин/Тенофовир дизопр
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan 200 mg/245 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и 245 mg тенофовир
дизопроксил (tenofovir disoproxil) (като малеат).
Помощно вещество с известно действие
_ _
Всяка таблетка съдържа 93,6 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлозелена филмирана таблетка с
форма на капсула, двойноизпъкнала с
размери 19 mm x
8,5 mm, с вдлъбнато релефно означение
“М” от едната страна и “ETD”от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на
HIV-1 инфекция
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan е показан за комбинирана
антиретровирусна
терапия за лечение на възрастни,
инфектирани с HIV-1 (вж. точка 5.1).
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Mylan e показан и за лечение на юноши,
инфектирани с
HIV-1, с резистентност към нуклеозидни
инхибитори на обратната
транскриптаза (НИОТ) или
токсичност, изключваща възможността
за употреба на средства от първа линия
(вж. точки 4.2,
4.4 и 5.
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas espanhol 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas tcheco 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 05-12-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 12-07-2019
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas alemão 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas estoniano 05-12-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 12-07-2019
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas grego 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas inglês 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas francês 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas italiano 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas letão 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas lituano 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas húngaro 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas maltês 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas holandês 05-12-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 12-07-2019
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas polonês 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas português 05-12-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 12-07-2019
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas romeno 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas eslovaco 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas esloveno 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas finlandês 05-12-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 12-07-2019
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas sueco 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas norueguês 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas islandês 05-12-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 05-12-2023
Características técnicas Características técnicas croata 05-12-2023