Bimatoprost/Timolol "Stada" 0,3+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Dinamarca - dinamarquês - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:
BIMATOPROST, TIMOLOLMALEAT
Disponível em:
STADA Arzneimittel AG
Código ATC:
S01ED51
DCI (Denominação Comum Internacional):
BIMATOPROST, TIMOLOL MALEATE
Dosagem:
0,3+5 mg/ml
Forma farmacêutica:
øjendråber, opløsning
Número de autorização:
57897
Data de autorização:
2017-07-05

Leia o documento completo

14. februar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Bimatoprost/Timolol "Stada", øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

30334

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bimatoprost/Timolol "Stada"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (svarende til 6,8 mg

timololmaleat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Lægemidlet indeholder benzalkoniumchlorid 0,05 mg/ml.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

En farveløs til lysegul opløsning.

Opløsningens pH er 6,5 til 7,8. Osmolariteten er 260 til 320 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom eller

okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på lokale betablokkere eller

prostaglandinanaloger.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anbefalet dosering til voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis er 1 dråbe Bimatoprost/Timolol "Stada" i det eller de afficerede øjne

1 gang inddryppet enten om morgenen eller aftenen. Det skal administreres på samme

tidspunkt hver dag.

dk_hum_57897_spc.doc

Side 1 af 12

Eksisterende litteraturdata for bimatoprost/timolol tyder på, at aftendosering kan være

mere effektiv til nedsættelse af IOP end morgendosering. Imidlertid bør sandsynligheden

for compliance overvejes, når der vælges enten morgen eller aftendosering (se pkt. 5.1).

Hvis en dosis springes over, skal behandlingen fortsættes med den næste planlagte dosis.

Dosis må ikke overstige 1 dråbe i det/de afficerede øje/øjne dagligt.

Anvendelse til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Bimatoprost/timolol er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

Behandling af disse patienter bør derfor foregå med forsigtighed.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af bimatoprost/timolol har ikke været undersøgt for børn i alderen

0 til 18 år. Der er ingen tilgængelige data.

Indgivelsesmåde

Hvis flere lokalt virkende øjenlægemidler anvendes, bør inddrypning med dem ske med

mindst 5 minutters mellemrum.

Ved anvendelse af nasolacrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter

reduceres den systemiske absorption. Dette kan resultere i et fald i systemiske bivirkninger

og en stigning i lokal aktivitet.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Luftvejssygdomme inklusive reaktiv asthma bronchiale eller asthma bronchiale i

anamnesen, alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom.

Sinus bradykardi, sinus syndrom, sino-atriel blok, anden eller tredje grad

atrioventrikulær blok, ikke kontrolleret med pacemaker. Åbenbart hjertesvigt,

kardiogent shock.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ligesom ved andre øjenmidler til lokalbehandling kan der forekomme systemisk

absorption af bimatoprost/timolol i Bimatoprost/Timolol "Stada". Der er ikke observeret

forstærket systemisk absorption af de enkelte aktive indholdsstoffer. På grund af den beta-

adrenerge komponent, timolol, kan der forekomme samme type kardiovaskulære og

pulmonære bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere. Incidensen af systemiske

bivirkninger efter øjenmidler til lokalbehandling er lavere end for systemisk

administration. For at reducere den systemiske absorption, se pkt. 4.2

Hjertesygdomme

Patienter med hjerte-kar-sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals angina og

hjertesvigt) og i hypotensionsbehandling med beta-blokkere vurderes kritisk, og

behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter med hjerte-kar-sygdomme

bør overvåges for tegn på forværring af disse sygdomme og af bivirkninger.

På grund af den negative virkning på ledningstiden skal beta-blokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok i første grad.

dk_hum_57897_spc.doc

Side 2 af 12

Vaskulære lidelser

Patienter med alvorlig perifere kredsløbsforstyrrelse-/-lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

Respiratoriske lidelser

Respirationsreaktioner, herunder dødsfald som følge af bronchospasme hos patienter med

astma, er blevet rapporteret efter administration af visse oftalmologiske beta-blokkere.

Bimatoprost/Timolol "Stada" bør anvendes med forsigtighed hos patienter med

mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel

opvejer den potentielle risiko.

Endokrine lidelser

Beta-adrenerge blokeringslægemidler bør administreres med forsigtighed til patienter, der

er udsat for spontan hypoglykæmi eller til patienter med labil diabetes, da betablokkere kan

dæmpe tegn og symptomer på akut hypoglykæmi.

Betablokkere kan også dæmpe tegn på hypertyreose.

Korneale sygdomme

Oftalmologiske beta-blokkere kan fremkalde tørhed i øjnene. Patienter med korneale

sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Andre beta-blokkere

Effekten på intraokulære tryk eller de kendte virkninger ved systemtisk beta-blokade kan

forstærkes, når timolol gives til patienter, der allerede behandles med en systemisk beta-

blokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to topikale beta-

adrenerge blokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Patienter med atropi eller svære anafylaktiske reaktioner på forskellige allergener i

anamnesen, kan være mere overfølsomme over for gentagen belastning med sådanne

allergener mens de samtidig tager beta-blokkere og de resonderer muligvis ikke på den

adrenalindosis, der sædvanligvis bruges til at behandle anafylaktiske reaktioner.

Løsning af choroidea

Der er rapporteret om løsning af choroidea ved indgivelse af vandig suppressantbehandling

(f.eks. timolol, acetazolamid) efter filtreringsprocedurer.

Anæstesi ved kirurgi

Beta-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemiske beta-agonistiske

virkninger, f.eks. af adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, når patienten får timolol.

Lever

Hos patienter med mild leversygdom i anamnesen eller unormal alaninaminotransferase

(ALT), aspartataminotransferase (AST) og/eller bilirubin ved baseline havde bimatoprost

ingen bivirkninger på leverfunktionen i løbet af 24 måneder. Der er ingen kendte

bivirkninger af okulært timolol på leverfunktion.

Øjne

Inden behandlingen påbegyndes, bør patienterne informeres om muligheden for øget vækst

af øjenvipper vækst, mørkning af øjenlåg eller periokulær hud og øget pigmentering af

dk_hum_57897_spc.doc

Side 3 af 12

brun iris, da disse er blevet observeret under behandling med bimatoprost og

bimatoprost/timolol. Øget pigmentering af iris er sandsynligvis permanent og kan medføre

forskelle i udseende af øjnene, hvis kun et øje behandles. Efter seponering af Bimatoprost/

Timolol "Stada" kan pigmentering af iris være permanent. Efter 12 måneders behandling

med bimatoprost/timolol var forekomsten af irispigmentering 0,2 %. Efter 12 måneders

behandling med bimatoprost øjendråber alene, var forekomsten 1,5 % og øgedes ikke efter

3 års behandling. Pigmenteringsændringen skyldes forøget melaninindhold i

melanocytterne snarere end en stigning i antallet af melanocytter. De langsigtede

virkninger af øget iridial pigmentering er ikke kendt. Iris farveændringer set med

oftalmologisk indgivelse af bimatoprost kan ikke mærkes i flere måneder til år. Hverken

nevi eller fregner af iris synes at være påvirket af behandling. Periorbital

vævspigmentering er rapporteret at være reversibel hos nogle patienter.

Makulært ødem, herunder cystoid makulært ødem, er blevet rapporteret med

bimatoprost/timolol. Derfor bør Bimatoprost/Timolol "Stada" anvendes med forsigtighed

hos aphakiske patienter, hos pseudofakiske patienter med en revet bageste linsekapsel eller

hos patienter med kendte risikofaktorer for makulært ødem (f.eks. Intraokulær kirurgi,

retinalvej occlusioner, okulær inflammatorisk sygdom og diabetisk retinopati).

Bimatoprost/Timolol STADA bør anvendes med forsigtighed til patienter med aktiv

intraokulær inflammation (f.eks. uveitis), fordi inflammationen kan forværres.

Der er et potentiale for øget hårvækst i områder, hvor Bimatoprost/Timolol "Stada"-

opløsningen kommer gentagne gange i kontakt med hudoverfladen. Det er således vigtigt

at anvende Bimatoprost/Timolol "Stada" som anvist og undgå at ramme kinden eller andre

hudområder.

Hjælpestoffer

Konserveringsmidlet i Bimatoprost/Timolol "Stada", benzalkoniumchlorid, kan forårsage

øjenirritation. Kontaktlinser skal fjernes før påføring, med mindst 15 minutters ventetid

inden genindsættelse. Benzalkoniumchlorid er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser.

Kontakt med bløde kontaktlinser skal undgås.

Benzalkoniumchlorid er blevet rapporteret at forårsage punktlig keratopati og/eller giftig

ulcerativ keratopati. Derfor er overvågning påkrævet ved hyppig eller langvarig brug af

Bimatoprost/Timolol "Stada" hos patienter med tørre øjne eller hvor hornhinden er

kompromitteret.

Andre forhold

Bimatoprost/timolol er ikke undersøgt hos patienter med inflammatoriske øjensygdomme,

neovaskulær, inflammatorisk, glaukom med vinkellukning, medfødt glaukom eller snævert

vinkelglaukom.

I undersøgelser af bimatoprost 0,3 mg/ml hos patienter med glaukom eller okulær

hypertension er det blevet påvist, at hyppigere eksponering af øjet til mere end 1 dosis

bimatoprost daglig kan nedsætte IOP-sænkningseffekten. Patienter, der bruger

Bimatoprost/Timolol "Stada" sammen med andre prostaglandinanaloger, bør overvåges for

ændringer i deres intraokulære tryk.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Specifikke interaktionsundersøgelser med andre lægemiddelstoffer er ikke udført med en

fast kombination af bimatoprost/timolol.

Der er potentielt additive virkninger, der kan medføre hypotension og/eller udtalt

bradykardi ved samtidig administration af oftalmologiske betablokkere og orale calcium

dk_hum_57897_spc.doc

Side 4 af 12

kanalblokkere, guanethidin, beta-adrenerge blokerende lægemidler, parasympatomimetika,

antiarytmika (herunder amiodaron) og digitalisglycosider,

Potentiel systemisk beta-blokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) har været

rapporteret under kombineret behandling med CYP2D6 hæmmer (f.eks. quinidin,

fluoxetin, paroxetin) og timolol.

Mydriasis er, som følge af samtidig brug af oftalmologiske betablokkere og adrenalin,

lejlighedsvis rapporteret.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af en fast kombination af

bimatoprost/timolol til gravide kvinder. Bimatoprost/Timolol "Stada" bør ikke anvendes

under graviditet med mindre det er klart nødvendigt. For at reducere systemisk absorption,

se pkt. 4.2.

Bimatoprost

Der foreligger ikke tilstrækkelige kliniske data om eksponering under graviditet.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved høje maternotoksiske doser (se pkt. 5.3).

Timolol

Epidemiologiske undersøgelser har ikke dokumenteret bivirkninger i form af misdannelser,

men har påvist en risiko for intrauterin væksthæmning ved peroral administration af

betablokkere. Endvidere er der observeret symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi,

hypotension, åndenød og hypoglykæmi) hos den nyfødte, når moderen har fået

betablokkere frem til fødslen. Hvis Bimatoprost/Timolol "Stada" administreres frem til

fødslen, skal den nyfødte overvåges nøje i løbet af de første levedage. I dyreforsøg med

timolol er der påvist reproduktionstoksicitet ved doser, der var signifikant højere end dem,

der skulle anvendes i klinisk brug (se pkt. 5.3).

Amning

Timolol

Beta-blokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol i øjendråber, er

det dog ikke sandsynligt, at der vil være tilstrækkelige mængder til stede i modermælken

for at frembringe kliniske symptomer på beta-blokade hos den nyfødte. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Bimatoprost

Det vides ikke, om bimatoprost udskilles i modermælk hos mennesker. Stoffet udskilles

dog i rottemælk.

Det anbefales, at Bimatoprost/Timolol "Stada" ikke anvendes af ammende kvinder.

Fertilitet

Der er ingen data om virkningerne af bimatoprost/timolol på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Bimatoprost/Timolol "Stada" har kun ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller

betjene maskiner. Ligesom med enhver øjenbehandling skal patienten, hvis synet bliver

dk_hum_57897_spc.doc

Side 5 af 12

sløret efter administration, vente med at køre bil eller betjene maskiner, til synet er klart

igen.

4.8

Bivirkninger

Bimatoprost/Timolol "Stada"

Resumé af sikkerhedsprofilen

Bivirkningerne, der blev rapporteret i kliniske studier med bimatoprost/timolol, var

begrænset til de tidligere rapporterede for enten de enkelt aktive stoffer bimatoprost og

timolol. Der er ikke observeret nye bivirkninger specifikt for bimatoprost/timolol i kliniske

studier.

Størstedelen af de bivirkninger, der blev rapporteret i de kliniske studier med

bimatoprost/timolol, var okulære, milde i sværhedsgraden og ingen var alvorlige Ud fra 12

måneders kliniske data var den hyppigst indberettede bivirkning konjunktival hyperæmi

(for det meste kun en antydning eller en mild form, som anses for ikke-inflammatorisk)

hos ca. 26 % af patienterne og førte til seponering hos 1,5% af patienterne.

Tabel over bivirkninger

Tabel 1 viser de bivirkninger, der er blevet indberettet i kliniske forsøg med

bimatoprost/timolol (inden for hver angivelse af hyppighed angives bivirkningerne med

faldende sværhedsgrad) eller efter markedsføringen.

Hyppigheden af mulige bivirkninger angivet nedenfor er defineret ved hjælp af følgende

konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Tabel 1

System organklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner, herunder

tegn eller symptomer på allergisk

dermatitis, angioødem, øjenallergi

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt

Insomni, mareridt,

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, svimmelhed

Ikke kendt

Smagsforstyrrelser

Øjne

Meget almindelig

Konjunktival hyperæmi

Almindelig

Punktformig keratitis, kornea

erosion, brændende fornemmelse,

konjunktivirritation, øjenpruritus,

stikkende følelse i øjet, fornemmelse

af fremmedlegeme i øjet, tørre øjne,

øjenlågserythem, øjensmerter,

lysfølsomhed, øjenudflåd,

synsforstyrrelse, øjenpruritus,

forværret synsskarphed, blepharitis,

øjenlågsødem, øjenirritation, øget

dk_hum_57897_spc.doc

Side 6 af 12

lakrimation, vækst af øjenvipper.

Ikke almindelig

Iritis, konjunktivalt ødem,

øjenlågssmerter, fornemmelse af

fremmedlegeme i øjet. Astenopi,

trichiasis, øget irispigmentering,

fordybning af øjenlågsulcus,

øjenlågsretraktion, misfarvning af

øjenvipper (mørke).

Ikke kendt

Cystoid makulært ødem, hævelse af

øje, sløret syn, ubehag i øjnene

Hjerte

Ikke kendt

Bradykardi

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt

Hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Rhinitis

Ikke almindelig

Dyspnø

Ikke kendt

Bronkospasme, (hovedsageligt hos

patienter med eksisterende

bronkospastisk lidelse), astma

Hud og subkutane væv

Almindelig

Øjenlågspigmentering, hirsuitisme,

øget hudpigmentering (periocular)

Ikke kendt

Alopeci,

(Periokulær) misfarvning af

huden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke kendt

Træthed

Som andre topisk administrerede oftalmologiske lægemidler absorberes

Bimatoprost/Timolol "Stada (bimatoprost/timolol) i den systemiske kredsløb. Absorption

af timolol kan medføre lignende bivirkninger som set med systemiske beta-blokkere.

Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topisk oftalmolgisk administration er lavere

end for systemisk administration. For at reducere den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Yderligere bivirkninger, der er set hos et af de aktive stoffer (bimatoprost eller timolol), og

som potentielt kan forekomme med bimatoprost/timolol, er anført nedenfor i tabel 2:

Tabel 2

System organ klasse

Bivirkning

Immunsystemet

Systemiske allergiske reaktioner, herunder

anafylaksi

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Depression

, hukommelsestab

, hallucinationer

(frekvens ikke kendt)

Nervesystemet

Synkope

, cerebrovaskulær hændelse

, stigning i tegn

og symptomer på myasthenia gravis

, paræstesi

cerebral iskæmi

Øjne

Nedsat følsomhed i cornea

, diplopi

, ptose

choroidalløsning efter filtrationskirurgi (se pkt. 4.4)

keratitis

, blepharospasm

, retinal blødning

, uveitis

Hjerte

Atrioventrikulært blok

, hjertestop

, arytmi

hjertesvigt

, kongestiv hjertesvigt

, brystsmerter

palpitationer

, ødemer

Vaskulære sygdomme

Hypotension

, Raynaud’s fænomen

, kolde hænder

dk_hum_57897_spc.doc

Side 7 af 12

og fødder

Luftveje, thorax og mediastinum

Forværring af astma

, forværring af KOL

, hoste

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

, diarré

, dyspepsi

, tør mund

mavesmerter

, opkastning

Hud og subkutane væv

Psoriasislignende udslæt

, eller forværring af

psoriasis

, udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi

Det reproduktive system og mammae

Seksuel dysfunktion

, nedsat libido

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Undersøgelser

Lever funktionstest (LFT) unormal

Bivirkninger observeret med timolol monoterapi

bivirkninger observeret med bimatoprost monoterapi

Bivirkninger rapporteret i fosfatholdige øjendråber

Tilfælde af forkalkning af cornea er meget sjældent rapporteret i forbindelse med brugen af

fosfatholdige øjendråber hos nogle patienter med signifikant beskadigede hornhinder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Forekomst af overdosering med lokal bimatoprost/timolol er ikke sandsynlig eller er

forbundet med toksicitet.

Bimatoprost

Såfremt bimatoprost/timolol indtages ved et uheld, kan følgende informationer være

nyttige: I 2-ugers perorale rotte- og museforsøg fremkaldte doser på op til 100 mg/kg/dag

ikke toksicitet. Denne dosis udtrykt i mg/m

er mindst 70 gange højere end den ved et

uheld indtagne dosis af 1 flaske bimatoprost/timolol hos et barn, der vejer 10 kg.

Timolol

Symptomer på systemisk overdosering af timolol er bradykardi, hypotension,

bronkospasme, hovedpine, svimmelhed, kortåndethed og hjertestop. Et forsøg med

patienter med nedsat nyrefunktion viste, at timolol ikke var let dialyserbart.

I tilfælde af overdosering gives symptomatisk og understøttende behandling.

4.10

Udlevering

dk_hum_57897_spc.doc

Side 8 af 12

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Øjenmidler – betablokerende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme:

Bimatoprost/Timolol "Stada" indeholder to aktive stoffer: bimatoprost og timolol. Disse to

komponenter nedsætter forhøjet intraokulært tryk (IOT) gennem komplementære

virkningsmekanismer, og den samlede virkning medfører en øget reduktion af IOT i

forhold til hvert af stofferne givet som monoterapi.

Virkningen af Bimatoprost/Timolol "Stada" opnås hurtigt.

Bimatoprost er meget virksomt til sænkning af det intraokulære tryk. Det er et syntetisk

prostamid, som i strukturen ligner prostaglandin F

2‹

(PGF

2‹

), og som ikke virker gennem

nogen kendte prostaglandinreceptorer. Bimatopost efterligner selektivt virkningen af

nyopdagede biosyntetiske substanser, som kaldes prostamider. Prostamidreceptorens

struktur er imidlertid endnu ikke bestemt.

Den virkningsmekanisme, hvorved bimatoprost nedsætter det intraokulære tryk hos

mennesker, er ved at øge kammervandsafløbet gennem trabekelværket og øge det

uveosclerale afløb.

Timolol er et beta

og beta

nonselektivt adrenergt receptorblokerende middel uden

signifikant intrinsisk sympatomimetisk, direkte hjertedepressiv eller lokalanæstetisk

(membranstabiliserende) virkning. Timolol nedsætter IOT ved at nedsætte

kammervandsproduktionen. Den nøjagtige virkemåde er ikke helt afklaret, men beror

sandsynligvis på hæmning af den øgede cykliske AMP-syntese, som skyldes endogen beta-

adrenerg stimulation.

Kliniske virkninger:

Bimatoprost/Timolol "Stada" IOT-sænkende virkning er ikke ringere end virkningen af

samtidig behandling med bimatoprost (en gang daglig) og timolol (to gange daglig).

Eksisterende litteraturdata for bimatoprost/timolol tyder på, at aftendosering kan være

mere effektiv ved nedsættelse af IOT end morgendosering. Imidlertid bør sandsynligheden

for compliance overvejes, når man overvejer enten morgen eller aftendosering.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af bimatoprost/timolol i børn fra 0 til 18 år er ikke undersøgt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

dk_hum_57897_spc.doc

Side 9 af 12

Bimatoprost/Timolol "Stada"

Plasmakoncentrationer af bimatoprost og timolol blev bestemt i et crossover-forsøg med

sammenligning af monoterapibehandling og bimatoprost/timolol hos raske

forsøgspersoner.

Systemisk absorption af de enkelte stoffer var meget lav og blev ikke påvirket af samtidig

administration i en enkelt formulering.

I de to 12-måneders undersøgelser med måling af systemisk absorption sås ingen

akkumulering af de enkelte komponenter.

Bimatoprost

Bimatoprost gennemtrænger human cornea og sclera godt in vitro. Efter okulær

administration er den systemiske eksponering for bimatoprost meget lave med ingen

akkumulering over tiden. Efter 1 daglig okulær administration af 1 dråbe 0,03 %

bimatoprost i begge øjne i 2 uger toppede blodkoncentrationer inden for 10 minutter efter

dosering og faldt til under den laveste påviselige grænse (0,025 mg/ml) inden for 1,5 time

efter applikation. C

og AUC

0-24t

middelværdier var nogenlunde de samme på dag 7 og

14 med hhv. ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ng

t/ml, hvilket angiver, at en stabil

lægemiddelkoncentration blev nået i løbet af den første uges okulære administration.

Bimatoprost distribueres moderat i legemsvæv, og den systemiske distributionsvolumen

hos mennesker ved stabil tilstand var 0,67 l/kg. I humant blod findes bimatoprost

hovedsagelig i plasma.

Plasmaproteinbindingen af bimatoprost er ca. 88%.

Bimatoprost er den vigtigste cirkulerende art i blodet, ved den systemiske cirkulation efter

okulær administration. Bimatoprost gennemgår oxydering, N-deethylering og

glucuronisering for at danne en række forskellige metabolitter.

Bimatoprost elimineres primært ved udskillelse gennem nyrerne, op til 67 % af en

intravenøs dosis administreret til raske frivillige forsøgspersoner blev udskilt i urinen, 25

% af dosen blev udskilt via fæces. Eliminationshalveringstiden, bestemt efter intravenøs

administration, var ca. 45 minutter, den totale blod-clearance var 1,5 l/t/kg.

Egenskaber hos ældre patienter:

Efter dosis 2 gange om dagen var AUC

0-24t

middelværdien af 0,0634 ngt/ml bimatoprost

hos ældre (forsøgspersoner over 65 år) signifikant højere end 0,0218 ng

t/ml hos unge,

raske voksne. Dette resultat er dog ikke klinisk relevant, da systemisk eksponering hos

både ældre og unge forsøgspersoner er meget lav ved okulær administration. Der var ingen

akkumulering af bimatoprost i blodet over tiden, og sikkerhedsprofilen var nogenlunde den

samme hos ældre og unge patienter.

Timolol

Efter okulær administration af en 0,5 % øjendråbeopløsning hos personer, der blev opereret

for katarakt var den maksimale koncentration af timolol 898 ng/ml i kammervand 1 time

efter administration. En del af dosis absorberes systemisk og metaboliseres derefter i

udstrakt grad i leveren. Timolols plasmahalveringstid er ca. 4-6 timer. Timolol

metaboliseres delvist i leveren, og timolol og dets metabolitter udskilles via nyrerne.

Timolol bindes ikke i væsentlig grad til plasma.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

dk_hum_57897_spc.doc

Side 10 af 12

Bimatoprost/Timolol "Stada"

Undersøgelser af bimatoprost/timolol for okulær toksicitet efter gentagne doser viste ingen

særlige risici for mennesker. De enkelte komponenters okulære og systemiske

sikkerhedsprofil er veldokumenteret.

Bimatoprost

De non-kliniske data viser ingen særlige farer for mennesker på basis af traditionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitet. Forsøg med

gnavere frembragte artsspecifik abort ved systemisk eksponering, som var 33 til 97 gange

højere end den opnåede humane eksponering efter okulær administration.

Hos aber, som fik okulært bimatoprost i koncentrationer på ≥0,03 % daglig i 1 år, sås en

stigning i irispigmentering og reversibel dosisafhængig periokulær virkning, som var

karakteriseret ved prominent øvre og nedre sulcus og udvidelse af øjenspalten.

Tilsyneladende skyldes stigningen i irispigmentering øget stimulation af

melaninproduktion i melanocytter og ikke en stigning i melanocyttallet. Der er ikke

observeret funktionsmæssige eller mikroskopiske ændringer med relation til de

periokulære virkninger, og virkningsmekanismen bag de periokulære forandringer kendes

ikke.

Timolol:

Ikke-kliniske data viser ingen særlige farer for mennesker på basis af traditionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet,

karcinogenicitet og toksicitet i forbindelse med reproduktion.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumchlorid

Natriumphosphatheptahydrat

Citronsyremonohydrat

Saltsyre, koncentreret, eller natriumhydroxid (til indstilling af pH)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

4 uger efter anbrud.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvide LDPE-flasker med mørk blå HDPE-skruelåg og hvid drypindsats.

Hver flaske har et påfyldningsvolumen på 3 ml.

dk_hum_57897_spc.doc

Side 11 af 12

Pakningsstørrelser:

1 eller 3 flasker i en æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant

Stada Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57897

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. juli 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. februar 2020

dk_hum_57897_spc.doc

Side 12 af 12

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação