Bendamustinhydrochlorid "medac" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Dinamarca - dinamarquês - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:
Bendamustinhydrochloridmonohydrat
Disponível em:
Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Código ATC:
L01AA09
DCI (Denominação Comum Internacional):
Bendamustinhydrochloridmonohydrat
Dosagem:
2,5 mg/ml
Forma farmacêutica:
pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Número de autorização:
54316
Data de autorização:
2015-06-04

Leia o documento completo

2. september 2021

PRODUKTRESUMÉ

Bendamustinhydrochlorid "medac", pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

D.SP.NR.

29330

LÆGEMIDLETS NAVN

Bendamustinhydrochlorid "medac"

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustinhydrochlorid-

monohydrat).

Et hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustinhydrochlorid-

monohydrat).

1 ml koncentrat indeholder 2,5 mg bendamustinhydrochlorid, når det er rekonstitueret som

angivet under pkt. 6.6.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvidt til off-white pulver.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Primærbehandling af kronisk lymfatisk leukæmi (Binet stadium B eller C) til patienter, for

hvem fludarabin kombinationsbehandling ikke er hensigtsmæssig.

Indolent Non-Hodgkin-lymfom som monoterapi til patienter, hvis sygdom har udviklet sig

under eller inden for 6 måneder efter behandling med rituximab, eller en behandling som

indeholder rituximab.

Primærbehandling af multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progression eller

stadium III) i kombination med prednison til patienter over 65 år som ikke er egnede til

dk_hum_54316_spc.doc

Side 1 af 14

autolog stamcellettransplantation, og som har klinisk neuropati på diagnosetidspunktet,

hvilket udelukker behandling med thalidomid eller bortezomib.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Monoterapi til kronisk lymfatisk leukæmi

100 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 4. uge, op til

6 gange.

Monoterapi til indolent Non-Hodgkin-lymfom refraktær til rituximab

120 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 3. uge, mindst 6

gange.

Multipelt myelom

120–150 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, 60 mg/m²

legemsoverflade prednison intravenøst eller oralt på dag 1–4, hver 4. uge, mindst 3 gange.

Nedsat leverfunktion

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at tilpasse dosis til patienter med

let nedsat leverfunktion (serum-bilirubin < 1,2 mg/dl). Der anbefales dosisreduktion på

30 % hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (serum bilirubin 1,2-3,0 ml/dl).

Der findes ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3,0

mg/dl) (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Baseret på farmakokinetiske data er en dosistilpasning ikke nødvendig for patienter med en

creatinin-clearance på > 10 ml/min. Der er begrænset erfaring med patienter med svært

nedsat nyrefunktion.

Børn

Sikkerhed og virkning af bendamustinhydrochlorid hos børn er endnu ikke klarlagt.

Aktuelle tilgængelige data er ikke tilstrækkelige til at fremsætte en anbefaling om

dosering.

Ældre

Der er ingen tegn på, at dosisjustering er nødvendig til ældre (se pkt. 5.2).

Administration

Til intravenøs infusion over 30-60 minutter (se pkt. 6.6).

Infusionen skal udføres under opsyn af en kvalificeret læge med erfaring i anvendelse af

kemoterapeutiske midler.

Ringe knoglemarvsfunktion er relateret til øget kemoterapi-induceret, hæmatologisk

toksicitet.

Behandlingen bør ikke påbegyndes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er faldet til

< 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl (se pkt. 4.3).

dk_hum_54316_spc.doc

Side 2 af 14

Behandlingen bør standses eller udsættes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er

faldet til < 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl. Behandlingen kan fortsættes efter en

stigning af leukocyttallet til > 4.000/µl og trombocyttallet til > 100.000/µl.

Nadir for leukocytter og trombocytter nås efter 14–20 dage med regeneration efter 3-

5 uger.

Det anbefales at føre nøje kontrol med blodbilledet i den behandlingsfri periode (se

pkt. 4.4).

I tilfælde af ikke-hæmatologisk toksicitet skal dosisreduktioner baseres på værste

CTC-grad i det foregående behandlingsforløb. En 50 % reduktion anbefales ved toksicitet

CTC-grad 3. Det anbefales at afbryde behandlingen i tilfælde af toksicitet CTC-grad 4.

Hvis patienten har behov for dosisjustering, skal den individuelt beregnede, reducerede

dosis gives på dag 1 og 2 i det respektive behandlingsforløb.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se

pkt. 6.6.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

I ammeperioden

Svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3,0 mg/dl)

Gulsot

Svær knoglemarvshæmning og alvorlige ændringer i blodbilledet (leukocyt- og/eller

trombocyttal faldet til < 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl)

Større kirurgiske indgreb mindre end 30 dage inden start på behandlingen

Infektioner, specielt i forbindelse med leukopeni

Vaccination mod gul feber

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Knoglemarvshæmning

Patienter, som behandles med bendamustinhydrochlorid, kan få knoglemarvshæmning.

Ved behandlingsrelateret knoglemarvshæmning skal leukocytter, trombocytter,

hæmoglobin og neutrofilocytter kontrolleres mindst 1 gang om ugen. Før start på næste

behandlingsforløb anbefales følgende parametre: Leukocyt- og trombocyttallet > 4.000/µl

henholdsvis > 100.000/µl.

Infektioner

Alvorlige og fatale infektioner er set ved brug af bendamustinhydrochlorid, herunder

bakterie (sepsis, pneumoni) og opportunistiske infektioner som f.eks. Pneumocystis

jirovecii-pneumoni (PJP), varicella zoster-virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV).

Tilfælde af progressiv multifokal leukoencephalopati (PML), herunder letale tilfælde, er

blevet rapporteret efter brug af bendamustin, primært i kombination med rituximab eller

obinutuzumab. Behandling med bendamustinhydrochlorid kan forårsage langvarig

lymfocytopeni (< 600/μl) og lave værdier af CD4-positive T-celler (T-hjælper celler)

(< 200/μl) i mindst 7 - 9 måneder efter afsluttet behandling. Lymfocytopeni og fald i CD4-

positive T-celler er mere udtalt, når bendamustin kombineres med rituximab. Patienter med

lymfopeni og lave værdier af CD-4 positive celler efter behandling med

dk_hum_54316_spc.doc

Side 3 af 14

bendamustinhydrochlorid er mere modtagelige for (opportunistiske) infektioner. I tilfælde

af lave værdier af CD4-positive T-celler (< 200/μl) bør profylakse af Pneumocystis

jirovecii-pneumoni (PJP) overvejes. Alle patienter skal overvåges for respiratoriske tegn

og symptomer under hele behandlingen. Patienter bør rådes til at rapportere nye

symptomer på infektioner, herunder feber og symptomer fra luftvejene, med det samme.

Afbrydelse af behandlingen med bendamustinhydrochlorid skal overvejes ved tegn på

(opportunistiske) infektioner.

Tag PML i betragtning i differentialdiagnosen hos patienter med nye eller forværrede

neurologiske, kognitive eller adfærdsmæssige tegn eller symptomer. Hvis der er mistanke

om PML, bør der foretages passende diagnostiske evalueringer, og behandlingen bør

indstilles, indtil PML er udelukket.

Reaktivering af hepatitis

Reaktivering af hepatitis B hos patienter, der er kroniske bærere af denne virus, er set efter

administration af bendamustinhydrochlorid. I nogle tilfælde er der set akut leversvigt eller

dødsfald. Patienter bør testes for HBV-infektion, før bendamustinhydrochlorid-behandling

påbegyndes. Eksperter i leversygdomme og hepatitis B-behandling bør konsulteres, før

behandlingen af patienter, der er testet positive for hepatitis B påbegyndes (herunder

patienter med aktiv sygdom), samt hvis en patient testes positiv for HBV-infektion under

behandlingen. Bærere af HBV, der skal behandles med bendamustinhydrochlorid, bør

overvåges nøje for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion under hele behandlingen og

i flere måneder efter afslutningen af behandlingen (se pkt. 4.8).

Hudreaktioner

Der er rapporteret et antal hudreaktioner, som inkluderer udslæt, svære hudreaktioner og

bulløs eksantem. Tilfælde af Stevens-Johnson Syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse

(TEN) og medikamentelt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS),

hvoraf nogle har haft døden til følge, er rapporteret ved brug af bendamustinhydrochlorid.

Patienterne bør vejledes i tegn og symptomer på disse reaktioner af deres ordinerende

læger og bør instrueres i øjeblikkeligt at søge lægehjælp, hvis de udvikler disse

symptomer. Nogle reaktioner forekom, når bendamustinhydrochlorid blev givet i

kombination med andre anticancer præparater, så den præcise sammenhæng er uvis. Når

der optræder hudreaktioner, kan de progrediere og forværres ved yderligere behandling.

Hvis hudreaktionerne progredierer, bør Bendamustinhydrochlorid "medac" pauseres eller

seponeres. Ved alvorlige hudreaktioner, hvor de mistænkes relateret til

bendamustinhydrochlorid bør behandlingen seponeres.

Nonmelanom hudcancer

I kliniske studier er der observeret en øget risiko for nonmelanom hudcancer

(basalcellecarcinom og pladecellecarcinom) hos patienter, der blev behandlet med regimer

indeholdende bendamustin. Periodisk hudundersøgelse anbefales til alle patienter, især

patienter med risikofaktorer for hudcancer.

Hjertesygdom

Under behandling med bendamustinhydrochlorid skal koncentrationen af kalium i blodet af

patienter med hjertesygdom nøje kontrolleres, og der skal gives kaliumtilskud ved

< 3,5 mEq/l, og der skal udføres EKG.

Fatale tilfælde af myokardieinfarkt og hjertesvigt er rapporteret ved behandling med

bendamustinhydrochlorid. Patienter med samtidig eller tidligere hjertesygdom bør derfor

observeres nøje.

dk_hum_54316_spc.doc

Side 4 af 14

Kvalme, opkastning

Der kan gives et antiemetikum til behandling af kvalme og opkastning.

Tumorlysis syndrom

Der er set tumorlysis syndrom (TLS) hos patienter behandlet med bendamustin-

hydrochlorid i kliniske undersøgelser. Indtræden tenderer mod at ske inden for 48 timer

efter første dosis bendamustinhydrochlorid og kan uden indgriben føre til akut nyresvigt og

død. Forebyggende tiltag som f.eks. tilstrækkelig væsketerapi, tæt kontrol af blodbilledet, i

særdeleshed kalium- og urinsyreniveauer, og brug af hypourikæmiske midler (allopurinol

og rasburicase) bør overvejes inden behandlingen. Der er dog set nogle få tilfælde af

Stevens-Johnson Syndrom og toksisk epidermal nekrolyse ved samtidig indgift af

bendamustin og allopurinol.

Anafylakse

Infusionsreaktioner mod bendamustinhydrochlorid er ofte forekommet i kliniske studier.

Symptomerne er generelt lette og omfatter feber, kulderystelser, kløe og udslæt. I sjældne

tilfælde er set alvorlige, anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner. Patenter skal spørges

om symptomer, der kan tyde på infusionsreaktioner efter deres første behandlingsomgang.

Forholdsregler til at undgå alvorlige reaktioner, inklusive antihistaminer, antipyretika og

kortikosteroider skal overvejes i efterfølgende cykler til patienter, der tidligere har oplevet

infusionsreaktioner.

Patienter, som fik allergiske reaktioner af grad 3 eller værre, blev typisk ikke genbehandlet.

Prævention

Bendamustinhydrochlorid er teratogent og mutagent.

Kvinder bør ikke blive gravide i behandlingsperioden. Mandlige patienter bør rådes til ikke

at blive far under og i op til 6 måneder efter behandlingen. De bør søge rådgivning om

sædopbevaring før behandling med bendamustinhydrochlorid på grund af risiko for

irreversibel infertilitet.

Ekstravasation

Ved ekstravasation skal infusionen standses omgående. Kanylen skal fjernes efter kort

aspiration. Derefter skal det påvirkede vævsområde afkøles. Armen skal lejres højt.

Yderligere behandlinger som f.eks. anvendelse af kortikosteroider har ikke vist entydig

gavn.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført in-vivo interaktionsstudier.

Ved kombination af Bendamustinhydrochlorid "medac" med knoglemarvshæmmende

substanser, kan knoglemarvspåvirkningen af Bendamustinhydrochlorid "medac" og/eller

de samtidigt administrerede lægemidler forstærkes. Enhver behandling, som forværrer

patientens almentilstand eller som forringer knoglemarvsfunktionen, kan øge toksiciteten

af Bendamustinhydrochlorid "medac".

Kombination af Bendamustin hydrochlorid "medac" med cyclosporin eller tacrolimus kan

medføre for høj immunsuppression med risiko for lymfoproliferation.

dk_hum_54316_spc.doc

Side 5 af 14

Cytostatika kan reducere dannelsen af antistoffer efter vaccination med levende virus og

øge risikoen for infektion, som kan være livstruende. Denne risiko er øget hos personer,

hvor immunsystemet allerede er undertrykt af deres underliggende sygdom.

Bendamustins metabolisering involverer cytochrom P450 (CYP) 1A2 isoenzym (se

pkt. 5.2). Derfor er der potentiale for interaktion med CYP1A2 inhibitorer som

fluvoxamin, ciprofloxacin, acyclovir, cimetidin.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Graviditet og amning

Graviditet

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af Bendamustinhydrochlorid "medac" til gravide er

ringe. I non-kliniske studier var Bendamustinhydrochlorid "medac" embryo- og

fosterletalt, teratogent og genotoksisk (se pkt. 5.3). Under graviditet bør bendamustin-

hydrochlorid kun anvendes på tvingende indikation. Moderen bør informeres om risikoen

for fosteret. Hvis behandling med Bendamustinhydrochlorid "medac" er absolut nødvendig

under graviditet, eller hvis der indtræffer graviditet under behandling, bør patienten

informeres om risikoen for det ufødte barn og overvåges tæt. Muligheden for genetisk

rådgivning bør overvejes.

Fertilitet

Kvinder i den fødedygtige alder/

svangerskabsforebyggelse

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive metoder til forebyggelse af

svangerskab både før og under behandling med Bendamustinhydrochlorid "medac".

Mænd i behandling med Bendamustinhydrochlorid "medac" rådes til ikke at undfange børn

under og i op til 6 måneder efter behandlingen. De bør søge rådgivning om sædopbevaring,

før behandling på grund af risiko for irreversibel infertilitet ved behandling med

Bendamustinhydrochlorid "medac".

Amning

Det vides ikke om bendamustin udskilles i brystmælk, hvorfor Bendamustinhydrochlorid

"medac" er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Amningen må indstilles under

behandling med Bendamustinhydrochlorid "medac".

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Bendamustinhydrochlorid påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Der er imidlertid set ataksi, perifer neuropati og somnolens under

behandling med bendamustinhydrochlorid (se punkt 4.8). Patienter bør instrueres om, at

hvis de oplever disse symptomer, bør de undgå potentielt farlige opgaver som at køre bil

eller bruge maskiner.

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

dk_hum_54316_spc.doc

Side 6 af 14

De mest almindelige bivirkninger ved bendamustinhydrochlorid er hæmatologiske

bivirkninger (leukopeni, trombopeni), dermatologisk toksicitet (allergiske reaktioner),

almene symptomer (feber), gastrointestinale symptomer (kvalme, opkastning).

Tabel over bivirkninger

Nedenstående skema viser data rapporteret ved brug af bendamustinhydrochlorid.

MedDRA

system-

organklasse

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke

almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til

< 1/1.000)

Meget

sjælden

(< 1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

forhåndenvære

nde data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion

NOS,

herunder

opportunis-

tiske

infektioner

(f.eks. herpes

zoster,

cytomegalo-

virus,

hepatitis B)

Pneumocystis

jirovecii-

pneumoni

Sepsis

Primær

atypisk

lunge-

betændelse

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer

(inklusive

cyster og

polypper)

Tumorlysis

syndrom

Myelodys-

plastisk

syndrom, akut

myeloid

leukæmi

Blod og

lymfesystem

Leukopeni

NOS, Trom-

bocytopeni,

Lymfopeni

Blødning,

anæmi,

neutropeni

Pancytopeni

Knoglemarvs-

insufficiens

Hæmolyse

Immun-

systemet

Overfølsomhe

d NOS

Anafylaktisk

reaktion,

anafylaktoid

reaktion

Anafylaktisk

shock

Nervesystemet

Hovedpine

Søvnløshed,

svimmelhed

Somnolens,

stemmetab

Dysgeusi,

paræstesi,

perifer

sensorisk

neuropati,

antikolinergt

syndrom,

neurologiske

lidelser,

ataksi,

encefalit

Hjerte

Kardiel

dysfunktion så

palpitationer,

angina

pectoris,

arytmi

Perikardie-

effusion,

myokardieinf

arkt,

hjertestop

Takykardi

Atrieflimren

dk_hum_54316_spc.doc

Side 7 af 14

MedDRA

system-

organklasse

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke

almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til

< 1/1.000)

Meget

sjælden

(< 1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

forhåndenvære

nde data)

Vaskulære

sygdomme

Hypotensionh

ypertension

Akut

kredsløbs-

kollaps

Årebetændels

Luftveje, thorax

og mediastinum

Nedsat

lungefunktion

Lunge-fibrose

Lungebetændels

e, pulmonal

alveolær

blødning

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

opkastning

Diarré,

obstipation,

stomatit

Hæmoragisk

øsofagit,

gastrointestin

al blødning

Lever og

galdeveje

Leversvigt

Hud og

subkutane væv

Alopeci,

hudlidelser

NOS, urticaria

Erytem,

dermatitis,

pruritus,

makulopapulø

st udslæt,

hyperhidrose

Stevens-

Johnson

Syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse

(TEN),

medikamentelt

udslæt med

eosinofili og

systemiske

symptomer

(DRESS)*

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt

reproduktive

system og

mammae

Amenoré

Infertilitet

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationss

tedet

Slimhinde-

betændelse,

træthed, feber

Smerter,

kulderystelser,

dehydrering,

anorexi

Multi-

organsvigt

Undersøgelser

Fald i

Hæmoglobin,

stigning i

creatinin,

stigning i

urinstof

Stigning i

ASAT/ALAT,

stigning i

basisk

fosfatase,

stigning i

bilirubin,

hypokalemi

NOS = ikke specificeret på anden vis

(* = kombinationsbehandling med rituximab)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

dk_hum_54316_spc.doc

Side 8 af 14

Der er rapporteret isolerede tilfælde af nekrose efter utilsigtet, ekstravaskulær indgift og

tumor-lysis-syndrom og anafylaksi.

Risikoen for akut myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi er øget hos

patienter, der behandles med alkylerende midler (herunder bendamustin). Den sekundære

malignitet kan udvikles flere år efter, at kemoterapien er seponeret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_54316_spc.doc

Side 9 af 14

Overdosering

Efter indgift af en 30 minutters infusion af bendamustinhydrochlorid en gang hver tredje

uge var den maksimalt tolererede dosis (MTD) 280 mg/m

. Kardielle hændelser af CTC-

grad 2 forenelige med iskæmiske EKG-forandringer blev anset for dosisbegrænsende.

I en efterfølgende undersøgelse med 30 minutters infusion af bendamustinhydrochlorid på

dag 1 og 2 hver tredje uge, lå MTD på 180 mg/m

. Den dosisbegrænsende toksicitet var

grad 4 trombocytopeni. Kardiel toksicitet var ikke dosisbegrænsende i denne undersøgelse.

Modforanstaltninger

Der er ikke nogen specifik antidot. Som effektiv modforanstaltning for at kontrollere

hæmatologiske bivirkninger, kan man foretage knoglemarvstransplantation og transfusion

(trombocytter, erytrocytkoncentrater), eller give hæmatologiske vækstfaktorer.

Bendamustinhydrochlorid og dets metabolitter er dialyserbare i mindre grad.

4.10

Udlevering

BEGR

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 AA 09. Antineoplastisk, alkylerende middel.

Farmakodynamiske egenskaber

Bendamustinhydrochlorid er et alkylerende, antineoplastisk middel med unik virkning.

Den antineoplastiske og celledræbende virkning af bendamustinhydrochlorid er i det

væsentlige baseret på krydsbindinger mellem DNA-enkelt- og dobbeltstrenge gennem

alkylering. Herved forringes DNA matrixfunktion, syntese og reparation.

Bendamustinhydrochlorids antitumorvirkning er blevet påvist i mange in-vitro

undersøgelser med forskellige humane tumorcellelinier (brystcancer, ikke-småcellet og

småcellet lungecancer, ovariekarcinomer og forskellige typer leukæmi) og in-vivo i

forskellige eksperimentelle tumormodeller med tumorer fra mus, rotter og mennesker

(melanomer, brystcancer, sarkomer, lymfomer, leukæmi og småcellet lungecancer).

Bendamustinhydrochlorid viste en aktivitetsprofil i humane tumorcellelinier, som var

forskellig fra andre alkylerende midlers. Den aktive substans har ingen eller kun meget

ringe krydsresistens i humane tumorcellelinier med forskellige resistensmekanismer i det

mindste delvist på grund af forholdsmæssigt vedvarende interaktion med DNA. Derudover

er der i kliniske studier påvist, at der ikke er nogen komplet krydsresistens mellem

bendamustin og antracykliner, alkylerende midler eller rituximab. Antallet af undersøgte

patienter er dog lille.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Indikationen til anvendelse for kronisk lymfatisk leukemi underbygges af et enkelt åbent

studie, hvor bendamustin sammenlignes med chlorambucil.

319 ikke tidligere behandlede, men behandlingskrævende patienter med kronisk lymfatisk

leukæmi Binet stadium B eller C blev inkluderet i den prospektive, randomiserede

multicenterundersøgelse. Primærbehandling med bendamustinhydrochlorid 100 mg/m

dk_hum_54316_spc.doc

Side 10 af 14

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação