Atomoxetine Accord 25 mg Kapsel, hård

Suécia - sueco - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Ingredientes ativos:
atomoxetinhydroklorid
Disponível em:
Accord Healthcare B.V.
Código ATC:
N06BA09
DCI (Denominação Comum Internacional):
atomoxetinhydroklorid
Dosagem:
25 mg
Forma farmacêutica:
Kapsel, hård
Composição:
propylenglykol Hjälpämne; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; atomoxetinhydroklorid 28,57 mg Aktiv substans
Tipo de prescrição:
Receptbelagt
Resumo do produto:
Förpacknings: Blister, 7 kapslar (plast/Al); Blister, 7 kapslar (Al/Al); Blister, 28 kapslar (Al/Al); Blister, 56 kapslar (Al/Al); Blister, 60 kapslar (Al/Al); Blister, 100 kapslar (Al/Al); Blister, 50 kapslar (Al/Al); Blister, 100 kapslar (plast/Al); Blister, 60 kapslar (plast/Al); Blister, 56 kapslar (plast/Al); Blister, 50 kapslar (plast/Al); Blister, 28 kapslar (plast/Al)
Status de autorização:
Godkänd
Número de autorização:
56743
Data de autorização:
2019-04-03

Leia o documento completo

Bipacksedel: information till användaren

Atomoxetine Accord 10 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 18 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 25 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 40 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 60 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 80 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 100 mg hårda kapslar

atomoxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atomoxetine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Atomoxetine Accord

Hur du tar Atomoxetine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Atomoxetine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atomoxetine Accord är och vad det används för Vad används det för

Atomoxetine Accord innehåller den aktiva substansen atomoxetin och används för att behandla

uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD). Det används:

hos barn över 6 års ålder

hos ungdomar

hos vuxna

Det används endast som en del i ett helt behandlingsprogram av sjukdomen som även innefattar

behandling som inte involverar läkemedel, såsom samtal och beteendeterapi.

Hos vuxna används detta läkemedel för att behandla ADHD när symtomen är mycket besvärande och

påverkar ditt jobb eller sociala liv och när du har haft symtom av sjukdomen som barn.

Hur fungerar det

Detta läkemedel ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns

naturligt och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos

patienter med ADHD. Detta läkemedel hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Detta läkemedel

är inte centralstimulerande och är därför inte beroendeframkallande.

Det kan ta några veckor efter det att du börjat ta läkemedlet innan läkemedlet når full effekt.

Om ADHD

Barn och ungdomar med ADHD upplever att det är:

svårt att sitta still och

svårt att koncentrera sig.

Det är inte deras fel att de inte kan göra detta. Många barn och ungdomar har svårt för dessa saker,

men med ADHD kan detta skapa problem i vardagen. Barn och ungdomar med ADHD kan ha

svårigheter med inlärning och att göra läxor. De upplever att det är svårt att uppföra sig hemma, i

skolan eller på andras platser. ADHD påverkar inte intelligensen hos barn och ungdomar.

Vuxna med ADHD har svårigheter med samma saker som barn upplever som svårt men det kan

innebära att de har problem med:

arbete

relationer

låg självkänsla

utbildning.

Atomoxetin som finns i Atomoxetine Accord kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Atomoxetine Accord

Ta inte Atomoxetine Accord om du:

är allergisk mot atomoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

har tagit ett läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t.ex. fenelzin,

under de senaste två veckorna. MAO-hämmare används ibland för att behandla depression och

andra psykiska problem. Samtidigt intag av Atomoxetine Accord och en MAO-hämmare kan

orsaka allvarliga biverkningar eller vara livshotande. Du måste vänta minst 14 dagar efter att du

har slutat ta detta läkemedel innan du kan börja ta en MAO-hämmare.

har en ögonsjukdom som kallas glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck inne i ögat).

har allvarliga problem med hjärtat, som kan påverkas av en ökning av hjärtfrekvensen och/eller

blodtrycket, eftersom det kan vara en effekt av Atomoxetine Accord.

har allvarliga problem med blodkärlen i hjärnan – som en stroke, svullnad och försvagning av

en del av ett blodkärl (aneurysm) eller förträngning eller blockering av blodkärl.

har en tumör i binjuren (feokromocytom).

Ta inte Atomoxetine Accord om någon av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med

läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Detta eftersom detta läkemedel kan förvärra

dessa problem.

Varningar och försiktighet

Både vuxna och barn bör vara medvetna om följande varningar och försiktighetsåtgärder. Tala med

läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetine Accord om du har:

tankar om att ta ditt liv eller försöker ta ditt liv.

hjärtproblem (inklusive hjärtfel) eller ökade hjärtslag. Atomoxetine Accord kan öka din

hjärtfrekvens (puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel.

högt blodtryck. Atomoxetine Accord kan öka blodtrycket.

lågt blodtryck. Atomoxetine Accord kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt

blodtryck.

problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen.

hjärt-kärlsjukdom eller har haft en stroke.

Leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos.

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

mani (känna sig upprymd och exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende) och agitation (en

känsla av att vara både kroppsligt orolig och psykiskt upphetsad).

aggressiva känslor.

ovänliga och arga (fientliga) känslor.

tidigare epilepsi eller om du har haft krampanfall av någon annan orsak. Atomoxetine Accord

kan eventuellt öka risken för krampanfall.

annat humör än vanligt (humörsvägningar) eller om du känner dig väldigt olycklig.

svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller att du upprepar ljud och

ord.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av ovanstående stämmer in på dig innan du börjar

behandlingen. Detta eftersom att Atomoxetine Accord kan förvärra dessa problem. Din läkare

kommer att vilja följa upp hur läkemedlet påverkar dig.

Undersökningar som din läkare kommer att göra innan du börjar ta Atomoxetine Accord

Dessa undersökningar är för att avgöra om Atomoxetine Accord är rätt läkemedel för dig.

Läkaren kommer att mäta:

blodtryck och hjärtfrekvens (puls) innan och under tiden du tar Atomoxetine Accord

längd och vikt om du är ett barn eller tonåring under tiden du tar Atomoxetine Accord

Din läkare kommer att prata med dig om:

andra läkemedel som du tar

om det finns någon i släkten som dött en plötslig oförklarlig död

andra medicinska problem (såsom hjärtproblem) som du eller någon i din släkt har.

Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Detta hjälper läkaren att besluta om

Atomoxetine Accord är rätt läkemedel för dig. Läkaren kan besluta att andra medicinska kontroller är

nödvändiga innan du börjar ta detta läkemedel.

Viktig information om innehållet i kapslarna

Öppna inte Atomoxetine Accord kapslarna eftersom att innehållet i kapseln kan irritera ögonen. Om

innehållet i en kapsel kommer i kontakt med ögonen, bör det drabbade ögat omedelbart spolas med

vatten och kontakta sjukvården för rådgivnings. Händer och andra delar av kroppen som kan ha

kommit i kontakt med kapselinnehållet bör tvättas så snart som möjligt.

Barn

Atomoxetine Accord ska inte användas för behandling av ADHD hos barn under 6 års ålder eftersom

det inte är känt om detta läkemedel fungerar eller är säkert för dessa personer.

Andra läkemedel och Atomoxetine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta inkluderar receptfria läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Atomoxetine Accord

tillsammans med andra läkemedel och i vissa fall kan läkaren behöva justera dosen eller öka dosen

mycket mer långsamt.

Ta inte Atomoxetine Accord tillsammans med läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare

(monoaminoxidashämmare) som används vid depression. Se avsnitt 2 ”Ta inte Atomoxetine Accord”.

Om du tar andra läkemedel, så kan Atomoxetine Accord påverka hur bra de fungerar eller orsaka

biverkningar.

Om du tar något av följande läkemedel, kontrollera med läkare eller apotekspersonal innan du tar

Atomoxetine Accord.

Läkemedel som ökar blodtrycket eller används för att kontrollera blodtrycket.

Läkemedel såsom medel mot depression t.ex. imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin och

paroxetin.

Vissa medel mot hosta och förkylning som innehåller läkemedel som kan påverka blodtrycket.

Det är viktigt att kontrollera med apotekspersonal när du får dessa produkter

Vissa läkemedel som används för att behandla psykiska åkommor.

Läkemedel som man vet kan öka risken för kramper.

Vissa läkemedel kan göra att Atomoxetine Accord kan stanna kvar i kroppen längre tid än

normalt (såsom kinidin och terbinafin).

Salbutamol (ett läkemedel mot astma) kan ge en känsla av att hjärtat rusar när man tar det via

munnen eller som en injektion, men detta kommer inte att förvärra din astma.

Läkemedlen nedan kan leda till en ökad risk för onormal hjärtrytm när de tas med Atomoxetine

Accord.

Läkemedel som används för att behandla rytmstörningar i hjärtat.

Läkemedel som förändrar koncentrationen av salter i blodet.

Läkemedel för att förebygga och behandla malaria.

Vissa antibiotika (såsom erytromycin och moxifloxacin).

Om du är osäker på om någon av de läkemedel du tar finns med i listan ovan, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar Atomoxetine Accord.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om detta läkemedel påverkar det ofödda barnet eller passerar över i bröstmjölk.

Detta läkemedel ska inte tas under graviditet om inte läkaren har gett dig rådet att göra det.

Du ska antingen sluta ta detta läkemedel eller undvika att amma när du behandlas med

Atomoxetine Accord.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig trött, sömnig eller yr när du har tagit Atomoxetine Accord. Var försiktig om du kör

bil och använder verktyg eller maskiner tills du vet hur Atomoxetine Accord påverkar dig. Om du

känner dig trött, sömnig eller yr bör du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av

dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel

för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Atomoxetine Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen tas vanligtvis en eller två gånger dagligen (på

morgonen och sent på eftermiddagen/tidigt på kvällen).

Barn bör få hjälp av en vuxen att ta detta läkemedel.

Om du tar Atomoxetine Accord en gång dagligen och blir trött eller illamående kan läkaren

ändra ordinationen av till Atomoxetine Accord till två gånger om dagen.

Oral användning.

Kapslarna ska sväljas hela, med eller utan mat.

Kapslarna ska inte öppnas och innehållet i kapseln får inte tas ut och intas på annat sätt.

Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om du tar det vid samma tid varje dag.

Hur mycket ska man ta

Om du är barn eller ungdom (6 år eller äldre):

Din läkare kommer att informera dig om hur mycket Atomoxetine Accord du ska ta och kommer att

beräkna dosen efter din kroppsvikt. Han/hon kommer normalt att be dig starta med en låg dos för att

sedan öka mängden Atomoxetine Accord du ska ta enligt din kroppsvikt.

Kroppsvikt upp till 70 kg: en inledande total daglig dos på 0,5 mg per kg kroppsvikt i minst

7 dagar. Läkaren kan sedan öka dosen till den vanliga underhållsdosen på ungefär 1,2 mg per

kg kroppsvikt dagligen.

Kroppsvikt över 70 kg: en inledande total daglig dos på 40 mg i minst 7 dagar. Läkaren kan

sedan öka dosen till den vanliga underhållsdosen på 80 mg dagligen. Den maximala dagliga

dosen som läkaren kommer att ordinera är 100 mg.

Vuxna

Behandlingen med Atomoxetine Accord bör inledas med en total daglig dos på 40 mg i minst

7 dagar. Läkaren kan sedan öka dosen till den vanliga underhållsdosen på 80-100 mg dagligen.

Den maximala dagliga dosen som läkaren kommer att ordinera är 100 mg.

Om du har problem med levern kan din läkare välja att ordinera en lägre dos.

Åtgärder din läkare kommer att vidta när du behandlas

Din läkare kommer att genomföra vissa kontroller

innan du startar – för att säkerställa att Atomoxetine Accord är säkert och kommer att hjälpa

dig.

när du startat – de kommer att genomföras minst var 6:e månad, troligen oftare.

De kommer också att genomföras vid en förändring av dosen. Dessa kontroller inkluderar:

mätning av längd och vikt hos barn och ungdomar

mätning av blodtryck och puls

eventuella problem eller biverkningar som har förvärrats när du tar Atomoxetine Accord.

Långtidsbehandling

Atomoxetine Accord behöver man inte ta för all framtid. Om du tar Atomoxetine Accord i mer än ett

år kommer läkaren att se över din behandling, för att utvärdera om läkemedlet fortfarande behövs.

Om du har tagit för stor mängd av Atomoxetine Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Berätta hur många kapslar du har tagit. De vanligaste symtomen vid överdos är symtom

från mage/tarm, sömnighet, yrsel, darrningar och onormalt beteende.

Om du har glömt att ta Atomoxetine Accord

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg, men överskrid inte den totala dagliga dosen

under en 24-timmarsperiod. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar ta Atomoxetine Accord

Om du slutar ta Atomoxetine Accord uppträder det oftast inga biverkningar, men dina

ADHD-symtom kan komma tillbaka. Du bör prata med läkaren innan du slutar med din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Din läkare kommer att prata med dig om biverkningarna.

Du ska sluta ta Atomoxetine Accord

och omedelbart kontakta läkare om du får något av

följande:

mörkfärgad urin

gul hud eller gula ögon

magsmärta och ömhet när du trycker på höger sida strax under revbenen

oförklarligt illamående

trötthet

klåda

influensaliknande symtom.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Om du får någon av biverkningarna nedan, uppsök genast

läkare.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

en känsla av eller att ha mycket snabb puls, onormal hjärtrytm

tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv

känna sig aggressiv

känna sig ovänlig och arg (fientlig)

humörsvängningar eller humörförändringar

allvarlig allergisk reaktion med symtom som

svullnad av ansiktet och halsen

svårigheter att andas

nässelutslag (små upphöjda, kliande fläckar i huden)

kramper

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

leverskada

Barn och ungdomar under 18 år har en ökad risk för biverkningar som:

tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

humörsvängningar eller humörförändringar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Vuxna har en minskad risk

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

för biverkningar

som:

kramper

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam

Andra rapporterade biverkningar inkluderar följande. Om du blir allvarliga, kontakta läkare

eller apotekspersonal.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder

VUXNA

huvudvärk

magont

minskad aptit (inga hungerskänslor)

illamående eller kräkningar

sömnighet

förhöjt blodtryck

förhöjd hjärtfrekvens (puls)

Dessa biverkningar kan försvinna efter en tid hos

de flesta patienter.

illamånende

muntorrhet

huvudvärk

minskad aptit (inga hungerskänslor)

svårt att somna, sova och vaknar tidigt

förhöjt blodtryck

förhöjd hjärtfrekvens (puls)

Vanliga

bivekningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder

VUXNA

att vara lättirriterad

sömnproblem, tidigt uppvaknande

depression

känna sig ledsen eller hopplös

känna sig orolig

tics

stora pupiller (den mörka delen i ögats

centrum)

yrsel

förstoppning

aptitlöshet

orolig mage, matsmältningsstörningar

svullen, röd och kliande hud

utslag

känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)

bröstsmärta

utmattning

viktminskning

känna sig irriterad

minskat intresse för sex

sömnstörningar

depression

känna sig ledsen eller hopplös

känna sig orolig

yrsel

onormal smak eller smak i munnen som

inte vill försvinna

darrningar

stickningar eller domningar i händer eller

fötter

sömnighet, dåsighet, trötthet

förstoppning

magont

matsmältningsstörningar

gaser i magen

kräkningar

värmevallningar

eller rodnad

känsla av att ha mycket snabb puls

svullen, röd och kliande hud

ökad svettning

utslag

svårighet att kissa, täta trängningar, smärta

när man kissar

prostatainflammation (prostatit)

ljumsksmärta hos män

oförmåga att få erektion

försenad orgasm

svårigheter att behålla erektion

kramp under menstruation

svaghetskänsla

utmattning

känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)

frossa

känna sig irriterad, skakis

känna sig törstig

viktminskning

Mindre vanliga

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder

VUXNA

att svimma

darrningar

migrän

dimsyn

onormala förnimmelser i huden såsom

brännande känsla, stickningar, klåda eller

myrkrypningar

stickningar eller domningar i händer eller

fötter

kramper (anfall)

en känsla av eller att ha mycket snabba

rastlöshet

tics

att svimma

migrän

dimsyn

onormal hjärtrytm (QT-förlängning)

köldkänsla i fingrar och tår

bröstsmärta

andnöd

svullen, röd och kliande hud (nässelutslag)

muskelryckningar

hjärtslag (QT-förlängning)

andnöd

ökad svettning

kliande hud

svaghetskänsla

urinträngningar

onormal eller utebliven orgasm

oregelbunden menstruation

oförmåga att få utlösning

Sällsynta

biverkningar (kan förekoma hos upp till 1 av 10 000 användare)

BARN och UNGDOMAR över 6 års ålder

VUXNA

dålig blodcirkulation som får tår och

fingrar att domna och bli bleka (Raynauds

fenomen)

problem i samband med toalettbesök såsom

täta trängningar eller svårigheter att kissa,

smärta när man kissar

förlängda eller smärtsamma erektioner

ljumsksmärta hos pojkar

dålig blodcirkulation som får tår och

fingrar att domna och bli bleka (Raynauds

fenomen)

förlängda och smärtsamma erektioner

Effekt på tillväxt

Vissa barn kan minska i tillväxt (vikt och längd) i början av behandlingen med Atomoxetine Accord.

Däremot har man sett att vid långtidsbehandling återgår barnet sedan till den normala vikt och längd

för barn i samma ålder. Läkaren kommer att följa ditt barns längd och vikt kontinuerligt. Om ditt barn

inte växer eller ökar i vikt som förväntat, kan läkaren ändra på dosen eller tillfälligt avbryta

behandlingen med Atomoxetine Accord.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

(se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atomoxetine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atomoxetin.

Atomoxetine Accord 10 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 10 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

Kapselhölje:

Gelatin, natriumlaurilsulfat (E487), titandioxid (E171).

Atomoxetine Accord 18 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 18 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

Kapselhölje:

Gelatin, natriumlaurilsulfat (E487), titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

Atomoxetine Accord 25 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 25 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

Kapselhölje:

Gelatin, natriumlaurilsulfat (E487), titandioxid (E171), indigokarmin (E132).

Atomoxetine Accord 40 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 40 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

Kapselhölje:

Gelatin, natriumlaurilsulfat (E487), titandioxid (E171), indigokarmin (E132).

Atomoxetine Accord 60 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 60 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

Kapselhölje:

Gelatin, natriumlaurilsulfat (E487), titandioxid (E171), indigokarmin (E132), gul

järnoxid (E172).

Atomoxetine Accord 80 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 80 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

Kapselhölje:

Gelatin, natriumlaurilsulfat (E487), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul

järnoxid (E172).

Atomoxetine Accord 100 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 100 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

Pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dimetikon.

Kapselhölje:

Gelatin, natriumlaurilsulfat (E487), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul

järnoxid (E172).

Tryckfärg (svart) bestående av: shellackglasyr 45 % (20 % förestrad), svart järnoxid (E172),

propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atomoxetine Accord 10 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 3 (längd 15,7±0,4 mm), ogenomskinlig vit överdel

präglad med ”10” i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 18 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 3 (längd 15,7±0,4 mm), ogenomskinlig gul överdel

präglad med ”18” i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 25 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 3 (längd 15,7±0,4 mm), ogenomskinlig blå överdel

präglad med ”25” i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 40 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 3 (längd 15,7±0,4 mm), ogenomskinlig blå överdel

präglad med ”40” i svart bläck och ogenomskinlig blå underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 60 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 2 (längd 17,6±0,4 mm), ogenomskinlig blå överdel

präglad med ”60” i svart bläck och ogenomskinlig gul underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 80 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 2 (längd 17,6±0,4 mm), ogenomskinlig brun överdel

präglad med ”80” i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 100 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 1 (längd 19,1±0,4 mm), ogenomskinlig brun överdel

präglad med ”100” i svart bläck och ogenomskinlig brun underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord tillhandahålls i blister i en kartong.

Förpackningsstorlekar: 7, 28, 50, 56, 60 och 100 hårda kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Grekland

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini, Attiki, 153 51

Grekland

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-04-03

Leia o documento completo

PRODUKTRESUMÉ

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atomoxetine Accord 10 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 18 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 25 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 40 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 60 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 80 mg hårda kapslar

Atomoxetine Accord 100 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Atomoxetine Accord 10 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 10 mg atomoxetin.

Atomoxetine Accord 18 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 18 mg atomoxetin.

Atomoxetine Accord 25 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 25 mg atomoxetin.

Atomoxetine Accord 40 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 40 mg atomoxetin.

Atomoxetine Accord 60 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 60 mg atomoxetin.

Atomoxetine Accord 80 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 80 mg atomoxetin.

Atomoxetine Accord 100 mg hårda kapslar

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 100 mg atomoxetin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård

Atomoxetine Accord 10 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 3 (längd 15,7±0,4 mm), ogenomskinlig vit överdel

präglad med ”10” i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 18 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 3 (längd 15,7±0,4 mm), ogenomskinlig gul överdel

präglad med ”18” i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 25 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 3 (längd 15,7±0,4 mm), ogenomskinlig blå överdel

präglad med ”25” i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 40 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 3 (längd 15,7±0,4 mm), ogenomskinlig blå överdel

präglad med ”40” i svart bläck och ogenomskinlig blå underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 60 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 2 (längd 17,6±0,4 mm), ogenomskinlig blå överdel

präglad med ”60” i svart bläck och ogenomskinlig gul underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 80 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 2 (längd 17,6±0,4 mm), ogenomskinlig brun överdel

präglad med ”80” i svart bläck och ogenomskinlig vit underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

Atomoxetine Accord 100 mg hårda kapslar

Vitt pulver i en hård gelatinkapsel av storlek nr 1 (längd 19,1±0,4 mm), ogenomskinlig brun överdel

präglad med ”100” i svart bläck och ogenomskinlig brun underdel präglad med ”mg” i svart bläck.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Atomoxetine Accord är avsett för behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

hos barn 6 år och äldre, ungdomar och vuxna som en del i ett komplett behandlingsprogram.

Behandling ska påbörjas av en läkare som är specialiserad på behandling av ADHD, såsom barnläkare,

barn/ungdomspsykiater, eller psykiater. Diagnos ska ställas enligt gällande DSM-kriterier eller

riktlinjerna i ICD.

Hos vuxna bör förekomsten av ADHD-symtom ha bekräftats i barndomen. Tredje parts bedömning är

önskvärd och Atomoxetine Accord bör inte initieras om det är osäkert om ADHD-symtom i

barndomen kan bekräftas. Diagnosen kan inte fastställas enbart utifrån att ett eller flera symtom på

ADHD bekräftats. Baserat på klinisk bedömning, bör patienterna ha ADHD av minst moderat

allvarlighetsgrad som kommer till uttryck i minst en moderat funktionsnedsättning inom två eller fler

livsområden (till exempel, social, akademisk, och/eller yrkesmässig förmåga) som påverkar flera

aspekter av livet hos individen.

Ytterligare information för säker användning av detta läkemedel: Ett komplett behandlingsprogram

ska innefatta åtgärder av psykologisk och social natur samt utbildning och ha för avsikt att stabilisera

patienter med beteendesyndrom. Detta kännetecknas av symtom som varat under en längre tid och kan

inkludera svårighet att upprätthålla uppmärksamheten, distraherbarhet, emotionell labilitet,

impulsivitet, måttlig till svår hyperaktivitet, smärre neurologiska fynd och ett onormalt EEG.

Syndromet kan förekomma både med och utan inlärningssvårigheter.

Läkemedelsbehandling är inte avsedd för alla patienter med detta syndrom. Beslut att använda

läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av symtomens och

funktionsnedsättningens svårighetsgrad och varaktighet i förhållande till patientens ålder.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Atomoxetine Accord kan ges som en enkeldos på morgonen. Patienter som inte svarar kliniskt

tillfredsställande (tolerans [t.ex. illamående eller somnolens] eller effekt) när Atomoxetine Accord ges

som enkeldos kan eventuellt ha nytta av att dela upp dosen två gånger dagligen, i en morgondos och

en dos sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen.

Pediatrisk population

Dosering till pediatrisk population med en kroppsvikt under 70 kg

Rekommenderad startdos är cirka 0,5 mg/kg/dag. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan

eventuell doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad underhållsdos är

cirka 1,2 mg/kg/dag (beroende på patientens vikt och tillgängliga styrkor av atomoxetin). Inga

ytterligare fördelar har visats med högre doser än 1,2 mg/kg/dag. Säkerheten av enkeldoser högre än

1,8 mg/kg/dag och dygnsdoser högre än 1,8 mg/kg har inte utvärderats systematiskt. I vissa fall kan

det vara lämpligt att fortsätta behandlingen i vuxen ålder.

Dosering till pediatrisk population med en kroppsvikt över 70 kg

Rekommenderad startdos är 40 mg/dygn. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan eventuell

doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad underhållsdos är 80 mg.

Inga ytterligare fördelar har visats med högre doser än 80 mg. Maximal rekommenderad dygnsdos är

100 mg. Säkerheten av enkeldoser högre än 120 mg och dygnsdoser högre än 150 mg har inte

utvärderats systematiskt.

Vuxna

Rekommenderad startdos är 40 mg/dygn. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan eventuell

doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad daglig underhållsdos är

80 mg till 100 mg. Maximal rekommenderad dygnsdos är 100 mg. Säkerheten av enkeldoser högre än

120 mg och dygnsdoser högre än 150 mg har inte utvärderats systematiskt.

Ytterligare information för säker användning av detta läkemedel

Före behandling:

Det är nödvändigt att kontrollera patientens somatiska anamnes och göra en utvärdering av patientens

kardiovaskulära status, inklusive blodtryck och hjärtfrekvens före insättande av behandling (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Under behandling:

Kardiovaskulär status bör kontrolleras regelbundet där blodtryck och puls dokumenteras efter varje

dosjustering och därefter minst var 6:e månad. För pediatriska patienter rekommenderas användning

av en percentilkurva. För vuxna bör aktuella riktlinjer gällande hypertension följas (se avsnitt 4.4).

Behandlingslängd

Behandling med Atomoxetine Accord kan omprövas. En förnyad bedömning av behovet för fortsatt

behandling bör göras efter ett år, speciellt när patienten har uppnått ett stabilt och tillfredställande

behandlingssvar.

Utsättning av behandling:

Under studiernas gång har inga typiska utsättningssymtom beskrivits. Vid allvarliga biverkningar kan

behandling med atomoxetin sättas ut abrupt. I annat fall kan läkemedlet trappas ned gradvis under en

lämplig tidsperiod.

Särskilda patientgrupper

Äldre:

Användning av atomoxetin hos patienter över 65 år har inte utvärderats systematiskt.

Leverinsufficiens

Hos patienter med måttlig leverinsufficiens (Child-Pugh klass B) bör start- och underhållsdos

reduceras till 50 % av vanlig dos. Hos patienter med svår leverinsufficiens (Child-Pugh klass C) bör

start- och underhållsdos reduceras till 25 % av vanlig dos (se avsnitt 5.2).

Njurinsufficiens:

Individer med terminal njursvikt uppvisade högre systemisk exponering av atomoxetin än friska

individer (cirka 65 % ökning), men det förelåg ingen skillnad efter att exponeringen korrigerats för

den givna dosen per kilogram. Atomoxetine Accord kan därför ges i vanlig doseringsregim till

ADHD-patienter med terminal njursvikt eller lägre grad av njurinsufficiens. Atomoxetin kan förvärra

hypertoni hos patienter med terminal njursvikt (se avsnitt 5.2).

Ungefär 7 % av kaukasier är s.k. långsamma metaboliserare och saknar p.g.a. sin genuppsättning ett

fungerande CYP2D6-enzym. Patienter med denna genotyp exponeras i mycket högre grad för

atomoxetin i jämförelse med patienter med ett fungerande enzym. Långsamma metaboliserare löper

därför en större risk att drabbas av biverkningar (se avsnitt 4.8 och 5.2). Till patienter med denna

genotyp kan en lägre startdos och en långsammare upptitrering av dosen övervägas.

Pediatrisk population under 6 års ålder:

Säkerhet och effekt av Atomoxetine Accord hos barn yngre än 6 år har inte fastställts. Atomoxetine

Accord ska därför inte användas till barn yngre än 6 år (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

För oral användning.

Atomoxetine Accord kan intas oberoende av måltid.

Kapslarna ska inte öppnas och innehållet i kapslarna ska inte tas ut och inte tas på något annat sätt (se

avsnitt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med atomoxetin och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) är

kontraindicerad. Atomoxetin får användas tidigast 2 veckor efter avslutad behandling med

MAO-hämmare. Behandling med MAO-hämmare får endast påbörjas om 2 veckor förflutit sedan

behandling med atomoxetin avslutats.

Atomoxetin ska inte användas till patienter med glaukom med trång kammarvinkel, eftersom

atomoxetin i kliniska studier associerats med en ökad incidens mydriasis.

Atomoxetin bör inte användas till patienter med allvarlig kardiovaskulär eller cerebrovaskulär

sjukdom (se avsnitt 4.4). Allvarliga kardiovaskulära sjukdomar kan inkludera svår hypertoni,

hjärtsvikt, arteriell ocklusiv sjukdom, angina, hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom,

kardiomyopati, hjärtinfarkt, potentiellt livshotande arytmier och kanalopatier (sjukdomar som orsakas

av dysfunktion i jonkanaler). Allvarliga cerebrovaskulära sjukdomar kan inkludera cerebral aneurysm

eller stroke.

Atomoxetin ska inte användas till patienter som har, eller som tidigare haft, feokromocytom (se

avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Självmordsrelaterat beteende

Självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) har rapporterats hos patienter

som behandlas med atomoxetin. I dubbelblinda kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende

som en mindre vanlig biverkan, men förekom mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades

med atomoxetin jämfört med dem som fick placebo, där det inte rapporterats något fall. I

dubbelblindade kliniska studier på vuxna var det ingen skillnad i frekvensen av självmordsrelaterat

beteende mellan atomoxetin och placebo. Patienter som behandlas för ADHD ska noga övervakas med

avseende på uppkomst eller förvärrat självmordsrelaterat beteende.

Plötslig död och hjärtfel

Det finns rapporter om plötslig död hos patienter med hjärtfel, som har tagit normala doser av

atomoxetin. Allvarligt hjärtfel i sig innebär en ökad risk för plötsligt död, och atomoxetin bör endast

användas med försiktighet och i samråd med hjärtspecialist, till patienter med kända allvarliga hjärtfel.

Kardiovaskulära effekter

Atomoxetin kan påverka hjärtfrekvens och blodtryck.

De flesta patienter som tar atomoxetin får en liten ökning av hjärtfrekvens (medelvärde <10 slag per

minut) och/eller förhöjt blodtryck (medelvärde <5 mm Hg) (se avsnitt 4.8).

Kombinerade data från kontrollerade och okontrollerade kliniska prövningar för patienter med ADHD

visar dock att cirka 8-12 % av barn och ungdomar samt 6-10 % av vuxna får mer uttalade förändringar

i hjärtfrekvens (20 slag per minut eller mer) och blodtryck (15-20 mm Hg eller högre). Analys av

dessa data från kliniska prövningar visade att cirka 15-26 % av barn och ungdomar samt 27-32 % av

vuxna som får sådana förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens under behandling med atomoxetin

hade en kvarstående eller progressiv ökning. Långvariga kvarvarande förändringar i blodtryck skulle

potentiellt kunna bidra till kliniska konsekvenser såsom hjärthypertrofi.

Som en följd av dessa fynd, bör patienter som är aktuella för behandling med atomoxetin kontrolleras

noggrant med avseende på patientens medicinska historia samt fysiska status för att bedöma förekomst

av hjärtsjukdom. Patienten bör få ytterligare hjärtundersökning av specialist om initiala

undersökningar visar en sådan anamnes eller sjukdom.

Det rekommenderas att hjärtfrekvens och blodtryck mäts och dokumenteras innan behandling påbörjas

samt under behandling, efter varje dosjustering och därefter minst var 6:e månad för att upptäcka

eventuellt kliniskt betydelsefulla förhöjningar. För pediatriska patienter rekommenderas användning

av en percentilkurva. För vuxna bör aktuella riktlinjer för hypertoni följas.

Atomoxetin bör användas med försiktighet hos patienter med medicinska tillstånd som kan förvärras

av ökningar i blodtryck och hjärtfrekvens, såsom patienter med hypertension, takykardi, eller

kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom.

Patienter som utvecklar symtom som hjärtklappning, ansträngningsutlöst bröstsmärta, oförklarad

synkope, dyspné eller andra symptom som tyder på hjärtsjukdom under behandling med atomoxetin

bör snarast genomgå en hjärtundersökning av specialist.

I tillägg bör atomoxetin användas med försiktighet hos patienter med kongenitalt eller förvärvat långt

QT-intervall eller hereditär QT-förlängning (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Ortostatisk hypotension har också rapporterats, atomoxetin bör användas med försiktighet vid tillstånd

som kan predisponera patienter för hypotension eller tillstånd som förknippas med plötsliga

förändringar i hjärtfrekvens eller blodtryck.

Cerebrovaskulära effekter:

Patienter med ytterligare riskfaktorer för cerebrovaskulära tillstånd (exempelvis anamnes på hjärt-

kärlsjukdom, samtidig behandling med läkemedel som höjer blodtrycket) bör bedömas vid varje besök

för neurologiska tecken och symtom efter påbörjad behandling med atomoxetin.

Effekt på levern:

Mycket sällsynta spontanarapporter om levertoxicitet, vilket manifesterade sig som förhöjda värden på

leverenzymer och bilirubin med ikterus, har inkommit. Dessutom har det inkommit mycket sällsynta

rapporter om akut leversvikt. Atomoxetine Accord ska sättas ut hos patienter med ikterus eller med

laboratorievärden som visar tecken på leverskada, och ska inte återinsättas.

Psykotiska eller maniska symtom:

Behandling med normala doser av atomoxetin kan orsaka akuta psykotiska eller maniska symtom, t.ex.

hallucinationer, vanföreställningar, mani eller agitation hos patienter, även hos dem som aldrig

tidigare haft psykotisk sjukdom eller mani. Om sådana symtom uppträder kan man misstänka att de

orsakas av atomoxetin, och utsättning av behandlingen bör övervägas. Risken att Atomoxetine Accord

kan förvärra existerande psykotiska eller maniska symtom kan inte uteslutas.

Aggressivt beteende, fientlighet eller emotionell labilitet:

Fientlighet (främst aggression, trots och ilska) observerades oftare i kliniska studier bland barn,

ungdomar och vuxna som behandlades med atomoxetin, jämfört med dem som fick placebo.

Emotionell labilitet observerades oftare i kliniska studier bland barn som behandlades med atomoxetin

jämfört med placebo. Patienter ska övervakas noggrant med avseende på uppkomst eller förvärrat

aggressivt beteende, fientlighet och emotionell labilitet.

Eventuella allergiska reaktioner:

Allergiska reaktioner, om än mindre vanliga, inkluderande anafylaktiska reaktioner, hudutslag,

angioneurotiskt ödem och urticaria har rapporterats hos patienter som tar atomoxetin.

Irriterande för ögonen:

Kapslarna ska inte öppnas. Atomoxetin är irriterande för ögonen. Om innehållet i kapslarna kommer i

kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och uppsök läkare. Tvätta så snart som möjligt

händerna och eventuellt andra kroppsytor som drabbats.

Kramper:

Kramper utgör en möjlig risk vid behandling med atomoxetin. Försiktighet bör iakttas då behandling

med atomoxetin påbörjas hos patienter med känd benägenhet för kramper. Utsättning ska övervägas

om kramper uppträder eller om frekvensen kramper ökar och ingen annan orsak fastställts.

Tillväxt och utveckling:

Tillväxt och utveckling bör följas hos barn och ungdomar vid behandling med atomoxetin. Patienter

som kräver långtidsbehandling bör följas och dossänkning eller utsättning av behandling bör

övervägas hos barn och ungdomar som inte växer tillfredsställande eller ökar tillräckligt i vikt.

Kliniska data tyder inte på att atomoxetin har några skadliga effekter på kognition eller sexuell

mognad. Mängden av tillgängliga långtidsdata är dock begränsad. Patienter som kräver

långtidsbehandling bör därför följas noggrant.

Nydebuterad eller förvärrad komorbid depression, ångest och tics:

En kontrollerad studie på pediatriska patienter med ADHD och komorbida kroniska motoriska tics

eller Tourettes syndrom, visade att atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna i

placebogruppen, inte fick förvärrade tics. En kontrollerad studie på ungdomar med ADHD och

komorbid egentlig depression, visade att atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna

i placebogruppen, inte fick förvärrad depression. Två kontrollerade studier (en på pediatriska patienter

och en på vuxna patienter) med ADHD och komorbid ångest, visade att atomoxetinbehandlade

patienter, i jämförelse med patienterna i placebogruppen, inte fick förvärrad ångest.

Efter godkännande för försäljning har det inkommit sällsynta rapporter om ångest och depression eller

nedstämdhet och mycket sällsynta rapporter om tics hos patienter som tar atomoxetin (se avsnitt 4.8).

Patienter som behandlas med atomoxetin för ADHD bör följas upp när det gäller uppkomst eller

försämring av ångestsymtom, nedstämdhet och depression eller tics.

Andra terapeutiska användningsområden:

Atomoxetin är inte indicerat för behandling av egentlig depression och/eller ångesttillstånd, eftersom

resultaten från kliniska prövningar med vuxna patienter med dessa tillstånd, utan samtidig ADHD, inte

kunde påvisa effekt jämfört med placebo (se avsnitt 5.1).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på atomoxetin

MAO-hämmare

Atomoxetin ska inte användas tillsammans med MAO-hämmare (se avsnitt 4.3).

CYP2D6-hämmare (SSRI-läkemedel [t.ex. fluoxetin, paroxetin, kinidin, terbinafin]):

Hos patienter som får dessa läkemedel, kan atomoxetin exponeringen öka 6-8 gånger och C

ss max

öka

3-4 gånger beroende på att det metaboliseras via CYP2D6. Långsam titrering och lägre slutlig dos av

atomoxetin kan vara nödvändig för patienter som redan samtidigt tar läkemedel som hämmar

CYP2D6. Om behandling med en CYP2D6-hämmare startas eller avslutas efter det att lämplig dos av

atomoxetin ställts in, bör en förnyad bedömning av kliniskt svar och tolerabilitet göras för denna

patient, för att avgöra om justering av dosen är nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när atomoxetin ges till långsamma CYP2D6-metaboliserare tillsammans med

andra potenta hämmare av cytokrom P450-enzym än CYP2D6, eftersom risken för en kliniskt

relevant, ökad exponering av atomoxetin

in vivo

är okänd.

Salbutamol (eller andra beta

2

-agonister):

Atomoxetin bör ges med försiktighet till patienter som behandlas med höga doser salbutamol (eller

andra beta

-agonister) givet i sprayform eller systemiskt (oralt eller intravenöst), eftersom salbutamols

effekt på det kardiovaskulära systemet kan förstärkas.

Motsägande fynd avseende denna interaktion har påvisats. Salbutamol som administreras systemiskt

(600 mikrogram intravenöst under 2 timmar) i kombination med atomoxetin (60 mg två gånger

dagligen i 5 dagar) ökar hjärtfrekvensen och höjer blodtrycket. Denna effekt var mest markant första

gången salbutamol och atomoxetin administrerades samtidigt men återgick till ursprungsvärdet mot

slutet av en 8 timmarsperiod. I en separat studie ökade inte effekterna på blodtryck och hjärtfrekvens

av en inhalerad standarddos salbutamol (200 mikrogram) vid kortvarig samtidig administrering av

atomoxetin (80 mg en gång dagligen i 5 dagar) i en studie på friska, vuxna försökspersoner från Asien,

som var snabba metaboliserare av atomoxetin. Hjärtfrekvensen var densamma, med eller utan tillförsel

av atomoxetin, efter ett flertal inhalationer av salbutamol (800 mikrogram).

Uppmärksamhet bör ägnas åt att övervaka hjärtfrekvens och blodtryck, dosjustering kan vara

motiverat för både atomoxetin eller salbutamol (eller andra beta

-agonister) i händelse av betydande

höjningar av hjärtfrekvens och blodtryck under samtidig behandling med dessa läkemedel.

Det kan finnas en ökad risk för QT-förlängning när atomoxetin ges tillsammans med andra läkemedel

som förlänger QT-tiden (t.ex. neuroleptika, antiarytmika klass IA och III, moxifloxacin, erytromycin,

metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium och cisaprid), läkemedel som orsakar störningar i

elektrolytbalansen (t.ex. tiaziddiuretika) och läkemedel som hämmar CYP2D6.

Kramper utgör en möjlig risk vid behandling med atomoxetin. Försiktighet bör iakttas vid samtidig

behandling med andra läkemedel som sänker kramptröskeln (t.ex. tricykliska antidepressiva eller

SSRI, neuroleptika, fentiaziner eller butyrofenon, meflokin, klorokin, bupropion eller tramadol) (se

avsnitt 4.4). Försiktighet bör även iakttas vid utsättning av samtidig behandling med benzodiazepiner

med avseende på potentiella kramper vid utsättning.

Blodtryckssänkande läkemedel:

Atomoxetin bör användas med försiktighet tillsammans med blodtryckssänkande läkemedel. På grund

av en eventuell ökning av blodtrycket, kan atomoxetin minska effekten av blodtryckssänkande

läkemedel/läkemedel som används för att behandla hypertension. Uppmärksamhet bör ägnas åt

kontroll av blodtryck, och översyn av behandlingen med atomoxetin eller blodtryckssänkande

läkemedel kan vara motiverat i händelse av betydande förändringar av blodtrycket.

Blodtryckshöjande medel eller läkemedel som ökar blodtrycket:

På grund av potentiell ökning av effekterna på blodtrycket, bör atomoxetin användas med försiktighet

med blodtryckshöjande medel eller läkemedel som kan öka blodtrycket (t.ex. salbutamol).

Uppmärksamhet bör ägnas åt kontroll av blodtryck och översyn av behandling för antingen

atomoxetin eller blodtryckshöjande medel kan vara motiverat vid betydande förändringar i

blodtrycket.

Läkemedel som påverkar noradrenalin:

Läkemedel som påverkar noradrenalin bör användas med försiktighet tillsammans med atomoxetin på

grund av eventuella additiva eller synergistiska farmakologiska effekter. Exempel på detta är

antidepressiva läkemedel, såsom imipramin, venlafaxin och mirtazapin, eller de slemhinneavsvällande

läkemedlen pseudoefedrin eller fenylefrin.

Läkemedel som påverkar magens pH:

Läkemedel som ökar magens pH (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid, omeprazol) hade ingen

effekt på atomoxetins biotillgänglighet.

Läkemedel som är höggradigt plasmaproteinbundna:

Studier

in vitro

utfördes i terapeutiska koncentrationer med atomoxetin och andra höggradigt

plasmaproteinbundna läkemedel. Warfarin, acetylsalicylsyra, fenytoin eller diazepam påverkade inte

atomoxetins bindning till humant albumin. På liknande sätt påverkade inte atomoxetin bindningen av

dessa substanser till humant albumin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier tyder inte på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling,

förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Data från behandling av gravida kvinnor är

begränsade. Data är otillräckliga för att indikera ett samband eller avsaknad av samband mellan

atomoxetin och negativa utfall vid graviditet och/eller amning. Atomoxetin ska inte användas under

graviditet såvida inte den eventuella nyttan överväger riskerna för fostret.

Amning

Atomoxetin och/eller dess metaboliter utsöndras i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt

huruvida atomoxetin utsöndras i human modersmjölk. Eftersom data saknas bör användning av

atomoxetin under amning undvikas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Data om effekter förmågan att framföra fordon och använda maskiner är begränsade. Atomoxetine

Accord har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. En ökad förekomst

av utmattning, somnolens och yrsel har setts med atomoxetin jämfört med placebo hos pediatriska och

vuxna patienter. Patienterna ska rådas att vara försiktiga vid framförande av fordon eller användande

av farliga maskiner tills de är tillräckligt säkra på att prestationsförmågan inte påverkas av atomoxetin.

4.8

Biverkningar

Pediatrisk population:

Summering av säkerhetsprofilen

I placebokontrollerade kliniska prövningar på barn med atomoxetin var huvudvärk, buksmärtor

minskad aptit de vanligaste biverkningarna som förekommit med atomoxetin och rapporterades av

ungefär 19 %, 18 % respektive 16 % av patienterna. Dessa biverkningar ledde dock sällan till att

atomoxetin behövde sättas ut (terapiavbrott på grund av huvudvärk 1 %, buksmärtor 0,2 % och

minskad aptit 0,0 %). Buksmärtor och minskad aptit är vanligtvis övergående.

På grund av nedsatt aptit avtog tillväxten för vissa patienter med avseende på vikt och längd tidigt

under behandlingen. Efter den initiala minskningen av vikt och längdtillväxt i en grupp som följdes

vid långtidsbehandling med atomoxetin sågs en återgång till genomsnittlig vikt och längd.

Illamående, kräkningar och somnolens

kan inträffa hos ungefär 10-11 % av patienterna, särskilt under

den första månaden. Emellertid var dessa biverkningar vanligtvis milda till måttliga och övergående

och resulterade inte i något större antal terapiavbrott (≤ 0,5 %).

I placebokontrollerade studier på barn och vuxna hade atomoxetinbehandlade patienter en förhöjd

hjärtfrekvens och förhöjt systoliskt och diastoliskt blodtryck (se avsnitt 4.4).

Ortostatisk hypotension (0,2 %) och synkope (0,8 %) har rapporterats hos atomoxetinbehandlade

patienter på grund av dess effekt på noradrenerg tonus. Atomoxetin bör användas med försiktighet vid

alla tillstånd som kan predisponera patienter för hypotension.

Följande biverkningstabell baseras på biverkningsrapportering och laboratoriefynd från kliniska

studier och på spontana biverkningsrapporter från barn och ungdomar efter godkännandet.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna i tabellen är indelade i följande frekvensintervall: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta ((≥1/10 000, <1/1 000) och mycket

sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Anorexi

(aptitlöshet)

Psykiska

störningar

Irritabilitet,

humörsvängningar,

sömnlöshet

agitation*, ångest,

depression och

nedstämdhet*,

tics*

Självmordsrelaterade

händelser,

aggression,

fientlighet,

emotionell labilitet*,

psykos (inklusive

hallucinationer)*

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

somnolens

Yrsel

Synkope, tremor,

migrän*,

hypoestesi*,

kramper**

Ögon

Mydriasis

Dimsyn

Hjärtklappning,

sinustakykardi,

QT-förlängning**

Blodkärl

Raynauds

fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné (se

avsnitt 4.4)

Magtarmkanalen

Buksmärta

kräkning,

illamående

Förstoppning,

dyspepsi

Lever och

gallvägar

Förhöjt bilirubin i

blodet*

Onormala/

förhöjda

leverfunktions-

värden, ikterus,

hepatit,

leverskada, akut

leversvikt*

Hud och

subkutan vävnad

Dermatit, klåda,

utslag.

Hyperhidros,

allergiska reaktioner

Njurar och

urinvägar

Blåstömnings-

svårigheter,

urinretention

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Priapism,

manlig genital

smärta

Allmänna

symtom och/eller

Utmattning,

letargi, bröstsmärta

Asteni

symtom vid

administrerings-

stället

(se avsnitt 4.4)

Undersökningar

Förhöjt

blodtryck

förhöjd

hjärtfrekvens

Viktminskning

Inkluderar även smärta i övre delen av buken och besvär från magsäcken, buken och epigastriet.

Inkluderar även sedering.

Inkluderar insomningssvårigheter, försämrad sömnkvalitet under natten och tidigt

morgonuppvaknande.

Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck baseras på uppmätta vitala funktioner.

* Se avsnitt 4.4

** Se avsnitt 4.4 och 4.5

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Följande biverkningar inträffade hos minst 2 % långsamma CYP2D6-metaboliserare och var statistiskt

signifikant mer frekvent hos långsamma metaboliserare jämfört med snabba CYP2D6-metaboliserare:

Minskad aptit (24,1 % långsamma metaboliserare, 17,0 % snabba metaboliserare), kombinerad

insomni (inkluderande insomni, försämrad sömnkvalitet efter insomnande och insomningssvårigheter,

14,9 % långsamma metaboliserare, 9,7 % snabba metaboliserare); depression av olika slag

inkluderande depression, egentlig depression, depressiva symtom, nedstämdhet och dysfori, 6,5 %

långsamma metaboliserare, 4,1 % snabba metaboliserare), viktminskning (7,3 % långsamma

metaboliserare, 4,4 % snabba metaboliserare), förstoppning (6,8 % långsamma metaboliserare, 4,3 %

snabba metaboliserare), tremor (4,5 % långsamma metaboliserare, 0,9 % snabba metaboliserare),

sedering (3,9 % långsamma metaboliserare, 2,1 % snabba metaboliserare), exkoriation (3,9 %

långsamma metaboliserare, 1,7 % snabba metaboliserare), enures (3,0 % långsamma metaboliserare,

1,2 % snabba metaboliserare), konjunktivit (2,5 % långsamma metaboliserare, 1,2 % snabba

metaboliserare), synkope (2,5 % långsamma metaboliserare, 0,7 % snabba metaboliserare), tidigt

morgonuppvaknande (2,3 % långsamma metaboliserare, 0,8 % snabba metaboliserare), mydriasis

(2,0 % långsamma metaboliserare, 0,6 % snabba metaboliserare). Följande händelser uppfyllde inte

ovanstående kriterier, men är värt att notera: Generellt ångestsyndrom (0,8 % långsamma

metaboliserare, 0,1 % snabba metaboliserare). Dessutom sågs i kliniska studier, som pågick i upp till

10 veckor, en mer uttalad viktminskning hos långsamma metaboliserare (medelvärde 1,1 kg

långsamma metaboliserare, medelvärde 0,6 kg snabba metaboliserare).

Vuxna:

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska studier på vuxna med ADHD hade följande organsystem den högsta frekvensen

biverkningar under behandling med atomoxetin: magtarmkanalen, nervsystemet och psykiska

störningar. De vanligast rapporterade biverkningarna (

5 %) var minskad aptit (14,9 %), sömnlöshet

(11,3 %), huvudvärk (16,3 %), muntorrhet (18,4 %) och illamående (26,7 %). Majoriteten av dessa

biverkningar var milda eller måttliga och de allvarliga biverkningar som rapporterades mest frekvent

var illamående, sömnlöshet, utmattning och huvudvärk. Problem med urinretention eller svårighet att

tömma blåsan hos vuxna bör betraktas som potentiellt relaterade till atomoxetin.

Följande biverkningstabell baseras på biverkningsrapportering och laboratoriefynd från kliniska

studier och på spontana biverkningsrapporter från vuxna efter godkännandet.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna i tabellen är indelade i följande frekvensintervall: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta ((≥1/10 000, <1/1 000) och mycket

sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Metabolism och

Minskad aptit

nutrition

Psykiska

störningar

Agitation*,

minskad libido,

sömnstörning,

depression och

nedstämdhet,*

ångest

Självmordsrelaterade

händelser*,

aggression, fientlighet

och emotionell

labilitet*, rastlöshet,

tics*

Psykos (inklusive

hallucinationer)*

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel, dysgeusi,

parestesi,

somnolens

(inklusive

sedering),

tremor.

Synkope, tremor,

hypoestesi*

Kramper**

Ögon

Dimsyn

Hjärtklappning,

takykardi

QT-förlängning

Blodkärl

Rodnad,

värmevallning.

Kalla händer och

fötter

Raynauds

fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné (se

avsnitt 4.4)

Magtarmkanalen

Muntorrhet,

illamående

Buksmärta

förstoppning,

dyspepsi,

flatulens,

kräkningar

Lever och

gallvägar

Onormala/

förhöjda

leverfunktions-

värden, ikterus,

hepatit,

leverskada, akut

leversvikt,

förhöjt bilirubin i

blodet*

Hud och

subkutan vävnad

Dermatit,

hyperhidros,

utslag

Allergiska reaktioner

klåda, urtikaria.

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Muskelspasmer

Njurar och

urinvägar

Dysuri,

pollakiuri,

blåstömnings-

svårigheter,

urinretention

Urinträngningar

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Dysmenorré,

ejakulations-

störning, erektil

dysfunktion,

prostatit, manlig

genital smärta

Ejakulationsoförmåga,

oregelbunden

menstruation, onormal

orgasm.

Priapism

Allmänna

symtom och/eller

symtom vid

administrerings-

Asteni,

utmattning,

letargi, frossa,

skakningar,

Känna sig kall

Bröstsmärta (se

avsnitt 4.4)

stället

irritation, törst.

Undersökningar

Förhöjt

blodtryck

förhöjd

hjärtfrekvens

Viktminskning

Inkluderar även smärta i övre delen av buken och besvär från magsäcken, buken och epigastriet.

Inkluderar även insomningssvårigheter, försämrad sömnkvalitet under natten och tidigt

morgonuppvaknande.

Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck baseras på uppmätta vitala funktioner.

Inkluderar anafylaktiska reaktioner och angioneurotiskt ödem.

* Se avsnitt 4.4

** Se avsnitt 4.4 och 4.5

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Följande biverkningar inträffade hos minst 2 % långsamma CYP2D6-metaboliserare och var statistiskt

signifikant mer frekventa hos långsamma metaboliserare jämfört med snabba

CYP2D6-metaboliserare: dimsyn (3,9 % långsamma metaboliserare, 1,3 % snabba metaboliserare),

muntorrhet (34,5 % långsamma metaboliserare, 17,4 % snabba metaboliserare), förstoppning (11,3 %

långsamma metaboliserare, 6,7 % snabba metaboliserare), skakis (4,9 % långsamma metaboliserare,

1,9 % snabba metaboliserare), minskad aptit (23,2 % långsamma metaboliserare, 14,7 % snabba

metaboliserare), tremor (5,4 % långsamma metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), sömnlöshet

(19,2 % långsamma metaboliserare, 11,3 % snabba metaboliserare), sömnstörning (6,9 % långsamma

metaboliserare, 3,4 % snabba metaboliserare), försämrad sömnkvalitet under natten (5,4 % långsamma

metaboliserare, 2,7 % snabba metaboliserare), tidigt morgonuppvaknande (3 % långsamma

metaboliserare, 0,9 % av snabba metaboliserare), urinretention (5,9 % långsamma metaboliserare,

1,2 % snabba metaboliserare), erektil dysfunktion (20,9 % långsamma metaboliserare, 8,9 % snabba

metaboliserare), ejakulationsstörning (6,1 % långsamma metaboliserare, 2,2 % snabba

metaboliserare), hyperhidros (14,8 % långsamma metaboliserare, 6,8 % snabba metaboliserare), kalla

händer och fötter (3 % långsamma metaboliserare, 0,5 % snabba metaboliserare).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Tecken och symtom

Icke-fatala fall av akuta och kroniska överdoseringar har förekommit med enbart atomoxetin efter det

att atomoxetin börjat marknadsföras. De vanligast rapporterade symtomen vid akut och kronisk

överdosering är gastrointestinala symtom, somnolens, yrsel, tremor och onormalt beteende.

Hyperaktivitet och agitation har också rapporterats. Tecken och symtom förenliga med lätt till måttlig

sympatisk nervstimulering (t.ex. takykardi, förhöjt blodtryck, mydriasis, muntorrhet) har också

observerats och rapporter om klåda och utslag har inkommit. De flesta händelserna var milda till

måttliga. I vissa överdoseringsfall med atomoxetin har kramper och i mycket sällsynta fall

QT-förlängning rapporterats. Dödsfall på grund av akut överdosering har också rapporterats vid

samtidigt intag av atomoxetin och minst ett annat läkemedel.

Den kliniska erfarenheten av överdosering med atomoxetin är begränsad

Behandling

Fri luftväg bör säkerställas. Aktivt kol kan vara av värde för att reducera absorptionen om patienten

söker behandling inom 1 timme efter intag. Samtidigt med lämplig symtomatisk och understödjande

behandling bör monitorering av hjärtfunktionen och vitala tecken ske. Patienten bör övervakas i minst

6 timmar. Atomoxetin är till stor del proteinbundet, varför dialys sannolikt inte är av värde vid

behandling av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropika; centralt verkande

sympatomimetika. ATC-kod: N06B A09.

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Atomoxetin är en mycket selektiv och potent hämmare av presynaptiska noradrenerga transportörer,

vilket är dess troliga verkningsmekanism. Det påverkar inte direkt transportörerna av serotonin och

dopamin. Atomoxetin binds i mycket liten utsträckning till andra noradrenerga receptorer och

transportörer eller receptorer av andra neurotransmittorer. Atomoxetin har två oxidativa

huvudmetaboliter: 4-hydroxiatomoxetin och N-desmetylatomoxetin. 4-hydroxiatomoxetin är

ekvipotent med atomoxetin avseende hämning av noradrenerga transportörer, men till skillnad mot

atomoxetin, har denna metabolit också en något hämmande effekt på serotonintransportörerna.

Emellertid är effekten på dessa transportörer troligtvis minimal, eftersom huvuddelen av

4-hydroxiatomoxetin metaboliseras vidare och cirkulerar således i mycket lägre koncentration i plasma

(1 % av atomoxetins koncentration hos snabba metaboliserare och 0,1 % av atomoxetins koncentration

hos långsamma metaboliserare). N-desmetylatomoxetin har en betydligt lägre farmakologisk aktivitet

än atomoxetin. Hos snabba metaboliserare cirkulerar det i lägre koncentrationer i plasma och hos

långsamma metaboliserare cirkulerar det vid jämvikt i jämförbara koncentrationer som

modersubstansen.

Atomoxetin är varken ett centralstimulerande läkemedel eller ett amfetaminderivat. I en randomiserad,

dubbelblind, placebokontrollerad studie av beroenderisk hos vuxna jämfördes effekterna av

atomoxetin med placebo. Atomoxetin visade inte några tecken på stimulerande eller euforiska

egenskaper.

Klinisk effekt och säkerhet

Pediatrisk population

Atomoxetin har undersökts i studier på över 5 000 barn och ungdomar med ADHD. Den akuta

effekten av atomoxetin vid behandling av ADHD fastställdes först i sex randomiserade, dubbelblinda,

placebokontrollerade studier som pågick i sex till nio veckor. Tecken och symtom på ADHD

utvärderades genom att jämföra den genomsnittliga förändringen från utgångsvärdet till studiens slut

hos Atomoxetin och placebobehandlade patienter. I alla sex studierna var atomoxetin statistiskt

signifikant överlägset placebo att reducera tecken och symtom på ADHD.

Dessutom har atomoxetins bestående effekt på symtomen visats i en 1-årig, placebokontrollerad studie

med över 400 barn och ungdomar, huvudsakligen genomförd i Europa (ungefär 3 månader med öppen

akutbehandling, följt av 9 månaders dubbelblind, placebokontrollerad underhållsbehandling). Andelen

patienter som återföll var efter 1 år 18,7 % för atomoxetin och 31,4 % för placebo. Patienter som efter

1 års behandling med atomoxetin fortsatte behandling med atomoxetin i ytterligare 6 månader, var

mindre benägna att recidivera eller att återfå partiella symtom än patienter som avslutade sin aktiva

behandling och erhöll placebo (2 % respektive 12 %). Vid långtidsbehandling av barn och ungdomar

bör nyttan av pågående behandling utvärderas regelbundet.

Atomoxetin var effektivt när det gavs som enkeldos eller uppdelat i en morgondos och en dos sent på

eftermiddagen/tidigt på kvällen. Atomoxetin givet en gång dagligen visade en statistiskt signifikant

större sänkning av ADHD-symtomens svårighetsgrad jämfört med placebo enligt bedömning av lärare

och föräldrar.

Aktiva jämförande studier

I en randomiserad, dubbelblind, 6 veckors parallellgruppsstudie testades non-inferiority av atomoxetin

mot ett metylfenidatpreparat med förlängd frisättning som jämförelse. Jämförelsepreparatet visade sig

vara associerad med en högre andel som svarat på behandlingen jämfört med atomoxetin. Andelen

patienter som anses har svarat på behandlingen var 23,5 % (placebo), 44,6 % (atomoxetin) och 56,4 %

(metylfenidat). Både atomoxetin och jämförelsegruppen var statistiskt överlägset placebo och

metylfenidat var statistiskt överlägset atomoxetin (p=0,016). Dock var patienter som inte tidigare

svarat på stimulantia, exkluderade från denna studie.

Vuxna

Atomoxetin har studerats i studier med över 4 800 vuxna som uppfyllt DSM-IVs diagnoskriterier för

ADHD. Den akuta effekten av Atomoxetin vid behandling av vuxna har fastställts i sex

randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier som pågick i 10 till 16 veckor. Tecken och

symtom på ADHD utvärderades genom att jämföra den genomsnittliga förändringen från

utgångsvärdet till studiens slut hos atomoxetin- och placebobehandlade patienter. I alla sex studierna

var atomoxetin statistiskt signifikant överlägset placebo att reducera tecken och symtom på ADHD

(tabell X). Patienter som behandlades med atomoxetin hade statistiskt signifikant större förbättringar

uppmätt med Clinical Global Impression of Severity (CGI-S) vid studiens slut jämfört med

placebobehandlade patienter i alla de sex akuta studierna. Patienter som behandlades med atomoxetin

hade även statistiskt signifikant förbättring i ADHD-relaterad funktion i de tre akuta studierna där

detta utvärderades (tabell X). Långtidseffekt bekräftades i två sexmånaders placebokontrollerade

studier, men inte i en tredje (tabell X).

Tabell X

Genomsnittlig förändring i effekt i placebokontrollerade studier

Förändring hos patienter med minst ett mätvärde efter studiens start

(LOCF)

CAARS-Inv:SV

eller AISRS

CGI-S

AAQoL

Studie

Behand-

ling

N

Genom-

snittlig

föränd-

ring

p-värde

Genom-

snittlig

föränd-

ring

p-värde

Genom-

snittlig

föränd-

ring

p-värde

Akuta studier

LYAA

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

LYAO

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

LYBY

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

LYDQ

-8,7

-5,6

<0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ

-10,7

-7,2

<0,001

-1,1

-0,7

<0,001

15,8

11,0

0,005

LYEE

-14,3

-8,8

<0,001

-1,3

-0,8

<0,001

12,83

8,20

<0,001

Långtidsstudier

LYBV

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

LYCU

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

LYCW

-14,3

-8,3

<0,001

-1,2

-0,7

<0,001

Förkortningar: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life totalpoäng; AISRS = Adult ADHD

Investigator Symptom Rating Scale totalpoäng; ATX = atomoxetin; CAARS-Inv:SV = Conners Adult

ADHD Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score; CGI-S =

Clinical Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO = placebo.

ADHD symtomskala; resultat som visas för LYBY studien är AISRS; resultat för alla andra är

CAARS-Inv:SV.

I sensitivitetsanalyser som använder metoden baseline-observation-carried-forward för patienter utan

något mätvärde efter studiens start (dvs. alla patienter som behandlas), överensstämde resultaten med

resultaten som visas i tabell X.

I analyser av kliniskt betydelsefullt behandlingssvar för alla sex studier samt för de båda

framgångsrika långtidsstudierna, med en uppsättning av olika a priori- och post hoc definitioner, hade

patienter som behandlades med atomoxetin, konsekvent statistiskt signifikant högre svar än

placebobehandlade patienter (tabell Y).

Tabell Y

Antal (n) och procent av patienter som uppnår kriterierna för respons i poolade

placebokontrollerade studier

Respons definierat som förbättring av

minst 1 poäng på CGI-S

Respons definierat som 40 % förbättring av

CAARS-Inv:SV vid studiens slut

Grupp

Behandl.

N

n (%)

p-värde

N

n (%)

p-värde

Poolade akuta studier

a

401 (62,7 %)

283 (43,4 %)

<0,001

347 (41,3 %)

215 (25,3 %)

<0,001

Poolade långtidsstudier

a

482 (63,6%)

301 (49,3 %)

<0,001

292 (44,0 %)

175 (31,4 %)

<0,001

Inkluderar alla studier i tabell X utom: CGI-S svarsanalys för akuta studier exkluderar 2 studier på

patienter med komorbid sjukdom(LYBY, LYDQ); CAARS svarsanalys för akuta studier exkluderar en

studie där CAARS inte förekom (LYBY).

I två av de akuta studierna, studerades patienter med ADHD och komorbid alkoholism eller social

ångest. I båda dessa studier förbättrades ADHD symtomen. I studien med komorbid alkoholism, var

det ingen skillnad mellan atomoxetin och placebo med avseende på alkoholanvändning. I studien med

komorbid ångest, förvärrades inte det komorbida tillståndet av atomoxetin.

Effekt av atomoxetin vid underhållsbehandling visades i en studie där patienter som uppfyllde

kriterierna för klinisk betydelsefullt behandlingssvar (definierat som förbättring av både

CAARS-Inv:SV och CGI-S) efter en första behandlingsperiod med aktiv substans i 24 veckor,

randomiserades till behandling med antingen atomoxetin eller placebo i ytterligare 6 månader. Högre

andel av patienterna som behandlades med atomoxetin än placebo uppfyllde kriterierna för bibehållet

klinisk betydelsefullt behandlingssvar i slutet av de 6 månaderna (64,3 % respektive 50 %; p = 0,001).

Atomoxetinbehandlade patienter uppvisade statistiskt signifikant bättre bibehållen funktion än

placebobehandlade patienter. Detta visades med lägre genomsnittlig förändring för Adult Quality of

Life (AAQoL) totalpoäng efter 3 månader (p = 0,003) samt efter 6 månader (p=0,002).

QT/QTc-studie

En grundlig QT/QTc-studie, som genomfördes på friska vuxna med långsam CYP2D6-metabolisering

som fick upp till 60 mg atomoxetin två gånger dagligen, visade att vid maximala förväntade

koncentrationer skilde sig inte effekten av atomoxetin på QTc-intervallet signifikant från placebo. En

liten ökning av QTc-intervallet noterades med ökad koncentration av atomoxetin.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Atomoxetins farmakokinetik är likartad hos vuxna och hos barn och ungdomar. Farmakokinetiken har

inte studerats hos barn yngre än 6 år.

Absorption

Atomoxetin absorberas snabbt och nästan fullständigt efter oral administrering och når den

genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen (C

) ungefär 1 till 2 timmar efter dosintag. Absolut

oral biotillgänglighet av atomoxetin varierar från 63 % till 94 % på grund av interindividuella

skillnader i förstapassagemetabolism. Atomoxetin kan tas oberoende av måltider.

Distribution

Atomoxetin distribueras i stor utsträckning och binder i hög grad (98 %) till plasmaproteiner,

huvudsakligen albumin.

Metabolism

Atomoxetin metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P450 2D6 (CYP2D6). Långsamma

CYP2D6-metaboliserare utgör cirka 7 % av den kaukasiska befolkningen, och de har högre

plasmakoncentrationer av atomoxetin i jämförelse med snabba metaboliserare. AUC för atomoxetin är

ungefär 10 gånger och C

ungefär 5 gånger större hos långsamma metaboliserare i jämförelse med

snabba metaboliserare. Den primära oxidativa metaboliten är 4-hydroxiatomoxetin som snabbt

glukuronideras. 4-hydroxiatomoxetin är ekvipotent med atomoxetin, men cirkulerar i betydligt lägre

koncentrationer i plasma. Fastän 4-hydroxiatomoxetin huvudsakligen bildas av CYP2D6 kan det hos

individer som saknar denna aktivitet ändå bildas via flera andra cytokrom P450 enzymer. Detta sker

dock med en lägre hastighet. Atomoxetin inhiberar eller inducerar inte CYP2D6 vid terapeutiska

doser.

Cytokrom P450-enzymer:

Atomoxetin förorsakade ingen kliniskt signifikant hämning eller induktion

av cytokrom P450-enzymer, inklusive CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 och CYP2C9.

Eliminering

Den genomsnittliga halveringstiden för elimination efter oral administrering är 3,6timmar för snabba

metaboliserare och 21 timmar för långsamma metaboliserare. Atomoxetin utsöndras primärt som

4-hydroxiatomoxetin-O-glukuronid, huvudsakligen i urinen.

Linjäritet/icke-linjäritet

Atomoxetin har en linjär farmakokinetik i doseringsintervallet som studerats hos både snabba och

långsamma metaboliserare.

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt leverfunktion har lägre atomoxetinclearance, högre exponering av atomoxetin

(AUC ökade 2-faldigt vid måttligt nedsatt leverfunktion och 4-faldigt vid svårt nedsatt leverfunktion)

och en förlängd halveringstid av modersubstansen i jämförelse med friska kontrollgrupper med samma

CYP2D6-genotyp (snabba metaboliserare). Hos patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass B och C) bör start- och underhållsdos justeras (se avsnitt 4.2).

Den genomsnittliga plasmakoncentrationen av atomoxetin var generellt högre hos individer med

terminal njursvikt i jämförelse med friska kontrollgrupper, vilket visats genom ökade C

- (7 %

skillnad) och AUC

0-∞

-värden (ungefär 65 % skillnad). Efter justering för kroppsvikt reduceras

skillnaden mellan grupperna. Atomoxetins och dess metaboliters farmakokinetik hos patienter med

terminal njursvikt tyder på att ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa. På

grund av dosbegränsning med hänsyn till det kliniska (eller förstärkta farmakologiska)

behandlingssvaret hos djur, i kombination med metaboliska skillnader mellan djurslagen, observerades

liknande, eller något högre, exponering av atomoxetin hos djur efter maximalt tolererade doser i

icke-kliniska studier som vid maximal, rekommenderad daglig dos hos patienter som är långsamma

CYP2D6-metaboliserare.

En studie genomfördes på unga råttor för att utvärdera atomoxetins effekt på tillväxt, beteende och

sexuell utveckling. En liten försening i sexuell utveckling sågs hos både hon- (alla doser) och handjur

(≥ 10 mg/kg/dag) inkluderande en liten sänkning av bitestikelns vikt och spermieantal. Däremot såg

man inga effekter på fertilitet och fortplantningsförmåga. Relevansen av dessa data för människa är

okänd.

Dräktiga kaniner behandlades med upp till 100 mg/kg atomoxetin dagligen under organogenesen. I en

av tre studier observerades vid den här dosen ett minskat antal födslar med levande avkomma, en

ökning av tidig resorption samt en något högre frekvens av arteria carotis med atypiskt ursprung och

frånvaro av arteria subclavia. Detta observerades vid doser som orsakade en lindrig toxicitet hos

modern och är inom historiska kontrollvärden. NOEL (no effect level) var 30 mg/kg/dag. Hos kaniner

var exponeringen (AUC) av obundet atomoxetin vid 100 mg/kg/dag ungefär 3,3 gånger högre hos

CYP2D6 snabba metaboliserare och 0,4 gånger högre hos CYP2D6 långsamma metaboliserare än vid

en maximal daglig dos av 1,4 mg/kg/dag hos människa. Dessa data, i en av tre studier på kanin,

bedöms som osäkra och relevansen för människa är okänd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Pregelatiniserad majsstärkelse

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Dimetikon

Kapselhölje

Atomoxetine Accord 10 mg hårda kapslar

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Atomoxetine Accord 18 mg hårda kapslar

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Atomoxetine Accord 25 mg hårda kapslar

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Indigokarmin (E132)

Atomoxetine Accord 40 mg hårda kapslar

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Indigokarmin (E132)

Atomoxetine Accord 60 mg hårda kapslar

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Indigokarmin (E132)

Gul järnoxid (E172)

Atomoxetine Accord 80 mg hårda kapslar

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Atomoxetine Accord 100 mg hårda kapslar

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Tryckfärg (svart)

Shellackglasyr 45 % (20 % förestrad)

Svart järnoxid (E172)

Propylenglykol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kartong innehållande blister av transparent PVC/PE/PCTFE-aluminiumfolie eller

PA/AL/PVC-aluminiumfolie.

Förpackningsstorlekar: 7, 28, 50, 56, 60 och 100 hårda kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda krav

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 10mg: 56741

MTnr 18mg: 56742

MTnr 25mg: 56743

MTnr 40mg: 56744

MTnr 60mg: 56745

MTnr 80mg: 56746

MTnr 100mr: 56747

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-04-03

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-04-03

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação