Ancotil 10 mg/ml infusionsvæske

Dinamarca - dinamarquês - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:
FLUCYTOSIN
Disponível em:
Meda AS
Código ATC:
J02AX01
DCI (Denominação Comum Internacional):
flucytosine
Dosagem:
10 mg/ml
Forma farmacêutica:
infusionsvæske
Status de autorização:
Ikke markedsført
Número de autorização:
09164

Leia o documento completo

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ancotil 10 mg/ml

Infusionsvæske, opløsning

Flucytosin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ancotil til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Ancotil

Sådan får du Ancotil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Ancotil infusionsvæske indeholder flucytosin, som er et svampemiddel. Det anvendes til at behandle visse

alvorlige former for svampeinfektioner.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT FÅ ANCOTIL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid læ-

gens anvisning.

Brug ikke Ancotil:

Hvis du er allergisk over for flucytosin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ancotil (angivet i afsnit 6)

Hvis du bruger medicin mod skoldkopper og helvedesild, kaldet antivirale nukleosider (f.eks. Brivudin

og Sorivudin)

Hvis du er gravid i første trimester.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet før du får Ancotil:

Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion

Hvis du har knoglemarvshæmning eller en sygdom i blodet

Hvis du er i behandling med lægemidler der kaldes immunosuppresiva eller cytostatika

Hvis du samtidig er i behandling med phenytoin mod epilepsi.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, vil lægen eller sundhedspersonalet tage blodprøver mens du er

i behandling med Ancotil.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen hvis du tager:

Medicin mod skoldkopper og helvedesild, kaldet antivirale nukleosider (f.eks. Brivudin og Sorivudin).

Du må ikke bruge Brivudin og Sorivudin samtidig med Ancotil.

Anden medicin for svampeinfektion (amphotericin B). Det kan give øget bivirkninger og forgiftning

hvis du får Ancotil sammen med amphotericin B.

Medicin mod blodkræft (leukæmi), der kaldes cytarabin. Det kan nedsætte virkningen af Anco-

til.Medicin mod cytomegalovirus, der kaldes ganciclovir og valganciclovir. Det kan give øget risiko for

bivirkninger og forgiftning.

Medicin mod epilepsi, der kaldes phenytoin. Det kan give øget risiko for forgiftning.

Medicin der påvirker nyrenes funktion, f.eks. smertestillende lægemidler af typen NSAID, antibiotika af

typen aminoglykosider, medicin mod svampeinfektion (amphotericin B).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du får Ancotil.

Du må ikke få Ancotil, hvis du er gravid i første trimester. Du bør ikke få Ancotil, hvis du er gravid i andet

og tredje trimester. Din læge skal beslutte om du skal have Ancotil, hvis du er gravid.

Du må ikke amme hvis du får Ancotil.

Ancotil indeholder natriumchlorid, hvor advarsel er påkrævet

Ancotil indeholder 0,4 mmol (8,05 mg) pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage

hensyn hertil.

3.

SÅDAN FÅR DU ANCOTIL

Ancotil vil kun blive givet til dig af en læge eller andet sundhedspersonale på hospitalet. Du vil få Ancotil i

en vene over ca. 30 minutter, mens du er på hospitalet. Du skal have Ancotil hver 6. time.

Det er individuelt hvor lang tid behandling med Ancotil varer, men som regel anvendes Ancotil ikke i læn-

gere tid end en uge.

Hvis du tror du har fået for meget Ancotil

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror at, du har fået for meget Ancotil.

Hvis du tror du mangler at få Ancotil

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror at, du mangler at få en dosis Ancotil.

4.

BIVIRKNINGER

Ancotil kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige – almindelige bivirkninger (det sker for mellem mere end 1 ud af 10 patienter til mel-

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Ændringer i blodet, såsom blodmangel, for få hvide blodlegemer, for få blodplader. Kan blive alvor-

ligt. Kontakt læge eller skadestuen.

Diarré, kvalme, opkastning.

Udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker for mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Åndenød eller åndedrætsbesvær, smerter i brystet, åndedrætsstop. Kan blive alvoligt. Kontakt læge el-

ler skadestuen.

Opmærksomhedsforstyrrelser.

Hovedpine, svimmelhed.

Smerter i maven.

Mundtørhed.

Appetitmangel.

Kløe, nældefeber.

Feber, træthed, kraftesløshed og svaghed.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter og færre

end 1 ud af 10.000 personer):

Pludselig overfølsomhedsreaktion og shock. Kontakt læge eller skadestue.

Akut leverskade, leverbetændelse med gulsot, forstørrelse af leveren, lokal vævsdød i leveren med

dødelig udgang. Kontakt læge eller skadestue.

Beskadigelse af hjertemuskulaturen, uregelmæssig puls, hurtig puls, dårlig hjertefunktion, hjertestop.

Kan være eller blive alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.

Akut svækket vejrtrækning. Kontakt læge eller skadestue.

Skader i tarmene, huller i tarmene.

Kraftig afskalning og frastødning af huden.

Krystaller i urinen, nedsat virkning af nyrerne, nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ændringer i blodet, såsom for få blodplader, alvorlig blodmangel med og uden gulsot, knoglemarv-

hæmning og forandringer i blodet, som kan føre til beskadigelse af knoglemarven. Disse ændringer

kan medføre træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden. Kontakt læ-

ge eller skadestuen.

Overfølsomhed, såsom kløe, udslæt og kraftig afskalning og frastødning af huden.

For lavt blodsukker.

Forhøjet kolesterol i blodet, forhøjet triglycerid (fedt) i blodet.

For lavt kalium i blodet.

Forvirring, hallucinationer, psykotiske lidelser.

Sløvhed.

Prikken, snurren, følelsesløshed og evt. smerter i hænder og fødder.

Prikken, snurren og følelsesløshed i huden.

Usikre bevægelser, parkinsons sygdom.

Høretab.

Kramper.

Øget lysfølsomhed.

Derudover kan der forekomme bivirkninger, som du ikke mærker, men som kan vises ved laboratorietest så-

som blodprøver og urinprøver.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mu-

lige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen

via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 Køben-

havn S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Ancotil utilgængeligt for børn.

Ancotil skal nøje opbevares ved temperaturer mellem 18ºC og 25ºC. Hvis Ancotil opbevares under 18 ºC,

kan der forekomme bundfald. Hvis Ancotil har synligt bundfald, må det ikke anvendes.

Længere tids opbevaring over 25ºC kan medføre en nedbrydning af Ancotil.

Brug ikke Ancotil efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ancotil indeholder:

Aktivt stof: flucytosin.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre, trometamol, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Ancotil fås i kasser med 5x250 ml klar, farveløs infusionsvæske i glasflaske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 4452 8888

Fax: 4452 8899

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg

Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2014.

Leia o documento completo

19. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Ancotil, infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

3207

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ancotil

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Flucytosin 10 mg/ml

Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning

Klar opløsning uden farve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Alvorlige infektioner forårsaget af flucytosinfølsomme svampe.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne: 40-50 mg/kg hver 6. time.

Børn: 50-100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.

Serumkoncentrationen i steady state bør i gennemsnit være 35-70 µg/ml. Lavere

koncentration kan være tilstrækkeligt ved mere følsomme stammer. Doseringen bør dog

sikre, at serumkoncentrationer over 25

g/ml fastholdes på grund af den øgede risiko for

udvikling af resistens ved lave koncentrationer. Længerevarende serumkoncentrationer

over 100

g/ml bør undgås på grund af øget hæmatologisk toksicitet ved høje

koncentrationer (se pkt. 4.4 og 5.2).

09164_spc.doc

Side 1 af 9

Bemærk: Den hæmatologiske status og leverfunktionen (ALAT, ASAT og basisk

fosfatase) bør bestemmes før behandlingsstart, og yderligere regelmæssig overvågning

tilrådes (se pkt. 4.4).

Ancotil bør ikke anvendes hvis der ikke forefindes udstyr til overvågning af flucytosin

koncentration i blodet. Ligeledes bør 5-flurouracil koncentration i blodet overvåges før

påbegyndelse af næste infusion (se pkt. 4.4).

Kontrol af nyrefunktion bør bestemmes før og under behandling med Ancotil. Ved nedsat

nyrefunktion bør dosis justeres (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion: flucytosin kan anvendes til patienter med nedsat leverfunktion.

Patienten de skal dog overvåges særligt omhyggeligt (se pkt. 4.4).

Hæmodialyse: patienter i hæmodialysebehandling skal have en ny dosis Ancotil efter hver

hæmodialyse eller behandling (se pkt. 4.4).

Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD) mangel: risikoen for svær lægemiddeltoksicitet

øges, når Ancotil bruges til individer med DPD-mangel (se pkt. 4.4).

Patienter i behandling for knoglemarvdepression eller bloddyskrasi skal udvises stor

forsigtighed (se pkt. 4.4).

Administration

Gives som langsom, intravenøs infusion over ca. 30 minutter.

4.3

Kontraindikationer

Ancotil er kontraindiceret

til patienter, som er overfølsomme over for flucytosin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

ved samtidig administration af Ancotil med antivirale nukleosider f.eks. ganciclovir

og valganciclovir, brivudin, sorivudin og deres analoger (irreversible inhibitorer af

dihydropyrimidin dehydrogenase enzym (DPD) (se pkt. 4.4).

til ammende kvinder (se pkt. 4.6)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lokale retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges.

Hæmatologisk status og leverfunktion

Den hæmatologiske status og leverfunktionen (ALAT, ASAT og basisk fosfatase) bør

bestemmes før behandlingsstart, og yderligere regelmæssig overvågning tilrådes, især i

begyndelsen af behandlingen (anbefalet dagligt i den første behandlingsuge og derefter to

gange om ugen).

Patienter med nedsat leverfunktion kan behandles med flucytosin; de skal dog overvåges

særligt omhyggeligt.

Der skal udvises stor forsigtighed ved behandling af patienter med knoglemarvsdepression

eller bloddyskrasi. Hvis patienten er i behandling med cytostatika eller

immunosuppressiva, skal hæmatologi overvåges oftere på grund af øget risiko for

knoglemarvspåvirkning.

09164_spc.doc

Side 2 af 9

Nyrefunktion og hæmodialyse

Udskillelsen af flucytosin sker udelukkende gennem nyrerne. Patientens nyrefunktion bør

derfor bestemmes såvel før som under behandling med Ancotil (helst ved bestemmelse af

den endogene kreatininclearance). Om nødvendigt bør dosis justeres (se pkt. 4.2 og 5.2).

Kreatininmåling: Flucytosin kan påvirke den to-fasede enzymatiske kreatininbestemmelse,

hvilket kan medføre en falsk positiv azotæmi. Bestemmelsen af kreatinin bør derfor

udføres ved hjælp af andre metoder. Flucytosin har ingen indvirkning på Jaffe-analysetest.

Ancotil bør ikke anvendes hos patienter med nedsat nyrefunktion, hvis der ikke forefindes

udstyr til overvågning af koncentrationen af stoffet i blodet.

65 til 75 % af Ancotil udskilles ved hæmodialyse. Som følge deraf skal patienter i

hæmodialysebehandling have en ny dosis Ancotil efter hver hæmodialyse eller behandling.

Serumkoncentration af flucytosin

Serumkoncentrationen i steady state bør i gennemsnit være 35-70 µg/ml. Lavere

koncentration kan være tilstrækkeligt ved mere følsomme stammer. In vitro-følsomheden

for de fleste modtagelige stammer er minimumshæmningsdoser mellem 10 og 25 µg/ml.

Doseringen bør dog sikre, at serumkoncentrationer over 25

g/ml fastholdes på grund af

den øgede risiko for udvikling af resistens ved lave koncentrationer. Længerevarende

serumkoncentrationer over 100

g/ml bør undgås på grund af øget hæmatologisk toksicitet

ved høje koncentrationer (se pkt. 4.2 og 5.2).

Derudover bør Flucytosin-koncentrationen overvåges med henblik på hensigtsmæssig

justering af dosis. Ved bestemmelse af serumkoncentrationen af stoffet bør det bemærkes,

at stofkoncentrationen i blodprøver, taget under eller umiddelbart efter Ancotil-infusionen,

ikke er en pålidelige rettesnor i forhold til efterfølgende koncentrationer; det anbefales at

tage en blodprøve til bestemmelse af Ancotil-koncentrationen i blodet umiddelbart før

påbegyndelse af næste infusion.

Prævention til mænd og kvinder

Flucytosin bliver delvist metaboliseret til 5-fluorouracil, som er genotoksisk og betragtes

som potentielt teratogent i mennesker. Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende

effektivprævention under behandlingen og i en måned efter behandlingen. Mandlige

patienter (og deres kvindelige partnere i den fødedygtige alder) skal anvende effektiv

prævention under behandlingen og i 3 måneder efter behandlingen (se pkt. 4.6).

Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD) mangel

Flucytosin metaboliseres til fluoruracil. Enzymet DPD (dihydropyrimidindehydrogenase)

spiller en central rolle i fluoruracils metabolisme og elimination. Derfor øges risikoen for

svær lægemiddeltoksicitet, når Ancotil bruges til individer med DPD-mangel.

Forekomst af DPD- mangel er relativt sjælden, et skøn er 0,1- 3% blandt caucasere.

Ved mistænkt eller konstateret lægemiddeltoksicitet kan det overvejes at bestemme DPD-

aktiviteten.

Der bør gå mindst 4 uger mellem behandling med brivudin, sorivudin eller

analogpræparater og efterfølgende behandling med Ancotil (se pkt. 4.3 og 4.5).

Hvis der er mistanke om lægemiddeltoksicitet, bør det overvejes at stoppe behandlingen

med Ancotil.

Patienter, der behandles samtidig med phenytoin og Ancotil, skal kontrolleres løbende for

forhøjet plasmakoncentration af phenytoin (se pkt. 4.5).

09164_spc.doc

Side 3 af 9

Ancotil indeholder 0,4 mmol (8,05 mg) natrium pr. ml.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Amphotericin B kan øge toksiciteten af flucytosin, sandsynligvis ved at amphotericin B øger

den cellulære optagelse og/eller nedsætter den renale udskillelse af flucytosin.

Der er modstridende evidens, for så vidt angår interaktion mellem Ancotil og cytarabin

(cytostatisk cytosin). Flucytosins antimykotiske virkning svækkes muligvis af cytarabin.

Grundig overvågning af blodkoncentrationen er påkrævet, hvis de to lægemidler gives

samtidigt.

Brivudin, sorivudin og analogpræparater udviser kraftig hæmning af DPD, et enzym der

indgår i metaboliseringen af fluoruracil (se pkt. 4.3 og 4.4). Da fluoruracil er en

flucotysinmetabolit, er samtidig brug af disse lægemidler og Ancotil kontraindiceret (se pkt.

4.3).

Flucytosin må ikke administreres umiddelbart før eller umiddelbart efter ganciclovir og

valganciclovir på grund af øget risiko for knoglemarvspåvirkning

Der er indberettet forhøjet plasmakoncentration af phenytoin i forbindelse med samtidig brug

af phenytoin og intravenøst fluoruracil, hvilket medførte symptomer på phenytoinforgiftning

(se pkt. 4.4). Dette er relevant for Ancotil, da flucytosin metaboliseres til fluoruracil.

Samtidig administration af flucytosin og nefrotoksiske stoffer kræver ekstremt omhyggelig

overvågning af nyrefunktionen. Lægemidler, der påvirker den glomerulære filtration,

forlænger flucytosins halveringstid.

4.6

Graviditet og amning

Antikonception Prævention til mænd og kvinder

Flucytosin bliver delvist metaboliseret til 5-fluorouracil, som er genotoksisk og betragtes

som potentielt teratogent i mennesker. Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende

effektiv prævention under behandlingen og i en måned efter behandlingen. Mandlige

patienter (og deres kvindelige partnere i den fødedygtige alder) skal anvende effektiv

prævention under behandlingen og i 3 måneder efter behandlingen (se pkt. 5.3 Prækliniske

sikkerhedsdata).

Graviditet

Flucytosin og en af dets metabolitter (5-fluorouracil) har vist reproduktionstoksicitet

(teratogenicitet og embryotoksicitet) i dyrestudier (se pkt. 5.3).

Flucytosin passerer placenta i mennesker. Der er meget begrænsede data vedr. brug af

flucytosin til gravide kvinder. En skadelig virkning på embryo/føtus kan derfor ikke

udelukkes, især ikke i det første trimester. Ancotil bør derfor ikke anvendes under

graviditet og til kvinder i den fødedygtige alder, som ikke anvender prævention,

medmindre at det er strengt nødvendigt i tilfælde af livstruende infektioner og mangel på

effektiv alternativ behandling.

Patienten skal rådgives om den teratogene risiko ved Ancotil, hvis Ancotil anvendes under

graviditet og omhyggelig prænatal og postnatal monitorering skal udføres. I tilfælde af

indgivelse op til fødsel skal en neonatal monitorering udføres (hæmatologisk og hepatisk)

som følge af flucytosins sikkerhedsprofil.

09164_spc.doc

Side 4 af 9

Amning

Der er ingen data om udskillelse af flucytosin i human mælk. Amning er kontraindiceret

under behandling med flucytosin (se pkt. 4.3 Kontraindikationer).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Omkring 10 % af patienterne får bivirkninger.

Lidelser i blod og lymfe

Almindelig – meget almindelig (>1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Hæmatologiske ændringer såsom anæmi,

leukopeni*, neutropeni, granulocytopeni og

trombocytopeni*, afhængigt af eventuelle

forhøjede serumkoncentrationer.

Agranulocytose, eosinofili, aplastisk og

hæmolytisk anæmi, knoglemarvstoksicitet

(irreversibel) forbundet med pancytopeni og

knoglemarvshæmning*.

Lidelser i immunsystemet

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Anafylaktisk reaktion inkl. anafylaktisk

shock.

Overfølsomhed (f.eks. Lyell syndrom,

pruritus, urticaria).

Det endokrine system

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Hypoglykæmi.

Metabolisme og ernæring

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Hyperkolesterolæmi, hypertriglyceridæmi,

hypokaliæmi.

Psykiske lidelser

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Opmærksomhedsforstyrrelser.

Forvirring, hallucinationer, psykotiske

lidelser.

Lidelser i nervesystemet

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Hovedpine.

Sedation, perifer neuropati, ataksi,

parkinsons sygdom, paræstesi, kramper.

09164_spc.doc

Side 5 af 9

Øre og labyrint

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Vertigo.

Høretab.

Hjerte

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Kramper, myokardietoksicitet, ventrikulær

dysfunktion, hjertestop, takykardi, arytmier.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Dyspnø, brystsmerter, åndedrætsstop.

Akut respiratorisk insufficiens.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig – meget almindelig (>1/100)

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Diarré, kvalme, opkastninger.

Abdominale smerter, mundtørhed, anoreksi

Tarmskader og perforationer. Ulcerativ

colitis.

Lever- og galdeveje

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Frekvens ukendt.

Akut leverskade, hepatitis, hepatomegali,

levercellenekrose med dødelig udgang.

Forhøjede basiske fosfataser og/eller

transaminaser*.

Hud og subkutane væv

Almindelig – meget almindelig (>1/100)

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Udslæt.

Pruritus, urticaria.

Toksisk epidermal nekrolyse,

fotosensitivitet.

Nyrer og urinveje

Sjælden – meget sjælden (<1/1000)

Azotæmi, krystaluri, nyreinsufficiens,

nyresvigt, forhøjede niveauer af kreatinin,

urinstof og nitrogen.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Pyreksi, asteni, træthed

*Bivirkningerne er som regel reversible ved dosisreducering eller seponering.

I størstedelen af tilfældene forekommer disse bivirkninger inden for de første 2-3 uger af

behandlingen.

09164_spc.doc

Side 6 af 9

Bivirkninger kan forekomme oftere ved kombinationsbehandling med amphotericin B og

andre potentielle nefrotoksiske stoffer. Serumniveauet af flucytosin kan derfor være

forøget, hvis dosis ikke er justeret i overensstemmelse med den reducerede nyrefunktion.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det mulig-

gør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsper-

sonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på

dkma@dkma.dk, med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1,

2300 København S.

4.9

Overdosering

Der er begrænset erfaring med overdosering.

Sandsynlige symptomer på overdosering er kvalme, opkastninger, diarré og mavesmerter,

forvirring, svimmelhed, evt. hallucinationer, knoglemarvspåvirkning (især leukopeni og

thrombocytopeni) samt leverpåvirkning.

Behandling:

Der er ingen specifik antidot. De mindre udtalte almindelige toksiske bivirkninger så som

kvalme, opkastning, diarré, knoglemarvspåvirkning og levertransaminase forhøjelse er

almindeligvis fuldstændig reversible efter behandlingsophør.

Ved svær forgiftning er forceret diurese indiceret.

Hæmodialyse kan overvejes, da det medfører et hurtigt fald i serumkoncentrationen af

Ancotil.

Den yderligere behandling er symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

J 02 AX 01 – Antimykotika til systemisk brug.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Flucytosin-følsomme svampe optager flucytosin ved hjælp af en specifik cytosindeaminase.

Cytosindeaminase omdanner flucytosin til 5-fluorouracil, som inkorporeres i svampens RNA.

Afhængigt af dosis virker 5-fluorouracil fungistatisk.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Mindst 90% af oralt indgivet flucytosin absorberes hurtigt og fører til en plasmakoncentration

identisk med intravenøs infusion indgivet over kort tid.

Fordelingsvolumen er 0,88±0,29 l/kg.

09164_spc.doc

Side 7 af 9

Flucytosin bindes ikke til plasmaprotein.

Eliminationshalveringstiden er 3-6 timer hos voksne med normal nyrefunktion og 6-7 timer

hos præmature børn.

Da Ancotil udskilles via nyrerne, næsten udelukkende i form af uomdannet flucytosin,

forlænges halveringstiden ved nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Optimal dalværdi for serumkoncentration bør være mindst 20-25µg/ml og kortvarigt må

peak-koncentrationer nå op til 100-120 µg/ml. Længerevarende peak-koncentrationer på mere

end 100 µg/ml bør undgås grundet øget risiko for bivirkninger (se pkt. 4.2 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

In vitro undersøgelse af flucytosins mutagene potentiale var negativ. Der er ingen

tilgængelige studier vedr. Ancotils carcinogene potentiale.

Flucytosin har vist sig at være teratogent og embryotoksisk i rotter, som fik orale eller

parenterale doser på 40 mg/kg legemsvægt pr. dag og fremefter (240 mg/m

eller 0,043 gange

den humane daglige dosis).

Flucytosins metabolit 5-fluorouracil er genotoksisk i mus og in vitro, embryotoksisk og

teratogent i mus og rotter og er klassificeret som potentielt teratogent i mennesker.

Misdannelser forekom (defekter i nervesystemet, ganen, skelettet, halen, lemmerne) i flere

arter (herunder rotter og syriske guldhamstre). Embryotoksiske virkninger (lille føtus,

resorption) er også observeret i aber, som blev behandlet med 5-fluorouracil.

Både flucytosin og 5-fluorouracil passerer placenta.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid; saltsyre; tromethamine; vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ancotil skal nøje opbevares ved temperaturer mellem 18°C og 25°C. Hvis Ancotil opbevares

under 18°C, kan der forekomme bundfald. Hvis produktet har synligt bundfald, må det ikke

anvendes.

Længere opbevaring over 25°C kan medføre en nedbrydning af Ancotil, der kan resultere i

dannelse af 5-fluorouracil.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Flaske (infusion).

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Se punkt 6.4.

09164_spc.doc

Side 8 af 9

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

9164

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. april 1976.

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. august 2016

09164_spc.doc

Side 9 af 9

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação