04-SERVICE PRODUCT 50-ETD

País: Finlândia

Língua: finlandês

Origem: Ecolab

Compre agora

Descarregar Ficha de Segurança (SDS)
27-04-2022

Disponível em:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de Segurança

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
OLYMPUS ENDODIS
905557-01
1 / 17
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
OLYMPUS ENDODIS
UFI
:
3XVY-X7JD-X00G-9YFH
Valmisteen tunnuskoodi
:
E0420002, WD00343A, WD00345A, WD00346A
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
instrumenttien desinfektioaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Puoliautomaattinen
prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
OLYMPUS FINLAND OY
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo, Tel. +358 9 875 810
Valmistaja: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Saksa +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
01.04.2021
Versio
:
2.3
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
Luokitus (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
OLYMPUS ENDODIS
905557-01
2 / 17
Metalleja syövyttävät aineet ja seokset, Luokka 1
H290
Välitön myrkyllisyys, Luokka 4
H302
Ihosyövyttävyys, Luokka 1
H314
Vakava silmävaurio, Luokka 1
H318
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, Luokka 3,
Hengityselimet
H335
Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle, Luokka 1
H410
Tämän tuotteen luokitus perustuu toksikologiseen arviointiin.
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Varoitusmerkit
:
Huomiosana
:
Vaara
Vaaralausekkeet
:
H290
Voi syövyttää metalleja.
H302 + H332
Haitallista nieltynä tai hengitettynä.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa.

                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Ficha de Segurança Ficha de Segurança búlgaro 26-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança espanhol 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança tcheco 27-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança dinamarquês 27-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança alemão 26-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança estoniano 27-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança grego 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança inglês 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança francês 26-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança italiano 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança letão 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança lituano 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança húngaro 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança holandês 26-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança polonês 19-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança português 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança romeno 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança eslovaco 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança esloveno 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sueco 27-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança russo 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança norueguês 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança ucraniano 30-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança croata 27-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sérvio 29-04-2022

Pesquisar alertas relacionados a este produto