Vinorelbine Alvogen 20 mg kapsułki miękkie

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
vinorelbinum
Dostępny od:
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
Kod ATC:
L01CA04
INN (International Nazwa):
Vinorelbinum
Dawkowanie:
20 mg
Forma farmaceutyczna:
kapsułki miękkie
Podsumowanie produktu:
1 kaps., 05909991402365, Rp; 4 kaps., 05909991402372, Rp
Numer pozwolenia:
25325

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vinorelbine Alvogen, 20 mg, kapsułki, miękkie

Vinorelbine Alvogen, 30 mg, kapsułki, miękkie

Vinorelbine Alvogen, 80 mg, kapsułki, miękkie

Winorelbina

(w postaci winianu)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vinorelbine Alvogen i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Vinorelbine Alvogen

Jak przyjmować lek Vinorelbine Alvogen

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vinorelbine Alvogen

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vinorelbine Alvogen i w jakim celu się go stosuje

Lek Vinorelbine Alvogen zawiera substancję czynną winorelbinę (w postaci winorelbiny winianu)

i należy do leków z grupy alkaloidów barwinka (

Vinca

) stosowanych w leczniu nowotworów.

Lek Vinorelbine Alvogen jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka płuc i niektórych

rodzajów raka piersi u pacjentów w wieku powyżej 18 lat:

w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc

w zaawansowanym raku piersi, gdy inne rodzaje leczenia są niewskazane.

Lekarz może przepisać ten lek w innych chorobach lub w innych dawkach niż te, które opisano

w ulotce. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Vinorelbine Alvogen

Kiedy nie przyjmować leku Vinorelbine Alvogen:

jeśli pacjent ma uczulenie na winorelbinę lub jakikolwiek lek przeciwnowotworowy z grupy

alkaloidów barwinka,

jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek z pozostałych składników leku Vinorelbine Alvogen

(wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjentka karmi piersią,

jeśli pacjent przebył operację żołądka lub jelita cienkiego, albo ma zaburzenia jelitowe,

jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie liczby białych krwinek i(lub) płytek krwi lub w przypadku

ciężkiego zakażenia występującego obecnie lub przebytego niedawno (w ciągu ostatnich dwóch

tygodni),

jeśli pacjent ma otrzymać lub niedawno otrzymał szczepionkę przeciw żółtej febrze

jeśli pacjent wymaga długotrwałej tlenoterapii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Vinorelbine Alvogen należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

jeśli pacjent przebył zawał mięśnia sercowego lub odczuwał silny ból w klatce piersiowej,

jeśli pacjent ma znacznie ograniczoną zdolność do wykonywania codziennych czynności,

jeśli pacjent był leczony radioterapią, a leczony obszar obejmował wątrobę,

jeśli u pacjenta występują objawy zakażenia (takie jak gorączka, dreszcze, kaszel),

jeśli pacjent ma zostać zaszczepiony. Podczas leczenia lekiem Vinorelbine Alvogen nie zaleca się

stosowania szczepionek żywych atenuowanych (np. przeciwko odrze, śwince i różyczce),

ponieważ mogą one zwiększać ryzyko śmiertelnej choroby ogólnoustrojowej po zaszczepieniu.

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby niezwiązana z leczonym nowotworem.

jeśli pacjentka jest w ciąży.

Przed rozpoczęciem i podczas stosowania leku Vinorelbine Alvogen wykonywane będzie badanie

liczby krwinek w celu sprawdzenia czy leczenie będzie bezpieczne dla pacjenta. Jeśli wyniki badań

będą niezadowalające, leczenie może zostać odroczone oraz zostaną przeprowadzone kolejne badania

do czasu powrotu wyników do wartości prawidłowych.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Lek Vinorelbine Alvogen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz musi zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących

leków:

leki, które rozrzedzają krew (leki przeciwzakrzepowe),

lek przeciwpadaczkowy (np. fenytoina),

leki przeciwgrzybicze (takie, jak itrakonazol),

leki przeciwnowotworowe, takie jak mitomycyna C lub lapatynib,

leki, które wpływają na układ odpornościowy, takie jak cyklosporyna i takrolimus,

Jednoczesne stosowanie leku Vinorelbine Alvogen i innych leków o znanym toksycznym działaniu na

szpik kostny (wpływające na białe i czerwone krwinki i płytki krwi) również może nasilać niektóre

działania niepożądane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna

poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku z uwagi na możliwe zagrożenia

dla dziecka.

Nie należy stosować leku Vinorelbine Alvogen, jeśli pacjentka karmi piersią

Mężczyźni i kobiety przyjmujący lek Vinorelbine Alvogen powinni stosować skuteczną

antykoncepcję podczas leczenia oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Mężczyźni powinni zostać poinformowani, że podczas stosowania leku Vinorelbine Alvogen i przez

co najmniej 3 miesiące po przyjęciu ostatniej kapsułki powinni unikać poczęcia dzieci. Powinni oni

zwrócić się o poradę dotyczącą przechowywania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na

ryzyko zmiany płodności u mężczyzn podczas leczenia lekiem Vinorelbine Alvogen.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Vinorelbine Alvogen na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn. W związku z tym nie należy prowadzić pojazdów, jeśli pacjent źle

się czuje lub jeśli lekarz tak zalecił.

Lek Vinorelbine Alvogen zawiera sorbitol

Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeśli u pacjenta (lub dziecka pacjenta) stwierdzono nietolerancję

niektórych cukrów lub rozpoznano dziedziczną nietolerancję fruktozy (ang. hereditary fructise

intolerance, HFI: rzadkie schorzenie genetyczne, w którym organizm chorego nie może rozkładać

fruktozy), przed przyjęciem tego leku przez pacjenta (lub dziecko pacjenta) należy porozmawiać z

lekarzem.

3.

Jak przyjmować lek Vinorelbine Alvogen

Przed i w trakcie leczenia lekarz zleci badanie krwi. Lekarz określi moc i liczbę kapsułek, jak często

należy je przyjmować oraz czas trwania leczenia. Dawkowanie będzie zależeć od masy ciała i wzrostu

pacjenta, wyników badania krwi oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Całkowita dawka tygodniowa nie powinna być większa niż 160 mg.

Nie należy stosować leku Vinorelbine Alvogen częściej niż raz w tygodniu.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed otwarciem blistrów zawierających lek Vinorelbine Alvogen należy sprawdzić, czy kapsułki nie

są uszkodzone. Ciekła zawartość kapsułki ma własności drażniące i w zetknięciu z okiem, skórą lub

błoną śluzową może powodować ich uszkodzenie. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast

dokładnie przemyć miejsce kontaktu wodą lub roztworem fizjologicznym soli.

Nie należy połykać uszkodzonej kapsułki,

tylko zwrócić ją lekarzowi lub farmaceucie.

Sposób przyjmowania leku Vinorelbine Alvogen kapsułki miękkie:

Lek Vinorelbine Alvogen należy połknąć w całości popijając wodą, najlepiej z lekkim posiłkiem.

Nie należy połykać kapsułek z gorącymi napojami, ponieważ przyspiesza to ich rozpuszczanie.

Nie należy rozgryzać ani ssać kapsułek.

Jeżeli przez przypadek kapsułka zostanie rozgryziona lub będzie ssana, należy dokładnie

wypłukać usta wodą lub roztworem fizjologicznym soli i natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Jeśli wystąpią wymioty w ciągu kilku godzin od zastosowania leku, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem. Nie należy powtarzać dawki.

Stosowanie leków przeciwwymiotnych

Podczas stosowania leku Vinorelbine Alvogen mogą wystąpić wymioty (patrz punkt 4 „Możliwe

działania niepożądane”). Jeśli lekarz zaleci leki przeciwwymiotne, zawsze należy przyjmować je ściśle

według zaleceń.

Lek Vinorelbine Alvogen należy przyjmować z lekkim posiłkiem, co pomoże zmniejszyć uczucie

nudności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vinorelbine Alvogen

W przypadku przyjęcia leku Vinorelbine Alvogen w dawce większej niż opisana w ulotce lub zalecana

przez lekarza, należy natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się ze szpitalem lub

farmaceutą.

Mogą wystąpić poważne zmiany w morfologii krwi, które spowodują wystąpienie objawów infekcji

(takich jak gorączka, dreszcze, kaszel). Mogą wystąpić również silne zaparcia.

Pominięcie przyjęcia leku Vinorelbine Alvogen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy skontaktować

się z lekarzem, który podejmie decyzję o zmianie dawkowania.

Przerwanie przyjmowania leku Vinorelbine Alvogen

Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent powinien przerwać leczenie. Jeśli jednak pacjent chce zakończyć

leczenie wcześniej, należy porozmawiać z lekarzem na temat innych sposobów postępowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Vinorelbine

Alvogen wystąpią następujące działania niepożądane:

objawy ciężkiej infekcji, takie jak kaszel, gorączka i dreszcze;

silne zaparcie połączone z bólem brzucha spowodowane brakiem wypróżnienia przez kilka dni;

silne zawroty głowy, uczucie oszołomienia podczas wstawania, które mogą być objawami

znacznego zmniejszenia ciśnienia krwi;

silny ból w klatce piersiowej, który dotychczas nie występował, co może być objawem zaburzenia

pracy serca w związku z niewystarczającym przepływem krwi (zaburzenie to jest nazywane

chorobą niedokrwienną serca);

trudności w oddychaniu, zawroty głowy, spadek ciśnienia krwi, wysypka obejmująca całe ciało lub

obrzęk powiek, ust lub gardła, które mogą być objawami reakcji alergicznej.

Inne działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące bardzo często

(mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10

pacjentów)

Zaburzenia żołądkowe;

Biegunka;

Zaparcia, bóle brzucha;

Nudności, wymioty;

Stan zapalny lub owrzodzenia jamy ustnej;

Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), co może powodować bladość skóry,

osłabienie, uczucie braku tchu (duszność);

Zmniejszenie liczby płytek krwi może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia krwawienia

lub wybroczyn krwawych (sińców);

Osłabienie niektórych odruchów, czasami zaburzenia czucia;

Utrata włosów, zazwyczaj nieznacznie nasilona;

Zmęczenie;

Ogólne złe samopoczucie;

Zmniejszenie masy ciała;

Utrata apetytu.

Działania niepożądane występujące często

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Trudności z koordynacją pracy mięśni;

Zaburzenia widzenia;

Brak tchu (duszność);

Trudności z oddawaniem moczu;

Trudności z zasypianiem;

Ból głowy;

Zawroty głowy;

Zmiana odczuwania smaku, stan zapalny przełyku, trudności z połykaniem pokarmów stałych lub

płynów;

Reakcje skórne;

Zwiększenie masy ciała;

Bóle stawów, ból szczęk, bóle mięśni, bóle w różnych częściach ciała i ból w okolicy guza;

Podwyższone ciśnienie krwi;

Choroba wątroby.

Działania niepożądane występujące niezbyt często

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100

pacjentów)

Niewydolność serca, która może powodować duszność i obrzęki w okolicy kostek;

Nieregularne bicie serca.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

(częstość nie może zostać określona

na podstawie dostępnych danych)

Niskie stężenie jonów sodu we krwi (co może prowadzić do objawów takich jak zmęczenie,

splątanie, drżenie mięśni, utrata przytomności);

Krwawienie z przewodu pokarmowego;

Atak serca (zawał mięśnia sercowego).

Działania niepożądane zgłaszane tylko w przypadku stosowania leku w postaci koncentratu do

przygotowania roztworu do infuzji:

Działania niepożądane występujące niezbyt często

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100

pacjentów)

Trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli), uczucie marznięcia dłoni i stóp, nagłe uderzenia gorąca

i zaczerwienienie skóry twarzy i szyi.

Działania niepożądane występujące rzadko

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

Choroba płuc (śródmiąższowe zapalenie płuc), zwłaszcza w przypadku równoczesnego stosowania

mitomycyny C (innego leku przeciwnowotworowego);

Silny ból brzucha i ból pleców (zapalenie trzustki)

Mogą również wystąpić zmiany w składzie krwi i lekarz zaleci wykonanie badań, aby kontrolować te

zaburzenia (zmniejszenie liczby białych krwinek, niedokrwistość i [lub] zmniejszenie liczby płytek

krwi, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia czynności nerek, zmiany stężenia sodu w organizmie).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vinorelbine Alvogen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vinorelbine Alvogen

Substancją czynną leku jest winorelbina (w postaci winorelbiny winianu) w ilości 20 mg, 30 mg

lub 80 mg.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki:

makrogol 400, polisorbat 80, woda oczyszczona

Otoczka kapsułki:

żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony (E420), tytanu dwutlenek (E171),

woda oczyszczona; Vinorelbine Alvogen 20 mg i 80 mg kapsułki miękkie: żelaza tlenek żółty (E172);

Vinorelbine Alvogen 30 mg kapsułki miękkie żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Vinorelbine Alvogen i co zawiera opakowanie

Vinorelbine Alvogen 20 mg kapsułki miękkie są kształtu owalnego, w kolorze jasnobrązowym,

o wymiarach 11x7 mm, wypełnione przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym płynem.

Vinorelbine Alvogen 30 mg kapsułki miękkie są kształtu podłużnego, w kolorze różowym,

o wymiarach 18x6 mm, wypełnione przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym płynem.

Vinorelbine Alvogen 80 mg kapsułki miękkie są kształtu podłużnego, w kolorze bladożółtym,

o wymiarach 21x8 mm, wypełnione przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym płynem.

Kapsułki miękkie 20 mg, 30 mg i 80 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 1 lub 4 blistry

z jedną kapsułką miękką w każdym blistrze.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.

Malta Life Sciences Park

Building 1, Level 4

Sir Temi Zammit Buildings

San Gwann Industrial Estate

SGN 3000 San Gwann, Malta

Wytwórca / Importer

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA 3000, Malta

Meditrial Internationals Ltd

Iztok District, 3

Charles Darwin Street

1113 Sofia, Bułgaria

S.C Labormed-Pharma SA

44B Theodor Pallady Blvd, 3

District

032266 Bukareszt

Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Alvogen Pharma Sp. z o.o.

ul. Kniaźnina 4a lok. 7

01-607 Warszawa

tel. 22 460 92 00

[Alvogen (logo)]

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vinorelbine Alvogen, 20 mg, kapsułki, miękkie

Vinorelbine Alvogen, 30 mg, kapsułki, miękkie

Vinorelbine Alvogen, 80 mg, kapsułki, miękkie

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka miękka zawiera 27,70 mg winorelbiny winianu, co odpowiada 20 mg winorelbiny.

Każda kapsułka miękka zawiera 41,55 mg winorelbiny winianu, co odpowiada 30 mg winorelbiny.

Każda kapsułka miękka zawiera 110,80 mg winorelbiny winianu, co odpowiada 80 mg winorelbiny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu

Każda kapsułka miękka zawierająca 20 mg winorelbiny zawiera 38,439 mg sorbitolu.

Każda kapsułka miękka zawierająca 30 mg winorelbiny zawiera 59,850 mg sorbitolu.

Każda kapsułka miękka zawierająca 80 mg winorelbiny zawiera 99,905 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, miękka

Vinorelbine Alvogen 20 mg kapsułki miękkie są kształtu owalnego, w kolorze jasnobrązowym, o

wymiarach 11x7 mm, wypełnione przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym płynem.

Vinorelbine Alvogen 30 mg kapsułki miękkie są kształtu podłużnego, w kolorze różowym, o

wymiarach 18x6 mm, wypełnione przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym płynem.

Vinorelbine Alvogen 80 mg kapsułki miękkie są kształtu podłużnego, w kolorze bladożółtym, o

wymiarach 21x8 mm, wypełnione przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym płynem

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Vinorelbine Alvogen jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu:

zaawansowanego niedrobnokomórkowegoraka płuc

zaawansowanego raka piersi, gdy inne metody leczenia nie są niewskazane.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Pacjenci dorośli

W monoterapii

z

alecany schemat dawkowania to:

Trzy pierwsze podania

60 mg/m

powierzchni ciała podawane raz w tygodniu

Kolejne podania

Po trzecim podaniu zalecane jest zwiększenie dawki winorelbiny do 80 mg/m

pc. raz w tygodniu,

poza przypadkami, kiedy podczas pierwszych trzech podań dawek po 60 mg/m

pc. liczba neutrofilów

raz osiągnęła wartość poniżej 500/mm

lub więcej niż raz 500-1000/mm

Liczba neutrofilów

podczas pierwszych

trzech podań

60 mg/m

pc. na tydzień

Liczba

neutrofilów

>1000

Liczba

neutrofilów

≥ 500 oraz < 1000

(1 incydent)

Liczba

neutrofilów

≥ 500 oraz < 1000

(2 incydenty)

Liczba

neutrofilów

<500

Zalecana

dawka początkowa

czwartego podania

W przypadku planowanych dawek po 80 mg/m

pc., jeżeli liczba neutrofilów wynosi mniej niż

500/mm

lub więcej niż raz w granicach od 500 do 1000/mm

, podanie następnej dawki należy

odroczyć do czasu uzyskania poprawy, a dawkę zmniejszyć z 80 mg/m

pc do 60 mg/m

pc na tydzień

przez 3 kolejne podania.

Liczba neutrofilów

po 4. podaniu dawki

80 mg/m

pc na

tydzień

Liczba

neutrofilów

>1000

Liczba

neutrofilów

≥ 500 oraz < 1000

(1 incydent)

Liczba

neutrofilów

≥500 oraz < 1000

(2 incydenty)

Liczba

neutrofilów

<500

Zalecana

dawka początkowa

kolejnego podania

Istnieje możliwość powtórnego zwiększenia dawki z 60 mg/m

pc do 80 mg/m

pc tygodniowo, jeżeli

liczba neutrofilów nie obniży się poniżej 500/mm

lub więcej niż jeden raz będzie w granicach

500-1000/mm

w czasie trzech podań dawki 60 mg/m

pc, zgodnie z zasadami wcześniej ustalonymi

w czasie pierwszych trzech podań produktu.

W badaniach klinicznych wykazano, że dawka 80 mg/m

pc postaci doustnej odpowiada 30 mg/m

postaci dożylnej, zaś 60 mg/m

pc postaci doustnej odpowiada 25 mg/m

pc postaci dożylnej.

Przeliczenie to należy przyjąć jako podstawę w schematach terapii łączonej, w których stosuje się

naprzemiennie postać doustną i dożylną produktu w celu poprawy komfortu pacjenta.

W schematach terapii łączonej

dawka i schemat podawania produktu leczniczego będą dostosowane

do protokołu leczenia.

Nawet dla pacjentów z polem powierzchni ciała (ang.

body surface area

, BSA) ≥2 m

, całkowita

dawka nigdy nie powinna być większa niż 120 mg na tydzień stosując dawkę

60 mg/m

pc. podawaną raz w tygodniu oraz 160 mg na tydzień stosując dawkę 80 mg/m

podawaną raz w tygodniu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenie kliniczne nie wykazuje istotnych różnic w odpowiedzi na leczenie u pacjentów w

podeszłym wieku, choć nie można wykluczyć większej wrażliwości niektórych pacjentów w tej grupie

wiekowej. Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę winorelbiny (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i dlatego nie zaleca się

stosowania produktu leczniczego w tej grupie wiekowej (patrz punkt 5.1).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Produkt leczniczy Vinorelbine Alvogen może być podawany w standardowej dawce 60 mg/m

/tydzień

pacjentom z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina < 1,5 x ULN oraz ALT i (lub)

AST pomiędzy 1,5 i 2,5 x ULN).

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina pomiędzy 1,5 i 3 x ULN,

niezależnie od ALT i AST), produkt Vinorelbine Alvogen należy podawać w dawce 50 mg/m

/tydzień.

Ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących tej populacji konieczną do określeni

właściwości farmakokinetycznych, skuteczności oraz bezpieczeństwa, produkt Vinorelbine Alvogen

jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i

5.2).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Ze względu na niewielkie wydalanie przez nerki nie ma farmakokinetycznego uzasadnienia

zmniejszenia dawki produktu Vinorelbine Alvogen u tych pacjentów (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Sposób podawania

Produkt Vinorelbine Alvogen wolno podawać wyłącznie doustnie.

Produkt Vinorelbine Alvogen należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy

rozgryzać, ssać ani rozpuszczać.

Zaleca się przyjmować kapsułki z niewielką ilością jedzenia.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne alkaloidy barwinka (

Vinca

), albo na którąkolwiek

substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

Choroby, które mają znaczący wpływ na wchłanianie,

Wcześniejsza duża resekcja chirurgiczna żołądka lub jelita cienkiego,

Liczba neutrofilów <1500/mm

lub ciężkie zakażenie występujące obecnie lub przebyte niedawno

(w ciągu ostatnich dwóch tygodni),

Liczba płytek krwi < 10 0000/mm

Laktacja (patrz punkt 4.6),

Konieczność długotrwałej terapii tlenowej,

Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze (patrz punkt 4.5).

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Produkt leczniczy Vinorelbine Alvogen powinien być przepisywany przez lekarza, który ma

doświadczenie w stosowaniu chemioterapii.

Roztwór wypełniający kapsułkę ma własności drażniące. W przypadku, gdy kapsułka została

przecięta lub naruszona, w zetknięciu ze skórą, błonami śluzowymi lub oczami może dojść do ich

uszkodzenia. Nie należy połykać uszkodzonej lub przeciętej kapsułki, tylko zwrócić ją do apteki,

szpitala lub przekazać lekarzowi, aby została zniszczona we właściwy sposób. Jeśli dojdzie do

kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi lub okiem, należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą

lub, co jest bardziej wskazane – roztworem fizjologicznym soli.

W przypadku, gdy w ciągu kilku godzin po podaniu produktu leczniczego wystąpią wymioty, nie

należy podawać powtórnie wcześniejszej dawki. Leczenie wspomagające (takie jak metoklopramid lub

antagoniści 5HT

(np. ondansetron, granisetron) powinno ograniczyć występowanie tych objawów

(patrz punkt 4.5).

Podczas stosowania winorelbiny w postaci kapsułek miękkich nudności i (lub) wymioty występują

częściej niż podczas stosowania dożylnego winorelbiny.

Zaleca się profilaktykę lekami przeciwwymiotnymi.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol, dlatego nie należy go podawać pacjentom z dziedzicznymi

zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy.

Podczas leczenia powinna być prowadzona ścisła kontrola morfologii krwi (w dniu przed każdym

nowym podaniem produktu należy oznaczyć stężenia hemoglobiny, liczby leukocytów, neutrofilów

i płytek).

Dawkowanie powinno być zależne od wyników morfologii.

Jeżeli liczba neutrofilów jest mniejsza niż 1500/mm

i (lub) liczba płytek wynosi poniżej

10 0000/mm

, należy odroczyć podanie produktu do czasu normalizacji.

Przy zwiększeniu dawki z 60 do 80 mg/m

na tydzień, po podaniu trzeciej dawki (patrz punkt

4.2).

Jeżeli stosując dawkę 80 mg/m

pc. liczba neutrofilów wyniesie poniżej 500/mm

, lub więcej niż

razobniży się do wartości 500-1000/mm

, należy nie tylko opóźnić podanie następnej dawki, ale

również zmniejszyć ją do 60 mg/m

na tydzień. Możliwe jest ponowne zwiększenie dawki

z 60 do 80 mg/m

na tydzień (patrz punkt 4.2).

W badaniach klinicznych wykazano, że jeśli dawkowanie rozpoczynano od 80 mg/m

pc.,

u nielicznychpacjentów, w tym u pacjentów o małej wydolności fizycznej, rozwinęła się ciężka

neutropenia. Dlatego zaleca się, aby dawka początkowa wynosiła 60 mg/m

i jeśli jest tolerowana,

zwiększana była do 80 mg/m

pc. tak jak opisano w punkcie 4.2.

U pacjentów z objawami wskazującymi na infekcję należy szybko przeprowadzić diagnostykę.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy szczególnie uważać, przepisując produkt leczniczy pacjentom:

z chorobą niedokrwienną serca w wywiadzie.

o słabej wydolności fizycznej.

Produkt Vinorelbine Alvogen nie powinien być stosowany równocześnie z radioterapią, jeżeli wątroba

znajduje się w polu napromieniania.

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania ze szczepionką przeciwko

żółtej febrze. Nie zaleca się stosowania w skojarzeniu z innymi żywymi atenuowanymi

szczepionkami.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania produktu Vinorelbine Alvogen

i leków będących silnymi inhibitorami lub induktorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5). Nie zaleca się

jednoczesnego podawania produktu Vinorelbine Alvogen z fenytoiną (jak w przypadku wszystkich

cytostatyków) ani z itrakonazolem (jak w przypadku wszystkich alkaloidów

Vinca

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby badano poniższe schematy dawkowania winorelbiny

podawanej doustnie:

dawkę 60 mg/m

pc. u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina < 1,5 x

ULN oraz ALT i (lub) AST od 1,5 do 2,5 x ULN);

dawkę 50 mg/m

pc. u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina

pomiędzy 1,5 i 3 x ULN, niezależnie od wartości ALT oraz AST).

Bezpieczeństwo i farmakokinetyka winorelbiny nie ulegały zmianie w tej grupie pacjentów podczas

stosowania badanych dawek.

Nie badano podawania doustnego winorelbiny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, dlatego

nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2, 5.2).

Ponieważ wydalanie drogą nerkową jest niewielkie, zmniejszenie dawki produktu Vinorelbine

Alvogen u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest uzasadnione ze względów

farmakokinetycznych (patrz punkty 4.2, 5.2).

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje wspólne dla wszystkich leków cytotoksycznych

Doustne leki przeciwzakrzepowe: Z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy, w

przypadku chorób nowotworowych często stosuje się leczenie przeciwzakrzepowe. W przypadku

podjęcia decyzji o równoczesnym zastosowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych konieczne

jest zwiększeniea częstości wykonywania oznaczeń wskaźnika INR (ang.

International Normalised

Ratio),

ponieważ duża zmienność czynności układu krzepnięcia u tego samego pacjenta,

spowodowana chorobami towarzyszącymi i możliwymi interakcjami między doustnymi lekami

przeciwzakrzepowymi i lekami cytotoksycznymi

.

Jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane

:

Szczepionka przeciwko żółtej febrze: potencjalne ryzyko wystąpienia śmiertelnej, ogólnoustrojowej

choroby poszczepiennej.

Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane:

Szczepionki zawierające osłabione żywe drobnoustroje: ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowej choroby

poszczepiennej, która może być śmiertelna. Ryzyko jest zwiększone u pacjentów z immunosupresją

wywołaną chorobą podstawową. Jeśli istnieje taka możliwość, należy stosować, szczepionkę

inaktywowaną (np. szczepionka przeciwko

poliomyelitis

Fenytoina: podobnie jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, występuje ryzyko nasilenia

drgawek z powodu zmniejszenia wchłaniania fenytoiny. Z powodu zwiększonego metabolizmu

fenytoiny w wątrobie (co prowadzi do zmniejszenia stężenia winorelbiny we krwi) istnieje ryzyko

zmniejszenia skuteczności winorelbiny.

Jednoczesne stosowanie wymaga ostrożności:

Cyklosporyna, takrolimus: należy wziąć pod uwagę możliwość nasilonej immunosupresji z ryzykiem

rozrostu tkanki limfatycznej.

Interakcje swoiste dla alkaloidów Vinca

Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane:

Itrakonazol: ryzyko zwiększenia neurotoksyczności winorelbiny z powodu zmniejszenia jej

metabolizmu w wątrobie pod wpływem itrakonazolu.

Jednoczesne stosowanie wymaga ostrożności

Mitomycyna C: zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli, a także duszności, w rzadkich przypadkach

obserwowano śródmiąższowe zapalenie płuc.

Alkaloidy

Vinca

znane są jako substraty glikoproteiny P i w związku z brakiem odpowiednich badań

należy zachować ostrożność stosując produkt Vinorelbine Alvogen z silnymi modulatorami tego

transportera błonowego.

Interakcje swoiste dla winorelbiny

Stosowanie produktu Vinorelbine Alvogen w połączeniuz innymi lekami o znanej toksyczności w

stosunku do szpiku kostnego może nasilać działania niepożądane, w szczególności te związane z

mielosupresją.

Nie ma wzajemnej farmakokinetycznej interakcji winorelbiny z cisplatyną podczas równoczesnego

stosowania w kilku cyklach leczenia. Jednakże częstość występowania granulocytopenii

towarzyszącej podaniu Vinorelbine Alvogen w połączeniu z cisplatyną jest większa niż w przypadku

produktu Vinorelbine Alvogen stosowanego w monoterapii.

Nie zaobserwowano klinicznie istotnej farmakokinetycznej interakcji produktu Vinorelbine Alvogen z

innymi chemioterapeutykami (np. paklitaksel, docetaksel, kapecytabina i cyklofosfamid podawany

doustnie).

Ponieważ metabolizm Vinorelbine Alvogen przebiega głównie z udziałem CYP 3A4, silne inhibitory

tego izoenzymu (jak np. ketokonazol, itrakonazol) mogą powodować zwiększenie stężenia

winorelbiny we krwi, a kojarzenie z silnymi induktorami tego izoenzymu (jak np. ryfampicyna,

fenytoina) może powodować zmniejszenie stężenia winorelbiny we krwi.

Leki przeciwwymiotne takie jak antagoniści 5HT

(np. ondansteron, granisteron) nie wpływają na

farmakokinetykę produktu Vinorelbine Alvogen (patrz punkt 4.4).

Sugerowano zwiększoną częstość występowania neutropenii stopnia 3/4 w przypadku dożylnego

podawania jednocześnie winorelbiny i lapatynibu podczas jednego badania klinicznego fazy I.

W badaniu tym, zalecana dawka dożylnej formy winorelbiny, w schemacie 3-tygodniowym, w dniu 1

i dniu 8 wynosiła 22,5 mg/m

, w połączeniu z lapatynibem w dawce dobowej 1000 mg. W przypadku

takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność.

Pokarm nie zmienia farmakokinetyki winorelbiny.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania winorelbiny u kobiet w ciąży są niewystarczające. Badania

na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozwój zarodka i wady rozwojowe (patrz punkt 5.3).

W oparciu o wyniki badań na zwierzętach i działanie farmakologiczne produktu leczniczego uważa

się, że istnieje ryzyko uszkodzenia zarodków i płodów.

W związku z tym stosowanie produktu Vinorelbine Alvogen jest przeciwwskazane w czasie ciąży,

chyba, że spodziewane korzyści indywidualne wyraźnie przewyższają potencjalne ryzyko.

W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia, pacjentkę należy poinformować o istniejącym ryzyku

dla nienarodzonego dziecka i starannie monitorować przebieg ciąży. Należy rozważyć możliwość

udzielenia porady genetycznej.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy winorelbina przenika do mleka kobiecego.

Winorelbina jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią, dlatego należy przerwać leczenie lub

zaprzestać karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Osoby aktywne płciowo, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, powinny stosować skuteczną

antykoncepcję w trakcie leczenia i przez co najmniej 3 miesiące po jego zakończeniu. Przed

rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o ewentualnej możliwości konserwacji nasienia

z powodu możliwej nieodwracalnej niepłodności w wyniku leczenia winorelbiną.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu Vinorelbine Alvogen na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn. Opierając się jednak na właściwościach farmakodynamicznych

winorelbiny uważa się, że nie wpływa ona na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn. Niemniej jednak należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych winorelbiną, biorąc pod

uwagę niektóre działania niepożądane tego leku (patrz punkt 4.8).

4.8

Działania niepożądane

Ogólna częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie

badań klinicznych u 316 pacjentów (132 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, 184

pacjentów z rakiem piersi), którzy otrzymywali zalecaną dawkę produktu Vinorelbine Alvogen

(pierwsze trzy podania 60 mg/m

/tydzień, a następnie 80 mg/m

pc. na tydzień).

Zgłaszane reakcje niepożądane uszeregowano według grup układów narządów oraz częstości

występowania zostały wymienione poniżej.

Częstość dodatkowych działań niepożądanych, zebranych w trakcie stosowania po wprowadzeniu

produktu do obrotu, określono według konwencji MedDRA jako „częstość nieznana”.

Reakcje zostały opisane z zastosowaniem wspólnych kryteriów toksyczności NCI, a częstość,

określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do<1/10), niezbyt często (>1/1000 do

<1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania winorelbiny w postaci kapsułek miękkich

Przed wprowadzeniu do obrotu:

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to: zahamowanie czynności szpiku kostnego (z objawami

neutropenii), niedokrwistość oraz małopłytkowość, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (z objawami

nudności, wymioty, biegunka, zapalenia jamy ustnej i zaparcia). Często obserwowano również

występowanie zmęczenia i gorączki.

Po wprowadzeniu do obrotu:

Winorelbina w postaci kapsułek miękkich stosowana jest w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi

chemioterapeutykami takimi jak cisplatyna lub kapecytabina.

Działania niepożądane występujące po wprowadzeniu produktu do obrotu najczęściej dotyczyły

następujących grup układów narządów zgodnie z systemem klasyfikacji MedDRA: „Zaburzenia krwi i

układu chłonnego”, „Zaburzenia metabolizmu i odżywiania” i „Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania”. Informacje te są zgodne z danymi zawartymi w punkcie „Przed wprowadzeniem produktu

do obrotu”.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często:

Bakteryjne, wirusowe lub grzybicze infekcje bez neutropenii, o

różnej lokalizacji G1-4: 12,7%; G3-4: 4,4%

Często:

Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze jako wynik

zahamowania czynności szpiku kostnego i (lub) upośledzenia

systemu immunologicznego (zakażenia związane z neutropenią),

zwykle odwracalne po zastosowaniu odpowiedniego leczenia

Zakażenie związane z neutropenia G3-4: 3,5%

Częstość nieznana

Posocznica neutropeniczna

Powikłana posocznica, czasem prowadząca do śmierci

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często:

Zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące głównie do

neutropenii G1-4: 71,5%; G3: 21,8%; G4: 25,9%, jest odwracalne i

stanowi czynnik ograniczający zwiększanie dawki

Leukopenia G1-4: 70,6%; G3: 24,7%; G4: 6%

Niedokrwistość G1-4: 67,4%; G3-4: 3,8%

Małopłytkowość G1-2: 10,8%

Często:

Neutropenia G4 w połączeniu z gorączką ponad 38°C, w tym

gorączka neutropeniczna (2,8% pacjentów)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana

Ciężka hiponatremia

Zaburzenia psychiczne

Często:

Bezsenność G1-2: 2,8%

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Zaburzenia czucia G1-2: 11,1%, na ogół ograniczone do braku

odruchów głębokich, rzadko o ciężkim przebiegu

Często:

Zaburzenia ruchowe G1-4: 9,2%; G3-4: 1,3%

Ból głowy G1-4: 4,1%, G3-4: 0,6%

Zawroty głowy G1-4: 6%; G3-4: 0,6%

Zaburzenia smaku: G1-2: 3,8%

Niezbyt często:

Ataksja stopnia 3: 0,3%

Zaburzenia oka

Często:

Zaburzenia widzenia G1-2: 1,3%

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Niewydolność serca i zaburzenia rytmu serca

Częstość nieznana

Zawał mięśnia sercowego u pacjentów z chorobami serca w

wywiadzie lub u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób serca

Zaburzenia naczyń

Często:

Nadciśnienie G1-4: 2,5%; G3-4: 0,3%

Niedociśnienie G1-4: 2,2%; G3-4: 0,6%

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia.

Często:

Duszność G1-4: 2,8%; G3-4: 0,3%

Kaszel: G1-2: 2,8%

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Nudności G1-4: 74,7%; G3-4 7,3%

Wymioty G1-4: 54,7%; G3-4: 6,3%; leczenie wspomagające (np.

podawane doustnie setrony) zmniejsza zwykle występowanie

nudności i wymiotów

Biegunka G1-4: 49,7%; G3-4: 5,7%

Jadłowstręt G1-4: 38,6%; G3-4: 4,1%

Zapalenie jamy ustnej G1-4: 10,4%; G3-4: 0,9%

Ból brzucha G1-4: 14,2%

Zaparcia G1-4: 19%; G3-4: 0,9%; Właściwe może być

zastosowanie środków przeczyszczających u pacjentów, u których

w przeszłości występowały zaparcia i (lub) u pacjentów

otrzymujących równocześnie morfinę lub leki morfinopodobne.

Zaburzenia żołądka G1-4: 11,7%

Często:

Zapalenie przełyku G1-3: 3,8%; G3: 0,3%

Trudności w połykaniu: G1-2: 2,3%

Niezbyt często:

Niedrożność porażenna jelit G3-4: 0,9% (w wyjątkowych

przypadkach śmiertelna). Leczenie może być wznowione po

odzyskaniu przez jelita prawidłowej motoryki

Częstość nieznana

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często:

Zaburzenia czynności wątroby: G1-2: 1,3%

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:

Łysienie G1-2: 29,4% (zwykle o łagodnym charakterze)

Często:

Reakcje skórne G1-2: 5,7%

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Ból stawów, w tym ból szczęki

Ból mięśni G1-4: 7%, G3-4 0,3%

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

Bolesne oddawanie moczu G1-2: 1,6%

Inne choroby układu moczowo-płciowego: G1-2: 1,9%

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Zmęczenie/złe samopoczucie G1-4: 36,7%; G3-4: 8,5%

Gorączka G1-4: 13,0%, G3-4: 12,1%

Często:

Ból, w tym ból w obrębie guza G 1-4: 3,8%, G3-4 0,6%

Dreszcze G1-2: 3,8%

Badania diagnostyczne

Bardzo często:

Zmniejszenie masy ciała G1-4: 25%, G3-4: 0,3%

Często:

Zwiększenie masy ciała G1-2: 1,3%

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania winorelbiny w postaci koncentratu do

sporządzania roztworu do infuzji

Niektóre działania niepożądane występujące przed i po wprowadzeniu produktu do obrotu były

obserwowane podczas stosowania winorelbiny w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do

infuzji, a nie były obserwowane w przypadku stosowania winorelbiny w postaci kapsułek miękkich.:

Dla bezpieczeństwa i pełnej informacji dotyczącej stosowania produktu Vinorelbine Alvogen, poniżej

przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem winorelbiny w postaci koncentratu do

sporządzania roztworu do infuzji:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częstość nieznana:

Posocznica (w bardzo rzadkich przypadkach śmiertelna)

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:

Uogólnione reakcje alergiczne jak anafilaksja, wstrząs

anafilaktyczny lub reakcje anafilaktoidalne

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana:

Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (SIADH)

Zaburzenia naczyń

Niezbyt często:

Zaczerwienienie i marznięcie kończyn

Rzadko:

Znaczne niedociśnienie, zapaść

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Skurcz oskrzeli (również w przypadku innych alkaloidów

Vinca)

Rzadko:

Śródmiąższowe zapalenie płuc (zwłaszcza u pacjentów

otrzymujących winorelbinę w skojarzeniu z mitomycyną.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko:

Zapalenie trzustki

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie produktu Vinorelbine Alvogen kapsułki miękkie może prowadzić do hipoplazji

szpiku kostnego, czasami z towarzyszącą infekcją i gorączką, niedrożności porażennej jelit oraz

zaburzeń czynności wątroby.

Leczenie

Należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące oraz przetoczenie krwi. Jeśli lekarz uzna to za

konieczne, należy rozpocząć podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Nie jest znane

antidotum w przypadku przedawkowania winorelbiny.

Zaleca się ścisłą kontrolę parametrów czynności wątroby.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: alkaloidy

Vinca

i analogiczne

Kod ATC: L01CA04

Mechanizm działania

Produkt Vinorelbine Alvogen jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do pochodnych

alkaloidów barwinka. W odróżnieniu do innych alkaloidów

Vinca,

katarantynowy fragment cząsteczki

został zmodyfikowany strukturalnie. Na poziomie molekularnym działa na dynamiczną równowagę

tubuliny w aparacie mikrotubularnym komórki. Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny i wiąże

się głównie z mikrotubulami mitotycznymi, a na mikrotubule aksonalne działa wyłącznie w dużych

stężeniach. Indukcja spiralizacji tubuliny wywołana przez winorelbinę jest mniejsza niż w przypadku

winkrystyny.

Produkt Vinorelbine Alvogen hamuje mitozę w fazie G2-M i powoduje śmierć komórki w interfazie

lub w trakcie następnej mitozy.

Dzieci i młodzież

Nie zbadano bezpieczeństwa i skuteczności winorelbiny u dzieci i młodzieży. Dane kliniczne z dwóch

badań II fazy z udziałem 33 i 46 dzieci z nawracającymi guzami litymi (m.in. mięśniakomięsak

prążkowany, inne mięsaki tkanki miękkiej, mięsak Ewinga, tłuszczakomięsak, maziówczak,

włókniakomięsak, nowotwór złośliwy ośrodkowego układu nerwowego, kostniakomięsak,

neuroblastoma), u których stosowano winorelbinę dożylnie w dawkach od 30 do 33,75 mg/m

D1 i D8

co 3 tygodnie lub raz na tydzień przez 6 kolejnych tygodni co 8 tygodni, wykazały brak istotnej

aktywności klinicznej. Profil toksyczności jest podobny do występującego u osób dorosłych (patrz

punkt 4.2).

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Parametry farmakokinetyczne były oceniane we krwi.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym winorelbina wchłania się szybko i po 1,5-3 godzinach (T

) osiąga

maksymalne stężenie we krwi (C

.). Po podaniu dawki 80 mg/m

wynosi ono 130 ng/ml.

Całkowita biodostępność winorelbiny wynosi około 40% i nie zmienia się nawet w przypadku

równoczesnego spożywania pokarmów.

Winorelbina podawana doustnie w dawkach 60 i 80 mg/m

osiąga stężenie we krwi porównywalne

odpowiednio do dawek 25 i 30 mg/m

postaci dożylnej.

Zwiększenie stężenia winorelbiny we krwi jest proporcjonalne do dawki aż do 100 mg/m

Indywidualna zmienność ekspozycji jest podobna po podaniu dożylnym i doustnym.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym jest duża i wynosi średnio 21,2 l/kg (w zakresie: 7,5–39,7

1/kg), co wskazuje na znaczną dystrybucję w tkankach.

Stopień wiązania z białkami osocza jest słaby (13,5%); winorelbina silnie wiąże się natomiast z

komórkami krwi, głównie z płytkami (78%).

Znaczący wychwyt winorelbiny w płucach potwierdzony przez biopsje chirurgiczne wykazał do 300

razy większe stężenie w tkankach niż w surowicy. Winorelbiny nie wykryto w ośrodkowym układzie

nerwowym.

Metabolizm

Wszystkie metabolity winorelbiny powstają przy udziale CYP3A4 (izoenzymu układu cytochromu

P450). Wszystkie metabolity zostały zidentyfikowane i żaden z nich nie jest aktywny, oprócz 4-O-

deacetylowinorelbiny, która jest głównym metabolitem występującym we krwi.

Nie wykryto związków sprzężonych z kwasem siarkowym ani z kwasem glukuronowym.

Eliminacja

Średni okres półtrwania winorelbiny w fazie eliminacji wynosi około 40 godzin. Klirens we krwi

jest wysoki, osiąga poziom przepływu krwi w wątrobie i wynosi 0,72 1/h/kg (w przedziale 0,32-1,26

1/h/kg).

Wydalanie przez nerki jest małe (<5% podanej dawki) i dotyczy głównie związku macierzystego.

Wydalanie z żółcią jest dominującą drogą wydalania zarówno dla niezmienionej winorelbiny, która

stanowi główny odzyskany składnik, jak i jej metabolitów.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby

Wpływ niewydolności nerek na farmakokinetykę winorelbiny nie został zbadany. Jednak nie

zaleca się zmniejszania dawki w przypadku niewydolności nerek, ze względu na niewielkie wydalanie

winorelbiny przez nerki.

Farmakokinetyka winorelbiny w postaci doustnej nie uległa zmianie po podaniu w dawce 60 mg/m

pacjentom z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina < 1,5 x ULN oraz ALT i (lub)

AST od 1,5 do 2,5 x ULN) oraz w dawce 50 mg/m

pacjentom z umiarkowanymi zaburzeniami

czynności wątroby (bilirubina od 1,5 do 3 x ULN niezależnie od poziomu ALT i AST). Nie ma

danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i dlatego nie należy

stosować produktu Vinorelbine Alvogen w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2, 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

Badania przeprowadzone z winorelbiną stosowaną doustnie u pacjentów w podeszłym wieku (≥70 lat)

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca wykazały, że wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę

winorelbiny. Jednak, ponieważ starsi pacjenci są osłabieni, należy zachować ostrożność podczas

zwiększania dawki produktu Vinorelbine Alvogen, kapsułki miękkie (patrz punkt 4.2).

Zależności farmakokinetyczno - farmakodynamiczne

Wykazano silny związek między zastosowaną dawką, a zmniejszeniem liczby leukocytów lub

granulocytów wielojądrzastych (PMN).

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Winorelbina wywołuje uszkodzenia chromosomów, lecz nie ma działania mutagennego w teście

Amesa.

Spiralizacja winorelbiny w czasie mitozy może powodować nieprawidłowy rozkład chromosomów.

W badaniach na zwierzętach winorelbina podana dożylnie wywoływała aneuploidię i poliploidię.

Przyjmuje się, że w przypadku produktu Vinorelbine Alvogen istnieje możliwość działania

mutagennego u człowieka.

Wyniki badań dotyczących działania rakotwórczego, w których winorelbinę podawano dożylnie raz na

dwa tygodnie w celu uniknięcia działania toksycznego, były negatywne.

Szkodliwy wpływ na rozród

Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na rozród wykazały szkodliwe działanie

winorelbiny na rozwój zarodka i płodu, które prowadziło do powstania wad rozwojowych. Nie

obserwowano żadnego wpływu u szczurów, które otrzymywały dawki 0,26 mg/kg co 3 dni. Po

podaniu dawki 1,0 mg/kg co 3 dni szczurom przed i po urodzeniu zmniejszało przyrost masy ciała u

potomstwa do 7 tygodni po urodzeniu.

Bezpieczeństwo farmakologiczne

U psów otrzymujących winorelbinę w maksymalnych tolerowanych dawkach (0,75 mg/kg) nie

obserwowano efektów hemodynamicznych; zaobserwowano tylko, podobnie jak w badaniach innych

alkaloidów

Vinca,

kilka mniejszych, nieznaczących zaburzeń repolaryzacji.

W badaniach u naczelnych otrzymujących powtarzane przez 39 tygodni dawki winorelbiny nie

stwierdzono toksycznego działania na układ sercowo-naczyniowy.

Toksyczność po podaniu jednorazowym u zwierząt

Objawy przedawkowania u zwierząt obejmują wypadanie sierści, zmiany w zachowaniu

(wyczerpanie, senność), zmiany w płucach, spadek masy ciała i zahamowanie czynności szpiku

kostnego o różnym nasileniu.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Makrogol 400

Polisorbat 80

Woda oczyszczona

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Sorbitol ciekły, częsciowo odwodniony (E420)

Tytanu dwutlenek (E171)

Woda oczyszczona

Vinorelbine Alvogen, 20 mg i 80 mg, kapsułki miękkie: żelaza tlenek żółty (E172)

Vinorelbine Alvogen, 30 mg, kapsułki miękkie: żelaza tlenek czerwony (E172).

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres ważności

20 mg i 80 mg: 2 lata.

30 mg: 3 lata.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Tekturowe pudełko zawierające blister z folii PVC/PVDC/Aluminium/PET, z zabezpieczeniem przed

dostępem dzieci.

Wielkość opakowania: 1 lub 4 blistry zawierające po jednej kapsułce każdy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.

Malta Life Sciences Park

Building 1, Level 4

Sir Temi Zammit Buildings

San Gwann Industrial Estate

SGN 3000 San Gwann, Malta

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vinorelbine Alvogen, 20 mg, Pozwolenie nr

Vinorelbine Alvogen, 30 mg, Pozwolenie nr

Vinorelbine Alvogen, 80 mg, Pozwolenie nr

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację