Soledum forte 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Cineolum
Dostępny od:
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
Kod ATC:
R05CA13
INN (International Nazwa):
Cineolum
Dawkowanie:
200 mg
Forma farmaceutyczna:
kapsułki dojelitowe miękkie
Podsumowanie produktu:
20 kaps., 05909991409807, OTC; 50 kaps., 05909991409814, OTC; 100 kaps., 05909991409821, OTC
Numer pozwolenia:
25445

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Soledum forte, 200 mg, kapsułki dojelitowe, miękkie

Cineolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Soledum forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Soledum forte

Jak przyjmować lek Soledum forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Soledum forte

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Soledum forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Soledum forte stosowany jest jako środek wykrztuśny w leczeniu produktywnego kaszlu

(zwanego inaczej mokrym kaszlem) oraz w leczeniu wspomagającym ostrego, nieropnego zapalenia

zatok.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Soledum forte

Kiedy nie przyjmować leku Soledum forte

jeśli pacjent ma uczulenie na cyneol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

w przypadku krztuśca lub pseudo-krztuśca;

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Soledum forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta występuje choroba związana ze znaczną nadwrażliwością dróg oddechowych.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli wystąpi duszność, gorączka lub ropne albo

krwawe odksztuszanie, należy zasięgnąć porady lekarza.

Lek Soledum

forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cyneol indukuje metabolizm enzymów w wątrobie. Nie

można więc wykluczyć, że duże dawki cyneolu mogą osłabiać lub skracać działanie innych leków. Jak

do tej pory nie stwierdzono takiego działania u człowieka.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania leku Soledum forte w czasie ciąży.

W przypadku ciąży lek Soledum forte można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że u szczurów cyneol – substancja czynna leku Soledum

forte – przenika barierę łożyska do krwiobiegu płodu. Jednak dotychczasowe wyniki badań na

zwierzętach nie wskazują na występowanie jakichkolwiek wad u płodu.

Karmienie piersią:

1,8-cyneol przenika do mleka matki po podaniu doustnym, ale dotychczas nie zgłaszano

zauważalnych problemów u niemowląt karmionych piersią matek przyjmujących 1,8-cyneol.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma konieczności stosowania specjalnych środków ostrożności.

Lek Soledum forte w jednej kapsułce zawiera 17 mg sorbitolu.

3.

Jak przyjmować lek Soledum forte

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Wiek

Dawka jednorazowa

Całkowita dawka dobowa

Dorośli i młodzież w wieku

powyżej 12 lat

1 kapsułka (co odpowiada 200

mg cyneolu)

2 - 3 kapsułki (co odpowiada

400 – 600 mg cyneolu)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: stosować 1 kapsułkę 3 razy na dobę.

W kontynuacji terapii lub długotrwałym leczeniu dawka 1 kapsułka 2 razy na dobę jest zazwyczaj

wystarczająca.

Czas trwania leczenia powinien być dostosowany do charakteru, nasilenia i rozwoju choroby. Produkt

przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień), chyba że lekarz zaleci

inaczej. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień,

jeśli wystąpi duszność, gorączka lub krwawe albo ropne odkrztuszanie.

Sposób podawania:

Lek Soledum forte należy połykać w całości (nie rozgryzać), popijając wystarczającą ilością wody

(najlepiej szklanka wody 200 ml), co najmniej pół godziny przed posiłkiem.

W przypadku wrażliwego układu pokarmowego, kapsułki należy przyjmować w trakcie posiłków.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą jeśli wystąpi wrażenie, że działanie leku Soledum

forte jest za mocne lub za słabe.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Soledum forte

Brak doniesień o zatruciu lekiem Soledum forte.

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli pacjent przypuszcza, że przyjął za dużą ilość kapsułek leku

Soledum forte. Lekarz zadecyduje o postępowaniu biorąc pod uwagę ciężkość objawów zatrucia.

Możliwe objawy zatrucia lekiem Soledum forte to zaburzenia centralnego układu nerwowego jak

zaburzenia świadomości, zmęczenie, osłabienie kończyn, mioza (zwężenie źrenicy), a w ciężkich

przypadkach, śpiączka i zaburzenia oddychania.

Pominięcie przyjęcia leku Soledum forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, biegunka)

Rzadko (od 1 do 10 na 10000 pacjentów)

Reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, świąd, zaburzenia oddychania, kaszel) i trudności

w połykaniu.

Należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku Soledum forte jeśli wystąpią oznaki reakcji

nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Soledum forte

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Soledum forte

Substancją czynną leku jest cyneol

(Cineolum).

Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cyneolu.

Pozostałe składniki to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna,

sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol 85%, woda oczyszczona, zawiesina Surelease - Nutrateric

(etyloceluloza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, kwas oleinowy,

amonowy wodorotlenek stężony, woda oczyszczona), NS Enteric - Nutrateric (sodu alginian, kwas

stearynowy), wosk Candelilla.

Uwaga dla pacjentów z cukrzycą:

Jedna kapsułka leku Soledum forte jest równoważna 0,0015 jednostkom chlebowym.

Jak wygląda lek Soledum forte i co zawiera opakowanie

Kapsułki dojelitowe, miękkie.

Kapsułki są owalne i bezbarwne.

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 kapsułek dojelitowych, miękkich.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Polska

Wytwórca:

Klosterfrau Berlin GmbH

Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Soledum forte, 200 mg, kapsułki dojelitowe, miękkie

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cyneolu (

Cineolum

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol

Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 17 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki dojelitowe, miękkie.

Kapsułki owalne, bezbarwne.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu.

Leczenie wspomagające ostrego, nieropnego zapalenia zatok.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Wiek

Dawka jednorazowa

Całkowita dawka dobowa

Dorośli i młodzież w wieku

powyżej 12 lat

1 kapsułka (co odpowiada 200

mg cyneolu)

2 - 3 kapsułki (co odpowiada

400 – 600 mg cyneolu)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: stosować 1 kapsułkę 3 razy na dobę.

W kontynuacji terapii lub długotrwałym leczeniu dawka 1 kapsułka 2 razy na dobę jest zazwyczaj

wystarczająca.

Sposób podawania

Podanie doustne

Produkt leczniczy Soledum forte należy przyjmować w całości, popijając wystarczającą ilością płynu

o temperaturze pokojowej (najlepiej szklanka wody- 200 ml), około 30 minut przed posiłkiem.

Osoby o wrażliwym żołądku powinny przyjmować lek Soledum forte w trakcie posiłku.

Czas stosowania

Czas trwania leczenia powinien być zgodny z charakterem, nasileniem i rozwojem choroby.

Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień), chyba że lekarz

zaleci inaczej. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, jeżeli dolegliwości utrzymują się dłużej

niż tydzień lub w każdym przypadku wystąpienia zaburzeń oddechowych, gorączki lub ropnego czy

krwawego odksztuszania.

4.3

Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego Soledum forte u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na

substancję czynną cyneol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 oraz

w przypadku występowania krztuśca lub pseudo-krzutuśca oraz u niemowląt i dzieci w wieku poniżej

12 lat.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Soledum forte należy stosować ze szczególną ostrożnością w przypadku chorób

związanych z nadwrażliwością dróg oddechowych.

Produkt leczniczy Soledum forte nie może być stosowany u pacjentów z rzadką dziedziczną

nietolerancją fruktozy.

Jedna kapsułka leku Soledum forte odpowiada 0,0015 jednostkom chlebowym.

Należy skonsultować się z lekarzem jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli występują

zaburzenia oddychania, gorączka lub pacjent odkrztusza ropną lub krwawą wydzielinę.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach na zwierzętach cyneol indukował metabolizm enzymów w wątrobie. W konsekwencji

nie można wykluczyć, że duże dawki cyneolu mogą redukować skuteczność innych produktów

leczniczych oraz wpływać na czas ich działania. U ludzi jednak nie zaobserwowano takiego działania

cyneolu.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Soledum forte u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach cyneol przenika barierę łożyska; jednak dotychczas brak ewidentnych

dowodów na wpływ cyneolu na wady rozwojowe.

Produkt leczniczy Soledum forte może być zalecony kobietom w ciąży jedynie po dokładnym

rozważeniu korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią:

Przenikanie 1,8-cyneolu do mleka matki po podaniu doustnym jest zależne od czasu i wykazuje duże

różnice wewnątrzosobnicze i międzyosobnicze, ale dotychczas nie zgłaszano zauważalnych

problemów u niemowląt karmionych piersią matek przyjmujących 1,8-cyneol.

Płodność

Brak dostępnych danych.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8

Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano według następującego schematu:

bardzo często:

(≥ 1/10)

często: (≥ 1/100 do <1/10)

niezbyt często: (≥ 1/1000 do <1/100)

rzadko: (≥ 1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko: (< 1/10 000)

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. obrzęk twarzy, świąd, zaburzenia oddychania, kaszel

Po wystąpieniu pierwszych oznak któregokolwiek z objawów nadwrażliwości, należy niezwłocznie

przerwać stosowanie produktu leczniczego Soledum forte.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: np. nudności, biegunka

Rzadko: np. dysfagia (trudności w połykaniu)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Brak szczegółowych danych dotyczących objawów przedawkowania cyneolu. Zatrucie wysokimi

dawkami olejku eukaliptusowego o nieokreślonym stopniu czystości (średnia dawka śmiertelna po

doustnym podaniu: 20 g) powoduje zaburzenia układu nerwowego, takie jak: zaburzenia świadomości,

zmęczenie, osłabienie kończyn, zwężenie źrenic i w poważniejszych przypadkach - śpiączkę i

zaburzenia oddychania.

Można się spodziewać szybkiego ustąpienia objawów i powrotu do zdrowia ze względu na szybką

eliminację substancji. Inne opcje leczenia zatrucia produktem leczniczym Soledum forte będą

uzależnione od indywidualnego zakresu, rozwoju i objawów przedmiotowych stanu pacjenta.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki wykrztuśne

kod ATC: R05CA13

1,8-cyneol, nazywany też cyneolem lub eukaliptolem, wyizolowany jest jako podstawowy składnik

olejku eukaliptusowego. Cyneol wspomaga odkrztuszanie i ma działanie sekretomotoryczne. W

badaniach klinicznych wykazano zwiększanie klirensu śluzówkowo-rzęskowego przy zastosowaniu

terapeutycznych dawek cyneolu. Działanie wykrztuśne związane jest z pozytywnym wpływem na

subiektywne parametry, takie jak plwocina, duszność. Badania doświadczalne na komórkach ludzkich,

badania na zwierzętach oraz badania kliniczne u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc wskazują na

działanie przeciwzapalne cyneolu na drogi oddechowe oraz działanie mukolityczne.

W dwóch badaniach klinicznych dotyczących ostrego zapalenia zatok zmniejszenie nasilenia objawów

(ból głowy, wrażliwość punktów ucisku nerwu trójdzielnego, zaburzenia stanu ogólnego, zatkanie

nosa i wydzielanie) wykazało znacznie szybszą poprawę objawów ostrego zapalenia zatok

przynosowych po czterech dniach w porównaniu z placebo (p <0,0001), a także w stosunku do

produktu złożonego z pięciu substancji czynnych pochodzenia roślinnego (p <0,0001).

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Po przyjęciu kapsułki zawierającej cyneol, kapsułka rozpuszcza się w jelicie, gdzie cyneol jest dobrze

wchłaniany do krwiobiegu. Cyneol jest następnie częściowo przenoszony do płuc i przechodzi do dróg

oddechowych na drodze wymiany krew-gaz. Analiza wydychanego powietrza u 11 zdrowych

dorosłych ochotników wykazała wydychanie cyneolu w różnych okresach po przyjęciu kapsułki

zawierającej 100 mg cyneolu, ze średnim czasem rozpoczęcia działania wynoszącym 2,1 h ± 0,5 h.

Maksymalne stężenia cyneolu również wykazywały wahania, ze średnim stężeniem maksymalnym

489 ± 319 ppb

U królików cyneol metabolizowany jest do 2-hydrocyneolu glukuronidów. U ludzi 2α-hydroksy-1,8-

cyneol i 3α-hydroksy-1,8-cyneol były zidentyfikowane jako metabolity w moczu . Nie ma dostępnych

danych dotyczących biologicznej aktywności metabolitów. Cyneol jest wchłaniany w wystarczającym

stopniu z układu pokarmowego. Cyneol jest wydalany w części z wydychanym powietrzem z płuc,

a w części poprzez nerki po metabolizmie wątrobowym. U gryzoni duże dawki powodują indukcję

enzymów mikrosomalnych, jednak u ludzi nie obserwowano takiego działania przy właściwym użyciu

cyneolu.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra i subchroniczna:

Doustna dawka śmiertelna 50% (ang. lethal dose, LD

) wynosi u szczurów 2480 mg/kg masy ciała.

Oznaki zatrucia to zanikanie czynności życiowych i śpiączka; późne zgony nie następowały.

W badaniach toksyczności u szczurów i myszy, trwających 4 tygodnie z dawką doustną 1200 mg

cyneolu na kg masy ciała na dobę, nie wykryto żadnego organu o skumulowanym stopniu zatrucia.

Potencjał mutagenny i rakotwórczy:

Badania z zastosowaniem bakterii nie wykazały żadnych dowodów na istnienie potencjału

mutagennego cyneolu. Krótkoterminowe badania karcynogenności dały wynik negatywny. Nie są

dostępne długoterminowe badania karcynogenności.

Szkodliwy wpływ na reprodukcję:

W badaniach na szczurach nie stwierdzono embriotoksycznego ani teratogennego działania na

rozrodczość.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

Żelatyna

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący

Glicerol 85%

Woda oczyszczona

Zawiesina Surelease - Nutrateric (etyloceluloza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości

łańcucha, kwas oleinowy, amonowy wodorotlenek stężony, woda oczyszczona)

NS Enteric - Nutrateric (sodu alginian, kwas stearynowy)

Wosk Candelilla

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres ważności

3 lata

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 kapsułek dojelitowych, miękkich.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych zaleceń.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Polska

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację