Roundup Max Ogród

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
glifosat
Dostępny od:
Monsanto Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa
INN (International Nazwa):
glifosat
Skład:
glifosat - 360 g
Wyprodukowano przez:
Bayer Agriculture BVBA - Królestwo Belgii
Dziedzina terapeutyczna:
Chwastobójczy
Numer pozwolenia:
R-149/2016

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -641/2017d z dnia 14.12.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 149/2016 z dnia 27.06.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Monsanto Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00 – 133 Warszawa, Rzeczpospolita

Polska, tel.: 22 395 65 00, fax: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.pl.

Podmiot

wprowadzający

środek

ochrony

roślin

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej:

Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80,

fax: 22 465 61 91, e-mail: infopl@scotts.com

ROUNDUP MAX OGRÓD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat w postaci soli potasowej (związek z grupy aminofosfonianów)

- 360 g w 1 litrze środka (28,47%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 149/2016 z dnia 27.06.2016 r.

ostatnio zmienione

decyzją MRiRW nr R - 641/2017d z dnia 14.12.2017 r.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Roundup Max Ogród jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu

wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz

innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przez

użytkowników nieprofesjonalnych w ogrodach przydomowych i działkowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub plecakowych

opryskiwaczy ciśnieniowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup Max Ogród jest dolistnym herbicydem, o działaniu układowym. Pobierany jest

przez

zielone

części

roślin

(liście,

zielone

pędy

niezdrewniałą

korę)

następnie

przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.)

powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są

widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3

tygodniach.

Wysoka

temperatura

wilgotność

powietrza

oraz

silne

nasłonecznienie

przyspieszają działanie środka.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,

komosa biała, krwawnik pospolity, malina właściwa, maruna bezwonna, mniszek pospolity

ostrożeń

polny,

perz

właściwy,

powój

polny,

poziewnik

szorstki,

przetacznik

perski,

przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest

plamisty, rdest ptasi, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki

polne,

trzcinnik

piaskowy,

wilczomlecz

obrotny,

wiechlina

roczna,

wiechlina

łąkowa,

wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity, wyczyniec łąkowy.

Chwasty odporne: skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środkiem opryskiwać chwasty i zbędną roślinność w każdym terminie, gdy rośliny aktywnie

rośną i mają niezbędną powierzchnię liści zdolną do absorpcji środka. Unikać stosowania

środka, gdy spodziewane są opady deszczu. Deszcz po jednej godzinie od opryskania może

zredukować skuteczność działania i spowodować konieczność ponownego zabiegu. Nie

opryskiwać

podczas

wiatru

mogącego

znosić

rozpylaną

ciecz

rośliny

uprawne

spowodować ich zniszczenie. Środek skutecznie zwalcza chwasty jednoroczne i większość

wieloletnich wokół i w obrębie ogrodów. Zalecany jest do usunięcia zachwaszczenia terenu

przeznaczonego pod uprawę warzyw, kwiatów, krzewów i drzew ozdobnych lub renowacji

terenu rekreacyjnego (trawniki).

czasie

stosowania

środka

zaleca

się

używanie

gumowych

rękawic

obuwia

przeznaczonego do prac ogrodniczych.

Obumarłe

więdnące

chwasty

można

zakopać

kompostować

obawy

niekorzystnego wpływu na później uprawiane rośliny.

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na

terenach

sportowych,

rekreacyjnych,

szkół,

przedszkoli,

żłobków

oraz

placówek opieki zdrowotnej.

A. ZWALCZANIE CHWASTÓW JEDNOROCZNYCH I WIELOLETNICH

Powierzchnie

przeznaczone

uprawę

oraz

uprawie

roślin

ozdobnych

i warzywnych, w tym powierzchnie wokół drzew i krzewów

chwasty jednoroczne jednoliścienne i dwuliścienne np. gwiazdnica pospolita, komosa biała,

wiechlina.

Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

10 ml środka w 1 l wody/30 m

Termin

stosowania:

Środek

stosować

zielone,

intensywnie

rosnące

chwasty

wszystkich stadiach rozwoju chwastów przed sadzeniem/wysiewem roślin/nasion lub po

zbiorze kwiatów/warzyw, zwykle między końcem lutego a listopadem. Po zastosowaniu

środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych przez okres kilku dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie, głęboko korzeniące się np. perz właściwy,

mniszek pospolity.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

15 ml środka w 1 l wody/30 m

Termin

stosowania:

Środek

stosować

zielone,

intensywnie

rosnące

chwasty

wszystkich stadiach rozwoju chwastów przed sadzeniem roślin/wysiewem nasion lub po

zbiorze kwiatów/warzyw, zwykle między końcem lutego a listopadem. Po zastosowaniu

środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych przez okres kilku dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

B. RENOWACJA (ODNOWIENIE) TRAWNIKÓW

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

20 ml środka w 1 l wody/30 m

Termin

stosowania:

Środek

stosować

zielone,

intensywnie

rosnące

chwasty

wszystkich stadiach rozwoju.

Po zastosowaniu potraktowane chwasty pozostawić przez okres 10 dni, po czym wygrabić

zwiędnięte liście i korzenie chwastów i przygotować teren do siewu trawy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI

Nie wchodzić (dotyczy również dzieci i zwierząt domowych) na traktowany środkiem

teren dopóki rośliny nie wyschną, aby uniknąć przenoszenia na rośliny/trawniki nie

będące celem działania środka.

Na terenie, na którym stosowano środek do zwalczania chwastów jednorocznych można

wysiewać nasiona lub sadzić rośliny po 24 godzinach od zabiegu.

Teren na którym stosowano środek do zwalczania chwastów wieloletnich pozostawić, co

najmniej 5 dni pozwalając przemieścić się substancji czynnej środka do podziemnych

części chwastów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów,

na rośliny mokre,

przed spodziewanym deszczem /opad występujący przed upływem 1 godziny po

opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu/,

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy i tereny sąsiadujące z

terenem opryskiwanym.

Środka nie stosować w szklarniach przydomowych i tunelach foliowych.

Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na

liście i pędy krzewów oraz drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Po

wlaniu

środka

zbiornika

opryskiwacza

ciecz

mechanicznie

wymieszać.

Opróżnione

opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z

cieczą użytkową po czym uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,

stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć opryskiwacza w pobliżu wód powierzchniowych.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Zaleca

się

stosować

środek

poza

okresami

aktywności

pszczół

oraz

innych

owadów

zapylających.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

wchodzić

wpuszczać

zwierząt

czasu

całkowitego

wyschnięcia

cieczy

użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić informacje zamieszczone w akapicie UWAGI oraz w zaleceniach dot.

zastosowania przy renowacji trawnika.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w temperaturze 0

C - 30

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących

postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub

etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację