PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE B CONCENTRATE

Czechy - czeski - Ecolab

Kup teraz

Dostępny od:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Numer pozwolenia:
111033E

Dokumenty w innych językach

Przeczytaj cały dokument

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B Concentrate

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

Concentrate

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Dezinfekční přípravky na plochy a povrchy. Manuální aplikace

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

111033E

Použití látky nebo

přípravku

:

Přípravek pro dezinfekci povrchů

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1

Klasifikace

Xn; R22

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly

nebezpečnosti

:

Datum vydání/Datum revize

:

1/13

1 července 2013

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B Concentrate

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Nejsou známa.

S-věty

S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.

S7- Uchovávejte obal těsně uzavřený.

R22- Zdraví škodlivý při požití.

R32- Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

R-věty

Obsahuje

:

:

:

zdraví škodlivý

kvarterní amonné sloučeniny, alkyl(C12-C14)[(ethylfenyl)methyl]dimethylamonium-

chloridy

Klasifikace nebezpečnosti

:

2.3 Další nebezpečnost

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle

kterých by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v

tomto oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[5] Látka vzbuzující stejné obavy

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět

viz oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

kvarterní amonné

sloučeniny, alkyl

(C12-C14)[(ethylfenyl)

methyl]

dimethylamonium-

chloridy

ES: 231-836-6

CAS: 7758-19-2

1 - <24.

O; R8

T+; R27

T; R23/25

C; R34

Xi; R41

N; R50

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 2, H310

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

etoxylované alkoholy

mastných kyselin (> 5

mol eo)

CAS: 68439-46-3

1 - <3

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

propan-2-ol

REACH #:

01-2119457558-25

ES: 200-661-7

CAS: 67-63-0

Indexové číslo:

603-117-00-0

1 - <5

F; R11

Xi; R36

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

[1] [2]

alkyl(C8-C18)(benzyl)

dimethylamonium-

chlorid

ES: 230-525-2

CAS: 7173-51-5

Indexové číslo:

612-131-00-6

0.1 - <1

Xn; R22

...

Przeczytaj cały dokument

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację