Plinker 600 SC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
chlorotalonil; pikoksystrobina
Dostępny od:
DuPont Poland Sp. z o.o. ul. Postępu, 02-676 Warszawa
INN (International Nazwa):
chlorotalonil; pikoksystrobina
Skład:
chlorotalonil - 500 g, pikoksystrobina - 100 g
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H317, H332, H335, H351, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-87/2013 bc

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 240/2015d

z dnia 31.03.2015 r. zmieniającej

zezwolenie MRiRW nr R-87/2013bc

z dnia 13.12.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:

DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22)

320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

PLINKER 6 0 0 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl (związek z grupy ftalanów) 500 g w 1 litrze środka.

pikoksystrobina (E)-3-metoksy-2-[2-(6-trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenylo]

akrylan metylu (związek z grupy strobiluryn) 100 g w 1 litrze środka,

Zezwolenie MRiRW nr R- 87/2013bc z dnia 13.06.2013 r.

decyzją MRiRW nr R-100/2014 z dnia 02.04.2014 r.

deczyją MRiRW nr R- 462/2014d z dnia 03.12.2014 r.

oraz decyzją MRiRW nr R- 240/2015d z dnia 31.03.2015 r.

UWAGA

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować z

instrukcją użycia

P261 -Unikać wdychania rozpylonej cieczy

P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy

P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę

lekarza

P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub

lekarzem.

P391 - Zebrać wyciek.

Etykieta Plinker 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 240/2015d

z dnia 31.03.2015 r. zmieniającej

zezwolenie MRiRW nr R-87/2013bc

z dnia 13.12.2013 r.

OPIS DZIAŁANIA

Martens

600 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej

zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, wgłębnym i systemicznym, do

stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta

ozimego

i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza

paskowana liści.

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6-2,0 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 14 dni.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów:

w pszenicy ozimej od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia,

w pszenżycie ozimym od fazy 1 kolanka do fazy kłoszenia,

w jęczmieniu jarym od fazy 1 kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

plantacje roślin uprawnych

Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o

innym mechanizmie działania

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika

opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione

opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z

cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza

niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W

Etykieta Plinker 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 240/2015d

z dnia 31.03.2015 r. zmieniającej

zezwolenie MRiRW nr R-87/2013bc

z dnia 13.12.2013 r.

przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy

postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w

rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli

jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej

oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej lub pokrytej inną

roślinnością strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników wodnych i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar na którym zastosowania

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji).

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej

(okres

karencji)

zboża - 35 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

Etykieta Plinker 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 240/2015d

z dnia 31.03.2015 r. zmieniającej

zezwolenie MRiRW nr R-87/2013bc

z dnia 13.12.2013 r.

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0

C-30

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

V PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lat

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

Etykieta Plinker 600 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację