Piqray

Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Alpelisib
Dostępny od:
Novartis Europharm Limited 
Kod ATC:
L01XE
INN (International Nazwa):
alpelisib
Grupa terapeutyczna:
Środki agentów,
Dziedzina terapeutyczna:
Nowotwory piersi
Wskazania:
Piqray podaje się w połączeniu z fulwestrant do leczenia kobiet po menopauzie i mężczyzn, z hormonem receptorów (OR)-pozytywny, ludzki эпидермическое 2 receptor czynnika wzrostu (HER2)-ujemny, lokalnie-postępowym lub przerzutowym rakiem piersi z mutacją PIK3CA po progresji choroby po terapii hormonalnej w monoterapii (patrz punkt 5.
Status autoryzacji:
Upoważniony
Numer pozwolenia:
EMEA/H/C/004804
Data autoryzacji:
2020-07-27
Kod EMEA:
EMEA/H/C/004804

Dokumenty w innych językach

Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - bułgarski
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - hiszpański
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - niemiecki
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - estoński
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - angielski
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - francuski
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - łotewski
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - węgierski
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - maltański
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - niderlandzki
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - portugalski
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - rumuński
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - słowacki
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - słoweński
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - norweski (bokmål)
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - islandzki
Ulotkę dla pacjenta Ulotkę dla pacjenta - chorwacki

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak

zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Piqray 50 mg tabletki powlekane

Piqray 150 mg tabletki powlekane

Piqray 200 mg tabletki powlekane

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Piqray 50 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg alpelisybu.

Piqray 150 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg alpelisybu.

Piqray 200 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg alpelisybu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana (tabletka).

Piqray 50 mg tabletki powlekane

Jasnoróżowa, okrągła, sklepiona tabletka powlekana, ze ściętymi krawędziami i odciśniętym napisem

„L7” po jednej stronie oraz „NVR” po drugiej stronie. Przybliżona średnica: 7,2 mm.

Piqray 150 mg tabletki powlekane

Bladoczerwona, owalna, sklepiona tabletka powlekana, ze ściętymi krawędziami i odciśniętym

napisem „UL7” po jednej stronie oraz „NVR” po drugiej stronie. Przybliżone wymiary: 14,2 mm

(długość); 5,7 mm (szerokość).

Piqray 200 mg tabletki powlekane

Jasnoczerwona, owalna, sklepiona tabletka powlekana, ze ściętymi krawędziami i odciśniętym

napisem „YL7” po jednej stronie oraz „NVR” po drugiej stronie. Przybliżone wymiary: 16,2 mm

(długość); 6,5 mm (szerokość).

4.

SZCZEGÓŁOWE

DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Piqray jest wskazany w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu kobiet po

menopauzie oraz mężczyzn z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi wykazującym

ekspresję receptora hormonalnego (HR-dodatnim) i niewykazującym ekspresji ludzkiego

naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2-ujemnym) oraz mutacją PIK3CA, w przypadku

stwierdzenia progresji choroby w trakcie lub po leczeniu hormonalnym stosowanym w monoterapii

(patrz punkt 5.1).

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem Piqray powinno być rozpoczynane przez lekarza mającego doświadczenie

w stosowaniu terapii przeciwnowotworowych.

Do leczenia produktem Piqray należy kwalifikować pacjentów z zaawansowanym HR-dodatnim,

HER2-ujemnym rakiem piersi na podstawie obecności mutacji PIK3CA w próbkach tkanki

nowotworowej lub osocza wykrytej przy użyciu zwalidowanej metody analitycznej. Gdy w próbce

osocza nie wykryto mutacji, należy zbadać wycinek tkanki nowotworowej, jeśli jest dostępny.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 300 mg alpelisybu (2 tabletki powlekane po 150 mg) przyjmowane raz na dobę

w sposób nieprzerwany. Produkt leczniczy Piqray należy przyjmować bezpośrednio po posiłku,

codziennie mniej więcej o tej samej porze (patrz punkt 5.2). Maksymalna zalecana dawka dobowa

produktu Piqray wynosi 300 mg.

W razie pominięcia dawki produktu leczniczego Piqray można ją przyjąć bezpośrednio po posiłku

w ciągu 9 godzin od zwykłej pory podawania produktu. Jeśli upłynie ponad 9 godzin, dawkę

wyznaczoną w tym dniu należy pominąć. Następnego dnia produkt leczniczy Piqray należy przyjąć

o zwykłej porze. Jeśli po przyjęciu dawki produktu leczniczego Piqray pacjent zwymiotuje, nie

powinien przyjmować dodatkowej dawki w tym dniu. Następnego dnia należy wznowić leczenie

według zwykłego schematu, przyjmując dawkę o zwykłej porze.

Produkt leczniczy Piqray należy podawać jednocześnie z fulwestrantem. Zalecana dawka fulwestrantu

to 500 mg podawane domięśniowo w 1, 15 i 29 dniu terapii, a następnie raz w miesiącu. Należy

zapoznać się z pełną informacją dotyczącą przepisywania fulwestrantu.

Leczenie należy kontynuować, dopóki widoczne są korzyści kliniczne lub dopóki nie wystąpią

nieakceptowane objawy toksyczności. Może być konieczna modyfikacja dawki w celu poprawy

tolerancji.

Modyfikacja dawki

W przypadku ciężkich lub nietolerowanych działań niepożądanych produktu (ang. adverse drug

reaction, ADR) może być wymagane przerwanie dawkowania na pewien czas, zmniejszenie dawki lub

zaprzestanie podawania produktu Piqray. Jeśli konieczne jest zmniejszenie dawki, wytyczne dotyczące

zmniejszania dawki w przypadku wystąpienia ADR podano w Tabeli 1. Zaleca się maksymalnie

dwukrotne zmniejszenie dawki, po czym należy definitywnie zakończyć leczenie produktem Piqray.

Dawkę należy zmniejszać na podstawie najcięższych, poprzedzających interwencję, objawów

toksyczności.

Tabela 1

Zalecane wytyczne dotyczące zmniejszania dawki produktu Piqray w przypadku

wystąpienia ADR

1

Dawka produktu

Piqray

Dawka i schemat

dawkowania

Liczba i moc tabletek

Dawka początkowa

300 mg na dobę w sposób

nieprzerwany

2 tabletki po 150 mg

Pierwsze zmniejszenie

dawki

250 mg na dobę w sposób

nieprzerwany

1 tabletka 200 mg i 1 tabletka 50 mg

Drugie zmniejszenie

dawki

200 mg na dobę w sposób

nieprzerwany

1 tabletka 200 mg

W przypadku zapalenia trzustki dozwolone jest tylko jednorazowe zmniejszenie dawki.

W Tabelach 2-5 przedstawiono w skrócie wytyczne dotyczące przerwania dawkowania, zmniejszania

dawki lub zaprzestania podawania produktu Piqray w ramach leczenia określonych ADR. Ustalając

plan postępowania oparty na indywidualnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka związanego

z leczeniem produktem Piqray u każdego pacjenta, należy kierować się oceną kliniczną lekarza

prowadzącego z uwzględnieniem potwierdzenia parametrów laboratoryjnych, jeśli zajdzie taka

konieczność.

Hiperglikemia

Tabela 2

Modyfikacja dawki i sposób postępowania w przypadku hiperglikemii

1

Stężenie glukozy na

czczo

1

Zalecenia

Zmniejszenie dawki powinno opierać się wyłącznie na stężeniu glukozy (w osoczu/krwi) na

czczo.

Zawsze należy rozważyć konsultację z pracownikiem ochrony zdrowia

mającym doświadczenie w leczeniu hiperglikemii. Jest to zalecane

w przypadku pacjentów w stanie przedcukrzycowym lub u pacjentów ze

stężeniem glukozy na czczo (FG) >250 mg/dl lub 13,9 mmol/l, ze

wskaźnikiem masy ciała (BMI) ≥30 lub w wieku ≥75 lat. Należy zawsze

przeprowadzić konsultację z diabetologiem lub pracownikiem ochrony

zdrowia mającym doświadczenie w leczeniu hiperglikemii u pacjentów z

cukrzycą.

Wszystkim pacjentom należy przekazać zalecenia dotyczące zmian stylu

życia, które mogą zmniejszyć ryzyko hiperglikemii (np. ograniczenia

żywieniowe i aktywność fizyczna).

>GGN -160 mg/dl lub

>GGN -8,9 mmol/l

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna.

Należy rozpocząć podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych

lub zintensyfikować doustne leczenie przeciwcukrzycowe

>160-250 mg/dl lub

>8,9-13,9 mmol/l

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna.

Należy rozpocząć podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych

lub dodatkowo zintensyfikować doustne leczenie przeciwcukrzycowe

Jeśli w ciągu 21 dni stężenie glukozy na czczo nie obniży się do

≤160 mg/dl lub 8,9 mmol/l mimo stosowania odpowiednich doustnych

leków przeciwcukrzycowych

, należy zmniejszyć dawkę produktu

Piqray o 1 poziom i postępować według zaleceń właściwych dla

wartości FG.

>250-500 mg/dl lub

>13,9-27,8 mmol/l

Przerwać podawanie produktu Piqray.

Rozpocząć podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych lub

zintensyfikować doustne leczenie przeciwcukrzycowe

i rozważyć

stosowanie dodatkowych leków przeciwcukrzycowych (takich jak

insulina

) przez 1-2 dni, dopóki nie ustąpi hiperglikemia.

Zastosować nawadnianie drogą dożylną i rozważyć odpowiednie

leczenie (np. wyrównać zaburzenia elektrolitowe / kwasicę ketonową /

zaburzenia hiperosmolarne).

Jeśli stężenie glukozy na czczo obniży się do ≤160 mg/dl lub 8,9 mmol/l

w ciągu 3 do 5 dni stosowania odpowiedniej terapii

przeciwcukrzycowej, wznowić podawanie produktu Piqray w dawce

mniejszej o jeden poziom.

Jeśli stężenie glukozy na czczo nie obniży się do ≤160 mg/dl lub

8,9 mmol/l w ciągu 3 do 5 dni stosowania odpowiedniej terapii

przeciwcukrzycowej, zaleca się konsultację z pracownikiem ochrony

zdrowia mającym doświadczenie w leczeniu hiperglikemii.

Jeśli stężenie glukozy na czczo nie obniży się do ≤160 mg/dl lub

8,9 mmol/l w ciągu 21 dni po zastosowaniu odpowiedniej terapii

przeciwcukrzycowej

, należy definitywnie zakończyć leczenie

produktem Piqray.

>500 mg/dl lub

≥27,8 mmol/l

Przerwać podawanie produktu Piqray.

Rozpocząć podawanie odpowiednich leków przeciwcukrzycowych lub

zintensyfikować leczenie przeciwcukrzycowe

(zastosować

nawadnianie drogą dożylną i rozważyć właściwe leczenie [np.

wyrównać zaburzenia elektrolitowe / kwasicę ketonową / zaburzenia

hiperosmolarne]), wykonać badania kontrolne w ciągu 24 godzin i w

przypadkach wskazanych ze względów klinicznych.

Jeśli stężenie glukozy na czczo obniży się do ≤500 mg/dl lub

≤27,8 mmol/l, postępować według zaleceń właściwych dla wartości FG

<500 mg/dl.

Jeśli po 24 godzinach potwierdzone zostanie stężenie glukozy na czczo

wynoszące >500 mg/dl lub ≥27,8 mmol/l, definitywnie zakończyć

leczenie produktem Piqray.

Stężenie glukozy na czczo odpowiada klasyfikacji hiperglikemii według CTCAE w wersji 4.03;

CTCAE (ang. Common Terminology Criteria for Adverse Events) = ogólne kryteria terminologiczne

NCI dotyczące zdarzeń niepożądanych.

Należy rozpocząć podawanie stosownych leków przeciwcukrzycowych i sprawdzić w odpowiedniej

informacji w sprawie ordynacji produktu leczniczego zalecenia dotyczące dawkowania oraz

modyfikacji dawki, w tym także miejscowe wytyczne w sprawie leczenia cukrzycy. W badaniu

klinicznym fazy III zalecano podawanie metforminy według następujących wytycznych: należy

rozpocząć podawanie metforminy w dawce 500 mg raz na dobę. W zależności od tolerancji dawkę

metforminy można zwiększyć do 500 mg dwa razy na dobę, następnie do 500 mg przyjmowanych

podczas śniadania i 1000 mg przyjmowanych podczas posiłku spożywanego wieczorem, a później

dodatkowo zwiększyć do 1000 mg dwa razy na dobę, jeśli zajdzie taka konieczność (patrz punkt 4.4).

Insulinę można stosować przez 1-2 dni, dopóki nie ustąpi hiperglikemia, tak jak zalecano w badaniu

klinicznym fazy III. W większości przypadków hiperglikemii spowodowanych przez alpelisyb może to

jednak nie być konieczne, zważywszy na krótki okres półtrwania alpelisybu i przewidywaną

normalizację stężenia glukozy po przerwaniu podawania produktu Piqray.

Stwierdzono, że występująca wyjściowo cukrzyca i stan przedcukrzycowy, wyjściowy BMI ≥30

i wyjściowy wiek pacjenta ≥75 lat są czynnikami ryzyka hiperglikemii u pacjentów leczonych

alpelisybem. Te czynniki ryzyka występowały u 74,7% pacjentów z hiperglikemią dowolnego stopnia

oraz u 86,2% pacjentów z hiperglikemią stopnia 3. lub 4. (patrz punkt 4.4).

Wysypka

Można rozważyć profilaktyczne podanie doustnego leku przeciwhistaminowego w chwili rozpoczęcia

leczenia produktem Piqray. Ponadto zaleca się podanie leków przeciwhistaminowych w celu

opanowania objawów wysypki.

Należy rozpocząć leczenie kortykosteroidem stosowanym miejscowo w chwili wystąpienia

pierwszych oznak wysypki i rozważyć podawanie kortykosteroidów doustnie w przypadku wysypki

o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Zależnie od nasilenia wysypki może być wymagane

przerwanie dawkowania, zmniejszenie dawki lub zaprzestanie podawania produktu Piqray zgodnie

z opisem w Tabeli 3 (patrz punkt 4.8).

Tabela 3

Modyfikacja dawki i sposób postępowania w przypadku wysypki

1

Stopień nasilenia

Zalecenia

Wszystkie stopnie

Zawsze należy rozważyć konsultację u dermatologa.

Stopień 1.

(<10% pola powierzchni ciała

z czynną toksyczną reakcją skórną)

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna.

Rozpocząć leczenie kortykosteroidem stosowanym

miejscowo.

Rozważyć dodanie doustnego leku przeciwhistaminowego

w celu opanowania objawów.

Stopień 2.

(10-30% pola powierzchni ciała

z czynną toksyczną reakcją skórną)

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna.

Rozpocząć lub zintensyfikować leczenie kortykosteroidem

stosowanym miejscowo i doustnym lekiem

przeciwhistaminowym.

Rozważyć leczenie kortykosteroidem doustnym w małej

dawce.

Stopień 3. (np. ciężka wysypka

nieodpowiadająca na leczenie

zachowawcze)

(>30% pola powierzchni ciała

z czynną toksyczną reakcją skórną)

Przerwać podawanie produktu Piqray do czasu złagodzenia

nasilenia wysypki do stopnia ≤1.

Rozpocząć lub zintensyfikować leczenie kortykosteroidem

stosowanym miejscowo/podawanym doustnie i lekiem

przeciwhistaminowym.

Po złagodzeniu objawów do stopnia ≤1 wznowić

podawanie produktu Piqray w tej samej dawce

w przypadku, gdy wysypka występuje po raz pierwszy, lub

w dawce mniejszej o jeden poziom w przypadku, gdy

wysypka występuje po raz drugi.

Stopień 4. (np. ciężkie reakcje

pęcherzowe, zmiany pęcherzykowe

lub złuszczanie się skóry)

(dowolny % pola powierzchni ciała

z towarzyszącym rozległym

nadkażeniem, gdy wskazane jest

podanie antybiotyków dożylnie;

następstwa zagrażające życiu)

Definitywnie zakończyć podawanie produktu Piqray.

Klasyfikacji według CTCAE w wersji 5.0

Biegunka

Tabela 4

Modyfikacja dawki i postępowanie z biegunką

Stopień

nasilenia

1

Zalecenie

Stopień 1.

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna. Rozpocząć

odpowiednie leczenie i monitorować stan pacjenta w zależności od wskazań

klinicznych.

Stopień 2.

Rozpocząć lub zintensyfikować odpowiednie leczenie i monitorować stan

pacjenta w zależności od wskazań klinicznych. Przerwać podawanie produktu

Piqray aż do złagodzenia objawów do stopnia ≤1., a następnie wznowić

leczenie produktem Piqray w tej samej dawce.

Stopień 3. lub 4.

Rozpocząć lub zintensyfikować odpowiednie leczenie i monitorować stan

pacjenta w zależności od wskazań klinicznych. Przerwać podawanie produktu

Piqray aż do złagodzenia objawów do stopnia ≤1., a następnie wznowić

leczenie produktem Piqray w dawce mniejszej o jeden poziom.

Klasyfikacja według CTCAE wersja 5.0.

Pacjenci powinni dodatkowo otrzymać leczenie zgodne z lokalnie obowiązującym standardem

postępowania, obejmujące kontrolowanie stężenia elektrolitów, podawanie przeciwwymiotnych

i przeciwbiegunkowych produktów leczniczych i (lub) uzupełnienie płynów oraz suplementację

elektrolitów, w zależności od wskazań klinicznych.

Inne objawy toksyczności

Tabela 5

Modyfikacja dawki i sposób postępowania w przypadku innych objawów

toksyczności (z wyłączeniem hiperglikemii, wysypki i biegunki)

1

Stopień

nasilenia

Zalecenia

Stopień 1. lub

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna. Rozpocząć odpowiednie

leczenie i monitorować stosownie do wskazań klinicznych

Stopień 3.

Przerwać dawkowanie produktu Piqray do czasu zmniejszenia nasilenia objawów

do stopnia ≤1, a następnie wznowić podawanie produktu Piqray w dawce

mniejszej o jeden poziom

Stopień 4.

Definitywnie zakończyć podawanie produktu Piqray

Klasyfikacji według CTCAE w wersji 5.0

W przypadku zapalenia trzustki stopnia 2. i 3. przerwać dawkowanie produktu Piqray, dopóki nie

nastąpi poprawa do stopnia ≤1, a następnie wznowić jego podawanie w dawce mniejszej

o jeden

poziom. Dozwolone jest tylko jednorazowe zmniejszenie dawki. Jeśli objawy toksyczności nawrócą,

definitywnie zakończyć leczenie produktem Piqray.

W przypadku zwiększenia stężenia bilirubiny całkowitej stopnia 2., należy przerwać podawanie

produktu Piqray aż do złagodzenia tych odchyleń do stopnia ≤1., a następnie wznowić leczenie w tej

samej dawce, jeśli zaburzenie ustąpiło w ciągu ≤14 dni lub wznowić leczenie w dawce mniejszej

jeden poziom, jeśli zaburzenie ustąpiło w ciągu >14 dni.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja schematu dawkowania u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych

(patrz punkt 5.2). Dane dotyczące pacjentów w wieku ≥75 lat, a zwłaszcza u pacjentów w wieku

≥85 lat są ograniczone.

Zaburzenia czynności nerek

Na podstawie wyników analizy farmakokinetyki populacyjnej ustalono, że u pacjentów z łagodnymi

lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz

punkt 5.2). Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek ze

względu na brak doświadczeń związanych ze stosowaniem produktu Piqray w tej populacji.

Zaburzenia czynności wątroby

Na podstawie badania dotyczącego zaburzeń czynności wątroby u osób bez nowotworów z osłabioną

czynnością wątroby ustalono, że nie jest konieczna modyfikacja dawki u pacjentów z łagodnymi,

umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (odpowiednio stopnia A, B i C wg

klasyfikacji Child-Pugh) (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Piqray u dzieci

w wieku od 0 do 18 lat. Dane nie są dostępne.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Piqray przeznaczony jest do podawania doustnego. Tabletki należy połykać

w całości. Nie należy ich żuć, kruszyć ani dzielić przed połknięciem. Nie należy przyjmować tabletek

połamanych, popękanych ani uszkodzonych w inny sposób.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Fulwestrant

Ze względu na ograniczone dane dotyczące pacjentów stosujących wcześniej fulwestrant (n=39,

badanie CBYL719X2101), uważa się, że skuteczność nie została ustalona w tej populacji (patrz

punkt 5.1).

Nadwrażliwość (w tym reakcja anafilaktyczna)

U pacjentów leczonych produktem Piqray w badaniach klinicznych zgłaszano występowanie ciężkich

reakcji nadwrażliwości (w tym reakcji anafilaktycznej i wstrząsu anafilaktycznego) z towarzyszącymi

objawami, między innymi takimi jak duszność, nagłe zaczerwienie skóry, wysypka, gorączka lub

tachykardia (patrz punkt 4.8). Należy definitywnie zakończyć leczenie produktem Piqray i nie

podawać go ponownie u pacjentów z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości. Należy szybko rozpocząć

właściwe leczenie.

Ciężkie reakcje skórne

Po zastosowaniu alpelisybu zgłaszano występowanie ciężkich reakcji skórnych. W badaniu

klinicznym III fazy zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i rumień wielopostaciowy (EM) zgłoszono

odpowiednio u 1 (0,4%) i 3 (1,1%) pacjentów. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

zgłaszano występowanie reakcji polekowej z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS) (patrz

punkt 4.8).

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem Piqray u pacjentów z ciężkimi reakcjami skórnymi

w wywiadzie.

Pacjentów należy poinformować o przedmiotowych i podmiotowych objawach ciężkich reakcji

skórnych (np. o zapowiadającej chorobę gorączce, objawach grypopodobnych, zmianach dotyczacych

błon śluzowych lub postępującej wysypce skórnej). Jeśli pojawią się przedmiotowe lub podmiotowe

objawy ostrej reakcji skórnej, należy przerwać podawanie produktu Piqray do czasu ustalenia etiologii

tej reakcji. Zaleca się konsultację u dermatologa.

W przypadku potwierdzenia ciężkiej reakcji skórnej należy definitywnie zakończyć leczenie

produktem Piqray. Nie należy ponownie podawać produktu Piqray u pacjentów, u których wystąpiły

opisane wcześniej ciężkie reakcje skórne. Jeśli rozpoznanie ciężkiej reakcji skórnej nie potwierdzi się,

może być konieczne przerwanie leczenia produktem Piqray, zmniejszenie dawki produktu lub

zakończenie terapii zgodnie z opisem w Tabeli 3 (patrz punkt 4.2).

Hiperglikemia

U pacjentów leczonych produktem Piqray zgłaszano przypadki ciężkiej hiperglikemii, z kwasicą

ketonową włącznie.

W badaniu klinicznym fazy III hiperglikemia występowała częściej u pacjentów, u których podczas

badań przesiewowych stwierdzono cukrzycę (u 0 z 12 pacjentów [0%] stopnia 1.-2. oraz

u 10 z 12 pacjentów [83,3%] stopnia 3.-4.), stan przedcukrzycowy (u 42 ze 159 pacjentów [26,4%]

stopnia 1.-2. oraz u 77 ze 159 pacjentów [48,4%] stopnia 3.-4.), u pacjentów z BMI ≥30 (u 13

z 74 pacjentów [17,6%] stopnia 1.-2. i u 38 z 74 pacjentów [51,4%] stopnia 3.-4.) lub w wieku ≥75 lat

(u 6 z 34 pacjentów [17,6%] stopnia 1-2 i u 19 z 34 pacjentów [55,9%] stopnia 3.-4.)

Hiperglikemia może szybko wystąpić po rozpoczęciu leczenia, dlatego zaleca się częste samodzielne

kontrolowanie stężenia glukozy przez pacjentów w okresie pierwszych 4 tygodni, a zwłaszcza w ciągu

pierwszych 2 tygodni terapii, stosownie do wskazań klinicznych. W Tabeli 6 podano specjalny

zalecany harmonogram monitorowania stężeń glukozy na czczo.

W badaniu klinicznym fazy III u pacjentów z cukrzycą w wywiadzie zintensyfikowano doustne

leczenie przeciwcukrzycowe w czasie stosowania produktu Piqray.

Wszystkim pacjentom należy przekazać zalecenia dotyczące zmian stylu życia, które mogą

zmniejszyć ryzyko hiperglikemii (np. ograniczenia żywieniowe).

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak

zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Piqray 50 mg tabletki powlekane

Piqray 150 mg tabletki powlekane

Piqray 200 mg tabletki powlekane

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Piqray 50 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg alpelisybu.

Piqray 150 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg alpelisybu.

Piqray 200 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg alpelisybu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana (tabletka).

Piqray 50 mg tabletki powlekane

Jasnoróżowa, okrągła, sklepiona tabletka powlekana, ze ściętymi krawędziami i odciśniętym napisem

„L7” po jednej stronie oraz „NVR” po drugiej stronie. Przybliżona średnica: 7,2 mm.

Piqray 150 mg tabletki powlekane

Bladoczerwona, owalna, sklepiona tabletka powlekana, ze ściętymi krawędziami i odciśniętym

napisem „UL7” po jednej stronie oraz „NVR” po drugiej stronie. Przybliżone wymiary: 14,2 mm

(długość); 5,7 mm (szerokość).

Piqray 200 mg tabletki powlekane

Jasnoczerwona, owalna, sklepiona tabletka powlekana, ze ściętymi krawędziami i odciśniętym

napisem „YL7” po jednej stronie oraz „NVR” po drugiej stronie. Przybliżone wymiary: 16,2 mm

(długość); 6,5 mm (szerokość).

4.

SZCZEGÓŁOWE

DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Piqray jest wskazany w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu kobiet po

menopauzie oraz mężczyzn z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi wykazującym

ekspresję receptora hormonalnego (HR-dodatnim) i niewykazującym ekspresji ludzkiego

naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2-ujemnym) oraz mutacją PIK3CA, w przypadku

stwierdzenia progresji choroby w trakcie lub po leczeniu hormonalnym stosowanym w monoterapii

(patrz punkt 5.1).

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem Piqray powinno być rozpoczynane przez lekarza mającego doświadczenie

w stosowaniu terapii przeciwnowotworowych.

Do leczenia produktem Piqray należy kwalifikować pacjentów z zaawansowanym HR-dodatnim,

HER2-ujemnym rakiem piersi na podstawie obecności mutacji PIK3CA w próbkach tkanki

nowotworowej lub osocza wykrytej przy użyciu zwalidowanej metody analitycznej. Gdy w próbce

osocza nie wykryto mutacji, należy zbadać wycinek tkanki nowotworowej, jeśli jest dostępny.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 300 mg alpelisybu (2 tabletki powlekane po 150 mg) przyjmowane raz na dobę

w sposób nieprzerwany. Produkt leczniczy Piqray należy przyjmować bezpośrednio po posiłku,

codziennie mniej więcej o tej samej porze (patrz punkt 5.2). Maksymalna zalecana dawka dobowa

produktu Piqray wynosi 300 mg.

W razie pominięcia dawki produktu leczniczego Piqray można ją przyjąć bezpośrednio po posiłku

w ciągu 9 godzin od zwykłej pory podawania produktu. Jeśli upłynie ponad 9 godzin, dawkę

wyznaczoną w tym dniu należy pominąć. Następnego dnia produkt leczniczy Piqray należy przyjąć

o zwykłej porze. Jeśli po przyjęciu dawki produktu leczniczego Piqray pacjent zwymiotuje, nie

powinien przyjmować dodatkowej dawki w tym dniu. Następnego dnia należy wznowić leczenie

według zwykłego schematu, przyjmując dawkę o zwykłej porze.

Produkt leczniczy Piqray należy podawać jednocześnie z fulwestrantem. Zalecana dawka fulwestrantu

to 500 mg podawane domięśniowo w 1, 15 i 29 dniu terapii, a następnie raz w miesiącu. Należy

zapoznać się z pełną informacją dotyczącą przepisywania fulwestrantu.

Leczenie należy kontynuować, dopóki widoczne są korzyści kliniczne lub dopóki nie wystąpią

nieakceptowane objawy toksyczności. Może być konieczna modyfikacja dawki w celu poprawy

tolerancji.

Modyfikacja dawki

W przypadku ciężkich lub nietolerowanych działań niepożądanych produktu (ang. adverse drug

reaction, ADR) może być wymagane przerwanie dawkowania na pewien czas, zmniejszenie dawki lub

zaprzestanie podawania produktu Piqray. Jeśli konieczne jest zmniejszenie dawki, wytyczne dotyczące

zmniejszania dawki w przypadku wystąpienia ADR podano w Tabeli 1. Zaleca się maksymalnie

dwukrotne zmniejszenie dawki, po czym należy definitywnie zakończyć leczenie produktem Piqray.

Dawkę należy zmniejszać na podstawie najcięższych, poprzedzających interwencję, objawów

toksyczności.

Tabela 1

Zalecane wytyczne dotyczące zmniejszania dawki produktu Piqray w przypadku

wystąpienia ADR

1

Dawka produktu

Piqray

Dawka i schemat

dawkowania

Liczba i moc tabletek

Dawka początkowa

300 mg na dobę w sposób

nieprzerwany

2 tabletki po 150 mg

Pierwsze zmniejszenie

dawki

250 mg na dobę w sposób

nieprzerwany

1 tabletka 200 mg i 1 tabletka 50 mg

Drugie zmniejszenie

dawki

200 mg na dobę w sposób

nieprzerwany

1 tabletka 200 mg

W przypadku zapalenia trzustki dozwolone jest tylko jednorazowe zmniejszenie dawki.

W Tabelach 2-5 przedstawiono w skrócie wytyczne dotyczące przerwania dawkowania, zmniejszania

dawki lub zaprzestania podawania produktu Piqray w ramach leczenia określonych ADR. Ustalając

plan postępowania oparty na indywidualnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka związanego

z leczeniem produktem Piqray u każdego pacjenta, należy kierować się oceną kliniczną lekarza

prowadzącego z uwzględnieniem potwierdzenia parametrów laboratoryjnych, jeśli zajdzie taka

konieczność.

Hiperglikemia

Tabela 2

Modyfikacja dawki i sposób postępowania w przypadku hiperglikemii

1

Stężenie glukozy na

czczo

1

Zalecenia

Zmniejszenie dawki powinno opierać się wyłącznie na stężeniu glukozy (w osoczu/krwi) na

czczo.

Zawsze należy rozważyć konsultację z pracownikiem ochrony zdrowia

mającym doświadczenie w leczeniu hiperglikemii. Jest to zalecane

w przypadku pacjentów w stanie przedcukrzycowym lub u pacjentów ze

stężeniem glukozy na czczo (FG) >250 mg/dl lub 13,9 mmol/l, ze

wskaźnikiem masy ciała (BMI) ≥30 lub w wieku ≥75 lat. Należy zawsze

przeprowadzić konsultację z diabetologiem lub pracownikiem ochrony

zdrowia mającym doświadczenie w leczeniu hiperglikemii u pacjentów z

cukrzycą.

Wszystkim pacjentom należy przekazać zalecenia dotyczące zmian stylu

życia, które mogą zmniejszyć ryzyko hiperglikemii (np. ograniczenia

żywieniowe i aktywność fizyczna).

>GGN -160 mg/dl lub

>GGN -8,9 mmol/l

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna.

Należy rozpocząć podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych

lub zintensyfikować doustne leczenie przeciwcukrzycowe

>160-250 mg/dl lub

>8,9-13,9 mmol/l

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna.

Należy rozpocząć podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych

lub dodatkowo zintensyfikować doustne leczenie przeciwcukrzycowe

Jeśli w ciągu 21 dni stężenie glukozy na czczo nie obniży się do

≤160 mg/dl lub 8,9 mmol/l mimo stosowania odpowiednich doustnych

leków przeciwcukrzycowych

, należy zmniejszyć dawkę produktu

Piqray o 1 poziom i postępować według zaleceń właściwych dla

wartości FG.

>250-500 mg/dl lub

>13,9-27,8 mmol/l

Przerwać podawanie produktu Piqray.

Rozpocząć podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych lub

zintensyfikować doustne leczenie przeciwcukrzycowe

i rozważyć

stosowanie dodatkowych leków przeciwcukrzycowych (takich jak

insulina

) przez 1-2 dni, dopóki nie ustąpi hiperglikemia.

Zastosować nawadnianie drogą dożylną i rozważyć odpowiednie

leczenie (np. wyrównać zaburzenia elektrolitowe / kwasicę ketonową /

zaburzenia hiperosmolarne).

Jeśli stężenie glukozy na czczo obniży się do ≤160 mg/dl lub 8,9 mmol/l

w ciągu 3 do 5 dni stosowania odpowiedniej terapii

przeciwcukrzycowej, wznowić podawanie produktu Piqray w dawce

mniejszej o jeden poziom.

Jeśli stężenie glukozy na czczo nie obniży się do ≤160 mg/dl lub

8,9 mmol/l w ciągu 3 do 5 dni stosowania odpowiedniej terapii

przeciwcukrzycowej, zaleca się konsultację z pracownikiem ochrony

zdrowia mającym doświadczenie w leczeniu hiperglikemii.

Jeśli stężenie glukozy na czczo nie obniży się do ≤160 mg/dl lub

8,9 mmol/l w ciągu 21 dni po zastosowaniu odpowiedniej terapii

przeciwcukrzycowej

, należy definitywnie zakończyć leczenie

produktem Piqray.

>500 mg/dl lub

≥27,8 mmol/l

Przerwać podawanie produktu Piqray.

Rozpocząć podawanie odpowiednich leków przeciwcukrzycowych lub

zintensyfikować leczenie przeciwcukrzycowe

(zastosować

nawadnianie drogą dożylną i rozważyć właściwe leczenie [np.

wyrównać zaburzenia elektrolitowe / kwasicę ketonową / zaburzenia

hiperosmolarne]), wykonać badania kontrolne w ciągu 24 godzin i w

przypadkach wskazanych ze względów klinicznych.

Jeśli stężenie glukozy na czczo obniży się do ≤500 mg/dl lub

≤27,8 mmol/l, postępować według zaleceń właściwych dla wartości FG

<500 mg/dl.

Jeśli po 24 godzinach potwierdzone zostanie stężenie glukozy na czczo

wynoszące >500 mg/dl lub ≥27,8 mmol/l, definitywnie zakończyć

leczenie produktem Piqray.

Stężenie glukozy na czczo odpowiada klasyfikacji hiperglikemii według CTCAE w wersji 4.03;

CTCAE (ang. Common Terminology Criteria for Adverse Events) = ogólne kryteria terminologiczne

NCI dotyczące zdarzeń niepożądanych.

Należy rozpocząć podawanie stosownych leków przeciwcukrzycowych i sprawdzić w odpowiedniej

informacji w sprawie ordynacji produktu leczniczego zalecenia dotyczące dawkowania oraz

modyfikacji dawki, w tym także miejscowe wytyczne w sprawie leczenia cukrzycy. W badaniu

klinicznym fazy III zalecano podawanie metforminy według następujących wytycznych: należy

rozpocząć podawanie metforminy w dawce 500 mg raz na dobę. W zależności od tolerancji dawkę

metforminy można zwiększyć do 500 mg dwa razy na dobę, następnie do 500 mg przyjmowanych

podczas śniadania i 1000 mg przyjmowanych podczas posiłku spożywanego wieczorem, a później

dodatkowo zwiększyć do 1000 mg dwa razy na dobę, jeśli zajdzie taka konieczność (patrz punkt 4.4).

Insulinę można stosować przez 1-2 dni, dopóki nie ustąpi hiperglikemia, tak jak zalecano w badaniu

klinicznym fazy III. W większości przypadków hiperglikemii spowodowanych przez alpelisyb może to

jednak nie być konieczne, zważywszy na krótki okres półtrwania alpelisybu i przewidywaną

normalizację stężenia glukozy po przerwaniu podawania produktu Piqray.

Stwierdzono, że występująca wyjściowo cukrzyca i stan przedcukrzycowy, wyjściowy BMI ≥30

i wyjściowy wiek pacjenta ≥75 lat są czynnikami ryzyka hiperglikemii u pacjentów leczonych

alpelisybem. Te czynniki ryzyka występowały u 74,7% pacjentów z hiperglikemią dowolnego stopnia

oraz u 86,2% pacjentów z hiperglikemią stopnia 3. lub 4. (patrz punkt 4.4).

Wysypka

Można rozważyć profilaktyczne podanie doustnego leku przeciwhistaminowego w chwili rozpoczęcia

leczenia produktem Piqray. Ponadto zaleca się podanie leków przeciwhistaminowych w celu

opanowania objawów wysypki.

Należy rozpocząć leczenie kortykosteroidem stosowanym miejscowo w chwili wystąpienia

pierwszych oznak wysypki i rozważyć podawanie kortykosteroidów doustnie w przypadku wysypki

o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Zależnie od nasilenia wysypki może być wymagane

przerwanie dawkowania, zmniejszenie dawki lub zaprzestanie podawania produktu Piqray zgodnie

z opisem w Tabeli 3 (patrz punkt 4.8).

Tabela 3

Modyfikacja dawki i sposób postępowania w przypadku wysypki

1

Stopień nasilenia

Zalecenia

Wszystkie stopnie

Zawsze należy rozważyć konsultację u dermatologa.

Stopień 1.

(<10% pola powierzchni ciała

z czynną toksyczną reakcją skórną)

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna.

Rozpocząć leczenie kortykosteroidem stosowanym

miejscowo.

Rozważyć dodanie doustnego leku przeciwhistaminowego

w celu opanowania objawów.

Stopień 2.

(10-30% pola powierzchni ciała

z czynną toksyczną reakcją skórną)

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna.

Rozpocząć lub zintensyfikować leczenie kortykosteroidem

stosowanym miejscowo i doustnym lekiem

przeciwhistaminowym.

Rozważyć leczenie kortykosteroidem doustnym w małej

dawce.

Stopień 3. (np. ciężka wysypka

nieodpowiadająca na leczenie

zachowawcze)

(>30% pola powierzchni ciała

z czynną toksyczną reakcją skórną)

Przerwać podawanie produktu Piqray do czasu złagodzenia

nasilenia wysypki do stopnia ≤1.

Rozpocząć lub zintensyfikować leczenie kortykosteroidem

stosowanym miejscowo/podawanym doustnie i lekiem

przeciwhistaminowym.

Po złagodzeniu objawów do stopnia ≤1 wznowić

podawanie produktu Piqray w tej samej dawce

w przypadku, gdy wysypka występuje po raz pierwszy, lub

w dawce mniejszej o jeden poziom w przypadku, gdy

wysypka występuje po raz drugi.

Stopień 4. (np. ciężkie reakcje

pęcherzowe, zmiany pęcherzykowe

lub złuszczanie się skóry)

(dowolny % pola powierzchni ciała

z towarzyszącym rozległym

nadkażeniem, gdy wskazane jest

podanie antybiotyków dożylnie;

następstwa zagrażające życiu)

Definitywnie zakończyć podawanie produktu Piqray.

Klasyfikacji według CTCAE w wersji 5.0

Biegunka

Tabela 4

Modyfikacja dawki i postępowanie z biegunką

Stopień

nasilenia

1

Zalecenie

Stopień 1.

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna. Rozpocząć

odpowiednie leczenie i monitorować stan pacjenta w zależności od wskazań

klinicznych.

Stopień 2.

Rozpocząć lub zintensyfikować odpowiednie leczenie i monitorować stan

pacjenta w zależności od wskazań klinicznych. Przerwać podawanie produktu

Piqray aż do złagodzenia objawów do stopnia ≤1., a następnie wznowić

leczenie produktem Piqray w tej samej dawce.

Stopień 3. lub 4.

Rozpocząć lub zintensyfikować odpowiednie leczenie i monitorować stan

pacjenta w zależności od wskazań klinicznych. Przerwać podawanie produktu

Piqray aż do złagodzenia objawów do stopnia ≤1., a następnie wznowić

leczenie produktem Piqray w dawce mniejszej o jeden poziom.

Klasyfikacja według CTCAE wersja 5.0.

Pacjenci powinni dodatkowo otrzymać leczenie zgodne z lokalnie obowiązującym standardem

postępowania, obejmujące kontrolowanie stężenia elektrolitów, podawanie przeciwwymiotnych

i przeciwbiegunkowych produktów leczniczych i (lub) uzupełnienie płynów oraz suplementację

elektrolitów, w zależności od wskazań klinicznych.

Inne objawy toksyczności

Tabela 5

Modyfikacja dawki i sposób postępowania w przypadku innych objawów

toksyczności (z wyłączeniem hiperglikemii, wysypki i biegunki)

1

Stopień

nasilenia

Zalecenia

Stopień 1. lub

Modyfikacja dawki produktu Piqray nie jest konieczna. Rozpocząć odpowiednie

leczenie i monitorować stosownie do wskazań klinicznych

Stopień 3.

Przerwać dawkowanie produktu Piqray do czasu zmniejszenia nasilenia objawów

do stopnia ≤1, a następnie wznowić podawanie produktu Piqray w dawce

mniejszej o jeden poziom

Stopień 4.

Definitywnie zakończyć podawanie produktu Piqray

Klasyfikacji według CTCAE w wersji 5.0

W przypadku zapalenia trzustki stopnia 2. i 3. przerwać dawkowanie produktu Piqray, dopóki nie

nastąpi poprawa do stopnia ≤1, a następnie wznowić jego podawanie w dawce mniejszej

o jeden

poziom. Dozwolone jest tylko jednorazowe zmniejszenie dawki. Jeśli objawy toksyczności nawrócą,

definitywnie zakończyć leczenie produktem Piqray.

W przypadku zwiększenia stężenia bilirubiny całkowitej stopnia 2., należy przerwać podawanie

produktu Piqray aż do złagodzenia tych odchyleń do stopnia ≤1., a następnie wznowić leczenie w tej

samej dawce, jeśli zaburzenie ustąpiło w ciągu ≤14 dni lub wznowić leczenie w dawce mniejszej

jeden poziom, jeśli zaburzenie ustąpiło w ciągu >14 dni.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja schematu dawkowania u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych

(patrz punkt 5.2). Dane dotyczące pacjentów w wieku ≥75 lat, a zwłaszcza u pacjentów w wieku

≥85 lat są ograniczone.

Zaburzenia czynności nerek

Na podstawie wyników analizy farmakokinetyki populacyjnej ustalono, że u pacjentów z łagodnymi

lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz

punkt 5.2). Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek ze

względu na brak doświadczeń związanych ze stosowaniem produktu Piqray w tej populacji.

Zaburzenia czynności wątroby

Na podstawie badania dotyczącego zaburzeń czynności wątroby u osób bez nowotworów z osłabioną

czynnością wątroby ustalono, że nie jest konieczna modyfikacja dawki u pacjentów z łagodnymi,

umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (odpowiednio stopnia A, B i C wg

klasyfikacji Child-Pugh) (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Piqray u dzieci

w wieku od 0 do 18 lat. Dane nie są dostępne.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Piqray przeznaczony jest do podawania doustnego. Tabletki należy połykać

w całości. Nie należy ich żuć, kruszyć ani dzielić przed połknięciem. Nie należy przyjmować tabletek

połamanych, popękanych ani uszkodzonych w inny sposób.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Fulwestrant

Ze względu na ograniczone dane dotyczące pacjentów stosujących wcześniej fulwestrant (n=39,

badanie CBYL719X2101), uważa się, że skuteczność nie została ustalona w tej populacji (patrz

punkt 5.1).

Nadwrażliwość (w tym reakcja anafilaktyczna)

U pacjentów leczonych produktem Piqray w badaniach klinicznych zgłaszano występowanie ciężkich

reakcji nadwrażliwości (w tym reakcji anafilaktycznej i wstrząsu anafilaktycznego) z towarzyszącymi

objawami, między innymi takimi jak duszność, nagłe zaczerwienie skóry, wysypka, gorączka lub

tachykardia (patrz punkt 4.8). Należy definitywnie zakończyć leczenie produktem Piqray i nie

podawać go ponownie u pacjentów z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości. Należy szybko rozpocząć

właściwe leczenie.

Ciężkie reakcje skórne

Po zastosowaniu alpelisybu zgłaszano występowanie ciężkich reakcji skórnych. W badaniu

klinicznym III fazy zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i rumień wielopostaciowy (EM) zgłoszono

odpowiednio u 1 (0,4%) i 3 (1,1%) pacjentów. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

zgłaszano występowanie reakcji polekowej z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS) (patrz

punkt 4.8).

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem Piqray u pacjentów z ciężkimi reakcjami skórnymi

w wywiadzie.

Pacjentów należy poinformować o przedmiotowych i podmiotowych objawach ciężkich reakcji

skórnych (np. o zapowiadającej chorobę gorączce, objawach grypopodobnych, zmianach dotyczacych

błon śluzowych lub postępującej wysypce skórnej). Jeśli pojawią się przedmiotowe lub podmiotowe

objawy ostrej reakcji skórnej, należy przerwać podawanie produktu Piqray do czasu ustalenia etiologii

tej reakcji. Zaleca się konsultację u dermatologa.

W przypadku potwierdzenia ciężkiej reakcji skórnej należy definitywnie zakończyć leczenie

produktem Piqray. Nie należy ponownie podawać produktu Piqray u pacjentów, u których wystąpiły

opisane wcześniej ciężkie reakcje skórne. Jeśli rozpoznanie ciężkiej reakcji skórnej nie potwierdzi się,

może być konieczne przerwanie leczenia produktem Piqray, zmniejszenie dawki produktu lub

zakończenie terapii zgodnie z opisem w Tabeli 3 (patrz punkt 4.2).

Hiperglikemia

U pacjentów leczonych produktem Piqray zgłaszano przypadki ciężkiej hiperglikemii, z kwasicą

ketonową włącznie.

W badaniu klinicznym fazy III hiperglikemia występowała częściej u pacjentów, u których podczas

badań przesiewowych stwierdzono cukrzycę (u 0 z 12 pacjentów [0%] stopnia 1.-2. oraz

u 10 z 12 pacjentów [83,3%] stopnia 3.-4.), stan przedcukrzycowy (u 42 ze 159 pacjentów [26,4%]

stopnia 1.-2. oraz u 77 ze 159 pacjentów [48,4%] stopnia 3.-4.), u pacjentów z BMI ≥30 (u 13

z 74 pacjentów [17,6%] stopnia 1.-2. i u 38 z 74 pacjentów [51,4%] stopnia 3.-4.) lub w wieku ≥75 lat

(u 6 z 34 pacjentów [17,6%] stopnia 1-2 i u 19 z 34 pacjentów [55,9%] stopnia 3.-4.)

Hiperglikemia może szybko wystąpić po rozpoczęciu leczenia, dlatego zaleca się częste samodzielne

kontrolowanie stężenia glukozy przez pacjentów w okresie pierwszych 4 tygodni, a zwłaszcza w ciągu

pierwszych 2 tygodni terapii, stosownie do wskazań klinicznych. W Tabeli 6 podano specjalny

zalecany harmonogram monitorowania stężeń glukozy na czczo.

W badaniu klinicznym fazy III u pacjentów z cukrzycą w wywiadzie zintensyfikowano doustne

leczenie przeciwcukrzycowe w czasie stosowania produktu Piqray.

Wszystkim pacjentom należy przekazać zalecenia dotyczące zmian stylu życia, które mogą

zmniejszyć ryzyko hiperglikemii (np. ograniczenia żywieniowe).

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/298596/2020

EMEA/H/C/004804

Piqray (alpelisyb)

Przegląd wiedzy na temat leku Piqray i uzasadnienie udzielenia pozwolenia

na dopuszczenie do obrotu w UE

Czym jest lek Piqray i w jakim celu się go stosuje

Piqray jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu kobiet po menopauzie oraz

mężczyzn z rakiem piersi, który jest miejscowo zaawansowany lub rozprzestrzenił się do innych części

organizmu.

Lek Piqray można stosować tylko wtedy, gdy na powierzchni komórek nowotworowych znajdują się

receptory dla określonych hormonów (tzw. nowotwór HR-dodatni) i gdy komórki te nie wytwarzają

dużych ilości innego receptora zwanego HER2 (tzw. nowotwór HER2-ujemny). Komórki nowotworowe

muszą ponadto wykazywać konkretną mutację (zmianę) w genie o nazwie PIK3CA. Lek Piqray stosuje

się razem z fulwestrantem (lekiem hormonalnym na raka piersi) po niepowodzeniu samej terapii

hormonalnej.

Piqray zawiera substancję czynną alpelisyb.

Jak stosować lek Piqray

Lek wydawany na receptę. Leczenie powinien rozpoczynać lekarz z doświadczeniem w stosowaniu

leków przeciwnowotworowych.

Lek Piqray ma postać tabletek do przyjmowania doustnego bezpośrednio po posiłku. Zalecana dawka

to 300 mg raz na dobę mniej więcej o tej samej porze dnia; leczenie należy kontynuować dopóty,

dopóki pacjent czerpie z niego korzyści. W przypadku wystąpienia niemożliwych do zaakceptowania

działań niepożądanych lekarz może przerwać leczenie bądź zmniejszyć dawkę.

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Piqray znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich

lekarz lub farmaceuta.

Jak działa lek Piqray

U pacjentów, których komórki nowotworowe wykazują mutację PIK3CA, wytwarzana jest

nieprawidłowa postać enzymu PI3K, która stymuluje komórki nowotworowe do podziałów i

niekontrolowanego wzrostu. Substancja czynna leku Piqray, alpelisyb, blokuje działanie

nieprawidłowego enzymu PI3K, zmniejszając tym samym wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu.

Korzyści ze stosowania leku Piqray wykazane w badaniach

Badanie główne obejmowało 340 pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi z mutacją PIK3CA, u

których terapia hormonalna się nie powiodła bądź nowotwór powrócił. U pacjentów otrzymujących lek

Piqray w skojarzeniu z fulwestrantem choroba nie postępowała przez średnio 11 miesięcy, podczas gdy

w przypadku pacjentów, którzy otrzymywali fulwestrant i placebo (leczenie pozorowane), pogorszenie

następowało mniej więcej po 6 miesiącach.

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Piqray

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Piqray (mogące wystąpić u więcej niż

1 na 5 pacjentów) to: wzrost stężenia cukru we krwi, który może wymagać leczenia (rzadziej spadek

stężenia cukru we krwi), wzrost stężenia kreatyniny (co może wskazywać na chorobę nerek), zapalenie

jamy ustnej (stan zapalny wyściółki jamy ustnej), nudności, wymioty, biegunka, zmniejszony apetyt i

utrata masy ciała, nieprawidłowe wyniki badań krwi pod kątem czynności wątroby, wzrost stężenia

lipazy we krwi (co może wskazywać na stan zapalny trzustki), wysypka, obniżona liczba limfocytów

(rodzaju krwinek białych), niedokrwistość (obniżona liczba krwinek czerwonych), zmęczenie,

hipokalcemia (niskie stężenie wapnia we krwi), wydłużony czas krzepnięcia krwi oraz wypadanie

włosów.

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Piqray znajduje

się w ulotce dla pacjenta.

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Piqray w UE

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Piqray przewyższają ryzyko i

może on być dopuszczony do stosowania w UE. Lek Piqray stosowany w połączeniu z fulwestrantem

wydłużał czas do nasilenia objawów choroby u pacjentów z HR-dodatnim i HER2-ujemnym rakiem

piersi w stadium zaawansowanym lub w stadium rozsiewu. Jeśli chodzi o działania niepożądane leku, to

największe obawy wzbudza wysokie stężenie cukru we krwi, które może prowadzić do cukrzycy i

dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ale Agencja zaleciła środki zapobiegawcze w tym

zakresie.

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego

stosowania leku Piqray

Firma, która wprowadza lek Piqray do obrotu, przeprowadzi badanie skuteczności i długoterminowego

bezpieczeństwa stosowania leku. Firma udostępni także informacje o leku przeznaczone dla personelu

medycznego, w tym informacje na temat wysokiego stężenia cukru we krwi oraz sposobów

postępowania w przypadku jego wystąpienia.

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Piqray w charakterystyce produktu

leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla

personelu medycznego i pacjentów.

Tak jak w przypadku wszystkich leków dane o stosowaniu leku Piqray są stale monitorowane.

Zgłaszane działania niepożądane leku Piqray są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie

czynności konieczne do ochrony pacjentów.

Inne informacje dotyczące leku Piqray

Dalsze informacje na temat leku Piqray znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/piqray

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację