Nuprid 600 FS

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
imidachlopryd
Dostępny od:
Nufarm GmbH and Co. KG St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria
INN (International Nazwa):
imidachlopryd
Skład:
imidachlopryd - 600 g
Dziedzina terapeutyczna:
Insektycyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H410
Numer pozwolenia:
R-76/2015

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 76/2015 z dnia 30.04. 2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 00 43 732

6918 2006, fax: 00 43 732 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

tel.: + 48 22 620 32 52, fax: +48 22 654 07 97, www.fnagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź,

tel.: +48 42 650 95 50, fax: +48 42 650 66 95

Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: +48 32 745 11 12,

www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48 22 725

54 01, www.whlogistics.pl

NUPRID 600 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) - 600 g/l (47,62%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 76/2015 z dnia 30.04.2015 r.

Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować

się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P330 – Wypłukać usta.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

NUPRID 600 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu zawiesinowego

o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego,

przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin, zaprawiarkami

przystosowanymi do zapraw ciekłych i zawiesinowych. W roślinie działa systemicznie. Zaprawę

stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i siewu nasion.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy, burak pastewny

pędraki, drutowce.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 1 jednostkę

siewną (100 tys. nasion).

Maksymalna liczba zabiegów: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

Na opakowaniach zaprawianych nasion buraka cukrowego i buraka pastewnego powinny

zostać umieszczone następujące zwroty:

siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w

chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika,

nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory,

których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich

wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój

wylot tuż przy powierzchni gleby,

nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania,

transportu i siewu,

zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców

rzędów,

nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu

ptaków i ssaków,

ze względu na możliwe wysokie ryzyko dla pszczół i innych owadów zapylających należy

unikać występowania spadzi po wykiełkowaniu roślin.

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania

i odpowiedniej wilgotności.

Zaprawione nasiona przechowywać po dosuszeniu w grubych papierowych lub foliowych,

oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, i nie

przechowywać razem z żywnością i paszami.

4.

Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać ich na paszę

i na cele konsumpcyjne.

W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić siłę

kiełkowania.

Nie stosować do zaprawiania nasion rodów hodowlanych.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania nasion buraka

cukrowego i buraka pastewnego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób

wykluczających możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu

zaprawionych nasion. Do zaprawiania nasion zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub

w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią

Etykieta środka ochrony roślin Nuprid 600 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW

ilość zaprawy dokładnie mieszając. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, tak, aby uniknąć

zasychania zaprawy. Zaprawiać nasiona w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub

porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

Z resztkami zawiesiny po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia

wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia

gruntu, tj.:

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Wodę użytą do mycia zaprawiarki:

zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania zaprawy, zaprawiania nasion, mycia

zanieczyszczonych przedmiotów oraz podczas kontaktu z zaprawionymi

nasionami

zanieczyszczonymi środkiem powierzchniami.

Podczas mycia zanieczyszczonych zaprawą przedmiotów należy dodatkowo stosować ochronę

dróg oddechowych (maskę FFP 2).

Uprać odzież ochronną po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą: Zapewnić

że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Etykieta środka ochrony roślin Nuprid 600 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

miejscach

obiektach,

których

zastosowano

odpowiednie

rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą,

w temperaturze 0 °C - 30 °C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji –

Zawartość netto –

Nr partii –

Etykieta środka ochrony roślin Nuprid 600 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację